Методичні вказівки до виконання практичних завдань по практиціСкачати 134.2 Kb.
Дата конвертації16.04.2017
Розмір134.2 Kb.
#16229
ТипМетодичні вказівки

1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ і науки, МОЛОДІ

ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Запорізький національний технічний університет
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання практичних завдань по практиці


“ПРАКТИКАЗ ЕОМ”
для студентів спеціальності 7.030403

Міжнародні економічні відносини”всіх форм навчання

2013

Методичні вказівки до виконання практичних завдань по практиці «Практика з ЕОМ» для студентів спеціальності 7.030403 “Міжнародні економічні відносини” усіх форм навчання / Укл.: В. В. Корольков, О. Ю. Салімонов. Запоріжжя: ЗНТУ, 2013.–– 16 с.

Укладачі: В. В. Корольков, доцент, к. е. н.,

О. Ю. Салімонов, асистент.

Відповідальний за випуск: О. Ю. Салімонов, асистент.


Затверджено

на засіданні кафедри

“Міжнародні економічні відносини”

Протокол № 6

від “09” січня 2013 р.


ЗМІСТ
 1. ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ…………………………………..4

 2. ЕТАПИ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ…………………………..8

 3. ПЕРЕЛІК ТЕМ ДЛЯ ПОШУКУ В МЕРЕЖІ INTERNET

ПІД ЧАС ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ……………………..….10

 1. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ……………………………….14

 2. ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ……………………………………………..16

ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ

Наш час характеризується кардинальними змінами у різних сферах життя. Це стосується політичних та економічних перетворень, а також ряду інших, що помітно впливають на рівень життя населення у світі. Насамперед варто звернути увагу на те, що суспільство, в якому на перший план завжди виходили успіхи в промислових технологіях, стало приділяти першочергову увагу інформаційним технологіям. Треба підкреслити, що стрімкий розвиток промислових технологій тривав близько двох третин двадцятого сторіччя, а розвиток інформаційних технологій досягнув майже за одне останнє десятиріччя глобальних розмірів.

Існують показники, що яскраво характеризують такий стан. Так, обсяг ринку інформаційних систем кожні п’ять років подвоюється. Темпи розвитку світового ринку інформаційних технологій і систем перевищує дванадцять відсотків на рік. Є дані, які підтверджують, що тільки інформаційні технології та системи створюють близько десяти мільйонів робочих місць та забезпечують значне збільшення внутрішнього національного продукту.

Слід підкреслити, що на європейському континенті також приділяється значна увага проблемам інформатизації та інформаційним системам. Працює Програма технологічного розвитку Євросоюзу, складовою частиною якої є Європейська стратегічна програма інформатизації. Головна мета цієї Програми – скорочення розриву у технологічному відставанні від США і Японії та зменшення залежності в інформаційних технологіях від цих країн. Пріоритетні напрями її такі: освоєння та реалізація багатьох основних транс’європейських інформаційних послуг; підвищення технологічної і промислової ефективності сфери інформатизації та інформаційних систем; впровадження інформаційних технологій у соціальну сферу; розширення сфери використання інформаційних технологій; інтенсифікація розробки нових інформаційних технологій.

Досвід впровадження та використання інформаційних технологій та систем дає змогу говорити про великі потенційні можливості цієї сфери при розв’язанні соціальних проблем суспільства. Україна є молодою незалежною державою, що не стоїть осторонь цих процесів. Можна стверджувати, що інформаційні системи дедалі більше проникають в усі сфери діяльності суспільства.

Інформатизація й інформаційні технології останнім часом посіли у житті людей дуже важливе місце і стають фундаментом нових якісних змін у світі. Відкриваючи нові можливості, інформатизація потребує до себе уважного і дбайливого ставлення.

Також треба розглянути іншу сторону нашої сучасності. У соціально-політичному житті суспільства значне місце посідають мiжнароднi відносини держав світової спільноти, яка у наш час налічує більше 220 країн. Сучасні країни світу мають різний рівень економічного, соціального та духовного розвитку, з’єднані у рiзнi мiжнароднi регiональнi органiзацiї. Це об'єктивно зумовлює необхiднiсть постійного розвитку та удосконалення міжнародних відносин, зовнішньої політики кожної країни.

На засаді зовнішньополітичної діяльності окремих держав складаються певні міжнародні відносини. Міжнародні відносини - це сукупність економічних, політичних, культурних, правових та військових та інших зв’язків та взаємовідносин між народами, державами, економічними, політичними, науковими, культурними та релігійними організаціями та установами на міжнародній арені.

На складання міжнародних відносин впливають різноманітні фактори: досягнення суспільно-політичних наук, існуюча економічна та політична ситуація в світі, баланс військових сил, діяльність міжнародних організацій, вплив окремих держав, стан природного середовища та інші.

На наших очах у світовій економіці відбуваються ґрунтовні зміни. Людство послідовно відходить від моделі світу, в якій національна економіка окремих країн була досить ізольованою від решти світу бар'єрами, що стояли на перешкоді міжнародній торгівлі та зовнішнім інвестиціям, відстанню, часовими поясами, мовними бар'єрами, а також особливостями національного законодавства, культури й бізнесу. Людство рухається до такої моделі світу, де економіки окремих країн функціонують у рамках єдиної, взаємозалежної світової економічної системи. Цей процес прийнято називати глобалізацією. Тенденція до створення інтегрованої економічної системи спостерігається уже впродовж багатьох років, проте останнім часом темпи змін значно прискорились, і, схоже, вони зберігатимуться і в подальшому.

Швидке формування глобальної економіки сприяє виникненню низки можливостей для бізнесу, як великого, так і малого. Воно дає змогу підприємствам збільшити обсяги своїх надходжень, скоротити витрати й підвищити прибутки.

Враховуючи все вищесказане, для кожного студента, починаючи з перших днів навчання, одним із головних завдань – є завдання навчитися використовувати всі наявні інформаційні системи і технології, присутні в університеті, для пошуку, отримання, збору та обробки отриманої інформації.

Практикум з ЕОМ передбачає вивчення таких питань:


 • програмне забезпечення персонального комп’ютера;

 • операційні системи;

 • комп’ютерне забезпечення офісної діяльності;

 • текстовий процесор;

 • вибір структур та форми документа;

 • вибір стилю викладу документа;

 • введення та редагування документів з використанням програмно-технічних засобів;

 • табличний процесор;

 • система керування базами даних;

 • презентація електронних документів;

 • розв’язання задач за допомогою персонального комп’ютера;

 • системи автоматизованого реформування документів;

 • системи комп’ютерного опрацювання даних;

 • автоматизовані бібліотечні системи;

 • електронна пошта;

 • пошук інформації в мережі Internet.

Робота в Internet дає можливість студентам збирати спеціальну інформацію для виконання індивідуального завдання, вдосконалювати свої знання іноземної мови (інформація надається переважно іноземними мовами); відбирати та аналізувати отриману інформацію; набути навичок роботи з текстовим редактором Word, що буде потрібне під час підготовки звіту.

Також треба відзначити, що знання сучасних міжнародних економічних відносин є важливою необхідністю в наш час, а в поєднанні зі знанням сучасних інформаційних систем і технологій – це той шлях, який дає можливість кожному студенту гармонійно жити, працювати та розвиватись у сучасному світі, використовувати всі потужні можливості для отримання, обробки та використання інформації для власних потреб та потреб нашого суспільства.Слід відзначити, що немаловажна увага приділяється досконалому оформленню звітів по практиці, які повинні відповідати усім вимогам діючого в університеті стандарту по оформленню курсових та дипломних робіт.

ЕТАПИ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ 1. Студент повинен отримати власну тему для пошуку інформації в мережі INTERNET із загального переліку тем (перелік тем знаходиться у наступному розділі методичних вказівок);

 2. Затвердити вибрану тему у викладача, який керує практикою;

 3. Для створення найширшої та найповнішої бази даних для подальшого використання інформації викладачами та співробітниками кафедри, теми у межах потока, який проходить практику, не повинні повторюватися;

 4. Враховуючи специфіку отриманої теми, скласти план пошуку інформації в мережі INTERNET, який дозволить максимально повно та досконало відобразити всі аспекти та нюанси вибраної теми для найбільш об’єктивного її висвітлення;

 5. Затвердити план у викладача;

 6. Використовуючи всі програмні та технічні можливості комп’ютерних класів, протягом 3-х тижнів, які відведені на проходження практики, провести пошук, відбір найбільш актуальної інформації, її обробку та структурування;

 7. Під час роботи на комп’ютері, студент повинен вдосконалити та розширити також знання інформаційних систем і технологій, зокрема: програмного забезпечення персонального комп’ютера; операційної системи; комп’ютерного забезпечення офісної діяльності; текстового процесора; вибору структури та форми документа; вибору стилю викладу документа; введення та редагування документів з використанням програмно-технічних засобів; табличного процесору; системи керування базами даних; презентацій електронних документів; розв’язання задач за допомогою персонального комп’ютера; системи автоматизованого реформування документів; систем комп’ютерного опрацювання даних; автоматизованих бібліотечних систем; електронної пошти; пошуку інформації в мережі Internet.

 8. Закінчивши відбір та структурувавши необхідну інформацію, студент повинен, відповідно до вимог стандарту СТП 15-96, оформити звіт по практиці. Правила оформлення звіту більш детально описані у наступних розділах методичних вказівок;

 9. Оформивши звіт по практиці, студент повинен захистити його у керівника практики, обгрунтовано та детально відповівши на поставлені питання, розкривши актуальність та повноту отриманої теми;

 10. Захистивши звіт та отримавши залік по практиці, студент повинен здати його у роздрукованому та електронному вигляді керівнику практики, для накопичення у електронній базі даних кафедри, з метою подальшого користування новою та актуальною інформацією викладачами та співробітниками кафедри.ПЕРЕЛІК ТЕМ ДЛЯ ПОШУКУ В МЕРЕЖІ INTERNET ПІД ЧАС ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ 1. Організація зовнішньоекономічної діяльності підприємства (фірми);

 2. Механізм регулювання міжнародних інтеграційних процесів (на прикладі окремих груп країн або регіонів);

 3. Експортно-імпортний потенціал України та напрями його використання;

 4. Інтеграційні угрупування в системі регулювання міжнародних економічних відносин;

 5. Проблеми регулювання глобальних економічних процесів;

 6. Зовнішня політика України: погляд на перспективу;

 7. Україна у сучасному світі;

 8. Україна і НАТО: аспекти взаємодії;

 9. Організації ООН і Україна;

 10. Відносини України з Туреччиною;

 11. Розвиток відносин України з Кубою;

 12. Суперництво країн на Близькому Сході на сучасному етапі;

 13. Міжнародні відносини напередодні І світової війни;

 14. Основні напрями зовнішньої політики України і сучасні міжнародні відносини;

 15. Розвиток відносин України з країнами СНД на сучасному етапі;

 16. Українсько-російські відносини на сучасному етапі;

 17. Європейський аспект сучасної зовнішньої політики України;

 18. Українсько-американські відносини на сучасному етапі;

 19. Азіатсько-Тихоокеанський напрямок в зовнішній політиці України;

 20. Сучасний розвиток відносин України з країнами Африки;

 21. Особливості формування зовнішньоекономічної політики і стратегії окремих угрупувань країн світу на сучасному етапі;

 22. Україна і країни Латинської Америки: актуальні аспекти відносин;

 23. Сучасні теорії регулювання міжнародних економічних відносин;

 24. Становлення нового міжнародного економічного порядку і проблеми регулювання міжнародних економічних відносин;

 25. Зовнішньоекономічні пріоритети і шляхи входження економіки України у світогосподарські зв’язки;

 26. Роль міжнародних економічних організацій в регулювання міжнародних економічних відносин;

 27. Особливості зовнішньої політики США;

 28. Відносини України з країнами Середньої Азії;

 29. Міжнародне науково-технічне співробітництво;

 30. Етапи розвитку зовнішньої торгівлі України;

 31. Організація роботи зовнішньоторговельної фірми;

 32. Розвиток міжнародних інтеграційних процесів;

 33. Пріоритетні форми світогосподарських зв’язків України;

 34. Регіональні особливості регулювання зовнішньоекономічної політики;

 35. Країни, що розвиваються і ТНК: проблеми регулювання взаємовідносин;

 36. Передумови, шляхи і проблеми інтеграції України у світогосподарську систему;

 37. Проблеми іноземного інвестування і розвиток міжнародного ринку України;

 38. Європейський банк реконструкції і розвитку: функції і роль в економічному співробітництві;

 39. Концептуальні основи вироблення зовнішньоекономічної стратегії держави;

 40. Експортно-імпортні зв’язки між країнами СНД та Україною і шляхи їх удосконалення;

 41. Зовнішньоекономічні пріоритети і шляхи входження економіки України у світогосподарські зв’язки;

 42. Інтернаціоналізація господарського життя – основа формування механізму регулювання міжнародних економічних відносин;

 43. Перспективи економічних відносин України з країнами СНД;

 44. Проблеми інтеграції України до ЄС;

 45. Сутність, структура та механізм формування транснаціональної економіки;

 46. Світові валютно-фінансові кризи;

 47. Розвиток зовнішньої торгівлі України з європейськими державами;

 48. Україна та США;

 49. Деякі аспекти участі України в глобальних процесах світової економіки;

 50. Регіональні аспекти іноземного інвестування в Україні;

 51. Євроінтеграція України через прикордонні регіони;

 52. Становлення міжнародної економіки як процес розвитку світового господарства;

 53. Головні тенденції розвитку сучасного світового господарства;

 54. Потенціал інтеграції України у процес транснаціоналізації світового господарства;

 55. Українсько-російські відносини на сучасному етапі;

 56. Механізм регулювання міжнародних інтеграційних процесів (на прикладі окремих груп країн або регіонів);

 57. Україна і країни Латинської Америки: актуальні аспекти відносин;

 58. Проблеми іноземного інвестування і розвиток міжнародного ринку України;

 59. Пріоритетні форми світогосподарських зв’язків України;

 60. Сучасні теорії регулювання міжнародних економічних відносин;

 61. Зовнішня політика України: погляд на перспективу;

 62. Перспективи економічних відносин України з країнами СНД;

 63. Створення і особливості функціонування вільних економічних зон в Україні;

 64. Об’єктивні передумови становлення і розвитку багатостороннього регулювання міжнародних економічних відносин;

 65. Економічні зв’язки України та Німеччини на сучасному етапі;

 66. Україна-Франція: економічні, культурні, політичні зв’язки;

 67. Головні тенденції розвитку сучасного світового господарства;

 68. Основні напрями зовнішньої політики України і сучасні міжнародні відносини;

 69. Проблеми інтеграції України до ЄС;

 70. Міжнародне науково-технічне співробітництво;

 71. Концептуальні основи вироблення зовнішньоекономічної стратегії держави;

 72. Відносини України з країнами Середньої Азії;

 73. Експортно-імпортний потенціал України та напрями його використання;

 74. Сучасний розвиток відносин України з країнами Африки;

 75. Україна і НАТО;

 76. Україна і ООН;

 77. Розвиток відносинУкраїни з Кубою;

 78. Відносини України з Японією та Кореєю;

 79. Відносини України з Індією та Пакистаном;

 80. Відносини України з Іраном;

 81. Сучасні аспекти українсько-китайського співробітництва;

 82. Відносини України з країнами Балтії та Північної Європи;

 83. Основні аспекти українсько-американського співробітництва;

 84. Зовнішня політика України: погляд на перспективу;

 85. Особливості зовнішньої політики США.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ

Залежно від особливостей і змісту звіт по практиці складають у вигляді тексту, ілюстрацій, таблиць або їх сполучень. Звіт по практиці оформлюють на аркушах формату А4 (210х297 мм). Роботу виконують машинним (на комп’ютері) способом на одному боці аркуша білого паперу.

За машинного способу виконання звіт друкують з розрахунку не більше 40 рядків на сторінці за умови рівномірного її заповнення шрифтом №14. Допускаються окремі частини звіту (титульний лист, завдання, додатки) виконувати іншим способом, ніж основна частина. Поля: верхнє та нижнє – 20 мм, ліве – 30 мм, праве – 10 мм, абзац – 15 мм. Під час роботи над звітом необхідно дотримуватися рівномірної цільності, контрастності й чіткості тексту.

Помилки, описки та графічні неточності допускається виправляти підчищенням або зафарбуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого зображення машинописним способом або від руки. Виправлення повинно бути такого ж кольору, як основний текст.

Структурні елементи “ЗАВДАННЯ”, “РЕФЕРАТ”, “ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ”, “ЗМІСТ” не нумерують і номери сторінок на аркушах не проставляють, але ураховують у загальному обсязі.

Розділи і підрозділи нумерують і вони повинні мати заголовки. Заголовки слід розташовувати посередині рядка і друкувати великими літерами без крапок в кінці, не підкреслюючи.

Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів слід починати з абзацного відступу і друкувати маленькими літерами, крім першої великої, не підкреслюючи, без крапки в кінці. Перенесення слів у заголовку розділу не допускається.

Відстань між заголовком і подальшим чи попереднім текстом має бути два інтервали.

Розділ повинен починатись з нової сторінки. Не допускається розміщувати назву розділу, підрозділу, а також пункту і підпункту в нижній частині сторінки, якщо після неї розміщено тільки один рядок тексту.

Оформлення тексту, ілюстрацій і таблиць за машинного способу їх виконання повинне відповідати вимогам СТП 15-96.Приклади оформлення титульного аркуша, реферату, переліку умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів, змісту, ілюстрацій, таблиць, бібліографічного опису (переліку посилань) наведено у СТП 15-96.
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 1. Информатика: Учебник /Под ред. Н.В.Макаровой - М.: "Финансы и статистика", 1997 - 768 с.

 2. Введение в информационный бизнес: Учебное пособие / Под ред. В.П.Тихомирова, А.В.Хорошилова.-М: Финансы и статистика, 1996.

 3. Информационные системы в экономике / Под ред. В.В.Дика - М.: Финансы и статистика, 1996.

 4. Уокер, Марк. Как работать с Internet. Пер. с англ. - К.; М.; СПб.: Издат. дом "Вильямс", 1998. - 240 с.: ил.

 5. Хоффман П. Internet. - К.: "Диалектика", 1995.- 160 с., ил.

 6. Цисарь И.Ф., Нейман В.Г. Компьютерное моделирование экономики. – М.: «Диалог-МИФИ», 2002. – 304с.
Каталог: sites -> default -> files -> konf
konf -> Конспект лекцій до курсу "Теорія масової інформації" для студентів І курсу денної та заочної форми навчання спеціальності: 030301 -"
konf -> Тексти лекцій
konf -> Методичні вказівки для практично та самостійної роботи з дисципліни «Граматика німецької мови»
konf -> Методичні вказівки до виконання контрольних завдань І їх оформлення
konf -> Методичні рекомендації до вивчення курсу «Історія української культури»
konf -> Методичні рекомендації до написання курсових робіт з історії зарубіжної літератури для студентів гуманітарного факультету
konf -> Від оновлення знань – до професіоналізму
konf -> Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни "Анотування и реферування науково-технічної літератури" для студентів
konf -> Методичні рекомендації до вивчення курсу «Cучасна українська публіцистика»
konf -> Методичні рекомендації щодо складання списку використаної літератури Київ • 2010 (07) ббк 78. 5я7 м 54

Скачати 134.2 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка