Методичні вказівки до виконання практичних робіт та самостійної роботи студентів з дисципліни «Електронна комерція»Сторінка6/6
Дата конвертації09.11.2017
Розмір1.15 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6

Базова


 1. Використання можливостей ринку В2В у підприємницькій діяльності для виходу на міжнародні ринки // Вісник Академії праці і соціальних відносин. – 2008 р. – № 3/2(45). – К. : Курс, 2008. – C. 17– 19.

 2. Електронна комерція : Навч. посібник / А. М. Береза, І. А. Козак, Ф. А. Левченко та ін. – К. : КНЕУ, 2012. – 326 с.

3. Інтернет-магазин: організація, оподаткування, облік / Під ред. Я. Кавторєва. – X. : Фактор, 2009. – 128 с.
   1. Макарова М. В. Електронна комерція : посібник для студентів ВНЗ.

– К. : Видавничий центр «Академія», 2002. – 272 с.


   1. Манн И. Маркетинг на 100%. / И. Манн – [2-е изд.]. – СПб.: Питер, 2004. – 320 с. : ил. – (Серия «Деловой бестселлер»).

   2. Меджибовська Н. С. Електронна комерція. – К. : Центр навч. л-ри, 2014. – 384 с.
   1. Петрик Е. А. Интернет-маркетинг / Московская финансово-промышленная академия. – М., 2004. – 299 с.

   2. Плескач В. Л., Затонацька Т. Г. Електронна комерція : підручник. –

К. : Знання, 2007. – 535 с.

   1. Плескач В. Л. Технології електронного бізнесу. – К. : КНТЕУ, 2004.

– 222 с.

   1. Правове регулювання електронної комерції. – Ірпінь : Нац. ун-т

ДПС України, 2008. – 236 c.

   1. Позняков С. Адміністративно-правові аспекти державного конт-ролю і правоохоронної діяльності у сфері оподаткування електронної тор-гівлі [Електронний ресурс] // Правова інформатика. – 2007. – (№ 2). – C. 57– 62.
   1. Пономаренко Л. А., Філатов В. О. Електронна комерція : підручник

 • За ред. А. А. Мазаракі. – К. : КНТЕУ, 2002. – 443 с.

   1. Тардаскіна Т. М. Електронна комерція : навчальний посібник / Тардаскіна Т. М., Стрельчук Є. М., Терешко Ю. В. – Одеса : ОНАЗ ім.

О.С. Попова, 2011. – 244 с.   1. Успенский И. В. Интернет-маркетинг : учебник / Успенский И. В. – СПб. : Изд-во СПГУЭиФ, 2003. – 250 с.
   1. Успенский П. Энциклопедия Интернет-бизнеса / Успенский П. –

СПб. : Питер, 2002. – 432 с.

   1. Уилсон Ральф Ф. Планирование стратегии Интернет-маркетинга / Ральф Ф. Уилсон. – М. : Издательский дом Гребенникова, 2003. – 264 с.
   1. Царев В. В., Кантарович А. А. Электронная коммерция. – СПб. :

Питер, 2012. – 320 с.

49


 1. Царьов Р. Ю. Електронна комерція : навчальний посібник з підготовки бакалаврів / Царьов Р. Ю. – Одеса : ОНАЗ ім. О. С. Попова, 2010. – 112 с.

 2. Шалева О. І. Електронна комерція : навч. посіб. – К. : Центр навчальної літератури, 2011. – 216 с.

 3. Электронная коммерция. В2В-программирование : пер с англ. – СПб. : БХВ-Петербург, 2011.
 1. Электронный маркетинг : учеб. пособие / Под ред. Т. П. Данько, Н. Б. Завьяловой, О. В. Сагиновой. – М. : ИНФРА-М, 2013. – 377 с.


Допоміжна


  1. Кудирко Н. Ф., Ф. Особливості сучасного стану ринку електронної комерції в Україні / Н. Ф. Кудирко, Р. М. Федоряк // Технології та дизайн.

– 2014. – № 1(10). – С. 1–7.

  1. Ладик С. Р. Електронна комерція. Методичний посібник для студентів напряму підготовки «Товарознавство і торговельне підприємництво». Частина 1. Основні поняття та категорії електронної комерції / Ладик С. Р. – Львів : ЛІЕТ. – 2010. – 22 с.

  2. Навчально-методичний комплекс з курсу «Електронна комерція» (для студ. напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» IV курсу денної та заоч. форми навч.) / Укл. : О. В. Новак. – Алчевськ : ДонДТУ, 2010. – 120 с.
  1. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Електронна комерція» для напряму 0501 «Економіка і підприємство» спеціальності 7.050102 «Економічна кібернетика»/ Уклад. проф. Л. Б. Литвинський – Кременчук :

КІ ДУЕП, 2006. – 48 с.

  1. Смирнов С. Н. Электронный бизнес. – М. : ДМК Пресс, 2003. –

240 с.


  1. Реклама и маркетинг в Интернете / Томас Кеглер, Пол Доулинг, Бренд Тейлор, Джошуа Тестерман. – [пер. с англ.]. – М. : Альпина Паблишер, 2003. – 640 с.
  1. Шарма Вивек. Разработка Web-серверов для электронной коммерции : учебное пособие / Шарма Вивек, Шарма Раджив. – М. : Изд.

дом «Вильямс», 2011. – 400 с.
Інформаційні ресурси


 1. Аналіз впливу Угоди про асоціацію з ЄС на комплексний розвиток електронних сфер урядування, закупівель та комерції [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://eb.dep145.org.ua/node/5.

 1. Гаврилишин Н. М. Сучасний стан та перспективи розвитку електронної комерції в Україні / Гаврилишин Н. М. / [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://www.rusnauka.com/15_APSN_2010/Informatica/67476.doc.htm.

50


  1. Електронна комерція в Україні: конкурентний дисбаланс і податкові виклики [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://reforms.in.ua/news/elektronna-komerciya-v-ukrayini-konkurentnyy-dysbalans-i-podatkovi-vyklyky.


  1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755 – VI / [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.


  1. Постанова Національного банку України «Про здійснення операцій

 • використанням електронних платіжних засобів» від 05.11.2014 № 705 / [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0705500-14.


  1. Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій. Закон України від 01.07.2015 № 569-VIII / [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/569-19.

  1. Про електронну комерцію. Закон України від 03.09.2015 № 0957 / [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=0957&skl=9.

51


Навчальне видання

Методичні вказівки до виконання практичних робіт


та самостійної роботи студентів з дисципліни «Електронна комерція»
для студентів спеціальності «Менеджмент»

Редактор В. Дружиніна


Укладач Наталія Миколаївна Малініна
Оригінал-макет підготовлено Н.М. Малініною
Підписано до друку 13.06.2017 р. Формат 29,7 42¼. Папір офсетний.
Гарнітура Times New Roman. Ум. друк. арк. 6,24. Наклад 40 (1-й запуск 1-21) пр. Зам. № 2017-195.

Видавець та виготовлювач Вінницький національний технічний університет,інформаційний редакційно-видавничий центр.
ВНТУ, ГНК, к. 114. Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, 21021.
Тел. (0432) 59-85-32, 59-81-59, press.vntu.edu.ua,
E-mail: kivc.vntu@gmail.com.
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи серія ДК № 3516 від 01.07.2009 р.
Каталог: file
file -> Інформація для вступників 2015 року до аспірантури Інституту соціології Національної Академії наук України
file -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
file -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
file -> Про вступний іспит та реферат при вступі до аспірантури Інституту соціології нан україни
file -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
file -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
file -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка