Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Визначення експлуатаційних характеристик вібраторів для ущільнення бетонної суміші»Скачати 304.49 Kb.
Дата конвертації31.10.2017
Розмір304.49 Kb.
ТипМетодичні вказівки
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

А.О. Качура, О.М. Болотських, М.Г. Костюк
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
з курсу
«БУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА»
до виконання лабораторної роботи
«ВИЗНАЧЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВІБРАТОРІВ
ДЛЯ УЩІЛЬНЕННЯ БЕТОННОЇ СУМІШІ»

та самостійної роботи за темою
«МАШИНИ І ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ УЩІЛЬНЕННЯ БЕТОННОЇ СУМІШІ»
(для студентів денної і заочної форм навчання рівня підготовки «Бакалавр», напрямів підготовки 0601 – «Будівництво»,

0306 –«Менеджмент»)Харків – ХНАМГ – 2008

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Визначення експлуатаційних характеристик вібраторів для ущільнення бетонної суміші» та самостійної роботи за темою «Машини і обладнання для ущільнення бетонної суміші» з курсу «Будівельна техніка» (для студентів денної і заочної форм навчання рівня підготовки «Бакалавр») / Укл.: Качура А.О., Болотських О.М., Костюк М.Г. – Харків: ХНАМГ, 2008 – 1 с.

Укладачі: А.О. Качура, О.М. Болотських, М.Г. Костюк

Рецензент: І.І. Кобзар

Рекомендовано кафедрою технології будівельного виробництва і будівельних матеріалів, протокол № 5 від 27.12.07 р.


ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
На сучасному етапі, з метою покращення підготовки студентів згідно з Болонською декларацією особливу увагу приділяється самостійній роботі студентів. Метою такою організації навчального процесу є підвищення творчої здатності майбутніх спеціалістів, формування вмінь і навичок, що дозволяють самостійно вирішувати складні професійні завдання.

Методичні вказівки розроблені відповідно до програми курсу «Будівельна техніка» і призначені для виконання лабораторної роботи за темою «Визначення експлуатаційних характеристик вібраторів для ущільнення бетонної суміші» й самостійної роботи за темою «Машини і обладнання для ущільнення бетонної суміші».

Мета лабораторної і самостійної роботи – ознайомити студентів з сучасними вібраційними машинами і обладнанням для ущільнення бетонної суміші, які використовують у процесі зведення монолітних будівель і споруд, ремонті й реконструкції, а також методами визначення їх експлуатаційних характеристик.

1. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА«Визначення експлуатаційних характеристик вібраторів
для ущільнення бетонної суміші»

Для роботи використовують два типи промислових вібраторів: поверхневий електричний і глибинний з виносним електродвигуном. Їх схеми показані на рис. 1., 2.Завдання:


 1. Ознайомитися з конструкцією поверхневого вібратора. Записати його вагу, потужність електродвигуна, кутову швидкість і напругу. 1. Установити орієнтовно, шляхом заміру ваги дебалансу, заміряти його ексцентрицитет. 1. Зробити розрахунки:
  1. збурюючої сили вібратора, кН.


,
де F – збурююча сила вібратора, кН;

m – вага дебалансу, кН;

w – кутова швидкість обертання, рад/с;

R – ексцентрицитет дебалансу, мм.
  1. амплітуди коливання, мм


,
де А – амплітуда коливання вібратора, кН;

m – вага дебалансу, кН;

m1 – вага вібруючих частин вібратора, кН;

R – ексцентрицитет дебалансу, мм.

 1. Прийнявши розмір робочого майданчика вібратора 1м2, глибину ущільнення 0,3 м, час перестановки вібратора 7 с і коефіцієнт з’єднання 0,75, розрахувати технічну продуктивність поверхневого вібратора, м3/год


,
де Птех – технічна продуктивність вібратора, м3/год;

Р – розмір робочого майданчика, м2;

h0 – глибина ущільнення, м;

t1 – оптимальний час вібрації (беремо 30 с)

t2 – час перестановки вібратора.
Розрахунки і заміри записати до журналу. 1. Ознайомитися з конструкцією планетарних механізмів вібрації глибинного вібратора з виносним електричним двигуном. 1. Дослідити залежність числа коливань наконечника вібратора від різниці діаметрів бігунка і бігової доріжки за такими умовами:

кутова швидкість двигуна - 2900 об/хв.,

діаметр бігунка - 25 мм,

діаметр бігової доріжки - 28, 31, 37, 41 мм

(обкатка зовнішня) 1. Те ж виконати для механізму з внутрішньою обкаткою, змінивши розміри бігунка і доріжки.

Число коливань наконечника розраховувати за формулою, кол./хв.


,
де N – число коливань наконечника вібратора за хвилину;

Rδ – радіус бігунка, мм;

Rg – радіус бігової доріжки, мм;

n – число обертів вала бігунка, об/с.


Показники розрахунків і заміри записати до журналу.

Рис. 1 – Схема поверхневого вібратора:1- електродвигун; 2 – дебаланси; 3 – площадка;
4 – корпус; 5 – електрокабель


Рис. 2 – Схема глибинного вібратора з виносним електричним двигуном:
1 – електродвигун; 2 – мультиплікатор; 3 – вимикач; 4 – гнучкий вал; 5 – стержень; 6 – замок; 7 – бігунок; 8 – шпиндель; 9 – гнучка муфта; 10 – вал; 11 – бігова доріжка

а – планетарний механізм із зовнішньою обкаткою;б – планетарний механізм із внутрішньою обкаткою
Журнал запису результатів виміру і розрахунків


з/п

Показники

Од. виміру

Кількість

Примітки

1

Вага поверхневого вібратора

кН2

Потужність електродвигуна

кВт3

Число обертів електродвигуна

хв.-1, об/хв.4

Напруга струму

В5

Вага дебалансу

кн.6

Ексцентрицитет дебалансу

мм7

Збурюючи сила вібрації

кн.8

Амплітуда коливань

мм9

Продуктивність поверхневого вібратора

м310

Число коливань наконечника глибинного вібратора при зовнішньої обкатці з діаметром бігової доріжки

28

31

3741

мм

мм

мммм11

Число коливань наконечника глибинного вібратора при внутрішньої обкатці й діаметрі бігунка

28

31

3741

мм

мм

мммм


На основі розрахункових даних побудувати графік залежності частоти коливань наконечника вібратора від різниці діаметрів бігунка і бігової доріжки.
Список літератури


 1. Фиделев А.С., Чубук Ю.Ф. Строительные машины. – К., 1971. – 337-348 с.

 2. Баладинский В.Л.; Смирнов В.М.; Емельянова І.А. Будівельні машини, Збірник вправ. – К., 2001. – 123 с.

 3. Качура А.О., Костюк М.Г., Панченко В.О. Технологія і механізація будівельних процесів: Навч. посібник – Харьков: ХНАМГ, 2005. – 279 с.

2. САМОСТІЙНА РОБОТА
«Машини і обладнання для ущільнення бетонної суміші»
Самостійну роботу за темою студент виконує під керівництвом викладача. За результатами самостійної роботи студент готує реферат. Література: [1, гл. 4, стр. 125…..192; 2, гл. 4, стр. 175….202; 3, стр. 165…..160]
Методичні вказівки


 • Вивчити чинники, що визначають методи бетонування. Ознайомитися із засобами укладання бетонних сумішей і їх вибором. Описати вплив ущільнення у процесі бетонування.

 • Знати процес вібраційного ущільнення суміші, вплив хвильового тиску, частоти коливань, параметри вібрування, а також ефективність високочастотного вібрування.

 • Звернути увагу на ущільнення бетонної суміші глибинними й лопатевими вібраторами.

 • Вивчити особливості ущільнення рухливих і литих бетонних сумішей.Запитання для самоперевірки


 • Перерахувати й дати стислу характеристику засобам укладання бетонної суміші.

 • Вибір засобу бетонування.

 • Процес вібраційного ущільнення бетонної суміші, вплив хвильового тиску, частоти коливань.

 • Параметри вібрування. Ефективність високочастотного вібрування.

 • Ущільнення бетонної суміші глибинними й лопатевими вібраторами.Список літератури


 1. Афанасьев А.А. Возведение зданий и сооружений из монолитного железобетона. – М.: Стройиздат. 1990. – 384 с.

 2. Атаев С.С. Технология индустриального строительства из монолитного бетона. – М.: Стройиздат. 1989. – 336 с.

 3. Белецкий Б.Ф. Технология и механизация строительного производства: Учебник. – Ростов н/Д: «Феникс», 2004. – 752 с.

Навчальне видання

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Визначення експлуатаційних характеристик вібраторів для ущільнення бетонної суміші» та самостійної роботи за темою «Машини і обладнання для ущільнення бетонної суміші» з курсу «Будівельна техніка» (для студентів денної і заочної форм навчання рівня підготовки «Бакалавр»)

Укладачі: Алла Олексіївна Качура,

Олег Миколайович Болотських,

Миколай Георгійович Костюк.

Редактор: М.З. Аляб’єв

План 2008, поз.30 М


Підп. до друку 12.03.08 Формат 60x84 1/16. Папір офісний

Друк на ризографі. Умовн. – друк. арк. 0,3 Обл. – вид. арк. 0,6

Тираж 150 прим.

Зам. №

61002, м. Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12


Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ61002, м. Харків, вул. Революції, 12Каталог: 4995
4995 -> Старокостянтинівський районний методичний кабінет
4995 -> Поняття про популяцію, екосистему та чинники середовища
4995 -> Мета: навчальна: повторити і закріпити знання українського алфавіту, ви­робити навички розмежування понять «звук» і «буква»; розвивати навички правопису
4995 -> Збірник позакласних заходів з англійської мови
4995 -> Урок-дослідження 1 клас повітря. Вітер мета
4995 -> Склади пазл (за посиланням) і ти дізнаєшся, що ми будемо вивчати. Склади пазл (за посиланням) і ти дізнаєшся, що ми будемо вивчати

Скачати 304.49 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка