Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів напряму підготовкиСторінка4/4
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.88 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4

Література:

Основна:

1. Баймуратов М.О. Міжнародне публічне право: підручник / М.О. Баймуратов. – Харків: Одіссей, 2008. – 704 с.

2. Іванов Ю.А. Міжнародне право: посібник для підготовки до іспитів / Ю.А. Іванов. – 3-тє вид., стереотип. – К.: Паливода А.В., 2008. – 202 с.

3. Міжнародне право: Навч. посібник / За ред. М.В.Буроменського. – К.: Юрінком Інтер,


2009. – 336с.

4. Міжнародне право: підручник / за ред. В.А Ліпкана. – Київ: КНТ, 2009. – 752 с.

5. Міжнародне право: Підручник / Л.Д. Тимченко, В.П. Кононенко. – К.: Знання, 2012. –
631 с.

6. Міжнародне публічне право: у 3 Т. /[В.Ф. Антипенко, Л. Д. Тимченко, О.В. Бєглий, О.А. Радзівілл та ін.]; за заг. ред. В.Ф. Антипенка. – К.: НАУ, 2012. – Т. 1. – 420 с.

7. Міжнародне публічне право: у 3 Т. /[В.Ф. Антипенко, Л. Д. Тимченко, О.В. Бєглий, О.А. Радзівілл та ін.]; за заг. ред. В.Ф. Антипенка. – К.: НАУ, 2012. – Т. 2. – 348 с.

8. Дэйвис К. Право Европейского Союза / К.Дэйвис; пер.со 2-го англ. изд. – К.: Знання, 2005. – 406 с.

9. Право Європейського Союзу / за заг. ред.. В.І. Муравйова. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 970с.

10. Пронюк Н.В. Сучасне міжнародне право: навчальний посібник/ Н.В. Пронюк. – К.: КНТ, 2008. – 344 с.

11. Міжнародне публічне право. Підручник / за ред. Репецького В.М.– Київ: Знання, 2011. – 437 с.

12. Харченко Т.О. Міжнародне право: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу . Електрон. вид. – Полтава: електронний читальний зал ПУЕТ, 2011. – 161 с.


Додаткова:

1. Аверочкіна Т.В. Сучасний стан здійснення суверенітету державами в морських просторах / Т.В. Аверочкіна // Митна справа. – 2012 . – № 5. – С. 113-121.

2. Блощаневич А.В. Проблеми та перспективи розвитку міжнародного права у ХХІ столітті / А.В. Блощаневич // Часопис Київського університету права. – 2012. – № 2. – С. 390-393.

3. Буткевич В. Виклики міжнародному праву в умовах глобалізації світу / В. Буткевич // Право України. – 2012. – № 3-4. – С. 12-50.

4. Буткевич О. Генезис науки історії міжнародного права / О. Буткевич // Право України. – 2012. – № 3-4. – С. 268-285.

5. Бюньон Ф. Красный крест. Красный полумесяц. Красный Кристалл / Ф. Бюньон. – М.: Международный Красный Крест, 2007. – 100 с.

6. Волошин Ю.О. Міжнародне право в умовах глобалізації та міждержавної інтеграції: еволюція та особливості сутнісних характеристик / Ю.О. Волошин // Бюлетень міністерства юстиції України. – 2011. – № 4. – С. 88-94.

7. Вылегжанин А.Н. Международный обычай как основной источник международного права / А.Н. Вылегжанин // Государство и право. – 2012. – № 6. – С. 78-89.

17. Гом'єн Д. Кроткий путівник Європейською конвенцією з прав людини / Д.Гом'єн. – Вид. 3-тє. – К.: Фенікс, 2006. –192 с.

8. Гринюк Н. Поняття принципу суверенної рівності держав у сучасному міжнародному праві / Н. Гринюк // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 11. – С. 112-114.

9. Гулима Ю. Тенденції у розвитку науки міжнародного права, нові підходи до вивчення міжнародного права / Ю. Гулима // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 6. – С. 174-177.

10. Дмитрієв А.І. Історія міжнародного права: монографія / А.І. Дмитрієв, Ю.А. Дмитрієва, О.В. Задорожній; Укр. асоціація міжнародного права, Інститут міжнародних відносин Київського національного ун-ту ім. Т.Г. Шевченка, Укр. держ. ун-т фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ: Промені, 2008. – 384 с.

11. Задорожній О.В., Медведєва М.О. Міжнародне право навколишнього середовища / О.В. Задорожній, М.О. Медведєва. – К.: Видавничий дім”Промені”, 2010. – 510с.

12. Іванченко О. Способи узгодження норм національного права з нормами міжнародного права / О. Іванченко // Юридичний вісник. – 2013 . – № 2. – С. 178-182.

13. Калашник Г.М. Вступ до дипломатичного протоколу та етикету: навч. посібник / Г.М.Калашник. – К.: Знання, 2007. – 143 с.

14. Копійка В.В. Єврпейський Союз: Історія і засади функціонування: навчальний посібник / В.В. Копійка, Т.І. Шинкаренко; за ред. Л.В. Губернського. – Київ: Знання, 2009. – 751 с.

15. Маргело М.В. Міжнародне контрактове право: проблеми визначення предмету / М.В. Маргело // Юридична наука. – 2013. – № 4. – С. 131-139.

15. Мельник А.Я. Правонаступництво України щодо міжнародних договорів СРСР: монографія / А.Я.Мельник; А. Я. Мельник; Ін-т держави і права Національної академії наук, Ін-т законодавства України. – К.: Юридична думка, 2005. – 424 с.

16. Мережко О.О. Право міжнародних договорів: сучасні проблеми теорії та практики: монографія / О.О.Мережко. – К.: Таксон, 2002. – 344 с.

34. Міжнародне судочинство / за аг. ред. Ю.С. Шемшученка. – Київ: Юридична думка, 2009. – 260 с.

17. Мицик В.В. Права людини у міжнародному праві: міжнародно-правові механізми захисту. – К.: Видавничий дім”Промені”, 2010. – 722с.

18. Моца А. Інтеграція як особлива форма міжнародного співробітництва держав / А. Моца // Юридична Україна. – 2012. – № 12. – С. 117-122.

19. Павко А.І. Джерела міжнародного права: загальне і особливе / А.І. Павко, Я.А. Павко // Юридична наука. – 2012. – № 7. – С. 116-123.

20. Павко Я. Поняття міжнародного договору, його джерела та суб’єкти: термінологічні аспекти проблеми / Я. Павко // Віче. – 2013. – № 12. – С. 23-26.

21. Репецький В.М. Міжнародне гуманітарне право: підручник / В.М. Репецький, В.М. Мисик. – К.: Знання, 2007. – 467 с.

22. Сагайдак О.П. Дипломатичне представництво: організація і форми роботи: навчальний посібник / О.П.Сагайдак, П.Д.Сардачук. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 295 с.

23. Сидор В.Д. Міжнародне економічне право: навчальний посібник / В.Д. Сидор. – Київ: Дакор, 2010. – 248 с.

24. Старжинский В.С. NATO – North Atlantic Treaty Organization. Организация Североатлантического Договора: история, структура, цели и задачи: учебное пособие / В.С. Старжинский, С.В. Старжинский. – Харьков: Бурун и К, 2008. – 160 с.

25. Хмельова І.Є. Визнання держав у міжнародному праві / І.Є. Хмельова // Часопис Київського університету права. – 2012. – № 4. – С. 418-421.

26. Цимбрівський Т. Концепція правосуб’єктності у сучасному міжнародному праві: загальнотеоретичні проблеми / Т. Цимбрівський // Юридичний журнал. – 2012. – № 1. – С. 21-25.

27. Цюрупа М.В. Міжнародне гуманітарне право: навчальний посібник / М.В. Цюрупа. – К.: Кондор, 2008. – 364с.

28. Чехович Т.В. Забезпечення міжнародної безпеки міжнародно-правовими засобами / Т.В. Чехович // Наук. вісник Нац. Академії внутрішніх справ України. – 2013. – № 1. – С. 277-283.

29. Шайгарданова В.В. Уніфікація норм міжнародного права / В.В. Шайгарданова // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 2. – С. 403-408.

30. Шинкарецкая Г.Г. Международно-правовые проблемы враждебного воздействия на информационные системы / Г.Г. Шинкарецкая // Государство и право. – 2013. – С. 82-88.

 
5. РОБОЧИЙ ЗОШИТ ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
1. «Право народів» це ___________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

2. «Замирення за субєктами» у стародавні часи означало ___________________________

_______________________________________________________________________________

3. «Замирення за обєктами» у стародавні часи означало ____________________________

________________________________________________________________________________

4. «Право здобичі » у стародавні часи означало _____________________________________

________________________________________________________________________________

5. На ІІ Латераському соборі 1139 року було зроблено спробу ________________________

________________________________________________________________________________

6. Вислів «Божий мир» означає ___________________________________________________

________________________________________________________________________________

7. У Вестфальському трактаті 1648 року було закріплено ____________________________

________________________________________________________________________________

8. На Віденському конгресі 1815 року було підписано і закріплено____ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Гаазькі конференції миру відбулися у __________________________________________

__________________________________________________________ роках.

10. До міжнародних договорів Версальсько-Вашингтонської системи належать _______

________________________________________________________________________________

11. Ліга націй була створена у _________ році. І характеризувалась ___________________

________________________________________________________________________________

12. «Умиротворення» фашистської Германії відбулось у ______________ році, за посередництвом ____________________________________________________, які ________

________________________________________________________________________________

13. ООН було створено у ________ році. Її основні цілі _______________________________

________________________________________________________________________________

14. Реалізація норм міжнародного права – це _______________________________________

________________________________________________________________________________

15. Форми реалізації норм міжнародного права _____________________________________

________________________________________________________________________________16. Механізм реалізації норм міжнародного права – це ______________________________

________________________________________________________________________________

17. Тлумачення в міжнародному праві ____________________________________________

_______________________________________________________________________________

18. Правозастосування в міжнародному праві _____________________________________

_______________________________________________________________________________

19. Декларацію про принципи міжнародного права було прийнято в ________ році і вона визначає __________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

20. Міжнародний інституційний (організаційно-правовий) механізм реалізації міжнародного права включає ____________________________________________________

_______________________________________________________________________________

21. Реалізація міжнародного права у сфері внутрішньодержавних відносин – це _______

________________________________________________________________________________

22. Нормативно - правові акти, які забезпечують реалізацію міжнародного права на території держави поділяються на:

1) акти загального характеру – це _________________________________________________

________________________________________________________________________________

2) акти, які приймаються для забезпечення реалізації конкретних договорів – це ______

________________________________________________________________________________

23. Внутрішньодержавний організаційно – правовий (інституційний) механізм реалізації міжнародного права включає ___________________________________________

_______________________________________________________________________________

24. Право міжнародних організацій – це ___________________________________________

________________________________________________________________________________

25. Міжнародна організація – це __________________________________________________

________________________________________________________________________________

26. Поняття і види цілей міжнародних організацій _________________________________

________________________________________________________________________________

27. Поняття і види функцій міжнародних організацій _______________________________

_______________________________________________________________________________

28. Організаційна структура міжнародних організацій _____________________________

_______________________________________________________________________________

29. ООН : статут, цілі і принципи діяльності ______________________________________

________________________________________________________________________________

30. Система органів ООН ________________________________________________________

________________________________________________________________________________

31. Організація з безпеки і співробітництва у Європі (ОБСЄ) ________________________

________________________________________________________________________________

32. Європейський союз __________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

33. Рада Європи ________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

34. Внутрішньодержавні органи зовнішніх зносин – це ______________________________

________________________________________________________________________________

35. Дипломатичне представництво – це ____________________________________________

________________________________________________________________________________

36. Згідно Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року до функціями дипломатичних представництв є _________________________________________________

_______________________________________________________________________________

37. Акредитуюча держава _______________________________________________________

_______________________________________________________________________________

38. Приймаючи держава (держава перебування) - __________________________________

_______________________________________________________________________________

39. Дипломатичні ранги визначені у таких документах _____________________________

_______________________________________________________________________________

40. Агреман – це ________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

41. Perssona grata – це __________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

42. Perssona non grata – це ________________________________________________________

________________________________________________________________________________

43. Вірча грамота – це ___________________________________________________________

________________________________________________________________________________

44. Відзивна грамота – це ________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

45. «Дипломатичний корпус» - це _________________________________________________

________________________________________________________________________________

46. До дипломатичних привілеїв і імунітетів належать: _____________________________

________________________________________________________________________________

47. Згідно Конвенції про спеціальні місії 1969 року, спеціальні місії – це _______________

________________________________________________________________________________

48. Консульство – це _____________________________________________________________

________________________________________________________________________________

49. Згідно Віденської конвенції про консульські зносини 1963 року, на консульські установи покладаються такі функції: _____________________________________________

________________________________________________________________________________

50. Персонал консульських установ поділяється на: ________________________________

________________________________________________________________________________

51. До консульських привілеїв і імунітетів належать: _______________________________

________________________________________________________________________________

52. Внутрішні морські води – це __________________________________________________

_______________________________________________________________________________

53. Кримінальна, цивільна і адміністративна юрисдикція прибережних держав – це ___

________________________________________________________________________________

54. Територіальне море (територіальні води) – це ___________________________________

________________________________________________________________________________

55. Прилегла зона – це ___________________________________________________________

________________________________________________________________________________

56. Архіпелажні води – це ________________________________________________________

________________________________________________________________________________

57. Відкрите море – це ___________________________________________________________

________________________________________________________________________________

58. Континентальний шельф – це _________________________________________________

________________________________________________________________________________

59. Виключна економічна зона – це _______________________________________________

_______________________________________________________________________________

60. Міжнародні протоки – це _____________________________________________________

________________________________________________________________________________

61. Міжнародні канали – це ______________________________________________________

________________________________________________________________________________

62. Міжнародний район морського дна – це ________________________________________

________________________________________________________________________________

63. Міжнародні морські організації ________________________________________________

________________________________________________________________________________

64. Міжнародні польоти поділяються на 2 категорії: регулярні і нерегулярні.

регулярні міжнародні польоти – це ________________________________________________

________________________________________________________________________________

нерегулярні міжнародні польоти – це _____________________________________________

_______________________________________________________________________________

65. Міжнародний повітряний простір включає _____________________________________

________________________________________________________________________________

66. Міжнародні авіаційні організації ______________________________________________

_______________________________________________________________________________

67. Перерахуйте акти, які були прийняті в результаті Чиказької конференції 1944 року і охарактеризуйте їх ______________________________________________________________
________________________________________________________________________________


68. До джерел міжнародного космічного права відносяться __________________________

________________________________________________________________________________

69. Космічний простір і небесні тіла – це ___________________________________________

________________________________________________________________________________

70. Міжнародні космічні організації _______________________________________________

________________________________________________________________________________

71. Право міжнародної безпеки – це _______________________________________________

________________________________________________________________________________

72. Перерахуйте міжнародні договори, які стримують гонку ядерних озброєнь у просторовому відношенні ________________________________________________________

________________________________________________________________________________

73. Перерахуйте міжнародні договори, які обмежують нарощування озброєння в кількісному і якісному відношенні ________________________________________________

________________________________________________________________________________

74. Перерахуйте міжнародні договори, які забороняють виробництво певних видів зброї і передбачають їх знищення ______________________________________________________

________________________________________________________________________________

75. Колективна безпека – це ______________________________________________________

________________________________________________________________________________

76. Універсальна система колективної безпеки – це _________________________________

________________________________________________________________________________

77. Регіональна система колективної безпеки – це __________________________________

________________________________________________________________________________

78. Перерахуйте судові установи, які вирішують міждержавні спори і визначені у ст. 33 Статуту ООН ___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

79. Правову основу формування, компетенції і діяльності Міжнародного Суду ООН становлять _____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

80. Місце перебування і діяльності Міжнародного Суду ООН ________________________

81. Міжнародний Суд ООН складається із ____________членів, які ___________________

82. Згідно ст. 38 Статуту Суду ООН він вирішує передані йому спори на підставі міжнародного права і застосовує __________________________________________________

83. Правову основу діяльності Європейського Суду (Суду ЄС) становить _____________

________________________________________________________________________________

84. Правом звернення до Суду ЄС наділені _________________________________________

85. Правову основу діяльності Європейського Суду з прав людини, місцезнаходженням якого є _____________________, становить _________________________________________

86. Європейський Суд з прав людини було створено в ________ році, він складається із _________________ членів, які ____________________________________________________

87. Яка організація здійснює витрати на утримання Європейського Суду з прав людини ________________________________________________________________________________

88. Зазначте особливості міжнародних трибуналів, створених Радою Безпеки ООН для Німеччини, Японії, Югославії і Руанди ____________________________________________

________________________________________________________________________________

89. Співробітництво держав у боротьбі з таким міжнародним явищем як злочинність, спрямоване на вирішення таких завдань __________________________________________

________________________________________________________________________________

90. Злочини міжнародного характеру – це __________________________________________

________________________________________________________________________________

91. Міжнародний тероризм – це ___________________________________________________

________________________________________________________________________________

92. ЕКОСОР – це ________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

93. Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) – це _____________________

________________________________________________________________________________

94. Екстрадиція – це _____________________________________________________________

________________________________________________________________________________

95. Міжнародний кримінальний суд (МКС) було створено в ____________ році, відповідно до ___________________________________________________________________

його резиденцією є ______________________________________________________________

96. Римський статут – це ________________________________________________________, нині його ратифікувало ___________________________________________________ держав. В Україні він ___________________________________________________________

97. Види злочинів, які віднесені до компетенції МКС (згідно Римського статуту) ______

________________________________________________________________________________
Відповіді до тестових завдань:

  1. 1)

  2. 1)

  3. 1)

  4. 1)

  5. 5)

  6. 1)

  7. 1)

  8. 1)

  9. 1)

  10. 1)

  11. 1)

  12. 1)

  13. 1)

  14. 1)

  15. 1)

  16. 1)

  17. 1)

  18. 1)2)3)

  19. 1)2)3)

  20. 1)2)3)

  21. 1)2)3)

  22. 1)

  23. 1)

  24. 1)

  25. 1)

  26. 1)

  27. 1)

  28. 1)

  29. 1)

  30. 1)

  31. 1)2)3)

  32. 1)2)3)

  33. 1)2)3)4)5)

  34. 1)

  35. 1)

  36. 1)

  37. 1)

  38. 1)

  39. 3)

  40. 5)

Каталог: 620
620 -> Методичні рекомендації та плани практичних занять з курсу «Історія України» для студентів гуманітарних факультетів дну
620 -> Матеріал підготувала вчитель біології
620 -> Урок №36 Тема. Вимірювання кутів. Види кутів
620 -> Уроку №10 Механічна і кулінарна обробка риби з лускою, без луски
620 -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням біології
620 -> Дата проведення уроку Зміст навчального матеріалу (Тема уроку) Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів Базові поняття та терміни
620 -> Тримайся, моя рідна україно, борися, люба за життя своє мета: формування в учнів ціннісного ставлення до Батьківщини, розширення поняття


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка