Методичні вказівки до виконання контрольних завдань І їх оформленняСкачати 158.19 Kb.
Дата конвертації29.12.2016
Розмір158.19 Kb.
#6160
ТипМетодичні вказівки
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра іноземної мови професійного спілкування

№ реєстрації _________________ Оцінка _____________________

“___” ________________ 2015 рік Протокол № ________________

_____________________ підписКонтрольна робота з німецької мови

1Виконала: студент(ка) 3 курсу гр. МТУ-______

__________________________________________Перевірила: доцент кафедри ІМПС

Прохорова Поліна ВолодимирівнаЗапоріжжя – 2015

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ ЗАВДАНЬ І ЇХ ОФОРМЛЕННЯ.

Студент заочного відділення повинен виконати на кожному семестрі контрольне завдання відповідно до навчального плану.

Письмові контрольні роботи потрібно виконати в друкованому вигляді або написані чітким почерком. На обкладинці повинні бути написані: прізвище, ініціали, номер групи і шифр контрольної роботи.

При виконанні роботи необхідно залишати широкі поля для зауважень та пояснень викладача.

Виконана контрольна робота направляється в університет у визначений термін для перевірки і оцінювання. Якщо контрольна робота виконана не за вказівками або не повністю, вона повертається студенту без перевірки.

Якщо робота виконана правильно і зарахована викладачем, вона залишається на кафедрі (про це повідомляють студента).

У випадку, коли робота не зарахована, кафедра повертає її разом з рецензією студенту для повторного виконання.

До заліку та іспиту студент допускається тільки після зарахування контрольних робіт та усного її захисту.


Вимоги до заліку

Залік. До заліку допускаються студенти, що успішно виконали контрольні роботи №1 (за це завдання студент отримає 50 балів), прозвітували викладачеві про виконану ними самостійну роботу над читанням рекомендованої їм німецькомовної літератури, мають реферат з запропонованої тематики (за це завдання студент отримає 20 балів + усний захист реферату 20 балів), та можуть вести бесіду німецькою мовою на розмовні теми (за це завдання студент отримає 10 балів): «Знайомство», «Розповідь про себе», «Місто», «Університет» тощо.
*Контроль виконання індивідуальних самостійних завдань здійснюється під час аудиторних практичних занять та групових чи індивідуальних консультацій.

Контрольне завдання №1

(з другої іноземної мови для студентів ІІІ курсу)
Опрацюйте наступні граматичні розділи з підручника:
1. Порядок слів у розповідному, питальному і окличному реченнях.

2. Основні форми дієслів (слабких, сильних та неправильних).

3. Презенс (Präsens), перфект (Perfekt), футурум (Futurum) дієслів; утворення, вживання та переклад українською мовою.

4. Дієслова з відокремлюваними та невідокремлюваними префіксами.

5. Модальні дієслова.

6. Відмінки, питальні слова, розділовий генітив.

7. Відмінювання означеного та неозначеного артикля, вказівних та присвійних займенників.

8. Утворення множини іменників.

9. Займенники.

10. Відмінювання прикметників і ступені порівняння. прикметників та прислівників.

11. Числівники кількісні та порядкові.

12. Заперечення nicht та kein.

13. Прийменники, що вживаються з давальним (Dativ), знахідним (Akkusativ), з давальним та знахідним(Dativ und Akkusativ), з родовим (Genetiv) відмінками.

14. Складносурядні речення.


*Завьялова В., Ильина Л.. Практический курс немецкого языка (для начинающих). Издание испр. и доп. – М.: ЧеРо, 2000. – С 5-88 (Уроки І-VІ).

Контрольна робота № 1.
I. Lesen Sie den gegebenen Text und antworten Sie auf folgende Fragen zum Text!

(За кожну правильну відповідь Ви отримаєте 1 бал)


Die Söhne

Drei Frauen kommen aus der Stadt zurück. Mit ihnen geht ein alter Mann zusammen. Die Frauen sprechen über ihre Söhne. Die erste Frau sagt: „Mein Sohn singt sehr schön. Kein Junge im Dorf singt so schön, wie e“. Die zweite Frau sagt: „Und mein Sohn tanzt sehr gut. Kein Knabe im Dorf ranzt so gut, wie er!“ Und die dritte Frau hört, aber sagt nichts, sie schweigt.

Die Frauen fragen sie: „Warum erzählt du nichts über deinen Sohn?“ Da antwortet die Frau: „Mein Sohn ist kein Wunderkind. Er singt nicht schön, und er tanzt nicht. Was soll ich von ihm erzählen?“.

Bald kommen sie in ihr Dorf. Auf der Straße sehen sie drei Knaben. Der erste Knabe singt ein Lied, der zweite tanzt und der dritte kommt zu seiner Mutter, nimmt ihr den schweren Korb und trägt ihn nach Hause. Die Frauen sagen dem alten Mann: „Siehst du, Großvater, das sind unsere Söhne“. „Söhne?“ – antwortet der Mann – ich sehe hier nur einen Sohn“.


1. Aus dem Text haben wir erfahren, dass...

a) ... drei Frauen in die Stadt zurückkehren;

b) ... sie einen Ausflug machen;

c) ... drei Frauen und einen alter Mann aus der Stadt ins Dorf gehen (zurückkommen).2. In diesem Text ist die Rede von: ...

a) ... den Söhnen der Frauen;

b) ...dem Wetter;

c) ... einem alten Mann.3. Wir wissen nun, dass...

a) ... alle drei Söhne Wunderkinder sind;

b) ... kein Sohn sehr schön singt und tanzt;

c) ... der Sohn der Dritten Frau kein Wunderkind ist.4. Wenn die Frauen in ihr Dorf kommen...

a) ... helfen ihre Söhne ihnen;

b) ... sehen sie keine Knaben auf die Straße;

c) ... nimmt nur ein Sohn den schweren Korb der Mutter und trägt ihn nach Hause.5. Wie heißt der Sohn der Hauptheldin…

a) ... Wunderkind;

b) ... Knabe;

c) ...Sein Name ist unbekannt.


II. Schreiben Sie zum Thema „Reisen macht Spaß“.

(Це завдання буде оцінено за 15-бальною системою)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
III. Äußern Sie Ihre Meinung!

(Це завдання буде оцінено за 5-бальною системою)

1. Wie wichtig sind Bücher in Ihrem Leben?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Wo nehmen Sie Bücher, um zu lesen?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Was lesen Sie gern?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Haben Sie einen Lieblingsschriftsteller?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Lesen Sie manchmal aus Pflicht?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________


IV. Nur eine Antwort ist richtig! Wählen Sie sie!

(За кожну правильну відповідь Ви отримаєте 1 бал)1. ... beginnt die Pause?

a) Wie lange b) Wann c) Woher d) Was2. ... kommt an die Tafel?

a) Wer b) Warum c) Wohin d) Wie lange3. ... ist die Hausaufgabe?

a) Warum b) Wie lange c) Wie d) Wohin4. Wo ... die Hefte?

a) stehen b) liegen c) liegt d) korrigiert5. Einige Studenten ... noch Fehler in der Hausaufgabe.

a) machen b) macht c) übersetze d) übersetzt6. Wann ... du heute?

a) kommen b) gehen c) kommst d) gehe7. Warum ... ihr Deutsch?

a) lernst b) lernt c) schreibst d) schreiben8. Was ... Sie von Beruf?

a) ist b) hat c) bist d) sind9. Am Abend ... mein Freund einen Kursus für Fremdsprachen.

a) besucht b) besuchst c) studieren d) studiere10. Ich frage meinen Freund Peter: „Wann ... einen Fremdsprachenkursus?“

a) gehen Sie b) geht er c) besucht ihr d) besuchst du11. Wo liegt mein Buch? – ... liegt auf dem Tisch.

a) Sie b) Es c) Er d) Die12. Sind die deutschen Texte schwer? – Ja, ... sind gewöhnlich schwer.

a) es b) das c) ihr d) sie13. Der Unterricht ist gewöhnlich ... zu Ende.

a) um wie viel Uhr b) um 10 Uhr

c) um 10 Stunden d) in 10 Stunden

14. На заняття я йду зазвичай пішки.

a) Zum Unterricht ich gehe gewöhnlich zu Fuß.

b) Zum Unterricht gehe ich gewöhnlich mit Füßen.

c) Zum Unterricht gehe ich gewöhnlich zu Fuß.

d) Zum Unterricht gehen ich zu Fuß gewöhnlich.

15. Мій батько працює інженером.

a) Mein Vater arbeitet als Ingenieur.

b) Mein Vater arbeitet wie Ingenieur.

c) Mein Vater arbeitet den Ingenieur.

d) Mein Vater arbeitet zum Ingenieur.

16. Коли закінчуються заняття?

a) Wann der Unterricht ist zu Ende? b) Wann ist der Unterricht zu Ende?

c) Wann sind die Unterrichte zu Ende? d) Wann zu Ende ist der Unterricht?

17. Ця контрольна робота для Вас легка?

a) Ist diese Kontrollarbeit leicht für Sie? b) Ist diese Kontrollarbeit leicht für sie?

c) Leicht diese Kontrollarbeit ist für sie? d) Diese Kontrollarbeit leicht ist für Sie?

18. … antworten die Studenten?

a) Wer b) Wie c) Wohin d)Woher19. ... beginnt die Deutschstunde?

a) Was b) Warum c) Wann d) Wie lange20. ... wohnt dein Freund?

a) Wo b) Woher c) Wohin d)Was

V. Übersetzen Sie die Sätze!

(За кожну правильну відповідь Ви отримаєте 1 бал)


1) Ми подорожуємо та взнаємо багато нового.

2) Йдіть швидше, треба поспішати.

3) Це не є метою нашої поїздки.

4) Літературу для читання можна купити на вокзалі.

5) Це дуже приємна, добра й цікава людина.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата ____________ підпис студента _______________


Примітка: відповідь позначається тільки ручкою у вигляді V, виправлення взагалі та коректором розцінюються як помилка.
Рекомендована література

Базова

1. Завьялова В., Ильина Л.. Практический курс немецкого языка (для начинающих). Издание испр. и доп. – М.: ЧеРо, 2000. – 336 с.2. Смеречанський Р.І. Довідник з граматики німецької мови. – К.: Рад.школа, 1989. – 304 с.

Допоміжна

 1. Архипкина Г.Д. Тесты по немецкому языку. – М.: ИКЦ „МарТ”; Ростов н/Д: Издательский центр „МарТ”, 2004. – 256 с.

 2. Бибин О.А. Базовый курс немецкого языка. Учебник. – Ростов н/Д: Феникс, СПб.: Союз, 2004. – 384 с.

 3. Бинович Л. Э. и Гришин Н. Н. Немецко-русский фразеологический словарь. Под редакцией д-ра Малиге-Клаппенбах и К.Агрикола. Изд. 2-е, испр. и доп. М., «Русский язык». 1975. – 656 с.

 4. Богданов М.В., Богданова Д.М. Практический курс немецкого языка. М.: Лист Нью, 2001. – 560 с.

 5. Бориско Н.Ф. Бізнес-курс німецької мови. – К.: Логос, 2002. – 352 с.

 6. Бочко Г.П., Кудіна О.Ф. Німецька мова для старшокласників та абітурієнтів. – К.: Вища шк. 2000. – 366 с.

 7. Бусигіна Н.Л., Берізка О.М. Тести з німецької мови для студентів І-ІІ курсів немовних факультетів денної форми навчання – Запоріжжя: ЗДУ, 2003. – 32 с.

 8. Гольдштейн И.П., Горохова И.М., Раевский М.В., Щеглова Т.Я. Практичеcкий курс немецкого языка для университетов. – М.: Дист-Нью, 2003. – 460 с.

 9. Коляда Н.А. Страноведение. Германия. – Ростов н/д: Феникс, 2002. – 320 с.

 10. Крашенинникова Е.А. Модальные глаголы и частицы в немецком языке. – М., 1983. – С. 81.

 11. Кудіна О.Ф., Пророченко О.П. Перлини народної мудрості. Посібник для студентів та викладачів вищих навчальних закладів. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2005. – 320 с.

 12. Кусько К.Я., Максимчук Б.В. та ін. Німецька мова для філологів: бакалаврів, мігістрантів, аспірантів: Підручник. – Львів: видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка. – 536 с.

 13. Паремская Д.А. Практическая грамматика (немецкий язык). – Мн.: Высш. Шк., 2001. – 350 с.

 14. Попов А.А., Дианова Н.Д. Пpактический курс немецкого языка. Страноведение: Учебник. – М.: Ин. Язык, 2001. – 448 с.

 15. Романовская Н.И., Романовская Ю.Т., при участии Бережной Т, Молчан Т., Подольской О. 225тем немецкого языка. – Донецк: ПКФ «БАО», 2001. – 432 с.

 16. С. А. Волина, М.А. Педанова, М.Н. Щабельская. Учебник немецкого языка – М.: Высш. шк., 1997. – 360 с.

 17. 225 тем немецкого языка / Сост.: Романовская Н.И., Романовская Ю.Т., при участии Т. Бережной, Т. Молчан, О. Подольской. – Донецк: ПКФ «БАО», 2001. – 432 с.

Інформаційні ресурси

 1. Deutsch-Englisch Wörterbuch, Thesaurus-/Synonym-Datenbank. – Режим доступу: woerterbuch.info

 2. SAGEN – Режим доступу: http://gutenberg.spiegel.de/sagen/

 3. STERN – Режим доступу: http://www.stern.de/wissenschaft/gesund_leben/aktuell/

 4. Tatsachen üder Deutschland. – Режим доступу: http://www.tatsachen ueber-deutschland.de

 5. Thesaurus.com, Synonym- und Antonymlexikon. – Режим доступу: http://thesaurus.reference.com/

 6. Wortschatz-Lexikon der Uni Leipzig. – Режим доступу: http://wortschatz.uni-leipzig.de/

Substantiv


http://www.deutsch-uni.com.ru/gram/sub_gat.php

http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/xm/xm01_03.htmArtikel

http://www.lingo4u.de/deutsch/grammatik/nomen/artikel

http://www.uni-essen.de/yaziwerkstatt/artikel/index.htm

http://www.passwort-deutsch.de/lernen/index.htmhttp://vdeutsch.eduhi.at/daf_tibs/modul02/artikel.pdf

http://deutsch.interaktiv.prv.pl/Die Steigerung des Adjektivs


http://www.canoo.net/services/OnlineGrammar/Wort/Adjektiv/Komparation/index.html?MenuId=Word32

Pronomen

http://www.bi-trzic.si/In%20Der%20Stadt/Presentacija/favorite.htm

http://www.inawe.de/don/nebensaetze/rel1.htmhttp://www.ralf-kinas.de/index.html?http://www.ralf-kinas.de/quiz_pron.html

Wortarten

http://www.interdeutsch.de/Uebungen/Malbuch/wortartflash.html

Konjugation von Verben

http://cornelia.siteware.ch/grammatik/konjugation.html

http://www.udoklinger.de/Deutsch/Grammatik/KonjStV.htm

Präteritum

http://www.canoo.net/services/OnlineGrammar/Wort/Verb/Tempora/Praet.html?MenuId=Word21222

Perfekt

http://www.canoo.net/services/OnlineGrammar/Wort/Verb/Tempora/Perfekt.html?MenuId=Word21223

Das Passiv

http://karlsgymnasium.bestnetz.de/Deutsch/sprachlehre/passivregeln.htm

Modalverben

http://www.stufen.de/index.php?name=EZCMS&menu=2803&page_id=196

Präpositionen

http://www.udoklinger.de/Deutsch/Grammatik/Praep.htm

Тематика рефератів відповідає змістовим модулям і включає такі основні питання (загальний обсяг роботи мінімум 5 стор.):

1. Barrierefreier Tourismus für Alle

2. Massentourismussyndrom

3. Tourismus als Entwicklungsfaktor.

4. Tourismus als Gefahr für das Ökosystem.

5. Naturnahe Erholung und Tourismus

6. Touristische Grundlagenerfassung

7. Reisemotive im Jugendalter

8. Ausgaben für Hotels

9. Ausbildungsberufe der Tourismus- und Verkehrsbranche im Überblick

10. Der Tourismus als Teil der Wirtschaft

11. Wie ist die touristische Entwicklung?

12. Tourismus - Verbandsstrukturen

13. Themenfeld Wandern

14. Themenfeld Sommersport

15. Themenfeld Wintersport

16. Themenfeld Radfahren

17. Themenfeld Reiten

18. Neue Wege im Tourismus

19. Tourismus und Städtisches Image

20. Nationale Tourismuspolitik

21. Was ist „ein typische Kurort?

22. Tourismuspolitische Zielen und Aufgaben

23. Tourismus – Potenziale erkennen, Chancen nutzen

24. Kinder- und Jugendtourismus

25. Tourismusperspektiven

26. Kiew ist die Hauptstadt der Ukraine

27. Berlin ist die Hauptstadt der BRD


Державний вищий навчальний заклад

Запорізький національний технічний університет

Міністерства освіти і науки України
Кафедра іноземної мови професійного спілкування
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ РЕФЕРАТУ

Реферат з німецької мови

на тему:

Kiew ist die Hauptstadt der UkraineВиконала: студентка 2 курсу гр. ГП-322

Городілова Анна Василівна


Перевірила: доцент кафедри ІМПС

Прохорова Поліна Володимирівна

Запоріжжя – 2013

Inhaltsverzeichnis
Seite
Einleitung……………………………………………………………………….…3

Teil І. Kiew: Geographie und Kultur …………………………………………....4-5  1. Klimabesonderheiten…………………………………………….….5

  2. Geschichte der Hauptstadt …………………………………………6-7

  3. Berühmte Persönlichkeiten von Kiew………………………………7

Teil ІІ. Kiew – Anziehungspunkt für viele Touristen…………………..……….7-8

  1. . Sehenswürdigkeiten der Hauptstadt ………………………………8

  2. Sitten und Bräuche von Kiew …………………………………… 8-9

  3. Ukrainische Küche (Kiewer Spezialität)…………………...……..9-10

Schlusswort……………………………………………………………………...11

Literaturverzeichnis……………………………………………………………..12

Anhang…………………………………………………………………………..13-17


Зразок оформлення вступу реферату
ВИМОГИ ДО ПРОЦЕДУРИ ЗАХИСТУ РЕФЕРАТУ

Під час захисту реферату, в день заліку, студент зобов’язаний дати вичерпні відповіді на питання та зауваження.

Студент зобов’язаний підготувати усний виступ за змістом реферату у формі доповіді, яка має розкрити загальні положення та відомості цієї роботи. Тривалість доповіді студента має бути в межах 7-10 хв. Загальний обсяг 10-15 речень.

Основні вимоги до підготовки презентації

На захисті реферату доповідь студента обовʼязково супроводжується презентацію, яка допомагає наочно представити результати та зміст роботи. Для оформлення презентації рекомендується використовувати програму Microsoft Power Point. Кожний слайд показують 1-2 хв.Основні етапи роботи над презентацією доповіді

1. Планування кількості слайдів.

2. Вибір необхідних матеріалів (текст, таблиці, рисунки, фотографії, рисунки, діаграми, прилади та ін.).

3. Технічне втілення й демонстрація (дизайн слайдів, спосіб появи вставок об’єктів, автоматичний або керований показ слайдів та ін.).Перший слайд презентації містить таку інформацію:

• Логотип і повна назва університету, факультету і кафедри, де була виконана робота.

• Напрямок підготовки/спеціальність і освітньо-кваліфікаційний рівень (бакалавр, спеціаліст, магістр).

• Назва роботи.

• Курс, форма навчання, ПІБ доповідача.

• Науковий ступінь, наукове звання, ПІБ керівника.• Рік виконання реферату.
Каталог: sites -> default -> files -> konf
konf -> Конспект лекцій до курсу "Теорія масової інформації" для студентів І курсу денної та заочної форми навчання спеціальності: 030301 -"
konf -> Тексти лекцій
konf -> Методичні вказівки для практично та самостійної роботи з дисципліни «Граматика німецької мови»
konf -> Методичні рекомендації до вивчення курсу «Історія української культури»
konf -> Методичні рекомендації до написання курсових робіт з історії зарубіжної літератури для студентів гуманітарного факультету
konf -> Від оновлення знань – до професіоналізму
konf -> Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни "Анотування и реферування науково-технічної літератури" для студентів
konf -> Методичні рекомендації до вивчення курсу «Cучасна українська публіцистика»
konf -> Методичні рекомендації щодо складання списку використаної літератури Київ • 2010 (07) ббк 78. 5я7 м 54
konf -> Методичні вказівки до виконання практичних завдань по практиці

Скачати 158.19 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка