Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 03050401, 03050401 „Економіка підприємстваСторінка1/35
Дата конвертації14.12.2016
Розмір3.94 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Державний вищий навчальний заклад

Донецький національний технічний університет

Навчально-науковий інститут "Вища школа економіки і менеджменту"

Кафедра економіки підприємства

Економічна діагностика

методичні вказівки до виконання курсової роботи

№_____________


Донецьк 2013

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Державний вищий навчальний заклад

Донецький національний технічний університет

Навчально-науковий інститут "Вища школа економіки і менеджменту"

Кафедра економіки підприємства


Економічна діагностика

методичні вказівки до виконання курсової роботи


для студентів спеціальності 7.03050401, 8. 03050401 „Економіка підприємства”,

(заочна форма навчання)


№_____________
Розглянуті

на засіданні кафедри “Економіка підприємства”

Протокол № 1 від 30.08.2013

Методкомісією спеціальності “Економіка

підприємства”

Протокол № 3 від 02.09.2013

Затверджено на засіданні навчально-видавничої ради ДонНТУ

Протокол № ___ від ________________-


Донецьк 2013

УДК

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Економічна діагностика” (для студентів спеціальності 7. 03050401, 8. 03050401 „Економіка підприємства” заочної форми навчання) /Укл. Бондарєва І.О., Шилова О.Ю. – Донецьк: ДонНТУ, 2013. – 56 с.


Укладачі: Бондарєва Ірина Олександрівна, доцент, к.е.н.

Шилова Ольга Юріївна, асистент
Рецензент:

зміст


 1. Мета і завдання курсової роботи 5

 2. Тема ті зміст курсової роботи 5

 3. Порядок виконання курсової роботи 6

 4. Вимоги до оформлення курсової роботи 7

 5. Завдання на курсову роботу 8

 6. Методичні вказівки до виконання курсової роботи 35

 7. Тематичний зміст дисципліни 46

 8. Запитання для підготовки до іспиту 51

 9. Основна література 54

 1. Мета і завдання курсової роботи

Курсова робота з дисципліни “Економічна діагностика” є однією з форм самостійної роботи студентів і передбачає закріплення теоретичних знань дисципліни і набуття практичних навичок виконувати діагностичний аналіз діяльності підприємства. Курсова робота розвиває у студентів навички самостійної роботи із нормативною базою документів, економічною літературою, дозволяє проявити вміння збирати, аналізувати та узагальнювати необхідні практичні матеріали згідно з темою курсової роботи, розраховувати показники та розробляти таблиці, складати інші ілюстрації, використовуючи новітні комп’ютерні технології.

Завдання курсової роботи полягає у тому, що її виконання сприяє формуванню аналітичного мислення, вмінню використання аналітичних інструментів для об’єктивної оцінки подальших напрямків розвитку ефективної діяльності підприємства, а також вміння визначати симптоми негативних тенденцій і формувати комплекс заходів щодо подолання кризових ситуацій.


2.Тема та зміст курсової роботи

Курсова робота передбачає діагностування діяльності підприємства або його окремої сфери діяльності, яка має для даного підприємства найбільший інтерес та актуальність в сучасних умовах. Таким чином здійснюється вибір теми, визначається мета та завдання курсової роботи, обсяг аналітичних розрахунків.

Основні вимоги, які ставляться до викладення матеріалу та виконання розрахунків зводяться до наступного:


 • чіткість та логічна послідовність викладення матеріалу ;

 • переконливість аргументації ;

 • стислість і точність формулювань, які виключають можливість суб’єктивного та неоднозначного тлумачення ;

 • конкретність викладу одержаних результатів.

Назва курсової роботи може бути уточнена в період її виконання. Курсова робота складається з таких частин: вступ, основний зміст, висновки і рекомендації, перелік посилань, додатки.

У вступі викладається актуальність теми роботи, ступінь її розроблення і освітлення в економічній літературі, формулюється мета і завдання. Вступ повинен бути коротким – не більше трьох сторінок.

Зміст курсової роботи слід поділити на декілька розділів, в яких треба викласти теоретичне обґрунтування і аналітичні розрахунки результатів діагностики господарської діяльності підприємства. Під час виконання тематичної частини курсової роботи необхідно з’ясувати теоретичні аспекти проблеми, потім представити аналітичні дослідження і сформулювати рекомендації.

Після висновку треба навести перелік посилань і потім додатки. Перелік посилань і додатки до обмеженого обсягу курсової роботи не включаються.3.Порядок виконання курсової роботи

Використання курсової роботи включає такі етапи: вибір теми, підбір і вивчення літератури (законодавчих актів України, нормативних матеріалів, монографій, періодичних економічних видань), складання плану роботи, збирання і обробку даних, написання роботи.

Після вибору теми курсової роботи студент повинен ознайомитись з нормативними матеріалами, вивчити вітчизняну та зарубіжну літературу, скласти проект плану та узгодити його з керівником курсової роботи.

В процесі узгодження плану конкретизуються мета і завдання роботи, визначається зміст комплексної і тематичної частини аналізу, перелік необхідних практичних розрахунків.


4.Вимоги до оформлення курсової роботи

Курсова робота належить до категорії учбово-наукових документації і повинна бути оформлена згідно з вимогами Державного стандарту України (ДСТУ3008-95) ,який узгоджений з міжнародним стандартом ІSO5966:1982

У зв’язку з цим курсова робота повинна містити загальну частину; основну частину; додатки.

Загальна частина містить обкладинку; титульний лист; завдання на виконання курсової роботи; реферат; зміст; перелік умовних позначок, символів, одиниць, скорочень, термінів.

Курсова робота повинна мати чітко оформлений титульний лист, написаний текст згідно із змістом роботи, бути зшитою та мати обкладинку. Титульний лист і є першою сторінкою роботи.

Завдання на виконання курсової роботи розміщується після титульного листа.

Реферат потрібен для ознайомлення з роботою і має бути коротким та інформативним. У ньому вказується об’єкт дослідження, мета роботи, методи і результати дослідження. Реферат розміщується на окремій сторінці.

Зміст роботи наводиться після реферату і містить всі розділи і підрозділи з вказівкою початкового номеру сторінки кожного розділу і підрозділу.

Основна частина курсової роботи містить вступ; викладення роботи; висновки і рекомендації; перелік посилань.

Викладення роботи здійснюється у виді розділів і підрозділів, кожен з яких містить завершену інформацію. Висновки наводяться безпосередньо після викладення роботи з нової сторінки. У висновках дається загальна оцінка результатів проведеного аналітичного дослідження. Рекомендації повинні мати конкретний характер для виконання практичних аналітичних розрахунків.

Перелік посилань або список використаних джерел розміщують в кінці тексту роботи після висновків і рекомендацій на новій сторінці. Бібліографічний опис у переліку посилань має відповідати діючим стандартам з бібліографічної та видавницької справи. У додатку розміщується матеріал, який має великий обсяг або має допоміжний характер. У додатки включають форми звіту, дані для розрахунків, додаткові таблиці та ілюстрації, опис розрахунків на комп’ютері.

Текст роботи може бути рукописним або друкованим на листах формату А4 ( 210х297мм ) з полями: зліва – 20 мм, справа – 10 мм, зверху і знизу – 20 мм. При комп’ютерному варіанті – кількість строк на сторінці 40, висота літер не менше ніж 1,8мм.5. Завдання на курсову роботу

Номер варіанта завдання, який виконує студент, визначається за наступною таблицею 1. Вільний вибір варіанта завдання забороняється.


Таблиця 1

Вибір варіанту курсової роботи


Передостання цифра залікової книжки

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Остання цифра залікової книжки

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

2

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

5

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

8

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Курсова робота оформлюється на аркушах паперу формату А4 (бажано за допомогою комп'ютера). На титульному аркуші роботи обов'язково вказуються назва факультету, спеціальності й дисципліни, прізвище, ім'я та по батькові студента, шифр залікової книжки.

Письмова відповідь на завдання курсової роботи повинна містити повний і лаконічний виклад матеріалу, який засвоєно при аудиторному та самостійному вивченні тем курсу, з відповідними поясненнями та висновками.

Виконана й оформлена належним чином курсова робота подається для перевірки в зазначений викладачем термін (не пізніше, ніж за два тижні до закінчення семестру). Зворотному поверненню підлягають тільки ті роботи, які виконані невірно або не в повному обсязі. Після одержання такої роботи необхідно виправити усі виявлені помилки та повторно подати роботу у найкоротші строки. Виправлення та доповнення виконуються на окремих аркушах із зазначенням „Доопрацювання” і вкладаються в перевірену роботу. Окремо виправлення не розглядаються.

Курсова робота складається з двох частин – теоретичної та практичної.

Теоретична частина роботи передбачає відповідь на одне теоретичне запитання, номер якого визначається за таблицею 1.Теми теоретичної частини курсової роботи

 1. Особливості економічного діагностування глобальних галузей.

 2. Прогнозування змін у конкурентному середовищі як основа оцінки потенційного стану конкурентоспроможності підприємства.

 3. Агрегування показників структурних елементів складної економічної організації в оцінці її конкурентоспроможності.

 4. Оцінка використання ресурсів підприємства: методичні особливості, сфера застосування.

 5. Принципи оцінки вартості підприємства як теоретична основа економічного діагностування підприємства.

 6. Методичний аспект вивчення проблеми оцінки якості управління персоналом підприємства.

 7. Засоби і методи дослідження організаційної культури підприємства.

 8. Умови ефективного впровадження результатів управлінського діагностування.

 9. Інформаційне забезпечення фінансової діагностики.

 10. Критерії визначення та якісні характеристики кризових станів підприємства.

 11. Критерії неплатоспроможності підприємства та їх адаптація до реальних умов господарювання.

 12. Симптоми та ознаки кризових ситуацій.

 13. Державна підтримка і регулювання діяльності неплатоспроможних підприємств.

 14. Соціально-психологічний клімат у колективі та його вплив на ефективність діяльності організації.

 15. Стиль керівництва як відображення культури управління та керівника.

 16. Основні методи прогнозування банкрутства підприємства.

 17. Особливості консалтингової діяльності в Україні.

 18. SWOT- аналіз промислового підприємства України.

 19. Особливості складових економічної безпеки підприємства та їх взаємодія.

 20. Критерії оцінки економічної безпеки підприємства.

 21. Напрями оцінки ресурсного потенціалу підприємства.

 22. Оцінка техніко-організаційного рівня стабільного виробництва.

 23. Особливості статичної і динамічної концепції підприємства та їх відображення у методичних підходах до оцінки майна.

 24. Проблема ринкової оцінки майна та її розв’язання в сучасній економіці.

 25. Сутність управлінської діагностики та організація її проведення.

 26. Оцінка зв’язків підприємства із зовнішнім середовищем.

 27. Алгоритм порівняльної оцінки результатів фінансово-господарської діяльності підприємства (за А.Шереметом), його переваги та недоліки.

 28. Вітчизняний та зарубіжний досвід діагностування економічної безпеки підприємства.

 29. Способи оцінки відповідності діючої стратегії оптимальній.

 30. Економічна культура підприємства й особливості її діагностики (особливості оцінки продуктивності творчої праці, цінності інтелектуальних продуктів)


Практична частина контрольної роботи передбачає виконання шести практичних завдань згідно з номером варіанту.

Завдання №1. Діагностика випуску продукції

На основі даних про випуск товарної продукції промислового підприємства (таблиця №2) дати комплексну оцінку випуску продукції, в тому числі:

- ступінь виконання плану випуску за видами продукції в 2012 р.;

- відхилення в структурі продукції, що випускається, в 2012 р. фактично і за планом;

- динаміку випуску продукції в період з 2008 до 2012 р. у порівнянні з базисним та попередніми періодами.

Сформулювати узагальнені висновки, акцентуючи увагу на негативних тенденціях випуску продукції.

Таблиця 2

Випуск продукції підприємства за окремими видами виробівВироби


Випуск товарної продукції, од.

Ціна одиниці виробу, грн.

2008 р.

2009 р.

2010 р.

2011 р.


2012 р.

план

факт

А

Б

ВГ

Д


30**

3500


3500

3**0


4000

3360

3700


3**0

3400


5860

*100

*200


*211

*183


*180

*111

*128


*233

*120


*230

*120

*280


*300

**10


*200

*150

*210


*260

*330


*150

25

38,6


23,8

15,6


22,2

где ** - номер варіанту

* - остання цифра варіанту


Завдання №2. Аналіз ринкової питомої ваги

Виконати аналіз зміни ринкової питомої ваги підприємства на основі вихідних даних про ємність ринку, в тому числі обсяги виробництва підприємства і конкурентів.

Таблиця 3

Параметри поля конкуренціїВаріант

Ємність ринку, тис.грн.

Осяг виробництво підприємства, тис.грн.

Обсяг виробництва конкурентів, тис.грн.

2011 р.

2012 р.

2011 р.

2012 р.

2011 р.

2012 р.

1

2

3

4

5

6

7

1

3530

3525

550

485

2980

3040

2

3489

3549

529

457

2960

3092

3

3488

3356

548

468

2940

2888

4

3452

3497

532

469

2920

3028

5

3447

3199

547

451

2900

2748

6

3467

3220

587

452

2880

2768

7

3456

3361

596

425

2860

2936

8

3352

3284

512

436

2840

2848

9

3366

3114

546

486

2820

2628

10

2997

2961

537

453

2460

2508

11

3062

3022

582

442

2480

2580

12

3049

3038

549

498

2500

2540

13

3033

2955

513

487

2520

2468

14

3108

2896

568

456

2540

2440

15

3102

3067

542

459

2560

2608

16

3116

2944

536

420

2580

2524

17

3139

2925

539

481

2600

2444

18

3188

3048

568

420

2620

2628

Продовження таблиці 3

1

2

3

4

5

6

7

19

3187

3180

547

416

2640

2764

20

3201

2983

541

483

2660

2500

21

3181

2997

501

409

2680

2588

22

3216

3136

516

412

2700

2724

23

3300

3241

580

465

2720

2776

24

3310

3036

570

484

2740

2552

25

3351

2917

591

417

2760

2500

26

3322

3001

542

453

2780

2548

27

3956

3706

536

442

3420

3264

28

3599

3344

539

498

3060

2836

29

3912

3903

568

487

3344

3416

30

3607

3320

547

456

3060

2864

Каталог: 665844
665844 -> Навчальний матеріал Естетика
665844 -> Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни
665844 -> Навчальний посібник 2015 р. Зміст розділ наука та історія її розвитку
665844 -> Навчально-методичний комлекс
665844 -> Основна мета аналітичної роботи
665844 -> Міністерство праці та соціальної політики україни інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості україни
665844 -> Двнз київський національний економічний університет
665844 -> Держаний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Факультет
665844 -> Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Кафедра правового регулювання економіки


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка