Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів всіх спеціальностей денної форми навчанняСторінка16/19
Дата конвертації23.03.2017
Розмір2.41 Mb.
#13110
ТипМетодичні вказівки
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
Перевір себе

 1. Які дві сторони електромагнітного поля вам відомі?

 2. Поясніть процес одержання синусоїдальної ЕРС з допомогою найпростішого генератора змінного струму.

 3. В чому заключається принципова відмінність реактивної потужності від активної?

 4. Перше підприємство має коефіцієнт потужності 0,9, а друге – 0,6. Яке підприємство краще використовує споживану повну потужність?

 5. Які шкідливі наслідки низького значення коефіцієнта потужності?

 6. Чому встановлення конденсаторів на підстанції призводить до збільшення коефіцієнта потужності?

 7. Яке призначення мають силові трансформатори?

 8. Поясніть призначення і будову окремих елементів трансформатора: магнітопровода, обмоток.

 9. В чому полягають особливості автотрансформаторів?

 10. Як визначити ККД трансформатора?

 11. Поясніть будову і принцип дії синхронного генератора.

 12. Для чого призначене масло в трансформаторі? Що буде з трансформатором, якщо в результаті пошкодження баку масло витекло з нього?

 13. Від яких величин залежить обертовий електромагнітний момент асинхронного двигуна?

 14. Якими методами можна здійснювати пуск асинхронних двигунів з коротко замкнутим і фазним ротором?

 15. Поясніть методи регулювання частоти обертання ротора асинхронного двигуна.

 16. Поясніть принцип дії однофазного двигуна. Чому такий двигун сам не може вийти з стану спокою?

 17. Які втрати потужності мають місце в асинхронному двигуні?

 18. Поясніть принцип дії однофазного асинхронного двигуна. Як здійснюють його пуск і регулювання частоти обертання?

 19. Поясніть будову і принцип дії синхронного генератора.

 20. Як маркують асинхронні двигуни?

 21. Поясніть принцип дії електричного двигуна постійного струму. Яке призначення колектора?

 22. Яка роль проти е.р.с., індукованої в якорі електричного двигуна?

 23. Чому в момент пуску двигуна виникають великі пускові струми?

 24. Як здійснюють пуск двигунів постійного струму?

 25. Як здійснюють регулювання частоти обертання двигунів постійного струму?

 26. Які втрати мають місце в машині постійного сструму?

 27. Напишіть формулу для визначення к.к.д. машини постійного струму.

 28. Як маркують машини постійного струму.


Тема. Основи електроніки.

В результаті самостійної роботи студенти повинні
знати маркування, призначення, принцип дії і будову напівпровідникових приладів, їх характеристики і параметри; способи ввімкнення в електричну схему; види випрямлячів, призначення і принцип роботи стабілізаторів, підсилювачів, електронних генераторів синусоїдальних коливань, мультивібраторів; структурну схему електронного осцилографа; загальні відомості і класифікацію інтегральних мікросхем; особливості роботи підсилюючого каскаду в різних режимах; схеми логічних елементів в інтегральному виконанні; основні визначення і класифікацію мікропроцесорів; класифікацію елементів автоматики.

вміти зображати вольт-амперні характеристики напівпровідникових приладів: способи ввімкнення транзисторів в електричну схему; експериментально отримувати вхідні і вихідні характеристики транзисторів; вибирати схеми випрямлення змінного струму; згладжуючи фільтри для різних випрямлячів; вміти будувати найпростіші принципові схеми підсилюючих каскадів різного призначення; визначати робочий режим підсилюючого каскаду, користуючись вольт-амперними характеристиками активного підсилюючого елементу; експериментально досліджувати властивості підсилюючого каскаду; вміти складати найпростіші електричні схеми генераторів електричних коливань і мультивібраторів; використовувати електронний осцилограф для дослідження форми, значення і частоти електричного сигналу; вміти графічно будувати характеристики перетворювачів і реле.

Основні базові знання, необхідні для засвоєння теми

План.


 1. Фізичні основи роботи електронних ламп і напівпровідників.

 2. Стабілітрони, будова, принцип дії, параметри і застосування.

 3. Високочастотні діоди.

 4. Варікапи.

 5. Випрямлячі з множенням напруги.

 6. Керовані випрямлячі

 7. Міжкаскадні зв’язки підсилювачів.

 8. Вибіркові підсилювачі.

 9. Підсилювачі постійного струму.

 10. Електронні і цифрові вольтметри.

 11. Генератори пилкоподібних напруг.

 12. Функціональна класифікація інтегральних мікросхем.

 13. Великі інтегральні мікросхеми.

 14. Струми високої частоти, їх використання.

 15. Промислові ультразвукові установки.

 16. Системи автоматичного регулювання, характеристики і показники.Методичні рекомендації до вивчення теми

На початковому етапі вивчення розділу слід визначити сутність властивостей електронно-діркового переходу, які лежать в основі роботи напівпровідникових приладів. Створення таких приладів дозволило замінити використання електровакуумних і газорозрядних та створити малогабаритну електронну апаратуру, збільшити її надійність і термін роботи, а також значно зменшити витрати споживаної електричної енергії .Важливим є і те, що напівпровідникові прилади для своєї роботи не потребують джерел високої напруги.

Далі доцільно перейти до вивчення будови і принципу дії напівпровідникових діодів, біполярних і польових транзисторів, тиристорів. Ознайомитись з основними параметрами, характеристиками, застосуванням.

Значна частина елементів електронних пристроїв споживає енергію постійного струму. Джерелами такого струму можуть бути випрямлячі ( однофазні і трифазні).

Для зменшення пульсацій випрямленого струму використовують згладжу вальні фільтри. Підтримати випрямлену і згладжену напругу на заданому рівні допомагають стабілізатори. Щоб розрахувати випрямляч змінного струму, потрібно знати співвідношення між випрямленими і змінними струмами і напругами.

В пристроях автоматики і телемеханіки, автоматичних системах, обчислювальній техніці використовують електронні підсилювачі і генератори синусоїдальних та прямокутних імпульсів.

Для вимірювання постійних і змінних напруг широке використання одержали електронні вольтметри.

Для візуального спостереження, реєстрації і вимірювання параметрів електричних сигналів використовують електронні осцилограми.

Варто відмітити, що в зв’язку з частим використанням електронних пристроїв для розв’язання різноманітних складних технічних проблем виникли нові вимоги до електронної апаратури, основними з яких є: надійність елементів та електричних з’єднань, мініатюризація елементів, зниження споживаної потужності.

Створення нових складних електронних виробів стало можливим на основі впровадження принципів елементарної інтеграції – об’єднання в одному технологічно єдиному мініатюрному елементі багатьох простих елементів. Одержаний такий складний елемент називається інтегральною мікросхемою. А створення на основі інтегральних мікросхем ЕОМ дозволило зменшити їх вартість у тисячі разів, споживання електричної потужності – у сотні тисяч разів.

Закінчуючи вивчення розділу, слід ознайомитися з принципами побудови систем автоматизованого контролю, управління і регулювання, призначенням їх окремих елементів, показниками якості роботи


Ключові терміни

Електронно - дірковий перехід

Діод

Біполярний транзистор

Польовий транзистор

Стабілітрон

Варікап

Вольт-амперна характеристика

Динамічна характеристика

Випрямляч

Стабілізатор

Підсилювач

Підсилюючий каскад

Електронний генератор

Мультивібратор

Тригер

Осцилограф

Інтегральна мікросхема

Логічний елемент

Мікропроцесор

Мікро-ЕОМ

Термінологічний словник

Електронно-дірковий перехід – тонкий контактний шар між двома частинами напівпровідникового матеріалу, одна з яких має електронну, а інша – діркову електропровідність.

Напівпровідниковий діод – прилад, який складається з одного електронно-діркового переходу.

Біполярний транзистор – напівпровідниковий прилад, який має два електронно-діркових переходи.

Польовим транзистором – називається трьохелектродний напівпровідниковий елемент, в якому струм між двома електродами збуджується одним електричним полем, а керування цим струмом здійснюється з боку третього електроду.

Тиристор – напівпровідниковий прилад багатошарової структури з трьома електронно-дірковими переходами.

Вольт-амперна характеристика – залежність струму, який протікає через електронно-дірковий перехід від прикладеної до нього зовнішньої напруги І = f (U).

Динамічними характеристиками – транзистора визначається режим роботи транзистора, в вихідному колі якого є навантаження, а на вхід подається підсинюваний сигнал. Динамічний режим відрізняється від статичного взаємним впливом параметрів транзистора і елементів схеми.

Варікап - напівпровідниковий діод, в якому електронно-дірковий перехід використовується як електрично керована ємність

Випрямляч – електронний пристрій, який служить для перетворення змінного електричного струму в постійний. Розрізняють однопівперіодні, двохпівперіодні мостові і трифазні схеми випрямлення.

Підсилювач – електронний пристрій, в якому вхідний сигнал ( напруга, струм) управляють більш потужним потоком енергії, яка поступає від джерела живлення до навантаження.

Підсилюючий каскад - конструктивна ланка підсилювача, яка має один активний (підсилюючий) елемент і набір пасивних (резистори, конденсатори, трансформатори, дроселі ) елементів.

Електронний генератор – пристрій, який перетворює енергію постійного струму в періодичні електричні коливання певної потужності, частоти і форми.

Мультивібратор – електронний пристрій, який генерує імпульси напруги (струму) прямокутної форми.

Осцилограф – електронний вимірювальний пристрій, який висвічує електронним променем на екрані графіки електричних сигналів.

Інтегральна мікросхема – мікроелектронний пристрій, всі або частина елементів якого зв’язані і електрично з’єднані між собою так, що пристрій розглядають як єдине ціле.

Логічні елементи – пристрої, які служать для перетворення числової (дискретної) інформації на основі алгебри логіки.

Автоматична система – комплекс пристроїв і механізмів, функціонально об’єднаних для виконання будь-якого конкретного виду роботи без безпосередньої участі людини. Розрізняють автоматичні системи управління, контролю і регулювання.

Мікропроцесорсамостійний або такий, що входить в склад мікро-ЕОМ, пристрій обробки інформації, виконаний у вигляді однієї або кількох інтегральних мікросхем.

Основні параметри

Прямий випрямлений струм діода – Іпр.доп.,,А.;

Максимально допустима обернена напруга

діода – Uоб.макс.,В

Коефіцієнт підсилення транзистора h21е=

Коефіцієнт передачі струму бази h21б= ;

Коефіцієнт пульсацій Кп;

Сила струму і напруга споживача 10, U0;

Параметри схем випрямлення


Схема випрямлення

Кп

Іпр.доп.,,А

Uоб.макс.,В

Однопівперіодна однофазна

1,57

І0

3,14 Uо

Двохпівперіодна однофазна

0,667

0,5І0

3,14 Uо

Однофазна мостова

0,667

0,5І0

1,57 Uо

Однопівперіодна трифазна

0,25

1/3І0

2,1 Uо

Зразки розв’язування задач

Каталог: e-book
e-book -> Методика навчання роботі з графічним та текстовим редакторами
e-book -> Урок 13 Техніка безпеки
e-book -> Тема: Предмет методики навчання інформатики і її місце в системі професійної підготовки вчителя інформатики. Інформатика як наука і навчальний предмет в школі. Концепції шкільного курсу інформатики. Стандарт шкільної освіти з інформатики
e-book -> Принципи створення та використання електронних посібників на заняттях інформатики та комп’ютерної техніки План виступу: 1
e-book -> Перша частина. До засновання київської держави. Про історію І передісторичне жите
e-book -> Специфіка уроку інформатики. Методика проведення окремих етапів уроку інформатики. Підготовка вчителя до уроку. Організація і проведення різних типів уроку. Організація оцінювання результатів навчання з інформатики
e-book -> Структура навчання інформатики в середній загальноосвітній школі. Пропедевтика навчання інформатики в початковій школі. Базовий курс інформатики. Аналіз програм з інформатики. Профільне навчання інформатики в старших класах
e-book -> Урок 21 Яке з поданих речень є спонукальним? Споконвіку українці любили калину
e-book -> Методичні рекомендації до вивчення систем програмування. Розв’язування задач
e-book -> Методичні рекомендації щодо викладення теоретичного матеріалу розділу «Методика навчання роботи з електронними таблицями»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка