Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та індивідуальні завдання з дисципліни «Моделі економічної динаміки»


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИСторінка2/6
Дата конвертації23.03.2017
Розмір1.16 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6

2 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ    1. Порядок підготовки та захисту контрольної роботи

Навчальним планом з дисципліни «Моделі економічної динаміки» передбачено виконання однієї контрольної роботи студентами заочного факультету. Контрольна робота виконується протягом семестру після установчих занять. Робота подається особисто або надсилається в деканат заочного факультету для реєстрації. Потім робота передається на кафедру економічної інформатики для перевірки викладачем. Робота, виконана з грубими помилками й відхиленнями від вимог методичних вказівок, повертається студентові для доопрацювання. Захист контрольної роботи здійснюється під час екзаменаційної сесії.
    1. Загальні вимоги до оформлення пояснювальної записки

Пояснювальну записку до контрольної роботи виконують з використанням комп’ютера на аркушах білого паперу формату А4 з одного боку аркуша. Розмір полів аркуша: верхнє та нижнє – 2см, ліве – 2,5см, праве – 1см.

Сторінки записки нумерують арабськими цифрами, додержуючись наскрізної нумерації. Номер друкують у верхньому правому куті сторінки без крапки в кінці.

Текст записки вирівнюється «по ширині», абзацний відступ – 1,5см, міжрядковий інтервал - «полуторний».

Тип шрифту - Times New Roman; креслення – «звичайне»; розмір – 14;
колір – чорний.

Помилки, описки та графічні неточності допускається виправляти підчищенням або зафарбовуванням коректором з наступним нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого тексту або графіки чорним кольором.

Власні назви в записці наводять мовою оригіналу. Скорочення слів і словосполучень, які використовуються у записці, повинні відповідати чинним стандартам із бібліотечної та видавничої справи.

Загальний обсяг роботи орієнтовно 30-35 сторінок.

При оформленні пояснювальної записки слід обов’язково наводити завдання до першої і другої частини роботи.

Студент зобов’язаний надати електронний варіант виконаної роботи у якості додатка до пояснювальної записки.
    1. Структура контрольної роботи та загальні вимоги до її виконання

Контрольна робота складається із 3 завдань:завдання №1. Ознайомитися з можливостями і набути практичних навичок використання статистичних засобів аналізу економічної динаміки.

завдання №2. Ознайомитися з можливостями і набути практичних навичок використання економетричної моделі аналізу економічної динаміки.

завдання №3 Ознайомитися з можливостями і набути практичних навичок використання імітаційної моделі динамічних економічних процесів.

Структуру пояснювальної записки контрольної роботи наведено у


таблиці 2.1.

Таблиця 2.1 – Структура пояснювальної записки№ розділу

Найменування розділу (структурного елемента пояснювальної записки)

Обсяг, стор.
Титульний аркуш

1
Бланк завдання

1
Реферат

1
Зміст

1
Вступ

1

1

Використання статистичних засобів для аналізу динамічних систем

5-10

2

Багатофакторний аналіз динамічних економічних процесів

5-10
3

Імітаційне моделювання динамічних економічних процесів.

5-10
Висновки

0,5
Перелік посилань

1
Додаток А (Джерела даних)

1
Додаток Б (пояснювальна записка – електронний варіант)

CD
    1. Методика виконання завдання №1

Завдання виконується на основі вивчення літературних джерел по запропонованій темі.

Мета завдання - Ознайомитися з можливостями і набути практичних навичок використання статистичних засобів аналізу економічної динаміки.
Теоретичні відомості для виконання завдання

Ряд динаміки перебуває з двох рядків - моменти або періоди годині і рівні ознаки або показника. Закономірна зміна рівнів у ряду - це тенденція динаміки. Відхилення рівнів в окремі моменти від тенденції – це коливання ознаки. Тенденція визначається довгостроковими причинами, коливання - короткостроковими або циклічними чинниками. Рівняння, що апроксимує фактичну тенденцію динаміки, називається трендом.

Щоб описати динамічний ряд треба визначити показники, що характеризують абсолютні і відносні зміни рівнів, рівномірність цих змін, а також визначити форму і параметри тренда.

Абсолютна зміна рівня (приріст або скорочення) - це різниця між рівнем звітного моменту і рівнем попереднього моменту (ланцюговий показник) або різниця між рівнем звітного моменту і рівнем базового моменту (базисний показник).

Прискорення абсолютної зміни - це різниця між абсолютною зміною на даний момент і абсолютну зміну на попередній момент.

Відносна зміна рівня - темп зміни (темп росту або скорочення) - це відношення рівня звітного моменту до рівня попереднього або базового моменту.

Абсолютний приріст  показує, на скільки одиниць власного виміру рівень ряду уi більший (+) чи менший (-) за рівень, взятий за базу порів­няння (yi-1 чи у0):

ланцюговий i=yi-yi-1, базовий i=yi-y0.

Темп (коефіцієнт) зростання показує, в скільки разів один рівень ряду більший за інший:

ланцюговий Ki=yi/yi-1, базовий Ki=yi/y0

Темп приросту показує, на скільки процентів значен­ня уі більше (+) чи менше (-) за рівень, який прий­нято за 100 %.

Абсолютне значення 1 % приросту можна обчислити як частку від ділення абсолютного приросту на темп приросту, тобто вага віднос­но приросту є не що інше, як сота частина рівня, взято­го за базу порівняння.

Середньорічний абсолютний приріст — це середнє з ланцюгових абсолютних приростів.

Середньорічний темп зростання визначають за формулою середньої геометричної

(1.1)
Прискорення (сповільнення) зростання обчислюють зіставленням однойменних характеристик швидкості зро­стання. Наприклад, абсолютних приростів: .

Значення t<0 свідчить про сповільнення зростання. Темп сповільнення абсолютної швидкості обчислюють відношенням абсолютних приростів.

Прискорення (сповільнення) відносної швидкості є частка від ділення середньорічних темпів зростання. Дільником виступає більший за значенням.

Індекси - це показники змін, що на відміну від інших показників (динамічних і кореляційних) дозволяють вимірювати зміну складних, агрегованих розмірів, не описаних аналітично.

Індекс може бути зведеним, якщо дорівнюються узагальнені розміри (ознаки або показники), або індивідуальним, якщо дорівнюються приватні, узагальнені розміри.

Системі ознак відповідає система індексів. Так, наприклад, системі ознак w = qp , де q - об'єм продажів, p - ціна товару, w - виторг від продажів, відповідає система узагальнених індексів Iw=Iq*Ip.

Індекси дозволяють також аналізувати зміну середніх розмірів ознак. Наприклад, можна аналізувати зміну середньої по регіонах ціни в звітний період у порівнянні з базовим періодом при фіксованому або що змінились (змінному) складі продаваних товарів.

Індивідуальні індекси обчислюють ок­ремо для кожної групи товарів. Індивідуальний індекс цін ір=p1/p0. Аналогічно визначають індивідуальні індекси фізичного обсягу iq=q1/q0.

Індивідуальні індекси товарообороту розраховують за формулою

(1.2)

Загальний індекс товарообороту в цілому обчислюють за формулою

(1.3)

Загальний індекс цін (1.4)

Загальний індекс фізичного обсягу реалізації обчис­люють за формулою

(1.5)

Система співзалежних індексів матиме вигляд

Ipq=Ip*Iq (1.6)

Абсолютний приріст обчислюють як різницю між чисельником і знаменником відповідних індексів.

Абсолютний приріст товарообороту в цілому стано­вить.:

(1.7)

за рахунок факторів:

(1.8)

. (1.9)

    1. Порядок виконання завдання №1

Для показників, значення яких приведені в Додатку 1 (показник за выбором), визначити:

1) базові і ланцюгові характеристики динаміки: абсо­лютні прирости, темпи зростання і приросту, абсолютні значення 1 % приросту;

2) середньорічні темпи зростання і абсолютні прирости;

3) коефіцієнт прискорення (сповільнення) зростання;

4) індивідуальні і загальні індекси (для показників 2-х варіантів).Каталог: file
file -> Інформація для вступників 2015 року до аспірантури Інституту соціології Національної Академії наук України
file -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
file -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
file -> Про вступний іспит та реферат при вступі до аспірантури Інституту соціології нан україни
file -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
file -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
file -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка