Методичні вказівки до виконання практичних завдань, самостійної та контрольної робіт з дисципліни «транспортне право»Скачати 292.64 Kb.
Дата конвертації17.01.2017
Розмір292.64 Kb.
ТипМетодичні вказівки
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


В. І. Петраш
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ,

САМОСТІЙНОЇ ТА КОНТРОЛЬНОЇ РОБІТ

З ДИСЦИПЛІНИ
«ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО»
(для студентів денної і заочної форм навчання

за напрямом 1004 – «Транспортні технології»
6.100402 ТС – «Транспортні системи»,

6.100403 ОР – «Організація і регулювання дорожнього руху»,

6.100400 ОП – «Організація перевезень і управління на транспорті»,

6.100400 ЛОГ – «Логістика»)

Харків – ХНАМГ – 2008

Методичні вказівки до виконання практичних завдань, самостійної та контрольної робіт з дисципліни «Транспортне право» (для студентів денної і заочної форм навчання за напрямом 1004 «Транспортні технології»: 6.100400 ТС «Транспортні системи», 6.100402 ОР «Організація і регулювання дорожнього руху» 6.100403 ОП «Організація перевезень і управління на транспорті» 6.100400 ЛОГ «Логістика») / Укл.: Петраш В.І. – Харків: ХНАМГ, 2008. – С. 24.

Укладач: В.І. Петраш


Рецензент: доц. О.В. Харитонов

Рекомендовано кафедрою Правового забезпечення господарської діяльності,

протокол № 1 від 24.09.2007 р.

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ
Вивчення дисципліни «Транспортне право» має важливе значення в системі всебічної підготовки майбутніх спеціалістів. Студенти засвоюють найважливіші поняття адміністративного, кримінального та цивільного права в регулюванні транспортних правовідносин, набувають навички з використання чинного законодавства у професійній діяльності.

Недостатня правова підготовка фахівців призводить до втрат у сфері економіки, порушень в транспортній інфраструктурі.

Вивчення і засвоєння студентами зазначеної дисципліни сприяє усвідомленню необхідної побудови правової держави і дотримання верховенства Конституції України та права в суспільстві.

Пропоновані методичні вказівки допоможуть раціональніше використовувати час при самостійному вивченню предмета і виконати запропоновані контрольні завдання.І. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ


  1. Методичні вказівки до виконання практичних завдань

Практична робота студентів із дисципліни «Транспортне право» є важливим елементом засвоєння теоретичних питань і підготовкою до складання заліку та екзамену. Основна мета цієї роботи – це набуття майбутніми фахівцями транспортних систем та логістики базової системи знань у сфері транспортних правовідносин.

Основне завдання: сприяти засвоєнню основних положень чинного законодавства щодо регулювання відносин у транспортній сфері України, базових правових норм в їх регулятивній функції, вміти застосовувати набуті знання у повсякденній фаховій діяльності, глибоко орієнтуватися в правовому механізмі транспортних правопорушень.

Проведення семінарських (практичних завдань) – це оволодіння специфічною юридичною термінологією і вміння оперувати відповідними статтями чинного законодавства при розв’язанні конфліктних ситуацій в транспортній інфраструктурі, моделювання ситуацій скоєння злочинів на всіх видах транспорту та застосування юридичної відповідальності, тому глибоке вивчення теоретичного матеріалу, ознайомлення із нормативно-правовими документами суто транспортної спрямованості (кодекси, укази, постанови, правила тощо) повинно передувати і реферативним повідомленням, і усному (аналізу) висвітленню на конкретному занятті. Розкриття важливих питань практичного заняття повинно підкріплюватись обов’язковим посиланням на відповідні правові норми.
1.2. План семінарських занять

п/п


Назва теми практичних (семінарських) занять

Кількість годин

Примітка

1

Предмет і система транспортного права:

 • Транспорт як загальна складова суспільного виробництва.2

Транспортно-правові норми:

 • Джерела транспортного права;

 • Статут залізниць;

 • Кодекс торговельного мореплавства;

 • Статут автомобільного транспорту.3

Організаційно-правові засади діяльності транспорту в Україні:

 • Форми і методи управління в галузі транспорту.4

Правопорушення на транспорті:

 • Кримінальна відповідальність та її особливості на транспорті;

 • Адміністративна відповідальність, адміністративні проступки та особливості адміністративної відповідальності;

 • Цивільно-правова відповідальність як важіль правового регулювання транспортних зобов’язань.5

Правове регулювання автомобільного транспорту:

 • Повноваження суб’єктів управління автомобільним транспортом.6

Правовий механізм регулювання діяльності водного транспорту:

 • Договірні відносини у сфері водного транспорту України.7

Залізничний транспорт та правовий режим його регулювання:

 • Участь залізничного транспорту у міжнародному співробітництві;

 • Південна залізниця, структура, органи управління.8

Повітряний транспорт. Правові основи повітряного транспорту. Господарська та комерційна діяльність цивільної авіації.9

Трубопровідний транспорт:

 • Відповідальність за порушення законодавства про трубопровідний транспорт;

 • Повноваження суб’єктів управління трубопровідним транспортом.10

Поняття взаємодії всіх видів транспорту:

 • Правові основи взаємодії1.3. Тематика рефератів


 1. Транспорт як загальна складова суспільного виробництва.

 2. Транспортно-правові норми та їх види.

 3. Державне управління в галузі транспорту, його цілі та завдання.

 4. Правопорушення на транспорті та юридична відповідальність.

 5. Особливості кримінальних правопорушень на транспорті. Злочини на транспорті.

 6. Цивільно-правова відповідальність за порушення транспортних зобов’язань.

 7. Правове регулювання діяльності автомобільного транспорту.

 8. Договірні відносини у сфері водного транспорту України та їх особливості.

9. Правові аспекти діяльності залізничного транспорту в Україні.

10. Господарська та комерційна діяльність цивільної авіації.

11. Особливості правового регулювання трубопровідного транспорту в Україні.

12. Правові основи взаємодії всіх видів транспорту.


Список літератури


 1. Конституція України.

 2. Про дорожній рух. Закон України від 30 червня 1993р.// Відомості Верховної Ради України. – 1993.-№31.-Ст.338.

 3. Про транспорт. Закон України від 10 листопада 1994 р.// Відомості Верховної Ради України. – 1994.-№51-Ст.446.

 4. Земельний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2002.– № 3. – Ст.27.

 5. Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25. – Ст. 131.

 6. Кодекс про адміністративні правопорушення // Відомості Верховної Ради України. – 1984. – Додаток до № 51 ст. 1122.

 7. Кодекс торгівельного мореплавства України // Відомості Верховної Ради України. – 1995.- №47-52 Ст.446.

 8. Повітряний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. –1993. – № 25. – Ст.274.

 9. Статут автомобільного транспорту УРСР // 311 УРСР. – 1969. – № 7. – Ст.89.

 10. Статут залізниць України // Офіційний вісник України. – 1998. – № 14. – Ст.150.

 11. Гіжевський В.К., Мілошевич А.В. Правове регулювання транспортною системою України. – 2000. – 141 с.

 12. Транспортное право. Уч. пос. – М: Юридическая литература., 1999. – 416 с.

 13. Симонян А.А. Шуркалин А.К. Развитие железнодорожного транспорта: Экономический аспект. – М: Знание, 1983. – 64 с.


1.4. Питання до заліку


 1. Роль транспортної системи у народногосподарському комплексі.

 2. Дайте визначення основної, спеціальної та комплексної галузі права.

 3. Визначте поняття предмета та методу транспортного права.

 4. Визначте поняття, ознаки і структуру норм транспортного права.

 5. Дайте визначення джерела транспортного права. Назвіть систему джерел транспортного права.

 6. Акти державного управління транспортом, їхні види та порядок видання.

 7. Визначте центральні органи управління транспортом.

 8. Укажіть правові та неправові форми управління транспортом.

 9. Визначте поняття «правовий статус» і «правове регулювання» та їх співвідношення.

 10. Укажіть ознаки правопорушення на транспорті.

 11. Визначте склад транспортного правопорушення.

 12. Укажіть кваліфікуючі ознаки транспортних злочинів.

 13. Визначте поняття та предмет автотранспортного права.

 14. Порядок реєстрації автотранспортних засобів.

 15. Укажіть систему органів управління автомобільним транспортом та визначте їх правовий статус.

 16. Визначте структуру водного транспорту.

 17. Визначте поняття водного права і водного транспорту.

 18. Умови застосування звичаїв та іноземного законодавства у водному транспортному праві України.

 19. Назвіть види залізничного транспорту.

 20. Яке значення має залізничний транспорт у системі економічних відносин.

 21. Зробіть приблизний перелік актів, які регламентують діяльність залізничного транспорту.

 22. Визначте поняття повітряного простору.

 23. Назвіть систему і структуру органів управління повітряним транспортом.

 24. Перерахуйте основні нормативні акти, які регулюють діяльність повітряного транспорту.

 25. Обґрунтуйте поняття трубопровідного транспорту.

 26. Укажіть види трубопровідного транспорту та їхні відмінності.

 27. Визначте коло осіб, які здійснюють управління трубопровідним транспортом.

 28. Визначте поняття взаємодії.

 29. Наведіть приблизний перелік нормативних актів, що визначають порядок міжнародних перевезень.

 30. Назвіть основні форми й види взаємодії усіх видів транспорту.

ІІ. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Мета: формування системи теоретичних та практичних знань в галузі транспортного права, як окремої галузі права, про законодавчі та інші нормативно – правові акти, що стосуються цієї сфери суспільних відносин.

Завдання: вивчення теоретичних аспектів транспортного права, набуття вмінь аналізу практики, застосування у повсякденній діяльності транспортного законодавства, нормативного регулювання захисту прав громадян, промислових підприємств, держави та інших суб'єктів транспортних правовідносин.

Предмет: правове регулювання транспортних відносин у суспільстві.
Зміст дисципліни :

 1. Предмет, метод та джерела транспортного права;

 2. Транспортна система України її цілі і завдання;

 3. Транспортно-правові норми і транспортно-правові відносини;

 4. Державне управління в сфері транспортних відносин;

 5. Організаційно-правові засади діяльності транспорту в Україні;

 6. Поняття структури транспортної системи в Україні;

 7. Структура суб'єктів управління транспортом;

 8. Форми і методи управління транспортом;

 9. Поняття та види правопорушень на транспорті;

10. Транспортні злочини та особливості кримінальної відповідальності;

11. Адміністративні санкції в системі транспортних відносин;

12. Адміністративні проступки в транспорті;

13. Особливості цивільно-правової відповідальності на транспорті при недотриманні транспортних зобов’язань.

14. Правові засади регулювання діяльності автомобільного, залізничного та водного транспорту.

15. Повноваження суб'єктів автомобільного, водного, залізничного, трубопровідного та повітряного транспорту.

16. Правові основи взаємодії усіх видів транспорту.

Тема 1. Поняття, предмет і метод транспортного права
Питання лекцій


 1. Поняття предмета транспортного права;

 2. Система, функції та принципи транспортного права;

 3. Транспорт як загальна складова суспільного виробництва.


Питання для обговорення на семінарі

1. Транспортна система та її роль у народногосподарському комплексі.

2. Поняття основної, спеціальної та комплексної галузі права.

3. Методологія науки транспортного права.

4. Особливості розвитку сучасного транспортного комплексу в Україні.
Ключові питання і терміни

Повне та якісне задоволення потреб населення; транспортні засоби і комплекси; перевезення пасажирів і вантажів; рухомий склад залізничного транспорту; залізниці; шляхи сполучення; виробничо-технологічний комплекс; внутрішні та міжнародні сполучення; споживачі транспортних послуг; уніформа; знаки розрізнення; транзит вантажів; небезпечний вантаж; судно; начальник порту; авіаційні правила; вантажні операції.


Теми рефератів

1. Транспорт як загальна складова суспільного виробництва.

2. Транспортно-правові норми та їх види.

3. Розвиток та функціонування транспортної системи на Харківщині.


Контрольні запитання та завдання для самопідготовки

1. Визначте систему транспортного права і систему законодавства, їх співвідношення та зв'язок.

2. Дайте визначення функції транспортного права.

3. Дайте характеристику поняттю предмета транспортного права.

4. Специфічність рис транспортного права, та в чому вони виявляються?

Виберіть правильну відповідь

1) Транспортне право, це:

а) правове регулювання суспільних відносин;

б) правове регулювання комплексної галузі правової системи України.

2) Насьогодні існують такі інститути транспортного права:


 • інститут залізничного транспортного права;

 • інститут цивільно-правової відповідальності;

 • інститут автомобільного транспортного права;

 • інститут військово-повітряних сил України;

 • інститут повітряного транспортного права;

 • інститут водного транспортного права.Тема 2. Транспортно-правові норми, транспортні правовідносини
Питання лекцій

1. Поняття, ознаки і структура норм транспортного права;

2. Джерела транспортного права;

3. Транспортні правовідносини: поняття, ознаки, характеристика;

4. Транспортні правовідносини і організаційно-правові засади діяльності транспорту.
Питання для обговорення на семінарі

1. Державне управління в галузі транспорту, цілі й завдання;

2. Транспортно-правові норми та їх види;

3. Структура транспортних правовідносин.


Ключові поняття та терміни

Транспортно-правова норма; правила користування певним видом транспорту; регулятивні та охоронні норми; зобов’язуючі матеріали; процесуальний; забороняючі; заохочувальні; рекомендаційні; ліцензування послуг; реєстрація всіх видів транспорту; номерні знаки транспортних засобів; вантажовідправлення; повітряний кодекс; кодекс торговельного мореплавства; статут залізниць України; «іноземний» елемент в транспортному праві; норми «прямої дії»; норми «автономії волі»; колізійні норми; фрахтування судна; лізинг; буксировка; морське страхування; вертикальні транспортні відносини.


Теми рефератів

1. Управління в галузі транспорту;

2. Джерела права, що регулюють транспортні правовідносини;

3. Акти державного управління транспортом, їхні види та порядок видання.

4. Суб'єкти та об'єкти в сфері транспортних правовідносин.
Контрольні запитання та завдання для самопідготовки

1. Назвіть систему джерел транспортного права.

2. Як здійснюється взаємодія національного транспортного права з міжнародним?

3. В чому особливість транспортних правовідносин?

4. Дайте характеристику видів транспортних правовідносин.
Виберіть правильну відповідь

1 .Нормативні акти структурних підрозділів транспорту, це:

а) накази; г) Постанови Кабміну України;

б) інструкції; д) правила;

в) Укази Президента України; є) розпорядження
До комплексних актів (джерел) транспортного права належать:

а) Цивільний кодекс України; г) кодекс торговельного мореплавства;

б) Кримінальний кодекс України; д) Статут залізниць України.

в) Повітряний кодекс України;

ІІІ. КОНТРОЛЬНА РОБОТА
3.1. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт
Для успішного складання екзамену, ґрунтовного засвоєння даного матеріалу на практичних заняттях передбачена низка контрольних завдань, які торкаються не лише теоретичних питань, але й виконання практичних завдань.

Контрольні роботи мають у своєму складі три запитання перші два це відповіді щодо питань теоретичного напрямку і одне відводиться практичному завданню.

При написанні даної контрольної роботи потрібно, перш за все, використати навчальні підручники новітніх видань з напрямку «Транспортне право України», а також підручників, що присвячені висвітленню основних положень теорії права та питань державотворення.

Контрольна робота вважається виконаною лише тоді, коли в ній обов'язково буде відведене місце нормативним документам, що регулюють діяльність транспортної системи України. Це закони України «Про транспорт», «Про автомобільний транспорт» та інше.

Отже, формулюючи свою думку, розкриваючи питання, посилайтесь на відповідні статті законів та конкретних кодексів. Намагайтесь викладати матеріал в контрольній роботі повно і глибоко, дотримуючись відповідних хронологічних дат та логічного мотивування (підведення підсумків) висловленої думки.

Обсяг контрольної роботи повинен становити учнівський зошит на 18-24 сторінки.

Підсумковим питанням буде розв'язання третього завдання, де студенти повинні показати рівень своєї підготовки з теоретичної частини.

Контрольні роботи слід здавати на кафедру за місяць до початку екзаменаційної сесії.

3.2. Тематика контрольних робіт з дисципліни
Варіант 1

1. Назвіть систему органів управління транспортом.

2. Визначте поняття «правовий статус» і «правове регулювання» та їх співвідношення.

Задача


Два студенти гр. М. та гр. В. у вихідні виїжджали на природу. Вони придбали квитки на автобус Харків-Зміїв.

Проїхавши половину відстані, автобус зупинився через розлад роботи двигуна. Хлопці дуже квапились і вимагали водія повернути гроші, проте той віддав лише ту частину грошей, яка дорівнювала подоланій відстані, мотивуючи тим, що він не виганяє з автобусу і просить зачекати, доти або відремонтує неполадки у двигуні, або пересадить в інший автобус, який підійде через дві години.Чи правильно вів себе водій авто, та про який вид відповідальності тут буде іти мова, якщо поскаржитись? Як діяти студентам у цьому випадку?
Варіант 2

1. Визначте склад транспортного правопорушення на залізниці.

2. Дайте характеристику кваліфікуючим ознакам транспортних злочинів.

Задача


ТОВ «ВИМПЕЛ» уклало договір з Південною залізницею на доставку вантажу з м. Херсона. Вантажем була плитка загальною вартістю 150 000 грн. При транспортуванні до місця призначення значна кількість вантажу була пошкоджена внаслідок сходження вагонів з рейок. Напередодні була сильна злива, що зумовила зсув ґрунту під залізничними коліями. На місці призначення було виявлено шкоду, яку було завдано ТОВ «ВИМПЕЛ» (м. Харківа) у розмірі 38 000 грн.

Хто повинен відшкодувати збитки? Які підтверджувані документи необхідні для транспортних перевезень?

Варіант 3

1. Розкрийте особливості адміністративної відповідальності на водному транспорті.

2. Визначте особливості цивільно-правової відповідальності.

Задача


Водій М. автомобілем «Газель» здійснював перевезення пасажирів. Він сам встановив номер маршруту 265. Зробивши посадку пасажирів та отримавши гроші за проїзд, авто рушив з місця.

На одному з міських перехресть сталася транспортна пригода. Автомобіль «Камаз» з причепом виїхав на зустрічну смугу руху і спричинив зіткнення з маршрутним таксі №265. «Газель» внаслідок цього перекинулась декілька разів. Пасажири, які перебували в авто «Газель» були тяжко травмовані: троє з них були поміщені до травматологічного відділення лікарні.Які наслідки для водія М.? Чи буде він притягнутий до відповідальності? Якщо так, то до якої?
Варіант 4

1. Органи, які уповноважені розглядати справи про адміністративне право – порушення на транспорті.

2. Визначте питання та структуру автотранспорту.
Задача

Микола К. (14 років) та Валерій 3. (16,5 років) здійснили угін річного буксира «Стремительный». Покатавшись та витративши дизельне пальне, вони покинули його, але були затримані міліцією.Чи будуть притягнуті до відповідальності ці хлопці, та до якої?
Варіант 5

1. Дайте пояснення порядку проведення реєстрації автотранспортних засобів.

2. Вкажіть систему органів управління автомобільним транспортом, визначте їх правовий статус.
Задача

На автотрасі «Київ – Харків» до маршрутного автобусу «Київ – Полтава» завітали контролери з метою перевірки, квитків пасажирів та шляхового листа водіїв. Останнім вони пред'явили посвідчення працівників управління пасажирських перевезень АРК. Водії відмовились виконувати всі прохання цих осіб і зажадали, щоб контролери звільнили автобус.Хто в цьому випадку діє протизаконно? Пояснити в деталях.

Варіант 6

1. Дайте характеристику особливостям договірних відносин у сфері водного транспорту.

2. Повноваження суб'єктів управління водним транспортом.

Завдання


До якої відповідальності можуть бути притягнуті громадяни, які зробивши отвір в трубопроводі, відкачували нафтопродукти і завантажували бензовози, а потім збували на нафтоперегінний завод, використовуючи підроблені документи?
Варіант 7

1. Залізничний транспорт у системі економічних відносин.

2. Суб'єкти управління залізним транспортом та їх повноваження.

ЗавданняНавести приклади кримінальних злочинів на залізниці. Достатньо подати ознаки злочину. Порівняти склади злочину в усіх випадках.
Варіант 8

 1. Поняття, ознаки, структура норм транспортного права.

 2. Залізничний транспорт, правові основи діяльності залізничного транспорту.

Задача

ТОВ «Альфа» (м. Луцька) уклало договір із «Укрзалізницею» на доставку до м. Запоріжжя ЗАП «АвтоЗАЗДеу» скляної продукції на суму 120 тис. грн. При транспортуванні вказаних виробів до місця призначення половина скла для автомобілів була пошкоджена через схід вантажного потягу. Товар прибув до місця призначення з запізненням на 2 дні.Хто повинен нести відповідальність за завдані збитки?

Як саме може бути розв’язана дана ситуація?

Дайте глибоке обґрунтування.
Варіант 9

 1. Організаційно-правові засади діяльності транспорту в Україні.

 2. Повноваження суб’єктів управління транспортом.

Задача

До міста Полтави із м. Херсона були доставлені кавуни загальною вагою 16 т. за товаротранспортною накладною. При зважуванні авто із вантажем виявилась менша вага від вказаної в супровідних документах аж на 150 кг. Водій стверджував, що в дорозі продукція пошкодилась від незалежних причин (просохла, зів’яла).

Доставка продукція проводилась згідно підписаної угоди (договору) між постачальником та отримувачем.

Хто повинен відшкодувати збитки?

Які документи повинні оформлюватись на подібний вантаж?
Варіант 10


 1. Повноваження на транспорті та їх види.

 2. Правові основи діяльності автомобільного транспорту.

Задача


Трамвай маршруту № 5 зупинився на розі двох вулиць. З’ясувалось, що габарити легкового автомобіля, припаркованого до узбіччя шляху не давали можливості вільно рухатись колійному транспортному засобу. Зупинка трамвая тривала майже 45 хв., бо водія легкового автомобіля не було – він був десь у справах. Рух по вулиці був паралізований, ускладнений через вузьку вулицю.

Хто повинен і за що повинен нести відповідальність в даному випадку?

Хто уповноважений зробити дізнання та обстеження на місці зупинки транспорту?
Варіант 11

 1. Адміністративні правопорушення на транспорті. Особливості адміністративної відповідальності.

 2. Водний транспорт. Повноваження суб’єктів управління водним транспортом.

Задача

Громадянин М. вирішив провезти через метро порожній газовий балон, загорнувши його в тканину.

Проїхавши від початку до кінця на останній зупинці його затримала чергова по станції метро та працівник міліції, і виявили захований газовий балон, потім зажадали від нього сплатити штраф. Він відмовився і був затриманий ще на 1 добу.

Які наслідки даного інциденту?

Який ступінь вини пасажира метро?

Чим саме керувались працівник метро та міліція, затримуючи гр. М.? Обґрунтуйте.
Варіант 12


 1. Транспортні злочини. Кримінальна відповідальність та її особливості.

 2. Правові основи діяльності водного транспорту.

Задача

В пасажирському потязі «Сімферополь – Санки-Петербург» працівниками прикордонного підрозділу в купе провідників було виявлено громадянина Грузії із підробленими документами (паспортом і карткою перетину-в’їзду в іншу державу). В його речах було виявлено валюту в розмірі 100 тис. американських доларів, що не була задекларована.До якої відповідальності буде притягнутий цей громадянин?

Хто ще повинен брати участь у розслідуванні даного правопорушення?

Хто ще буде нести відповідальність?

Це правопорушення чи злочин?
Варіант 13

 1. Цивільно-правова відповідальність на транспорті та її особливості.

 2. Правові основи діяльності залізничного транспорту.

Задача

Через територію України до Західної Європи потягом доставлялась високотоксична речовина.

Сталось сходження поїзду з колії та виникла пожежа.

Відбувся викид в атмосферу шкідливих продуктів згоряння хімічної речовини. Причина даної пригоди не спрацювала автоматика при переведенні стрілок.Хто і на кого повинен покласти відповідальність за скоєння аварії?

Які види відповідальності можуть застосовуватись в даному разі?

Яке законодавство було ще порушено?
Варіант 14

 1. Правові основи діяльності повітряного транспорту.

 2. Суб’єкти (органи) управління транспортом в Україні.

Завдання

Дайте технологічну схему проведення розмитнення автотранспорту. Хто її здійснює? Які види відповідальності передбачені законодавством за порушення в галузі транспорту, зокрема, використання нерозмитненого автотранспорту?

Варіант 15

 1. Транспорті правовідносини. Джерела транспортного права.

 2. Міськелектротранспорт, його правове регулювання.

Завдання

Міськелектротранспорт у своїй роботі керується нормами: (виберіть потрібне)

а) фінансового права; б) адміністративного права;

в) митного права; г) цивільного права;

д) митного права; е) трудового права;

є) земельного права.

Обґрунтуйте свою відповідь.
Варіант 16

 1. Правові основи взаємодії всіх видів транспорту.

 2. Трубопровідний транспорт, правові засади регулювання.

Задача

Гр. К., копаючи криницю глибиною 10 метрів, виявив витікання із пластів грунту нафтопродукту – газоліну. Він приховав цей факт і став вичерпувати його в окремі посудини, а потім реалізовував іншим громадянам за гроші.Чи є це правопорушенням?

Якщо так, то яку відповідальність тягнуть за собою дії гр. К.?
Варіант 17

 1. Повноваження суб’єктів управління трубопровідним транспортом.

 2. Позовно-претензійна робота на транспорті, її специфіка та призначення.

Задача

Громадянка В., подала позов до господарського суду про те, що при наданні їй послуг фірма-перевізник неналежно виконала умови укладеного договору, пошкодили та втратили частину речей. Фірма має статус юридичної особи. При прийнятті позовної заяви – працівники відмовились в її оформленні, як такої, що подається не за призначенням.Чи правомірно діють працівники господарського суду?

Назвіть вид юридичної відповідальності.
Список літератури
1. Транспортне право України. / Під ред. Гіжевського В.К. – К., Дрібком Інтер, 2002р.

2. Транспортное право: Уч. Пос. Егизаров В.А., М. Юридич.: лит., 1999р.

3. Транспорт, пассажир, право. Демский Э.Ф. – К.: общ-во «Знание» УРСР, 1987г.

4. Правове регулювання транспортною системою України. Гіжевський В.К. – К., 2000р.

5. Транспортное право. Сиваков О.В., Новосельцев А.Б. и др.: Уч. Пос. – М.: «Былина», 2000г.

6. Развитие железнодорожного транспорта: Экономический аспект. Симонян А.А., Шуркалин А.К. – М.: Знание, 1983г.

7. Конституція України.

8. Про дорожній рух. Закон України від 30.06.93р.//Відомості Верховної Ради України. – 1993. – №31.

9. Про транспорт. Закон України від 10 листопада 1994р.//Відомості Верховної Ради України. – 1996р. – № 40.

10. Про трубопровідний транспорт. Закон України від 15 травня 1996р.//Відомості Верховної Ради України. – 1996р. – №29.

11. Про залізничний транспорт. Закон України від 4 липня 1996р.//Відомості Верховної Ради України. – 1996р. – №40.

12. Про автомобільний транспорт. Закон України від 5 квітня 2001р. // Офіційний вісник України. – 2001 р. – № 17.Зміст стор.

Вступ.....................................................................................................................

3

1. Практичні завдання.........................................................................................

4

1.1. Методичні вказівки до виконання практичних завдань......................

4

1.2. План семінарських занять.......................................................................

5

1.3. Тематика рефератів.................................................................................

6

1.4. Питання до заліку....................................................................................

7

2. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів..............

9

3. Контрольна робота..........................................................................................

13

3.1. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт.........................

13

3.2. Тематика контрольних робіт з дисципліни...........................................

14

4. Список літератури...........................................................................................

22

Навчальне видання


Методичні вказівки до виконання практичних завдань, самостійної та контрольної робіт з дисципліни «Транспортне право» (для студентів денної і заочної форм навчання за напрямом 1004 – «Транспортні технології»: 6.100400 ТС - «Транспортні системи», 6.100402 ОР – «Організація і регулювання дорожнього руху», 6.100403 ОП – «Організація перевезень і управління на транспорті», 6.100400 ЛОГ – «Логістика»).

Укладач: Віктор Іванович Петраш


Редактор: М.З. Аляб’єв
Коректор: З.І. Зайцева

План 2008, поз. 391М


Підп. до друку 9.04.2008

Друк на ризографі.

Замовл. №


Формат 60х84

Умовн.-друк. арк. 1,0 Тираж 50 прим.

Папір офісний.

Обл.-вид. арк.1,5.61002, м. Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ61002, м. Харків, вул. Революції, 12

Скачати 292.64 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка