Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів напряму підготовкиСторінка2/4
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.88 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

методичні вказівки до виконання самостійної роботи

для студентів напряму підготовки:


6.030510 – товарознавство і торгівельне підприємництво

денної та заочної форми навчанняЛуцьк – 2016


УДК 341.1(07)

Щ61
До друку __________ Голова Навчально-методичної ради Луцького НТУ

(підпис)
Електронна копія друкованого видання передана для внесення в депозитарій Луцького НТУ ___________ директор бібліотеки.

(підпис)
Затверджено Навчально-методичною радою Луцького НТУ,


протокол № ____ від ____ __________ 20___ року.
Рекомендовано до видання Навчально-методичною радою факультету обліку та фінансів Луцького НТУ, протокол № ____ від ____ __________ 20___ року.
__________ Голова навчально-методичної ради факультету обліку та фінансів

(підпис)
Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри філософії, політології та права Луцького НТУ, протокол № ____ від ____ __________ 20___ року.


Укладач: _____________ Н.Ю. Щербюк, кандидат юридичних наук, доцент

(підпис) кафедри філософії, політології та права Луцького НТУ


Рецензент: ____________ А.М. Земко, кандидат юридичних наук, доцент

(підпис) кафедри філософії, політології та права Луцького НТУ


Відповідальний

за випуск: _____________ О.І. Ситник, к. політ. н., доцент, зав. кафедри

(підпис) філософії, політології та права Луцького НТУ


Щ61 Міжнародне право [Текст] : методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів напряму підготовки: 6.030510 – Товарознавство і торгівельне підприємництво / уклад. Н.Ю. Щербюк. – Луцьк: Луцький НТУ, 2016. – с.

Видання містить методичні вказівки до виконання самостійної роботи, завдання для самостійного опрацювання, зразки тестового контролю, ключові поняття і терміни, нормативно-правові акти та спеціальну літературу, робочий зошит для оформлення самостійно опрацьованого матеріалу.© Н.Ю. Щербюк, 2016

ЗМІСТ

1. ПЕРЕЛІК ТЕМ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ

2. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК

3. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

4. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

5. РОБОЧИЙ ЗОШИТ ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

«Міжнародне право» є однією із навчальних дисциплін, предметом вивчення якої є закономірності розвитку міжнародних відносин; особливості становлення, розвитку і функціонування правової системи України й інших країн, які є учасниками процесу загальносвітового розвитку; організація, форми і методи реалізації зовнішньої політики держав – основних суб’єктів міжнародного права; міжнародні стандарти захисту прав і свобод людини як в мирний час так і під час збройних конфліктів, мирні методи та засоби вирішення міжнародних спорів; основні цілі та принципи мирного співіснування держав, міжнародне співробітництво держав у боротьбі зі злочинністю і т.п.

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів цілісного уявлення про міжнародне право як особливу самостійну правову систему, його структуру, предмет і суб'єкти, джерела та основні галузі; надання необхідних знань щодо змісту міжнародних і вітчизняних актів, які стосуються міжнародно-правових відносин взагалі і зовнішньої політики України зокрема; формування вмінь і навичок роботи з нормативно-правовими документами, а також правильного використання юридичної термінології; формування правової свідомості і підвищення рівня правової культури студентів.

Навчальний курс передбачає вивчення як теоретичних питань юридичного забезпечення міжнародних відносин в цілому, так і окремих галузей міжнародного права, набуття практичних навичок роботи у роботі з нормативно-правовими актами, що регулюють зазначені групи суспільних відносин.

Нині значення дисципліни «Міжнародне право» особливо зростає, оскільки сучасний розвиток будь-яких держав, їх законодавства та практики його застосування неможливо уявити без їх постійних взаємовідносин між собою у різних сферах, без участі в діяльності тих чи інших міжнародних організацій. Крім того, учасниками міжнародних правовідносин усе частіше стають фізичні і юридичні особи. Розширення кола учасників міжнародних правовідносин вимагає принципово нового підходу до проблеми підготовки правосвідомих громадян і професійних кадрів.

Професійна спрямованість курсу полягає в тому, що «Міжнародне право» як навчальна дисципліна дозволить студентам: орієнтуватися у питаннях правової бази міжнародного права; працювати з міжнародними договорами, іншими міжнародними актами, тлумачити їх відповідно до конкретних ситуацій міжнародного життя; оцінювати сучасні політичні події, які відбуваються в Україні і світі, у світлі міжнародного права; використовувати здобуті знання, вміння і навички у практичній діяльності.

«Міжнародне право» як навчальна дисципліна відрізняється від інших своєю термінологічною мовою, великим обсягом матеріалу, що підлягає вивченню, динамічністю змін у правовідносинах та іншими положеннями. Це вимагає від студенів підвищеної уваги до тих змін, що відбуваються в його змісті та структурі, поглиблення їх творчої активності та самостійності при засвоєнні основних розділів курсу.

Дисципліна вивчається протягом одного семестру. Оволодіння знаннями відбувається у формі лекцій, індивідуальних і групових консультацій для студентів, виконання студентами самостійних завдань, а також науково-дослідницької роботи студентів.

Основною метою самостійної роботи студентів є більш глибоке, всебічне, самостійне оволодіння матеріалом з тієї чи іншої теми, розвиток в них навичок роботи з книгою, в т.ч. з основною та додатковою літературою, а також нормативними актами, вміння узагальнювати практичні результати, готувати доповіді, реферати та інші матеріали, необхідні для належного засвоєння предмета навчальної дисципліни, а також для розвитку сталих умінь до самостійного вивчення і викладення одержаної інформації.

Ця робота включає:

1) самостійне вивчення джерел, у тому числі нормативно-правових актів і практики їх застосування із фіксацією опрацьованого матеріалу у робочому зошиті;

2) підготовку до поточного контролю (шляхом вирішення тестових завдань).

3) підготовку до заліку.

Пропоновані методичні вказівки допоможуть раціональніше використовувати час при самостійному вивченні дисципліни і виконати запропоновані контрольні завдання.


1. ПЕРЕЛІК ТЕМ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ
Самостійна робота №1

«Виникнення і розвиток міжнародного права»

1. Міжнародні відносини у стародавньому світі.

2. Падіння Римської імперії і Вестфальський мир.

3. Від Вестфальського миру до Гаазьких конференцій миру.

4. Від Гаазьких конференцій миру до створення ООН і формування сучасного міжнародного права.

Письмове завдання: заповніть робочий зошит п. 1-13
Самостійна робота №2

«Реалізація норм міжнародного права»

1. Поняття і форми реалізації норм міжнародного права.

2. Зміст процесу реалізації норм міжнародного права.

3. Міжнародний конвенційний і інституційний механізм реалізації.

4. Внутрішньодержавний механізм реалізації норм міжнародного права.

Письмове завдання: заповніть робочий зошит п. 14-23
Самостійна робота №3

«Право міжнародних організацій»

1. Поняття міжнародної організації.

2. Види міжнародних організацій.

3. Юридична природа міжнародних організацій.Письмове завдання: заповніть робочий зошит п. 24-33
Самостійна робота №4

«Право зовнішніх зносин держав»

1. Органи зовнішніх зносин.

2. Дипломатичні представництва: порядок створення і функції.

3. Консульські установи, представництва міжнародних організацій, спеціальні місії.Письмове завдання: заповніть робочий зошит п. 34-51
Самостійна робота №5

«Міжнародне морське, повітряне і космічне право»

1. Конвенція ООН з морського права 1982р.

2. Юридична природа і правовий режим повітряного простору.

3. Юридична природа і правовий режим космічного простору і небесних тіл.Письмове завдання: заповніть робочий зошит п. 52-70
Самостійна робота №6

«Право міжнародної безпеки»

1. Роль міжнародного права у попередженні війни.

2. Колективна безпека.

3. Роззброєння і обмеження озброєнь.Письмове завдання: заповніть робочий зошит п. 71-77
Самостійна робота №7

«Міжнародне право і міжнародне правосуддя»

1. Міжнародні судові установи.

2. Міжнародний Суд ООН, Європейський Суд (Суд ЄС), Європейський Суд з прав людини.

3. Міжнародні трибунали.Письмове завдання: заповніть робочий зошит п. 78-88
Самостійна робота №8

«Міжнародне співробітництво у боротьбі із злочинністю»

1. Злочинність як міжнародне явище.

2. Організаційно-правові форми міжнародного співробітництва у боротьбі із злочинністю.

3. Міжнародно-правове регулювання видачі злочинців.Письмове завдання: заповніть робочий зошит п.


2. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
АГРЕМАН - (фр. agrement, від agreer-схвалити)-згода держави прийняти конкретну особу в якості глави дипломатичного представництва іншої (акредитуючої) держави. Без отримання агремана не можна офіційно призначити відповідну особу як дипломатичного представника до приймаючої держави.

АТАШЕ - (франц. attache, букв .- прикріплений) - 1. Одна з молодших дипломатичних посад. 2. Офіційна особа, зарахованою до дипломатичного представництва як фахівець у якій-небудь області (наприклад, військовий аташе, прес-аташе).

ВНУТРІШНЄ ПРАВО МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ - сукупність норм, що регулюють структуру та порядок роботи органів міжнародних організацій міжурядових, взаємини між їх органами та підрозділами, а також порядок призначення і службовий статус їх посадових осіб і службовців.

ВНУТРІШНІ ВОДИ - вся водна частина території держави, за винятком територіального моря.

ВІЙСЬКОВІ ЗЛОЧИНИ - виключно серйозні і серйозні порушення законів і звичаїв війни: вбивства, катування і відведення в рабство чи для інших цілей цивільного населення окупованої території; вбивства чи катування військовополонених чи осіб, які перебувають у морі; вбивства заручників; пограбування громадської або приватної власності; безглузде руйнування населених пунктів; розорення, не виправдане військовою необхідністю; примус військовополоненого служити в збройних силах ворожої держави; взяття заручників; напад невибіркового характеру, що зачіпає цивільне населення та цивільні об'єкти; напад на установки і споруди, що містять небезпечні сили (атомні електростанції, греблі, гідровузли ); напад на осіб, які припинили участь у військових діях і ін.

ВІРЧІ ГРАМОТИ - документ, яким забезпечується глава дипломатичного представництва класу послів або посланників для посвідчення його представницького характеру та акредитування в іноземній державі.

ВНУТРІШНІ МОРСЬКІ ВОДИ - це: а) моря, повністю оточені сушею однієї й тієї ж держави, а також моря, все узбережжя яких і обидва береги з'єднання з іншим морем (океаном) належать одній і тій самій державі (Біле море), б) води морських портів, в) бухти, губи, лимани і затоки, береги яких належать одній державі і ширина входу в які не перевищує 24 морських миль; г) історичні морські води, тобто води, що належать державі в силу історичної традиції; д) води, що знаходяться між берегом і вихідними лініями, прийнятими для відліку ширини територіального моря.

ДЕРЖАВА - первинний і основний суб'єкт міжнародного права, а також учасник міжнародних відносин. Держава являє поєднання трьох елементів: певної території, населення, на ній проживає, і політичної організації (влади).

ДЕПОРТАЦІЯ - примусова висилка особи в іншу державу, зазвичай під конвоєм.

ДИПЛОМАТ-посадова особа держави, що веде роботу по здійсненню офіційних зносин даної держави з іноземними державами і володіє необхідною для цього спеціальною підготовкою.

ДИПЛОМАТИЧНІ ПРИВІЛЕЇ ТА ІМУНІТЕТИ - права та переваги, надані іноземним дипломатичним представництвам, спеціальним місіям, представництвам держав при міжнародних міжурядових організаціях, їх головам і співробітникам. Дипломатичні привілеї та імунітети надаються для забезпечення дипломатичним представництвам іноземних держав або органам міжнародних організацій можливості ефективно здійснювати передбачені міжнародним правом функції без контролю з боку властей держави перебування, що випливає з принципу суверенної рівності держав.

ДИПЛОМАТИЧНИЙ КОРПУС-сукупність глав іноземних дипломатичних представництв, акредитованих у даній державі. У широкому сенсі слова під поняттям "дипломатичний корпус" маються на увазі всі дипломатичні працівники дипломатичних представництв, визнані в цій якості урядом держави перебування, та члени їх сімей. Дипломатичний корпус-це інститут, який існує на основі звичаю, а не будь-якої норми права.

ДИПЛОМАТИЧНІ ПРЕДСТАВНИЦТВА-зарубіжний орган зовнішніх зносин держави, який запроваджується на основі взаємної угоди однією державою на території іншої для підтримки постійних офіційних контактів і виступаючий від імені заснував його держави по всіх політичних та інших питань, які виникають у взаєминах відповідних держав.

ДИПЛОМАТІЯ - один із засобів здійснення зовнішньої політики держави за допомогою допускаються міжнародним правом спеціальних дипломатичних заходів, прийомів, методів. У вузькому значенні-мистецтво ведення міжнародних переговорів.

ДОБРІ ПОСЛУГИ - одне з мирних засобів вирішення міжнародних суперечок. Добрі послуги представляють собою дії не бере участь в суперечці зі сторони (держави або міжнародної організації) з метою встановлення прямих контактів між сторонами для початку переговорів щодо мирного врегулювання спору або конфлікту.

ІНТЕРПОЛ - скорочена назва Міжнародної організації кримінальної поліції. Рішення про створення Інтерполу було прийнято на конгресі в Монако в 1914 р. Фактично Інтерпол був створений тільки в 1923 р; коли був прийнятий його перший статут (нова редакція статуту прийнята в 1956 р.). З 1972 р. місцем перебування штаб-квартири Інтерполу визначена Франція (м. Ліон). Вищим органом Інтерполу є Генеральна асамблея, в якості постійних спеціальних органів діють Генеральний секретаріат і національні центральні бюро. Інтерпол виступає в якості міжнародного центру реєстрації злочинців, а також здійснює координацію міжнародного розшуку злочинців (підозрюваних; осіб, зниклих без вісті; викрадених цінностей). До теперішнього часу членами Інтерполу є понад 150 держав. Росія є членом Інтерполу як правонаступник СРСР, що вступив в Інтерпол в 1990 р.

КОМЮНІКЕ - офіційне повідомлення про події міжнародного характеру.

КОМІСІЯ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА - допоміжний орган Генеральної Асамблеї ООН. Складається з 34 юристів-міжнародників, "користуються визнаним авторитетом в області міжнародного права". Члени Комісії міжнародного права обираються Генеральною Асамблеєю на 5 - річний термін і виступають в особистій якості. У завдання Комісії міжнародного права входить заохочення прогресивного розвитку міжнародного права і його кодифікації.

КОМІТЕТ З ПРАВ ЛЮДИНИ - договірний орган, утворений відповідно до ч. IY Міжнародного пакту про громадянські і політичні права 1966 р. для спостереження за виконанням державами-учасниками положень Пакту. Був створений на нараді держав-учасниць Міжнародного пакту про громадянські і політичні права 20 вересня 1976 Складається з 18 членів-громадян держав-учасниць Пакту, які виступають в особистій якості. Термін повноважень 4 роки. Для виконання своїх функцій Комітет з прав людини встановлює власні правила процедури.

КОНВЕНЦІЇ МІЖНАРОДНІ - одне з поширених назв багатосторонніх міжнародних договорів.

КОНВЕНЦІЯ ООН з морського права 1982 р. - прийнята третьою Конференцією ООН з морського права 30 квітня 1982 Вступила в чинності 16 листопада 1994 р. Конвенція складається з 320 статей, 9 додатків і містить майже всі питання, що стосуються морського простору та його використання, включаючи мореплавання і проліт, розвідку та освоєння ресурсів, захист морського середовища від забруднення, рибальство і судноплавство. Зокрема, Конвенція визначає зовнішні межі та режим територіальних вод і континентального шельфу, встановлює право беспріпятственно проходу суден через протоки, що використовуються для міжнародного судноплавства, передбачає режим і порядок мореплавання в архіпелажних водах, містить визначення і встановлює режим 200 - мильної економічної зони. Крім того, Конвенція встановлює режим Міжнародного району морського дна, передбачає створення міжнародної організації нового типу з широкими політичними і господарськими повноваженнями в галузі освоєння ресурсів морського дна, оголошених Генеральною Асамблеєю ООН спільною спадщиною людства. Конвенція передбачає також систему мирного врегулювання спорів, що стосуються її тлумачення і застосування, і, зокрема, створення Міжнародного трибуналу з морського права.

КОНСЕНСУС - (лат. consensus-згода, загальна думка) - прийняття рішення або тексту договору на міжнародних конференціях, нарадах і в міжнародних організаціях на основі загальної згоди учасників без проведення формального голосування, якщо проти нього не виступає жоден з учасників даного форуму.

ГЕНЕРАЛЬНИЙ КОНСУЛ - очолює окреме генеральне консульство. Його правове становище і характер роботи аналогічні тому, що притаманне взагалі консулу. Відмінність між ними формальне, що відбиває рівень встановлених консульських відносин між акредитуючою державою і державою перебування. Консулу генеральному в окремих випадках доручаються функції політичного або представницького характеру, особливо при міжнародних організаціях.

КОНСУЛ позаштатних (почесних) - особа, не перебуває на державній, консульської або дипломатичній службі, але виконує консульські функції за дорученням акредитуючої держави і за згодою держави перебування. Консул нештатний крім відправлення консульських функцій може займатися підприємницькою діяльністю, отримувати чи не отримувати винагороду від акредитуючої держави за відправлення консульських функцій. Особливих вимог до громадянства консула нештатного немає, але акредитуюча держава на практиці завжди прагнути використовувати в цій якості своїх громадян. Віденська конвенція про консульські зносини 1963 р. надає консулу нештатному майже той самий обсяг привілеїв та імунітетів, що і консулам штатним. На практиці, однак, держава перебування обмежує привілеї та імунітети консула нештатного, пов'язуючи їх тільки з актами виконання консульських функцій.

КОНСУЛЬСЬКІ ПРИВІЛЕЇ - особливі переваги, надані в державі перебування консульським представництвам, консульським посадовим особам та членам їх сімей на підставі правових норм чи правил міжнародної ввічливості. До таких належать: обов'язок приймати заходи для захисту від посягань та образ; право користуватися державним прапором, консульським щитом, емблемою; право на використання різних засобів зв'язку (кур'єрів, шифрів); звільнення від митних оглядів, право вільного доступу до літаків і судам своєї країни та ін Консульські привілеї надаються, як правило, на основі взаємності для ефективного відправлення консульською установою покладених на нього функцій.

КОНСУЛЬСЬКИЙ ІМУНІТЕТ - вилучення з правопорядку держави перебування, поширювані на консульських посадових осіб, членів їх сімей та майно щодо примусових судових, адміністративних та фіскальних заходів органів держави перебування, таких, зокрема, як арешт, обшук, допит, позови, податки, реквізиція , ембарго, постій. Консульський імунітет носить, як правило, функціональний характер, тобто пов'язаний з відправленням консульських функцій. Він починається з моменту вступу консульського співробітника на територію держави перебування і закінчується після закінчення їм консульської місії.

КОНСУЛЬСЬКИЙ ОКРУГ - певна територія держави перебування, на якій відповідно до угоди між договірними державами консульська посадова особа виконує покладені на нього обов'язки.

КОНСУЛЬСЬКИЙ ПАТЕНТ - документ, що підтверджує, що дана особа призначається на посаду глави консульської установи.

КОНСУЛЬСЬКИЙ СТАТУТ - звід правил, що регулюють організацію і роботу консульських установ, а також визначають функції і порядок їх відправлення консульськими посадовими особами. У Російській Федерації діє Консульський статут СРСР 1976

КОНФЕРЕНЦІЯ МІЖНАРОДНА - тимчасовий колективний орган держав-її учасників. Складається з офіційних представників принаймні трьох держав, кожна з яких володіє правом одного голосу і нерідко-з не володіють правом голосу спостерігачів від третіх держав, національно-визвольних рухів, міжурядових організацій. В даний час конференції міжнародні все частіше скликаються у рамках або під егідою міжурядових організацій (наприклад: кодифікаційні конференції). Однак, це не змінює характеру такої конференції як самостійного міжнародного органу. Конференції міжнародні можуть бути мирні, політичні, економічні, дипломатичні та змішані. Рішення на конференціях приймаються, як правило, більшістю голосів або консенсусом.

КОСМІЧНЕ ПРОСТІР - простір за межами повітряного сфери Землі, правовий режим якого визначається міжнародним космічним правом. Загальновизнаного міжнародно-правового визначення космічного простору в даний час немає. Режим космічного простору визначений чинними міжнародними угодами, відповідно до яких космічний простір є відкритим для дослідження і використання всіма державами на основі рівності без будь-якої дискримінації. Воно не підлягає національному присвоєнню ні шляхом проголошення на нього суверенітету, ні шляхом використання або окупації, ні іншими засобами.

МІЖНАРОДНЕ ПОВІТРЯНЕ ПРАВО - галузь міжнародного права, що представляє собою сукупність міжнародно-правових принципів і норм, що регулюють відносини між державами з метою здійснення міжнародних повітряних сполучень. Міжнародне повітряне право регулює міждержавні відносини, що виникають у ході встановлення, здійснення і розвитку повітряних сполучень. Предмет міжнародного повітряного права є відносини між державами, які стосуються правового режиму повітряного простору та міжнародних повітряних сполучень.

МІЖНАРОДНЕ КОСМІЧНЕ ПРАВО - сукупність юридичних принципів і норм, що регулюють відносини між державами в процесі дослідження та використання космічного простору і небесних тіл і визначають їх правовий режим.

МІЖНАРОДНЕ МОРСЬКЕ ПРАВО - сукупність правових принципів і норм, що регулюють відносини між державами, а також міжнародними організаціями, що виникають у зв'язку з їх діяльністю з використання морів і океанів і їх ресурсів, а в ряді випадків-повітряного простору над окремими морськими районами (наприклад, протоками , відкритим морем).

МІЖНАРОДНИЙ ЗЛОЧИН - найтяжчий міжнародно-протиправне діяння, що посягає на основи існування держав і націй, що підриває найважливіші принципи міжнародного права, що загрожує міжнародному миру і безпеки. У підготовленому Комісією міжнародного права проекті статей про відповідальність держав підкреслюється, що "міжнародно-протиправне діяння, що у результаті порушення міжнародного зобов'язання, настільки основного для забезпечення життєво важливих інтересів міжнародного співтовариства в цілому, становить міжнародний злочин".

МІЖНАРОДНІ РІКИ - річки, що протікають по території двох і більше держав та використання яких є предметом міжнародно-правових відносин між прибережними державами. Кожна частина міжнародної ріки знаходиться під суверенітетом тієї держави, в межах кордонів якої протікає.

МІЖНАРОДНИЙ ЧЕРВОНИЙ ХРЕСТ (МКК) - організація, що об'єднує національні товариства Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Лева і Сонця, Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ), утворений в 1863 р., а також Лігу товариств Червоного Хреста (ЛОКК), засновану в 1919 р. для координації діяльності національних товариств Червоного хреста в мирний час. Діяльність усіх організацій Червоного Хреста спрямована на надання допомоги пораненим і хворим, військовополоненим-під час збройних конфліктів і жертвам стихійних лих-у мирний час. МКК-організація особливого роду, він не володіє ознаками справжньої міжнародної організації: не має штаб-квартири, постійного виконавчого органу та власних фінансових джерел, тому що діяльність його Постійної комісії фінансується за рахунок МКЧХ та ЛОК.
МКЧХ утворений в 1863 р. з ініціативи низки громадських діячів і функціонує на основі Цивільного кодексу Швейцарії; складається з 25 швейцарських громадян. МКЧХ іменується міжнародним, оскільки, відповідно до свого статуту, здійснює гуманітарну діяльність на міжнародному рівні під час збройних конфліктів.

МІЖНАРОДНИЙ СУД ООН - один з 6 головних органів ООН і головний судовий орган цієї організації. Статут Міжнародного Суду, підписаний 26 червня 1945 р. і вступив з 24 жовтня 1945 р., становить невід'ємну частину Статуту ООН. Суд складається з 15 суддів, які виступають, відповідно до його Статуту, в особистій якості. Члени Суду обираються на 9 років з числа осіб "високих моральних якостей, що задовольняють вимогам, які висуваються в їхніх країнах для призначення на вищі судові посади, або які є юристами з визнаним авторитетом в області міжнародного права".

НОРМА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА - юридично обов'язкове правило поведінки держав та інших суб'єктів міжнародного права в їх міжнародних відносинах.

НОРМА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА ЛОКАЛЬНА - юридично обов'язкове правило поведінки, що регулює певні галузі міжнародних відносин між обмеженим колом (двома або кількома) суб'єктів міжнародного права.

НОРМА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА ЗАГАЛЬНА - норма, визнана усіма чи переважною більшістю держав як юридично обов'язкового правила поведінки у зв'язку з певним видом правовідносин.

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ НАЦІЙ (ООН) - універсальна міжнародна організація по забезпеченню миру, безпеки і міжнародного співробітництва. Створена в 1945 р. з ініціативи провідних країн антигітлерівської коаліції (СРСР, США, Китаю, Англії і Франції). Членами ООН є до 1999 р. 185 держав.

ОРГАНІЗАЦІЯ ПІВНІЧНОАТЛАНТИЧНОГО ДОГОВОРУ (НАТО) - була створена на основі підписаної в Вашингтоні 4 квітня 1949 р. угоди. Договір безстроковий, однак передбачається можливість виходу з нього будь-якого учасника після закінчення 20-річного терміну і через рік після його заяви про денонсацію договору. Вищий орган НАТО-Північноатлантична рада, який складається з представників всіх держав-членів в ранзі послів і проводить свої засідання не рідше одного разу на тиждень під головуванням Генерального секретаря НАТО. Штаб-квартира НАТО знаходиться в Брюсселі (Бельгія).

ВІДКРИТИЙ ПОВІТРЯНИЙ ПРОСТІР - міжнародний простір, що знаходиться за межами дії державного суверенітету над відкритому морем і Антарктикою. Правовий режим відкритого повітряного простору грунтується на принципі свободи відкритого повітряного простору.

ВІДКРИТЕ МОРЕ - частини моря, які не входять ні у виняткову економічну зону, ні в територіальне море або внутрішні води будь-якої держави, ні в архіпелажние води держави-архіпелагу.

ПРАВОПОРУШЕННЯ МІЖНАРОДНЕ - міжнародно-протиправне діяння, що представляє собою порушення державою або іншим суб'єктом міжнародного права своїх міжнародних зобов'язань.

ЗЛОЧИНИ ВІЙСЬКОВІ - винятково серйозні порушення законів і звичаїв війни: вбивства, катування і відведення в рабство чи для інших цілей цивільного населення окупованої території; вбивства чи катування військовополонених чи осіб, які перебувають у морі; вбивства заручників; пограбування громадської або приватної власності; безглузде руйнування населених пунктів; розорення, невиправдане військовою необхідністю; примус військовополоненого служити в збройних силах ворожої держави; взяття заручників; нападу невибіркового характеру, що торкається цивільного населення та цивільні об'єкти; напад на установки або споруди, що містять небезпечні сили (атомні електростанції, греблі, гідровузли); напад на осіб, які припинили участь у військових діях і ін До злочинів військовим згідно з Конвенцією про незастосовність терміну давності до воєнних злочинів і злочинів проти людства 1968 р., строк давності не застосовується.

ЗЛОЧИНИ МІЖНАРОДНОГО ХАРАКТЕРУ - передбачені міжнародними договорами суспільно небезпечні діяння, що не відносяться до міжнародних злочинів, що посягають на нормальні відносини між державами і завдають шкоди мирному співробітництву в різних областях. На відміну від міжнародних злочинів відповідальність за злочини міжнародного характеру несе не держава, а індивіди. Відповідальність настає на основі міжнародного договору, але за національною праву.

ЗЛОЧИНИ ПРОТИ МИРУ - найтяжчі міжнародні злочини, що включають у відповідності з кваліфікацією Статуту Міжнародного військового трибуналу планування, підготовку, розв'язання або ведення агресивної війни або війни з порушенням міжнародних договорів, угод або запевнень або участь в загальному плані чи змові, спрямованих до здійснення будь-якого із зазначених дій. Відповідно до резолюції Генеральної Асамблеї ООН від 3 листопада 1947 р., до злочинів проти миру відноситься також пропаганда війни.

ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЛЮДСТВА - найтяжчі міжнародні злочини, що загрожують основам існування націй і держав, їх прогресивному розвитку і мирного міжнародного спілкування. До злочинів проти людства відносяться: колоніалізм, геноцид, апартеїд, масове забруднення атмосфери або морів (екоцид).

ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЛЮДЯНОСТІ - найтяжчі злочини міжнародні, що включають у відповідності з кваліфікацією Статуту Міжнародного військового трибуналу вбивства, винищування, поневолення, заслання і інші жорстокості, вчинені щодо цивільного населення до або під час війни, або переслідування з політичних, расових або релігійних мотивів з метою здійснення або в зв'язку з будь-яким злочином, підлягає юрисдикції Трибуналу, незалежно від того, чи були ці дії порушенням внутрішнього права країни, де вони були здійснені, чи ні.

ПРОТОКИ МІЖНАРОДНІ - природні морські шляхи, що з'єднують окремі моря і океани і регулярно використовуються для міжнародного судноплавства. У силу міжнародних угод, міжнародних звичаїв і практики держав для таких проток був історично встановлено принцип свободи проходу суден і прольоту літаків усіх країн.

РОЗРИВ ДИПЛОМАТИЧНИХ ВІДНОСИН - припинення дипломатичних відносин між державами на підставі офіційної заяви компетентних органів влади одного з них, зроблену від його імені. Розрив дипломатичних відносин не обов'язково тягне за собою припинення консульських відносин.

САНКЦІЇ МІЖНАРОДНІ - термін, використовуваний у доктрині та практиці в одному з наступних значень: 1) структурний елемент норми міжнародного права, який вказує на несприятливі наслідки для держави-порушника; 2) примусові заходи, здійснювані міжнародними організаціями, насамперед ООН; 3) особлива політична форма відповідальності міжнародно-правової як наслідок злочину міжнародного; 4) індивідуальні та колективні примусові заходи, є відповіддю на правопорушення міжнародне; 5) заходи примусу, які застосовуються державами та міжнародними організаціями проти держави, який ухиляється від відповідальності за вчинене ним міжнародне правопорушення.

СЕКРЕТАРІАТ ООН - один з головних органів ООН, покликаний обслуговувати роботу інших органів ООН і здійснювати їх рішення і рекомендації. Персонал Секретаріату ООН призначається Генеральним секретарем, згідно з правилами, що встановлюються Генеральною Асамблеєю.

СЛІДЧІ КОМІСІЇ - органи, утворені сторонами або компетентними організаціями щодо здійснення розслідування (встановлення фактичної сторони) обставин спору. Слідчі комісії засновуються на підставі окремих угод між сторонами, що визначає коло підлягають розслідуванню фактів, порядок і строки утворення комісії та обсяг її повноважень.

РАДА БЕЗПЕКИ ООН - головний постійно діючий політичний орган ООН, на який покладено головну відповідальність за підтримання міжнародного миру та безпеки. Складається з 15 членів: 5 постійних членів Ради (РФ, США, Великобританія, Франція, Китай) і 10 непостійних членів, що обираються до Ради на 2-річний термін відповідно до процедури, передбаченої в Статуті.

РАДА ЄВРОПИ - перша європейська міжурядова організація, створена після Другої світової війни. Його Статут був підписаний і ратифікований в 1949 р. Цілями Ради Європи є забезпечення все більш тісних зв'язків між державами-членами для захисту та реалізації їх ідеалів і принципів, сприяння перетворенню Європи в демократичний і безпечний простір, захист і зміцнення плюралістичної демократії та прав людини, розвиток і зміцнення європейської самосвідомості для формування європейської культурної ідентичності. Умовою прийому до Ради Європи є гарантія свободи вираження думки, особливо свобода засобів масової інформації, захист національних меншин, дотримання основ міжнародного права, а також зобов'язання підписати Європейську конвенцію з прав людини та визнати усю сукупність її контрольних механізмів. Структуру Ради Європи утворюють: 1.Комітет міністрів; 2. Парламентська асамблея; 3.Совещанія галузевих міністрів; 4. Секретаріат. Комітет міністрів, що складається з міністрів закордонних справ держав-членів, є вищим органом Ради Європи. Штаб-квартира Ради Європи знаходиться у Страсбурзі (Франція). Офіційними мовами Ради Європи є англійська та французька; німецький та італійський-робочі мови Парламентської асамблеєю.

ЕКОНОМІЧНИЙ І СОЦІАЛЬНИЙ РАДА ООН (ЕКОСОР) - один з головних органів ООН, який під керівництвом Генеральної Асамблея ООН координує економічну і соціальну діяльність ООН, спеціалізованих установ ООН, а також численних органів ООН. ЕКОСОР складається з 54 членів. Щорічно Генеральна Асамблея ООН обирає 18 його членів строком на 3 роки. Рішення Ради приймаються більшістю голосів.

ВИДАЧА ЗЛОЧИНЦІВ (екстрадиція) - передача злочинця державою, на території якого він знаходиться, іншій державі на вимогу останнього для залучення злочинця до кримінальної відповідальності або приведення до виконання вступило в законну силу вироку. Юридичним обов'язком держави видача злочинців є лише за наявності спеціальних угод між зацікавленими державами. Видачі може вимагати держава, громадянином якої є злочинець, на території якого скоєно злочин або якій злочином заподіяно шкоду.

ГАРАНТІЇ МІЖНАРОДНІ - міжнародно-правові акти, що передбачають засвідчення або поруки одних держав іншим учасникам міжнародного спілкування щодо певного способу дій, що забезпечують дотримання встановлених прав або статусу будь-якої держави (групи держав), виконання міжнародних зобов'язань або збереження певного стану міжнародних відносин.

ГЕНОЦИД - міжнародний злочин, скоєне з наміром знищити повністю або частково яку-небудь національну, етнічну, расову або релігійну групу як таку.

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ УСТАНОВИ ООН - міжнародні міжурядові організації, що здійснюють діяльність в економічній, соціальній, культурній та інших областях.

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ВОДИ (територіальне море) - смуга прибережних морських вод певної ширини, що відраховується від лінії найбільшого відпливу як на материку, так і на островах. Територіальні води держави-архіпелагу починаються за межами його архіпелажних вод. Ширина територіальних вод визначається прибережним (або архіпелажних) державою самостійно, але з урахуванням загальновизнаних принципів і норм міжнародного права. Прибережна держава (держава-архіпелаг) здійснює повний суверенітет над територіальними водами, а також над повітряним простором над ними і над морським дном і його надрами під ними. За Конвенцією ООН з морського права 1982 р. Кожна держава має право встановлювати ширину своїх територіальних вод до межі, що не перевищує 12 морських миль, відмірюються від вихідних ліній, які встановлюються відповідно до Конвенції.

ТЕРОРИЗМ МІЖНАРОДНИЙ (від лат.trror-страх, жах) - злочин міжнародного характеру, дії окремих осіб і організацій, спрямовані на досягнення будь-яких цілей (зазвичай політичних) шляхом застосування акцій насильства, терористичних актів.

ТЛУМАЧЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ДОГОВОРУ - з'ясування справжнього наміру сторін договору і дійсного сенсу його положень. Мета тлумачення-по можливості найбільш повна реалізація умов міжнародного договору, що тим самим забезпечує проведення в життя один з основних принципів міжнародного права pacta sunt servanda (договори повинні дотримуватися).

СТАТУТ МІЖНАРОДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ - міжнародне багатостороння угода або інший установчий акт, що визначає характер, зміст діяльності, основні завдання та цілі міжнародної організації. У таких документах зазвичай вказуються головні органи організації і визначається коло повноважень кожного з цих органів, а також порядок їх утворення та представництва в них членів організації.

СТАТУТ ООН - багатосторонню міжнародну угоду, розроблене провідними державами антигітлерівської коаліції (СРСР, США, Великобританією, Францією і Китаєм) в роки другої світової війни і остаточно узгоджене на конференції в Сан-Франциско в 1945 р. Підписаний 51 державою-членом первісним 26 червня 1945 р. і набув чинності 24 жовтня 1945 р. (відзначається щорічно як День ООН). Є конституційним документом, заснували і регулюючим життєдіяльність найбільшої універсальної міжнародної організації-Організації Об'єднаних Націй, основною метою якої є, як йдеться в його преамбулі, "позбавити прийдешні покоління від лиха війни, двічі в нашому житті принесла людству невимовне горе". Статут визначає функції та повноваження головних органів ООН-Генеральною Асамблеєю ООН, Економічної і Соціальної Ради ООН, Ради Безпеки ООН, Ради з Опіки, Міжнародного Суду ООН, Секретаріату ООН. Невід'ємною складовою частиною Статуту є Статут Міжнародного Суду ООН.

3. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
1. Галузь сучасного загального міжнародного права, що складається із системи юридичних норм, які регулюють становище і діяльність суб'єктів міжнародного права у здійсненні їхніх зовнішніх зносин відповідно до основних принципів міжнародного права – це...

 1. право зовнішніх зносин;

 2. права людини;

 3. договірне право;

 4. зовнішні зносини;

 5. дипломатичні стосунки.

2. Державні органи, за допомогою яких здійснюються зв’язки з іншими державами і міжнародними організаціями – це… 1. органи зовнішніх зносин;

 2. вищі органи державної влади;

 3. дипломатичний корпус;

 4. cosa nostra;

 5. консулат.

3. Відзначте вид закордонних тимчасових органів зовнішніх зносин: 1. спеціальні місії, що направляються в інші держави для участі в церемоніальних заходах, ведення переговорів тощо;

 2. дипломатичні представництва держав (посольства і місії);

 3. консульські представництва;

 4. постійні представництва держав при міжнародних організаціях;

 5. всі відповіді правильні.

4. Відзначте вид внутрішньодержавних органів зовнішніх зносин:
 1. Каталог: 620
  620 -> Методичні рекомендації та плани практичних занять з курсу «Історія України» для студентів гуманітарних факультетів дну
  620 -> Матеріал підготувала вчитель біології
  620 -> Урок №36 Тема. Вимірювання кутів. Види кутів
  620 -> Уроку №10 Механічна і кулінарна обробка риби з лускою, без луски
  620 -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням біології
  620 -> Дата проведення уроку Зміст навчального матеріалу (Тема уроку) Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів Базові поняття та терміни
  620 -> Тримайся, моя рідна україно, борися, люба за життя своє мета: формування в учнів ціннісного ставлення до Батьківщини, розширення поняття


  Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка