Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «імітаційне моделювання інвестиційних ризиків»Сторінка1/4
Дата конвертації26.04.2017
Розмір0.94 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

До друку


дозволяю

Перший проректор


_____________ Г. В.Стадник

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання лабораторної роботи«ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИЗИКІВ»

з дисципліни «Інформаційні системи в менеджменті»


(для студентів 4 курсу усіх форм навчання спеціальності 7.050201 «Менеджмент організацій»)


ХАРКІВ—ХНАМГ— 2006

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Імітаційне моделювання інвестиційних ризиків» з дисципліни «Інформаційні системи в менеджменті» (для студентів 4 курсу усіх форм навчання спеціальності 7.050201 «Менеджмент організацій»). Укл.: Карпенко М.Ю., Уфимцева В.Б., Грінчак М.І. , Волков Д.О., Гомза Н.І. — Харків: ХНАМГ, 2006.—38 с.

Укладачі: М.Ю. Карпенко,

В.Б. Уфимцева,

М.І. Грінчак,

Д.О. Волков,

Н.І. Гомза

Рецензент: канд. екон. наук, доц. В.О. Костюк

Рекомендовано кафедрою «Прикладна математика та інформаційні технології», протокол № 5 від 27 грудня 2005 р.


Мета роботи


Мета виконання лабораторної роботи — вивчення методів та інструментів дослідження інвестиційних ризиків з використанням засобів імітаційного моделювання.

Етапи виконання роботи


Робота складається з таких етапів:

  • ознайомлення з теоретичним матеріалом;

  • вивчення моделі аналізу інвестиційних ризиків;

  • опанування інструментом реалізації моделі аналізу інвестиційних ризиків;

  • одержання індивідуальних даних у викладача та реалізація моделі аналізу інвестиційних ризиків;

  • аналіз моделі та написання звіту.

Вступ


Імітаційне моделювання (simulation) є одним із потужних методів аналізу економічних систем. Під імітацією розуміють процес проведення на ЕОМ експериментів з математичними моделями реальних систем. Цілі проведення імітаційних експериментів можуть бути різними — від виявлення властивостей та закономірностей досліджуваної системи до вирішення конкретних практичних завдань. З розвитком засобів обчислювальної техніки та програмного забезпечення спектр застосування імітації у сфері економіки істотно розширився. Імітаційне моделювання з успіхом використовують як для розв'язання завдань внутрішньофірмового управління, так і для моделювання процесів управління на макроекономічному рівні. Розглянемо основні переваги застосування імітаційного моделювання у процесі вирішення завдань фінансового аналізу.

Оскільки імітація — це комп'ютерний експеримент, її головна відмінність полягає в роботі з моделлю системи, а не з самою системою. Тому імітаційне моделювання доцільно в тих випадках, коли робота з реальною системою ускладнена або взагалі неможлива. Наприклад, проведення реальних експериментів з економічними системами, як правило, вимагає значних витрат і навряд чи може бути здійснено на практиці. У такому випадку імітація виглядає єдиним способом дослідження систем без проведення реальних експериментів.

При дослідженні параметрів та поведінки економічних систем часто постає проблема збору необхідної інформації. Іноді цю проблему практично неможливо розв'язати, оскільки це потребує значних фінансових витрат. Наприклад, при оцінюванні ризику інвестиційних проектів, як правило, використовують прогнозні дані щодо обсягів продажу, витрат, цін і т.і. Щоб адекватно оцінити ризик, потрібно мати велику кількість інформації для формулювання правдоподібних гіпотез про ймовірнісні розподіли ключових параметрів. Зібрати потрібний обсяг інформації здебільшого проблематично. Використання імітаційного моделювання дозволяє замінити відсутні фактичні дані величинами, що отримані в процесі імітаційного експерименту.

Однією з найефективніших галузей використання імітаційного моделювання є аналіз процесів, що містять ймовірнісні величини (тобто величини, на поведінку яких не впливають особи, що приймають рішення). Такі моделі називають стохастичними. Стохастичні моделі часто виникають при вирішенні завдань фінансового аналізу. Застосування імітації дозволяє зробити висновки щодо можливих результатів, базуючись на ймовірнісних розподілах випадкових величин. Стохастичну імітацію часто називають методом Монте-Карло.

Існує багато інших переваг імітації. Докладний виклад основ імітаційного моделювання і його застосування в різних сферах можна знайти у відповідній літературі. Ми ж розглянемо технологію застосування імітаційного моделювання для аналізу ризиків інвестиційних проектів з використанням програми MS Excel.

Розробка моделі для аналізу ризиків інвестиційних проектів

Загальний вигляд моделі


Імітаційне моделювання — це серія експериментів, що мають на меті одержати емпіричні оцінки ступеня впливу вхідних величин (факторів) на залежні від них результати (показники). Проведення імітаційного експерименту можна розбити на етапи, а саме;

  • встановити модель, що пов'язує вхідні й вихідні показники у вигляді математичного рівняння або нерівності;

  • завдання законів розподілу ймовірностей для ключових параметрів моделі;

  • проведення комп'ютерної імітації значень ключових параметрів моделі;

  • розрахунок основних характеристик розподілу вхідних і вихідних показників;

  • аналіз отриманих результатів і прийняття відповідних рішень.

Результати імітаційного експерименту, доповнені статистичним аналізом, можуть використовуватись при формуванні прогнозних моделей та сценаріїв. Здійснимо імітаційне моделювання аналізу ризиків інвестиційного проекту на такому прикладі.

Фірма розглядає інвестиційний проект з виробництва продукту "А". Експериментально були виявлені три ключових параметри проекту й визначені можливі межі їх змін (табл. 1). Інші параметри проекту вважаються сталими (табл. 2)

Таблиця 1. Ключові параметри проекту

ПоказникиСценарій

Найгірший

Найкращий

Ймовірний

Обсяг випуску Q

150

300

200

Ціна за штуку P

40

55

50

Змінні витрати V

35

25

30

Таблиця 2. Сталі параметри проекту


Показники

Найбільш ймовірне значення

Постійні витрати - F

500

Амортизація - A

100

Податок на прибуток - T

60%

Норма дисконту - r

10%

Термін проекту - n

5

Початкові інвестиції - I0

2000

Першим етапом аналізу є визначення залежності результуючого показника від вихідних. При цьому як результуючий показник звичайно виступає один із критеріїв ефективності: NPV, IRR, PI. Припустимо, що використовуваним критерієм є чиста теперішня вартість проекту NPV:

, (1)

де: NCFtзначення чистого потоку платежів у періоді t.За умовами прикладу значення норми дисконтування r і початковий обсяг інвестицій I0 відомі і вважаються сталими протягом строку реалізації проекту (табл. 2). Будемо вважати, що потік платежів, який генерується проектом , має вид ануітету. Тоді величина потоку платежів NCF для будь-якого періоду t однакова і може бути визначена із співвідношення:

. (2)

Наступним етапом проведення аналізу є вибір законів розподілу ймовірностей змінних факторів. У нашому прикладі до таких факторів належать: змінні витрати V, обсяг випуску Q і ціна P. Діапазони можливих змін показників наведено у табл. 1. Ми будемо виходити з припущення, що всі ключові змінні фактори мають рівномірний розподіл ймовірностей. Реалізація третього етапу може бути здійснена тільки із застосуванням комп'ютерної техніки з відповідним програмним забезпеченням. Тому перш ніж приступити до третього етапу — імітаційного експерименту, познайомимося з відповідними засобами Excel, що автоматизують його проведення.Каталог: 504
504 -> Уроків за темою «Лексикологія»
504 -> Скульптура гімн людині
504 -> Ключові слова: клінічне мислення – інтерактивне навчання – метод проектів – метод мозкового штурму – кейс-метод. Вступ
504 -> Реферат з журналістики Способи одержання інформації, співпраця з науковцями
504 -> «Правова держава і громадянське суспільство»
504 -> Методические рекомендации по подготовке учащихся к предметным олимпиадам социально-гуманитарного цикла джанкойский район 2012г


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка