Методичні вказівки до виконання курсових робіт з предмета " Цивільний процес" для студентівСкачати 414.63 Kb.
Сторінка4/4
Дата конвертації23.10.2016
Розмір414.63 Kb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4

План


1 Поняття та значення заочного розгляду справи.

2 Умови та порядок заочного розгляду справи.

3 Зміст заочного рішення.

4 Способи та порядок перегляду заочного рішення. Повноваження суду при розгляді заяви про перегляд заочного рішення.

5 Підстави для перегляду, скасування, оскарження заочного рішення.

32

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи


Тема даної курсової роботи розрахована на аналіз і вивчення глави 8 ЦПК.

Розкриваючи зміст курсової роботи, студенту необхідно з’ясувати значення інституту заочного рішення, окреслити умови та порядок заочного розгляду справи (ст. 224, 225 ЦПК), проаналізувати думки вчених-юристів з цього питання, враховуючи при цьому судову практику.

Крім вищезазначеного, на підставі Цивільного процесуального кодексу потрібно навести способи (заява про перегляд заочного рішення ст. 228, 229 ЦПК) і порядок перегляду заочного рішення (ст. 230, 231 ЦПК) та його скасування та оскарження (ст. 232 ЦПК).
Список рекомендованої літератури

1. Цивільний процесуальний кодекс України. – Харків: ІГВІНІ, 2005.

2. Закон України “Про судоустрій” від 7 лютого 2002р. - К.: Атіка, 2003.

3. Застосування судами цивільного та цивільного процесуального законодавства / За заг. ред. П.І.Шевчука. – К.: ІнЮре, 2002.

4. Кравчук В.М. Стратегія і тактика цивільного процесу: Практичний посібник. – К.: Атіка, 2002.

5. Луспеник Д. Заочне рішення: його цілі, процедура, проблеми та шляхи їх вирішення // Право України. - 2005. - №5.

6. До питання визначення правової природи норм Цивільного процесуального права // Підприємництво, господарство і право. – 2004. - №6.

7.Білоусов Ю.В. Цивільний процес: Навчальний посібник. – Київ, 2005.

8. Чорнооченко С.І. Цивільний процес. – Київ, 2005.
Тема 18 Окреме провадження

План

1 Загальна характеристика окремого провадження в цивільному судочинстві.

33

2 Розгляд справ про визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним.3 Розгляд справ про визнання громадянина безвісно відсутнім чи оголошення його померлим.

4 Розгляд справ про усиновлення дітей, які проживають на території України, громадянами України та іноземцями.

5 Розгляд справ про встановлення неправильності запису в актах цивільного стану.

6 Розгляд справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення.

7 Розгляд справ про оскарження нотаріальних дій або відмови в їх вчиненні.

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи

Відповіді на питання плану даної курсової роботи студент має будувати на положеннях розділу ІV Цивільного процесуального кодексу, розуміючи, що окреме провадження – це вид непозовного цивільного судочинства, в порядку якого розглядаються цивільні справи про підтвердження наявності або відсутності юридичних фактів, що мають значення для охорони прав та інтересів особи, створення умов здійснення нею особистих майнових та немайнових прав або підтвердження наявності чи відсутності неоспорюваних прав. У змісті курсової роботи слід визначити коло справ, що розглядаються в порядку окремого провадження, їх риси, суб’єктивний склад цих справ та розкрити загальні правила розгляду цих справ.

Список рекомендованої літератури

1. Цивільний кодекс України // Голос України. – 2003. - №45-46, №47-48.

2. Цивільний процесуальний кодекс України. – Харків: ІГВІНІ, 2005.

3. Сімейний кодекс України: науково-практичний коментар / З.В. Ромовська – К., 2003.

4. Закон України “Про охорону дитинства” від 26 квітня 2001р. // ВВР. – 2001. - №30.

5. Закон України “Про нотаріат” // Бюлетень законодавства та юридичної практики України. – 1994. - №6.

34

6. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про судову практику в справах про визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним” від 28 березня 1972 №3 // Постанови Пленуму Верховного Суду України 1972-2002: Офіційне видання. – К.: Видавництво А.С.К., 2003.7. Фурса С. Участь заінтересованих осіб у справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення // Право України. – 1997. – №2.

8. Фурса С. Окреме провадження у цивільному процесі України. – К., 1999.

9. Фурса С. Окреме провадження як складова частина цивільного процесу: Практикум. – К., 1998.

10. Чорнооченко С.І. Цивільний процес. – Київ, 2005.


Тема 19 Апеляційне провадження

План

1 Загальна характеристика апеляційного провадження. Суди апеляційної інстанції.

2 Право апеляційного оскарження рішень і ухвал суду першої інстанції та процесуальний порядок його реалізації.

3 Підготовка, розгляд справи судом апеляційної інстанції. Повноваження суду апеляційної інстанції.

4 Рішення і ухвали суду апеляційної інстанції.

5 Апеляційне оскарження і перевірка ухвал суду першої інстанції.

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи

У першому питанні студент повинен висвітлити суть апеляції, характерні риси інституту апеляції цивільного судочинства України з огляду на положення Закону України “Про судоустрій”, охарактеризувати систему судів, що мають назву “спеціалізовані апеляційні суди” та навести їх компетенцію.

У відповіді на друге питання має міститися правова характеристика суб’єктів, які мають право апеляційного оскарження, їх права та обов’язки, мета апеляційного провадження (ст. 291, 292 ЦПК), форма і зміст заяви про

35

апеляційне оскарження (ст. 295 ЦПК), строки апеляційного оскарження (ст. 294 ЦПК), перелік ухвал, на які можуть бути подані скарги окремо від рішення суду (ст. 293 ЦПК).Розкриваючи зміст третього питання, необхідно розкрити порядок підготовки і розгляду справи судом апеляційної інстанції з урахуванням положень ст. 297-313 ЦПК України.

Розглянувши справу, апеляційний суд виносить ухвалу (ст. 314 ЦПК), зміст якої розкривається в ст. 315 ЦПК та рішення (ст. 316 ЦПК), які оголошуються апеляційним судом відповідно до правил ст. 317 ЦПК. Крім вищезазначеного, під час відповіді на четверте питання слід звернути увагу на таке поняття, як окрема ухвала апеляційного суду, її суть, порядок прийняття (ст. 320 ЦПК).

Відповідь на п’яте питання має висвітлювати порядок апеляційного оскарження і перевірки ухвал суду першої інстанції.
Список рекомендованої літератури

1. Цивільний процесуальний кодекс України. – Харків: ІГВІНІ, 2005.

2. Постанови Пленуму Верховного Суду України 1972-2002: Офіційне видання / За ред. голови Верховного Суду України В.Т. Маляренка – К.: Видавництво А.С.К., 2003.

3. Гусаров К. Апелляционное производство в судах гражданской юрисдикции // Підприємництво, господарство і право. –2003.  №7.

4. Ємельянова К. Апеляційний і касаційний перегляд судових рішень в цивільному судочинстві: теоретичні та практичні аспекти // Право України. – 2004. - №2.

5. Бородін М. Перегляд цивільних справ у порядку апеляції // Право України. – 2004. - №8.

6. Чорнооченко С.І. Цивільний процес. – Київ, 2005.

7. Шевчук П.І. Інститут апеляції: досвід урегулювання в процесуальному законодавстві окремих пострадянських країн // Вісник Верховного Суду України. – 2000. - №4.

36

8. Штефан М.Й. Концептуальні питання апеляційного провадження у Цивільному процесі України // Вісник Верховного Суду України. – 2000. - №4.9. Білоусов Ю.В. Цивільний процес: Навчальний посібник. – Київ, 2005.
Тема 20 Касаційне провадження
План

1 Суть і значення касаційного оскарження і перевірки рішень та ухвал суду першої інстанції.

2 Право касаційного оскарження рішень і ухвал суду та процесуальний порядок його реалізації.

3 Порушення касаційного провадження. Підготовка касаційного розгляду справи і порядок їх розгляду.

4 Порядок розгляду касаційних скарг і касаційних подань прокурора складом судової палати.

5 Повноваження суду касаційної інстанції. Підстави для скасування рішення суду в касаційному порядку.


Методичні рекомендації до виконання курсової роботи

Зміст теми даної курсової роботи має бути розкритий з урахуванням положень глави 2 ЦПК України, містити аналіз судової практики з цього питання та аналіз думок вчених-юристів, містити інформацію про історію виникнення касаційної системи, її завдання, суть, мету, права, обов’язки суб’єктів права касаційного оскарження, механізм його реалізації.


Список рекомендованої літератури

1. Цивільний процесуальний кодекс України. – Харків: ІГВІНІ, 2005.

2. Закон України “Про судоустрій” від 7 лютого 2002р. - К.: Атіка, 2003.

3. Постанови Пленуму Верховного Суду України 1972-2002: Офіційне видання / За ред. голови Верховного Суду України В.Т. Маляренка – К.: Видавництво А.С.К., 2003.

4. Застосування судами цивільного і цивільного процесуального законодавства / За заг. ред. П.І.Шевчука. – К.: ІнЮре, 2002.

37

5. Ємельянова К. Апеляційний і касаційний перегляд судових рішень в цивільному судочинстві: теоретичні та практичні аспекти // Право України. – 2004. - №2.6. Чорнооченко С.І. Цивільний процес. – Київ, 2005.

7. Штефан О.О Цивільне процесуальне право у схемах. – К, 2004.

8. Білоусов Ю.В. Цивільний процес: Навчальний посібник. – Київ, 2005.
Тема 21 Перегляд рішень, ухвал, що набрали законної сили, у зв’язку із нововиявленими та винятковими обставинами
План

1 Загальна характеристика і підстави розгляду судових рішень, ухвал, що набрали законної сили, у зв’язку з нововиявленими та винятковими обставинами.

2 Процесуальний порядок перегляду справи у зв’язку із нововиявленими і винятковими обставинами.
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи

Суть змісту курсової роботи студент має розкривати на підставі розділу V гл.4, 5 ЦПК України із зазначенням в роботі підстав для перегляду рішень і ухвал у зв’язку з нововиявленими та винятковими обставинами, розкрити процесуальний порядок перегляду справи у зв’язку з нововиявленими і винятковими обставинами (ст. 355, 365 ЦПК).


Список рекомендованої літератури

1. Цивільний процесуальний кодекс України. - Харків: ІГВІНІ, 2005.

2. Закон України “Про судоустрій” від 7 лютого 2002р. - К.: Атіка, 2003.

3. Постанови Пленуму Верховного Суду України 1972-2002: Офіційне видання / За ред. голови Верховного Суду України В.Т. Маляренка – К.: Видавництво А.С.К., 2003.

4. Білоусов Ю.В. Цивільний процес: Навчальний посібник. – Київ, 2005.

38

5. Чорнооченко С.І. Цивільний процес. – Київ, 2005.6. Штефан О.О Цивільне процесуальне право у схемах. – К., 2004.

7. Бородін М. Перегляд рішень, що набрали законної сили у зв’язку з нововиявленими обставинами за новим ЦПК України // Право України. – 2004. - №11.

8. Ярошенко І.С. Цивільне процесуальне право: Навчально-методичний посібник. – К., 2005.
Тема 22 Звернення судових рішень до виконання та поворот виконання
План

1 Рішення, які звертаються до примусового виконання і виконавчі документи.

2 Учасники виконавчого провадження, їх права й обов’язки.

3 Повноваження суду, пов’язані з виконавчим провадженням з примусового виконання його рішень.

4 Поворот виконання.

5 Судовий контроль за виконанням судових рішень.


Методичні рекомендації до виконання курсової роботи

Зміст першого питання розкривається на підставі Закону України “Про виконавче провадження”.

У відповіді на друге питання слід окреслити коло всіх учасників виконавчого процесу (органи примусового виконання, особи, які беруть участь у виконавчому провадженні, особи, які залучаються до здійснення виконавчих дій), їх повноваження і права.

Третє питання передбачає розкриття суті повноважень суду, пов’язаних з виконавчим провадженням з примусового виконання його рішень на підставі Закону України “Про виконавче провадження”, ст. 28.

Поворот виконання як цивільна процесуальна гарантія захисту майнових прав відповідача полягає у поверненні (стягувачем) відповідачу (боржнику) всього одержаного за скасованим рішенням. Правове регулювання повороту
39

виконання наведено в ст. 380, 382, 382 ЦПК. Саме з огляду на це і має розкриватися суть четвертого питання.

Підґрунтям для відповіді на п’яте питання є розділ VІІ ЦПК.
Список рекомендованої літератури

1. Цивільний процесуальний кодекс України. - Харків: ІГВІНІ, 2005.

2. Ємельянова І.І., Нижник А.І., Павлова Л.М. та ін. Законодавство України про виконавче провадження: Науково практичний коментар. – К.: Видавничий Дім ІнЮре, 2001.

3. Афанасьєв В. Щодо регулювання виконавчого провадження // Право України. – 1994. - №9.

4. Афанасьєв В. Виконавство – виконавчій владі, або як реанімувати інститут судового виконання //Право України. – 1994. - №10.

5. Чабан С. Участь адвоката у виконавчому провадженні // Право України. – 2001. - № 11.

6. Щербак С. Виконавче провадження як одна з правозахисних функцій держави // Право України. – 2001. - №11.

7. Білоусов Ю.В. Цивільний процес: Навчальний посібник. – Київ, 2005.

8. Чорнооченко С.І. Цивільний процес. – Київ, 2005.
Тема 23 Цивільне судочинство України з іноземним елементом. Міжнародний цивільний процес
План

1 Поняття міжнародного цивільного процесу.

2 Розгляд справ за участю іноземних громадян, підприємств, організацій, осіб без громадянства в судах України.

3 Позови до іноземних держав. Дипломатичний імунітет.

4 Докази і доказування у справах з іноземним елементом.

5 Судові доручення в міжнародному цивільному процесі.

6 Визнання і виконання рішень іноземних судів.

40

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи

Поняття міжнародного цивільного процесу включає а себе правове регулювання діяльності судів щодо розгляду цивільних справ, які виникають з цивільних, сімейних, трудових та інших матеріальних правовідносин, а також щодо виконання судових рішень з участю іноземного елемента. До нього включаються питання щодо міжнародної підсудності, цивільно-процесуального становища іноземних громадян, юридичних осіб, іноземних держав та їх дипломатичних представництв і консульських установ, міжнародних організацій щодо судових доказів у цивільних справах з іноземним елементом, надання правової допомоги у виконанні іноземних судових доручень, визнання і примусового виконання в Україні іноземних судових рішень тощо.

Саме відповіді на вищезазначені питання і становлять зміст цієї курсової роботи. Відповіді мають ґрунтуватися на ЗУ “Про правовий статус іноземців”, Віденській конвенції про дипломатичні відносини, Законі України “Про приєднання України до Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах”, Законі України “Про визнання та виконання в Україні рішень іноземних судів”.


Список рекомендованої літератури

1. Цивільний процесуальний кодекс України. - Харків: ІГВІНІ, 2005.

2. Постанови Пленуму Верховного Суду України 1972-2002: Офіційне видання / За ред. голови Верховного Суду України В.Т. Маляренка. – К.: Видавництво А.С.К., 2003.

3. Гнєздов О. Судові доручення в міжнародному цивільному процесі // Право України. – 2001. - №6.

4. Фединяк Л. Законодавство України про міжнародну підсудність і підвідомчість цивільних спорів // Право України. – 1998. - № 11.

5. Фединяк Л. Визнання іноземних судових рішень на території України // Право України. – 2000. - №7.

41

6. Фурса С., Євтушенко О. Особливості приведення до виконання рішень іноземних судів і арбітражів // Підприємництво господарство і право. – 2003. - № 9.7. Білоусов Ю.В. Цивільний процес: Навчальний посібник. – Київ, 2005.

8. Чорнооченко С.І. Цивільний процес. – Київ, 2005.

Навчальне видання

Методичні вказівки

до виконання курсових робіт з предмета

“Цивільний процес” для студентів

спеціальності 5. 060 101 “Правознавство”

всіх форм навчання


Укладач А.М. Куліш


Редактор Н. В. Лисогуб
Відповідальний за випуск А.М. Куліш

Підп. до друку , поз.

Формат 60х84/16. Папір офс. Друк офс.

Ум. друк. арк. Обл. вид. арк.

Тираж 100 пр. Собівартість вид.

Зам. №
Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

40007, Суми, вул. Р.-Корсакова, 2

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру

ДК № 2365 від 08.12.2005.

Надруковано у друкарні СумДУ

40007, Суми, вул. Р.–Корсакова, 2.

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

До друку та в світ

дозволяю на підставі

“Єдиних правил”, п.2.6.14

Заступник першого проректора-

начальник організаційно-

методичного управління В.Б. Юскаєв


Методичні вказівки

до виконання курсових робіт з предмета

Цивільний процес” для студентівспеціальності 5. 060 101 “Правознавство”

всіх форм навчання

Усі цитати, цифровий

та фактичний матеріал,

бібліографічні дані

перевірені, написання

одиниць відповідає стандартам


Укладач А.М. Куліш
Відповідальний за випуск А.М. Куліш
Декан гуманітарного факультету Л.П. Валенкевич

Суми


Вид-во СумДУ

2007
Каталог: library -> docs -> Metod
docs -> Методичні вказівки для підготовки до практичних занять і самостійного вивчення дисципліни «Міжнародні економічні відносини»
docs -> Методичні вказівки до проведення практичних та семінарських занять І самостійної роботи з дисципліни «Складання процесуальних документів»
docs -> Методичні вказівки до практичних занять з історії медицини для студентів 1-го курсу спеціальності "Лікувальна справа"
docs -> Методичні вказівки до опрацювання навчального матеріалу Вивчення дисципліни «Соціальна екологія»
docs -> Методичні вказівки та завдання до практичних (семінарських) занять з курсу «Кримінальне право» (Особлива частина) для студентів напряму підготовки
docs -> Методичні вказівки до виконання контрольних робіт із дисципліни «Податкове право» для студентів спеціальності
docs -> Методичні вказівки до вивчення предмета «Еніоекологія» для студентів спеціальності 0401 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»
docs -> Методичні вказівки до семінарських занять з курсу «Філософія» для студентів Медичного інституту
Metod -> Тестові завдання з курсу
Metod -> Методичні вказівки з дисципліни «Англійська мова»

Скачати 414.63 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка