Методичні вказівки до виконання практичних робіт та самостійної роботи студентів з дисципліни «Електронна комерція»Сторінка1/6
Дата конвертації09.11.2017
Розмір1.15 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6


Методичні вказівки до виконання практичних робіт
та самостійної роботи студентів з дисципліни «Електронна комерція»
для студентів спеціальності «Менеджмент»

Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет
Методичні вказівки до виконання практичних робіт та
самостійної роботи студентів з дисципліни «Електронна комерція»
для студентів спеціальності «Менеджмент»

Вінниця
ВНТУ


2017

Рекомендовано до друку Методичною радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України (протокол № 10 від 16.06.2016 р.)

Рецензенти:Н. П. Карачина, доктор економічних наук, професор Л. М. Ткачук, кандидат економічних наук, доцент
Методичні вказівки до виконання практичних робіт та самостійної роботи студентів з дисципліни «Електронна комерція» для студентів спеціальності «Менеджмент» / Уклад. Н. М. Малініна — Вінниця : ВНТУ, 2017. — 51 с.
У методичних вказівках наводиться зміст лекційних занять з дисципліни, рекомендації стосовно самостійної підготовки до практичних робіт, теми реферативних виступів, тести для самоперевірки знань, перелік питань до складання заліку та список рекомендованої літератури.

Методичні вказівки призначені для полегшення підготовки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Електронна комерція» та контролю знань студентів; сприяють закріпленню теоретичних знань у сфері електронної комерції та оволодінню практичними навичками використання сучасних технологій ведення електронного бізнесу в практичній діяльності підприємств і організацій. Призначені для студентів вищих навчальних закладів економічного фахового спрямування.


ЗМІСТ
Вступ

4

1

Зміст та структура лекційних занять

6

2

Рекомендації до виконання практичних робіт

9

3

Тематика та порядок підготовки реферативного виступу

24

4

Тести для самоконтролю знань

27

5

Питання до складання заліку

47

6

Рекомендована література

493


ВСТУП

Сучасний бізнес характеризується постійним зростанням можливостей компаній, що, в свою чергу, приводить до зростання глобальної конкуренції та поліпшення якості товарів і послуг. Відбуваються зміни способів організації та керування бізнесом і впровадження систем автоматизованого управління процесами постачання та збуту продукції.


Розвиток інтелектуальної сфери в даний час відносять до найважливіших векторів будь-якої держави, що визначає її науково-технічний і культурний потенціал, тому нині формується цілісна система, яка регулює правовідносини, пов’язані зі створенням, охороною і використанням об’єктів інтелектуальної власності.
Електронна комерція являє собою середовище, в якому юридична або фізична особа, що знаходиться в будь-якій точці економічної системи, може легко контактувати ( з мінімальними витратами ) з будь-якою іншою юридичною або фізичною особою з метою спільної діяльності: торгівлі, обміну ідеями, «ноу -хау» тощо. І хоча електронна комерція за принципами реалізації майже не відрізняється від традиційного бізнесу, вона вимагає від своїх учасників спеціальних знань та навичок, оскільки вони слугують базою для прийняття того чи іншого рішення, пов’язаного з бізнесом. Це пояснюється специфікою підприємницької діяльності в Інтернеті, а саме: з прийняттям, переробкою і поданням інформації. Тому для участі в електронному бізнесі необхідно мати не тільки серйозну економічну і правову підготовку, а й знання про сучасні Інтернет-технології, а саме: технічні терміни, поштові сервіси, World Wide Web, принципи роботи з телеконференціями, основи функціонування платіжних систем тощо.
Метою вивчення дисципліни є оволодіння базовими знаннями і навичками в сфері електронної комерції, фінансових Інтернет-послуг, використання інформаційних технологій в електронному бізнесі, а також сучасних електронних платіжних систем.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Електронна комерція» є теоретична та практична підготовка студентів з питань:


 • визначення економічної природи електронної комерції, принципів та сфер її застосування;

 • категорій Internet та технологій електронної комерції;

 • засобів безпеки та методів захисту інформації в електронній комерції;

 • сучасних видів електронного бізнесу та сфер їх застосування;

 • функціональних можливостей електронної комерції, її видів та моделей;
 • механізмів функціонування електронних платіжних систем у корпоративному та споживчому секторах економіки;

 • планування маркетингової стратегії підприємства з використанням Інтернет-реклами та сайтопромоутингу;

4


- оцінювання ефективності прийомів електронної комерції у бізнес середовищі.
У результаті вивчення дисципліни «Електронна комерція» студенти повинні знати предметну галузь електронної комерції, основи теорії розвитку та базові поняття електронної комерції, сфери застосування та ринки електронної комерції, основні моделі бізнес -процесів електронної комерції та сучасні інформаційні технології для їх реалізації в Інтернет, нові принципи та засоби проведення розрахунків пластиковими картками та цифровими грошима, типи електронних платежів і платіжних систем, існуючі проблеми безпеки та засоби захисту інформації в електронній комерції, основи ведення бізнесу та маркетингової діяльності за допомогою сучасних інформаційних технологій.
Студенти повинні вміти вільно користуватися понятійним апаратом, аналізувати фінансову, нормативну і економіко-технологічну інформацію у сфері електронної комерції, здійснювати покупки в Інтернет-магазинах з використанням різних видів електронних платіжних систем і користуватися фінансовими послугами.
Індивідуальна робота дає можливість студентові навчитися самостійно працювати з різними інформаційними джерелами, узагальнювати матеріали періодичної літератури, глибше вивчати особливості функціонування електронної комерції як в Україні, так і в зарубіжних країнах, а також набути навичок обробки і логіки викладення матеріалу, проведення критичного аналізу за темою роботи тощо.

Самостійна робота студентів полягає у вивченні та опрацюванні відповідної літератури, законодавчих і нормативно-правових документів, а також у виконанні навчальних завдань. У ході самостійної роботи студентові необхідно, за допомогою рекомендованої літератури, вивчити весь матеріал, передбачений програмою курсу з відповідної теми, виконати завдання.

Для організації самостійної роботи студентів використовуються такі форми:


 • опрацювання лекційного матеріалу;

 • опрацювання навчальної та навчально-методичної літератури;
 • вивчення законодавчих актів, що регулюють електронну комерційну діяльність;

 • підготовка до практичних занять;

 • підготовка до колоквіумів;

 • виконання навчальних завдань і тестового контролю;

 • підготовка до підсумкового контролю.

5


1 ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ


Тема 1 Електронна комерція: суть, принципи, сфери застосування
Основні поняття Е-комерції. Визначення електронної комерції, харак-теристика та аналіз. Електронний ринок. Переваги електронних ринків. Історія розвитку електронного бізнесу. Принципи функціонування елект-ронного бізнесу (М. Кастельс, К. Келлі). Види електронної економічної діяльності. Аналіз, роль та місце електронної комерції у сучасному бізнесі.
Література [2, 4, 6, 8, 9, 12, 17, 19, 22, 26]


Тема 2 Порівняльний аналіз традиційної та електронної комерційної діяльності
Сутність традиційної комерційної діяльності. Інструменти і методи комерційної діяльності у традиційній та інформаційній економіці. Порівняльний аналіз електронної комерції з традиційною. Переваги функціонування електронного бізнесу та електронної комерції. Фактори зниження витрат при використанні електронної комерції. Недоліки функціонування електронного бізнесу та електронної комерції, бар’єри її впровадження.
Література [2, 4, 6, 12, 19, 22, 23, 25]


Тема 3 Основні категорії Internet та технології електронної комерції

Основні категорії та служби мережі Internet: сервери, Web-браузери, HTTP протокол, FTP-протокол. Класифікація серверів. Служби Інтернет мережі. Інструменти пошуку інформації. Система доменних імен. Web-сайт. Класифікація Web-сайтів. Базові технології електронної комерції. CMS системи. Класифікація CMS систем. Режими роботи CMS систем.


Література [2, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 17, 28]


Тема 4 Безпека та захист інформації в електронній комерції
Огляд систем захисту інформації в Інтернеті. Методи захисту інформації (законодавчі, адміністративні, процедурні, програмно-технічні). Категорії захисту: конфіденційність, цілісність, доступність. Характеристика засобів захисту інформації. Технологія захисту інформації при роботі у мережі. Види загроз безпеки інформаційної системи (переривання, перехоплення, модифікація, підробка). Вимоги до забезпечення режиму інформаційної безпеки та політика інформаційної безпеки. Використання цифрового підпису в електронній комерції.
Література [2, 4, 9, 12, 18, 24]

6


Тема 5 Види електронного бізнесу
Електронна комерція. Електронна банківська діяльність. Електронні брокерські послуги. Електронні аукціони. Електронна пошта. Електронні бюро. Електронні страхові послуги. Переваги електронного страхування. Дистанційне навчання.
Література [2, 4, 8, 9, 22]

Тема 6 Електронна комерція як складова електронного бізнесу
Функціональні можливості електронної комерції та її види. Аналіз та характеристика бізнес-операцій та операцій, в яких використовується електронна комерція. Моделі електронної комерції В2В, В2С, В2G, C2C, G2C, C2B, G2G, C2G, G2B. Відносини між учасниками у кожному виді моделей електронної комерції.
Література [1, 4, 5, 12, 13, 15, 18, 20]

Тема 7 Електронна комерція в корпоративному секторі
Системи електронної комерції в секторі В2В. Система управління за-купівлями (e-procurement). Система повного циклу супроводження поста-чальників (SCM-система). Система повного циклу супроводу споживачів (СRM-система). Корпоративні представництва в Інтернеті. Віртуальні під-приємства та їх характеристика. Інтернет-інкубатори. Мобільна комерція. Порівняльна характеристика систем мобільних взаєморозрахунків.
Література [1, 2, 4, 6, 12, 13, 18, 19, 20, 22, 25]

Тема 8 Системи електронної комерції у споживчому секторі
Електронні торгові ряди. Варіанти участі продавця в електронному торговому ряді. Інтернет-вітрини . Інтернет-магазини. Основні компоненти Інтернет-магазину. Класифікація Інтернет-магазинів. Переваги і недоліки основних способів оплати товарів в Інтернет-магазинах. Структура веб-сайту Інтернет-магазину. Переваги і недоліки різних систем ведення роздрібної електронної комерції.
Література [2, 3, 4, 8, 15, 17, 23]

Тема 9 Електронні платіжні системи
Види електронних систем взаєморозрахунків. Платіжні інструменти: готівка, банківські перекази, електронні гроші, перекази за допомогою пластикових карток, смарт-карток, систем «Internet-банк», «Клієнт-банк». Пластикові картки. Класифікація пластикових карток. Основні поняття систем взаєморозрахунків пластиковими картками. Механізм взаєморозрахунків пластиковими картками в Інтернеті. Переваги та недоліки використання пластикових карток в Інтернет-комерції.
Література [2, 3, 9, 13, 22 ,24, 26, 33, 34, 35]

7


Тема 10 Інтернет-маркетинг
Поняття і структура Інтернет-маркетингу. Вплив Інтернет на маркетингову систему підприємства. Маркетингові дослідження на Інтернет-ринку. Об’єкти дослідження на Інтернет-ринку, бенчмаркінг, сайтопромоутинг. Інтернет -реклама. Види Інтернет-реклами (банери, текстові блоки , розсилання, спонсорські пакети та інше). Методи реклами (реєстрація в пошукових системах, каталогах, розсилання e-mail, партнерські програми , банерна реклама, зовнішня реклама, телебачення, радіо, журнали та ін.). Інтернет-реклама як форма Інтернет-бізнесу. Типові послуги електронних рекламних агентств (креатив, медіабаїнг, PR-супровід та ін.). Ефективність Інтернет-реклами. Вірусний маркетинг та спам.
Література [4, 5, 7, 14, 15, 16, 21, 27]


Тема 11 Перспективи розвитку електронної комерції
Основні напрями розвитку систем електронної комерції. Технології: Інтернет і приватні мережі, безпека, інфраструктура, електронні каталоги, EDI, електронна пошта, мікротрансакції, програми-агенти , смарт-карти. Правове регулювання електронної комерції в Україні. Перспективи розвитку електронної комерції в Україні.
Література [1, 10, 11, 13, 22, 29, 30, 31, 32, 35]

8


2 РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ
РОБІТ
Практична робота 1
Робота з електронною поштою
Мета: отримати практичні навички ефективного використання електронної пошти.
Порядок виконання роботи:


 1. увійти в операційну систему Windows, а потім в Internet;

 2. знайти поштові сервіси, які можуть бути використані для відправлення електронних повідомлень;

 3. проаналізувати можливості двох поштових сервісів (наприклад, mail.ua, gmail.com, ukr.net, yandex.ua тощо);
 1. порівняти між собою два обрані поштові сервіси. Результати порівняння занести у таблицю 2.1.1;

Таблиця 2.1.1 – Порівняльний аналіз поштових сервісів
Назва

Структурний

Опис структурного елемента сервісу

поштового

елемент
сервісу

сервісуПоштова


скринька
Створення, обсяг, оформлення, журнал відвідувань, додавання та редагування контакту, пошук контакту, адресна книга, білий та чорний списки


Доступ до

Вхід-вихід

пошти


Створення та надсилання листів


Написання листів, перевірка орфографії, оформлення листів, прикріплення файлу до листа, оформлення та відправлення листівки, відеолисти, налаштування автовідповідача, створення електронного підпису, отримання повідомлення про доставку на поштову скриньку та на мобільний телефон за допомогою SMS, переклад листа під час написання, налаштування нагадування, якщо не буде відповіді на листОдержання


листів
Збирання листів з інших поштових скриньок, пересилання пошти на іншу скриньку, завантаження та перегляд вкладень, перегляд відеолиста, автовідповідач, переклад листівРобота з листами


Безпека

Список листів, читання листа, автоматичне сортування листів, папки, мітки, пошук за листами, видалення листів

Боротьба зі спамом та шахраями, масові розсилання, підміна сайту, безпечний вхід, цифровий підпис
9


 1. створити поштову скриньку на одному із аналізованих поштових сервісів;

 2. занести адресу, вказану викладачем, в Адресну книгу;

 3. створити електронний лист і відправити за вказаною викладачем адресою, використовуючи Адресну книгу;

 4. створити електронний лист на бланку із файлом-вкладенням у форматі текстового редактора MS Word і відправити його за вказаною викладачем адресою;
 1. сформувати підпис, наприклад, «З найкращими побажаннями, Ваше прізвище та ім’я». Створити електронне повідомлення з підписом і відіслати його на адресу, вказану викладачем, з найвищим ступенем важливості;

 2. створити вбудовану папку для папки Вхідні з назвою Важливі листи. Перемістити туди декілька з найважливіших листів з папки Вхідні. Внести до Адресної книги електронні адреси й імена авторів цих листів;

 3. переслати отриманого електронного листа на тестову адресу, вказану викладачем, у тій самій системі кодування кирилиці, в якій ви його отримали. З’ясувати, яка саме це система. Змінити систему кодування на іншу і також переслати повідомлення на тестову адресу;
 1. знищити усі надіслані особисто вам листи з папки Вхідні, з’ясувати, де вони опиняються в результаті цієї операції. Знищити їх.

У результаті виконання роботи підготувати звіт, в якому дати відповіді на нижченаведені питання.
 1. Як запустити поштову програму?

 2. Які стандартні папки існують у поштовій програмі?

 3. На які основні частини поділяється вікно поштової програми?

 4. Як прочитати повідомлення?

 5. Як надрукувати повідомлення?

 6. Як видалити повідомлення?

 7. Як створити нове повідомлення?

 8. Яку інформацію потрібно вказати при створенні повідомлення?

 9. Як відповісти на повідомлення?

 10. Як вставити підпис у повідомлення?

 11. Яку інформацію потрібно задати при створенні адреси нового користувача?
 1. Як створити нову групу користувачів у адресній книзі?

 2. Як використати адресну книгу для відправлення повідомлення?

 3. Як налагодити сортування повідомлень?

 4. Як додавати до електронного листа файл-вкладення?

 1. Як налаштувати автовідповідач?

 2. Як прикріпити відеофайл і як його відправити?

 3. Як налаштувати сервіс отримання повідомлення про доставку

листа?

10


Практична робота 2
Технологія роботи Інтернет-магазину
Мета: ознайомитись з принципами організації Інтернет-магазину.
Порядок виконання роботи:


 1. увійти в операційну систему Windows, а потім в Internet;

 2. увійти у пошукову систему Яндекс, Мета або Гугл;

 3. у вікно, відведене для адреси, ввести «Інтернет-магазини»;

 4. ознайомитись з особливостями структури Інтернет-магазинів, технологією їх роботи та асортиментом пропонованих товарів згідно з заданим варіантом (табл. 2.2.1);

Таблиця 2.2.1 – Товарна спеціалізація Інтернет-магазину


Варіант
Товарна спеціалізація
Варіант
Товарна спеціалізація1
Комп’ютерна техніка
11
Іграшки2
Одяг та взуття
12
Годинники3
Аудіо- та відеопродукція
13
Будівництво і ремонт4
Продукти харчування
14
Мобільні телефони5
Автомобільні товари
15
Фототехніка


6
Товари спортивного
16
Квіти


призначення

7
Подарунки
17
Зоологічні товари


8
Книги і друкована продукція
18
Постільна білизна та
рушники9
Меблі
19
Побутова хімія10
Косметика та парфуми
20
Посуд


5) за результатами роботи заповнити таблиці 2.2.2 та 2.2.3;


Таблиця 2.2.2 – Типові структурні елементи Інтернет-магазину

Технологічна операція


Знайомство з магазином


Пошук товару


Консультації відвідувачів


Відбір товару


Оплата за відібраний товар


Структурний елемент Iнтернет-магазину
11

Таблиця 2.2.3 – Аналіз основних структурних елементів Інтернет-магазину
Структурний

Аналіз
Характеристики структурного елементаструктурного
елемент або

або функції
елемента або
функція


функціїWeb-вітрина

Наявність, особливості оформлення, інформація


про навігацію в магазині

Інформаційний

Наявність, структура, особливості пошуку


каталог

інформації

Товарний

Структура, основні групи (підгрупи) товарів,


каталог

особливості пошуку необхідних товарівЗнайомство з

Особливості

подання інформації про

обраний


товар (зображення,

опис,

коротка

технічна


товаром


характеристика, ціна, інша інформація тощо)
Вибір товару

Встановлення

кількості

вибраного

товару,


технологія відбору товару в кошик покупцяКошик

Процедура перегляду, структура кошика,


покупця

процедура зміни вмісту кошикаРеєстрація

Структура и зміст картки реєстрації покупця при


першому відвідуванні,

процедура

реєстрації

при


покупця


повторних відвідуванняхОформлення

Процедура

завершального

підтвердження


замовлення

замовлення

Розрахунок за

Можливі форми й способи оплати, додаткова


вибраний товар

інформація


Доставка
товарів


Можливі способи доставки товарів, регіони й терміни доставки, вартість доставки, додаткова інформаціяЗнижки

Додаткові функції та інформація
Їх наявність, система знижок

Функції та інформація, що безпосередньо не стосується продажу основних товарів, проте дозволяє збільшити кількість відвідувачів магазину (наприклад, новини, рейтинги, знайомства, чат тощо)6) за допомогою даних мережі Internet скласти рейтингову таблицю п’яти найкращих електронних магазинів відповідно до товарної спеціалізації за заданим варіантом та вказати їх електронну адресу. Результати роботи подати у вигляді таблиці 2.2.4.


12


Таблиця 2.2.4 – Рейтингування Інтернет-магазинів

Рейтинг

Товарна

Електронна адреса
Назва
Товарні підгрупи,

магазину

спеціалізація

магазину
магазину
кількість товарів


1

5

Практична робота 3
Каталог: file
file -> Інформація для вступників 2015 року до аспірантури Інституту соціології Національної Академії наук України
file -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
file -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
file -> Про вступний іспит та реферат при вступі до аспірантури Інституту соціології нан україни
file -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
file -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
file -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка