Методичні вказівки до виконання лабораторних та практичних робіт з дисципліни «Дослідження за фахом»Сторінка1/8
Дата конвертації09.09.2018
Розмір429 Kb.
#49429
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7   8
  Навігація по даній сторінці:
 • ЗМІСТ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання лабораторних та практичних робіт

з дисципліни «Дослідження за фахом» для студентів

спеціальності 7(8).05040101 – металургія чорних

металів, спеціалізації – металургія чавуну

Затверджено

на засіданні Вченої ради

академії


Протокол № 1 від 30.01.2012


Дніпропетровськ НМетАУ 2012

УДК 669.131(07)


Методичні вказівки до виконання лабораторних та практичних робіт з дисципліни «Дослідження за фахом» для студентів спеціальності 7(8).05040101 – металургія чорних металів, спеціалізації – металургія чавуну /Укл.: В.М. Ковшов, В.Г. Чистяков. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2012. – 35 с.


Містять методичні вказівки до виконання лабораторних та практичних робіт з дисципліни «Дослідження за фахом», а також основні параметри виробництва чавуну.

Призначені для студентів спеціальності 7(8).05040101 – металургія чорних металів, спеціалізації – металургія чавуну.


Укладачі:

В.М. Ковшов, д-р техн. наук, проф.

В.Г. Чистяков, канд. техн. наук, доц.Відповідальний за випуск А.К. Тараканов, д-р техн. наук, проф.

Рецензент О.П. Чуванов, канд. техн. наук, доц. (НМетАУ)

Підписано до друку 03.09.2012. Формат 60х84 1/16. Папір друк. Друк плоский.

Облік.-вид. арк. 2,05. Умов. друк. арк. 2,02. Тираж 100 пр. Замовлення №
Національна металургійна академія України

49600, м. Дніпропетровськ-5, пр. Гагаріна, 4

_______________________________

Редакційно-видавничий відділ НМетАУЗМІСТ


1. ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ……….………………………………………….

4

1.1. Відшукання в Інтернеті технічної літератури за темами обраних
науково-дослідних робіт по узгодженню з керівником…….………...

4


1.2. Визначення газопроникності різних доменних шихт різноманітного
гранулометричного складу …………………………………….………

6


1.3. Дослідження впливу систем завантаження на використання
газового потоку та газопроникність шару шихти …………….……..

9


1.4. Дослідження впливу хімічного складу залізорудної шихти

на процеси відновлення при різних температурах …….……………


11


1.5. Визначення температури плавлення первинних, проміжних

та кінцевих шлаків доменної плавки при різних технологічних

умовах …………………………………………………………….……..


15


1.6. Визначення в’язкості первинних, проміжних та кінцевих шлаків

доменної плавки при різних технологічних умовах………………….


18


1.7. Дослідження впливу різноманітних умов на формування
циркуляційних зон в горні доменної печі ……………………………

20


1.8. Дослідження впливу довжини циркуляційних зон на розподіл
ліній плину в шахті доменної печі ……………………………………

23


2. ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ …………………………………………………….

25

2.1. Написання рефератів та огляд літератури за вибраною темою (до
лабораторної роботи № 1.1)……………………………………………

25


2.2. Розрахунок газопроникності руди, агломерату, обкотишів та коксу
при різній кількості газу (до лабораторної роботи №1.2)…………..

26


2.3. Розрахунок розподілу шихти по радіусу колошника різними
завантажувальними пристроями (до лабораторної роботи №1.3)….

28


2.4. Розрахунки процесів відновлення шихтових матеріалів (до
лабораторної роботи № 1.4)…………………………………………..

30


2.5. Розрахунок температури плавлення і в’язкості кінцевих шлаків
доменної плавки при застосуванні математичних моделей (до
лабораторних робіт №1.5, 1.6)…………………………………………

33


2.6. Розрахунок довжини циркуляційних зон в шахті доменної
печі при застосуванні детермінованих математичних моделей (до
лабораторних робіт №1.7, 1.8) ………………………………………..

34


СПИСОК ПОСИЛАНЬ ………………………………………………………..


35

1. ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ
1.1. Відшукання в Інтернеті технічної літератури за темами обраних науково-дослідних робіт по узгодженню з керівником


   1. Аналіз впливу різних чинників на газопроникність різних шихт у доменній печі.

   2. Дослідження впливу систем завантаження на використання газового потоку та газопроникність шару шихти в доменній печі.

   3. Дослідження впливу хімічного складу залізорудної шихти на процеси відновлення в доменній печі.

   4. Аналіз впливу температури плавлення шлаків доменної плавки на техніко-економічні показники доменної плавки.

   5. Дослідження впливу в’язкості первинних, проміжних та кінцевих шлаків доменної плавки на газопроникність нижньої зони доменної печі.

   6. Дослідження впливу різноманітних умов на формування циркуляційних зон в горні доменної печі.

   7. Дослідження впливу довжини циркуляційних зон на розподіл газового потоку в нижній зоні доменної печі.

   8. Аналіз заходів, що забезпечують зниження питомої витрати коксу при виплавці чавуну.

   9. Дослідження процесів відновлення в доменних печах при використанні різних видів сировини.

   10. Аналіз роботи доменних печей на підвищеному тиску газу на колошнику.

   11. Дослідження впливу кількості обкотишів у шихті на роботу доменної печі.

   12. Ефективність розподілу шихти на колошнику доменної печі при використанні двоконусного завантажувального пристрою.

   13. Особливості завантаження і розподілу шихти безконусним завантажувальним пристроєм.

   14. Обґрунтування економічної доцільності застосування замінників коксу у доменній печі.

   15. Дослідження й оптимізація режиму дуття сучасної доменної плавки.

   16. Дослідження впливу пульсації тиску газів на роботу доменної печі.

   17. Аналіз досліджень розподілу шихти різними завантажувальними пристроями.

   18. Порівняльна оцінка різних методів десульфурації чавуну.

   19. Використання природного газу в доменній печі.

   20. Удосконалювання конструкції повітряних фурм доменної печі з метою підвищення їхньої стійкості і зниження втрат тепла.

   21. Аналіз теплової роботи доменної печі в умовах використання пиловугільного палива.

   22. Високотемпературні процеси прямого одержання рідкого металу.

   23. Аналіз впливу температури, основності, складу і кількості шлаку на процеси десульфурації чавуну.

   24. Аналіз процесів шлакоутворення й оптимізація шлакового режиму доменної плавки.

   25. Аналіз методів розрахунку й оптимізація кількості фурм.

   26. Аналіз охолоджувальних систем доменної печі і вибір найбільш раціональної.

   27. Аналіз і удосконалювання процесів рідкофазного відновлення заліза.

   28. Застосування комбінованого дуття з метою поліпшення техніко- економічних показників доменної плавки.

   29. Аналіз теплового стану доменної печі в різних сировинних умовах.

   30. Дослідження методів регулювання теплового стану доменної печі.

   31. Шляхи підвищення стійкості шахт доменних печей.

   32. Дослідження розподілу газових потоків на колошнику доменної печі з метою їхньої оптимізації.

   33. Дослідження факторів визначальних розмірів фурмених зон доменної печі.

   34. Дослідження й аналіз розподілу газових потоків у нижній частині

доменної печі.

   1. Аналіз факторів, що впливають на нижній перепад тиску з метою його мінімізації.

   2. Дослідження впливу факторів завантаження і якості залізорудних матеріалів на верхній перепад тиску з метою інтенсифікації плавки.

   3. Аналіз досліджень утворення зон когезії і впливи їх на роботу доменної печі.

   4. Аналіз алгоритмів ведення доменної печі і вибір найбільш раціональних.

   5. Проблеми автоматичного керування тепловим станом доменної плавки.

   6. Порівняльний аналіз роботи доменної печі, що виплавляє низько- кремнистий малосірковий чавун, з роботою при виплавці звичайного чавуну з наступною позапічною обробкою.

Примітка. Студент може вибрати й інші теми, не зазначені в представленому списку, за домовленістю з керівником.
1.2. Визначення газопроникності різних доменних шихт різноманітного гранулометричного складу
1.2.1. Загальні відомості
Сипке середовище, яким є шар шихтових матеріалів в доменній печі, характеризується рядом фізичних властивостей. Властивості, що визначають рух газу в шарі, вважаються газодинамічними властивостями сипких середовищ. Найважливішими газодинамічними властивостями є розмір кусків, їх форма, порозність і питома поверхня. Ці властивості обумовлюють також теплообмін і кінетику відновних процесів, тому визначення їх з необхідною точністю має велике значення для вивчення доменного процесу в цілому.
1.2.2. Визначення розмірів кусків і порозности

шихтових матеріалів
Куски шихтових матеріалів доменної плавки мають неправильну форму, тому їх розмір не можна визначити апріорі. Для визначення розмірів кусків розсипу існує ряд методик, що дані в технічній літературі. У даній роботі будемо користуватися простим і ефективним методом просіювання. Середній розмір чарунок верхнього і нижнього сита – є середній розмір фракції, що просівається. Якщо шихта складається з декількох фракцій, то середній діаметр визначається за формулою
Dсер. =, (1.1)

де di – середній розмір i-тої фракції, частка якої в загальній масі
розсипу
аi,

n – кількість фракцій.

Якщо необхідно підрахувати еквівалентний діаметр шару шихти dекв. (багатофракційний розсип замінюється як би однокомпонентним з такою ж загальною поверхнею), то він підраховується за виразом

Dекв = . (1.2)

Під порозністю е шару сипких матеріалів мають на увазі відношення об'єму міжкускових просторів до загального об'єму, що займає шар шихти.

, (1.3)

а якщо дослідницькою ємкістю є газодинамічний циліндр, тое = 1 – , (1.4)

де M – маса шихти, кг;

D – діаметр циліндра, м;

Н – висота шару шихти в циліндрі, м.

Каталог: file
file -> Інформація для вступників 2015 року до аспірантури Інституту соціології Національної Академії наук України
file -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
file -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
file -> Про вступний іспит та реферат при вступі до аспірантури Інституту соціології нан україни
file -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
file -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
file -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка