Методичні вказівки до виконання контрольної роботи. Призначена для студентів спеціальності 03050201, 050201 економічна кібернетика заочної форми навчання


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИСторінка2/25
Дата конвертації23.03.2017
Розмір3.43 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

2 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ    1. Порядок підготовки та захисту контрольної роботи


Навчальним планом з дисципліни "Моделювання економiчної динамiки" передбачено виконання однієї контрольної роботи студентами заочного факультету. Контрольна робота виконується протягом семестру після установчих занять. Робота подається особисто або надсилається в деканат заочного факультету для реєстрації. Потім робота передається на кафедру економічної інформатики для перевірки викладачем. Робота, виконана з грубими помилками й відхиленнями від вимог методичних вказівок, повертається студентові для доопрацювання. Захист контрольної роботи здійснюється під час екзаменаційної сесії.

2.2 Загальні вимоги до пояснювальної записки


Пояснювальну записку до контрольної роботи виконують з використанням комп'ютера на аркушах білого паперу формату А4 з одного боку аркуша. Розмір полів аркуша: верхнє та нижнє – 2см, ліве – 2,5см, праве – 1см.

Сторінки записки нумерують арабськими цифрами, додержуючись наскрізної нумерації. Номер друкують у верхньому правому куті сторінки без крапки в кінці.

Текст записки вирівнюється «по ширине», абзацний відступ - 1,5см, міжрядковий інтервал - «полуторный».

Тип шрифту - Times New Roman; накреслення – «обычный»; розмір - 14; колір - чорний.

Помилки, описки та графічні неточності допускається виправляти підчищенням або зафарбовуванням коректором з наступним нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого тексту або графіки чорним кольором.

Власні назви в записці наводять мовою оригіналу. Скорочення слів і словосполучень, які використовуються у записці, повинні відповідати чинним стандартам із бібліотечної та видавничої справи.

Загальний обсяг роботи орієнтовно 20 - 30 сторінок. Студент зобов’язаний надати електронний варіант виконаної роботи у якості додатка до пояснювальної записки.

2.3 Структура контрольної роботи та загальні вимоги до її виконання


Структуру пояснювальної записки контрольної роботи наведено у таблиці 1.

Таблиця 1 – Структура пояснювальної записки№ розділу

Найменування розділу (структурного елементу пояснювальної записки)

Об’єм, стор.
Титульний Лист

1
Бланк завдання

1
Реферат

1
Зміст

1
Вступ

1

1

Використання статистичних засобів для аналізу динамічних систем

2 - 3

2

Багатофакторний аналіз динамічних економічних процесів

3 - 5

3

Використання експертних засобів для аналізу динамічних систем

3 - 5

4

Імітаційне моделювання динамічних економічних процесів.

4 - 6

Висновки
0,5

Перелік посилань
1

Додаток

(пояснювальна записка – електронний варіант)

CD

Із таблиці видно, що контрольна робота складається із чотирьох завдань.

Завдання 1, 2, 3 виконуються на комп'ютері засобами EXCEL.

У пояснювальній записці необхідно привести копії робочих листів EXCEL з результатами виконання завдань. При захисті контрольної роботи необхідно представити електронний варіант результатів виконання завдань в EXCEL.


Завдання №1. Використати статистичні засоби аналізу динамічних систем

Для показників, значення яких приведені в Додатку А, визначити:

1) базові і ланцюгові характеристики динаміки: абсо­лютні прирости, темпи зростання і приросту, абсолютні значення 1 % приросту;

2) середньорічні темпи зростання і абсолютні прирости

3) коефіцієнт прискорення (сповільнення) зростання

4) індивідуальні і загальні індекси

5) зробити висновки.

Завдання №2. Використати економетричну лінійну модель для аналізу економічної динаміки.

Для початкових даних, заданих в Додатку А, виконати:  1. відбір чинників,

  2. перевірку передумови М(u) = 0,

  3. перевірку статистичної надійності моделі,

  4. перевірку на мультиколінеарність,

  5. перевірку на автокореляцію,

  6. перевірку на гетероскедастичность,

  7. аналіз впливу чинників.

Завдання №3. Використати модель розпізнавання для аналізу динаміка стану підприємства

Для початкових даних, заданих в Додатку Б, виконати:

1. Вибрати декілька (>=5) показників для включення в словник ознак

2. Перетворити 2 з вибраних показників в логічні ознаки

3. Підготувати еталонні описи для класу А1 - задовільна динаміка стану підприємства і класу, А2 - незадовільна динаміка стану підприємства

4. Визначити (розпізнати) до якого класу А1 або А2 відноситься фактична динаміка стану підприємстваЗавдання №4. Використати імітаційну модель для аналізу динаміка стану підприємства

Завдання 4.1

Виконати імітацію зміни рівня запасу товару на складі магазина за 25 тижнів, якщо відомо, що обсяги продажів товару за 50 тижнів такі:


Обсяг продажів товару

(шт.)


Число тижнів, у які реалізований цей обсяг продажів


4+N

5+N


6+N

7+N


8+N

9+N


10+N


6

5

912

8

73


Разом


50

N - номер за списком групи.

При запасі на складі 5+N штук і менше необхідно робити замовлення в обсязі 10+N штук. Замовлена партія товару надходить через 1 - 3 тижні.

У таблиці показані дані, що дозволяють визначити імовірності термінів виконання замовленьТермін виконання замовлення

(тижні)


Частота


1

2

3
10

25


15

Початковий обсяг запасу – 10+N штук.

Використовуйте для імітації випадкове число з N-го рядка таблиці рівномірно розподілених випадкових чисел (Додаток В).

Кожне замовлення на товар обходиться в 100 грн., збереження одиниці товару – у 20 грн. у тиждень, один упущений продаж – у 800 грн. Оцінити середні щотижневі витрати і загальні витрати за 10 тижнів.

Рекомендується така послідовність виконання розрахунків при розв’язуванні задачі

Для кожного тижня реалізується такий процес імітації.

1. Період (тиждень) починається з перевірки, чи надійшло зроблене замовлення. Якщо замовлення виконане, те поточний запас збільшується на величину замовлення.

2. Шляхом вибору випадкового числа генерується попит на період, що імітується, для відповідного розподілу імовірностей.

3. Розраховується підсумковий запас, рівний вихідному запасу за відрахуванням величини попиту. Якщо запас недостатній для задоволення тижневого попиту, попит задовольняється, наскільки це можливо. Фіксується число нереалізованих продажів (дефіцит). Розраховуються сумарні витрати на збереження і втрати через дефіцит за минулі тижні, включаючи тиждень, що імітується.

4. Визначається, чи знизився запас до точки замовлення. Якщо так, причому не очікується надходження замовлення, зробленого раніше, те робиться замовлення. Розраховуються сумарні витрати на виконання замовлення.


Завдання 4.2.

Майстерня робить ремонт автомобілів. Приїзд клієнтів носить випадковий характер. У результаті спостережень за тимчасовими інтервалами між послідовними моментами приїзду клієнтів були отримані такі дані:Тимчасові


інтервали між

прибуттям


0+N

5+N

10+N


15+N

20+N

25+N

30+N

35+N

автомобілів, хв.


Імовірність


0,04


0,08


0,15


0,30


0,20


0,13


0,08


0,02

де N – номер за списком групи.

Час, необхідний для ремонту, було оцінено з точністю до 5 хв.

Воно змінюється в межах проміжку від 20 до N + 40 хв., причому поява будь–якого значення рівноімовірна.

Усередині майстерні є одна обладнана всім необхідним монтажна площадка, а також місце для паркування ще одного автомобіля. Крім того, поза майстерні є ще місце для паркування тільки одного автомобіля. Стоянка на сусідній дорозі заборонена, тому будь–який водій, що під'їхав у той момент, коли зайняті як монтажна площадка, так і обидва відведених для паркування місця, змушений поїхати і є для компанії загубленим клієнтом. Втрата кожного клієнта обходиться компанії в середньому в 50 грн.

Якщо зробити невеличку реконструкцію, те усередині ремонтної майстерні можна обладнувати другу монтажну площадку, але при цьому місце для паркування усередині майстерні прийдеться демонтувати. Вартість експлуатації другої монтажної площадки складає 35 грн. у годину. Побудувати імітаційну модель для ситуації з 25 клієнтами. Чи варто вводити в експлуатацію другу монтажну площадку?


Приклади виконання завдання 2 і 3 в EXCEL наведень у Додатку Г.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
1. Використання статистичних засобів для аналізу динамічних систем
Ряд динаміки перебуває з двох рядків - моменти або періоди годині і рівні ознаки або показника. Закономірна зміна рівнів у ряду - це тенденція динаміки. Відхилення рівнів в окремі моменти від тенденції – це коливання ознаки. Тенденція визначається довгостроковими причинами, коливання - короткостроковими або циклічними чинниками. Рівняння, що апроксимує фактичну тенденцію динаміки, називається трендом.

Щоб описати динамічний ряд треба визначити показники, що характеризують абсолютні і відносні зміни рівнів, рівномірність цих змін, а також визначити форму і параметри тренда.

Абсолютна зміна рівня (приріст або скорочення) - це різниця між рівнем звітного моменту і рівнем попереднього моменту (ланцюговий показник) або різниця між рівнем звітного моменту і рівнем базового моменту (базисний показник).

Прискорення абсолютної зміни - це різниця між абсолютною зміною на даний момент і абсолютну зміну на попередній момент.

Відносна зміна рівня - темп зміни (темп росту або скорочення) - це відношення рівня звітного моменту до рівня попереднього або базового моменту.

Абсолютний приріст  показує, на скільки одиниць власного виміру рівень ряду уi більший (+) чи менший (-) за рівень, взятий за базу порів­няння (yi-1 чи у0):

ланцюговий i=yi-yi-1, базовий i=yi-y0.

Темп (коефіцієнт) зростання показує, в скільки разів один рівень ряду більший за інший:

ланцюговий Ki=yi/yi-1, базовий Ki=yi/y0

Темп приросту показує, на скільки процентів значен­ня уі більше (+) чи менше (-) за рівень, який прий­нято за 100 %.

Абсолютне значення 1 % приросту можна обчислити як частку від ділення абсолютного приросту на темп приросту, тобто вага віднос­но приросту є не що інше, як сота частина рівня, взято­го за базу порівняння.

Середньорічний абсолютний приріст — це середнє з ланцюгових абсолютних приростів.Середньорічний темп зростання визначають за формулою середньої геометричної

(1.1)
Прискорення (сповільнення) зростання обчислюють зіставленням однойменних характеристик швидкості зро­стання. Наприклад, абсолютних приростів: .

Значення t<0 свідчить про сповільнення зростання. Темп сповільнення абсолютної швидкості обчислюють відношенням абсолютних приростів.

Прискорення (сповільнення) відносної швидкості є частка від ділення середньорічних темпів зростання. Дільником виступає більший за значенням.

Індекси - це показники змін, що на відміну від інших показників (динамічних і кореляційних) дозволяють вимірювати зміну складних, агрегованих розмірів, не описаних аналітично.

Індекс може бути зведеним, якщо дорівнюються узагальнені розміри (ознаки або показники), або індивідуальним, якщо дорівнюються приватні, узагальнені розміри.

Системі ознак відповідає система індексів. Так, наприклад, системі ознак w = qp , де q - об'єм продажів, p - ціна товару, w - виторг від продажів, відповідає система узагальнених індексів Iw=Iq*Ip.

Індекси дозволяють також аналізувати зміну середніх розмірів ознак. Наприклад, можна аналізувати зміну середньої по регіонах ціни в звітний період у порівнянні з базовим періодом при фіксованому або що змінились (змінному) складі продаваних товарів.

Індивідуальні індекси обчислюють ок­ремо для кожної групи товарів. Індивідуальний індекс цін ір=p1/p0. Аналогічно визначають індивідуальні індекси фізичного обсягу iq=q1/q0.

Індивідуальні індекси товарообороту розраховують за формулою

(1.2)Загальний індекс товарообороту в цілому обчислюють за формулою

(1.3)

Загальний індекс цін (1.4)

Загальний індекс фізичного обсягу реалізації обчис­люють за формулою(1.5)

Система співзалежних індексів матиме вигляд

Ipq=Ip*Iq (1.6)

Абсолютний приріст обчислюють як різницю між чисельником і знаменником відповідних індексів.Абсолютний приріст товарообороту в цілому стано­вить.:

(1.7)

за рахунок факторів:(1.8)

. (1.9)


Каталог: file
file -> Інформація для вступників 2015 року до аспірантури Інституту соціології Національної Академії наук України
file -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
file -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
file -> Про вступний іспит та реферат при вступі до аспірантури Інституту соціології нан україни
file -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
file -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
file -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка