Методичні вказівки до виконання та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» Київ 2013Сторінка1/8
Дата конвертації07.11.2016
Розмір1.15 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7   8

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

МЕНЕДЖМЕНТ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ;

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
Методичні вказівки

до виконання та захисту

дипломних робіт

освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»

Київ – 2013

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

МЕНЕДЖМЕНТ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ;

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
Виконання та захист дипломних робіт

освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»
Методичні вказівки
для студентів факультету менеджменту та маркетингу

напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»

спеціальності 8.03060102

«Менеджмент інноваційної діяльності»;

напряму підготовки «Специфічні категорії»

спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю»

«Менеджмент інноваційної діяльності»,
Рекомендовано Вченою Радою ФММ НТУУ «КПІ»
КИЇВ

НТУУ «КПІ»

2013

Менеджмент інноваційної діяльності; Управління інноваційною діяльністю: метод. вказівки до викон. та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» (виправлені та доповнені) для студ. ф-ту менеджменту та маркетингу напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» спеціальності 8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності»; напряму підготовки «Специфічні категорії» спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю» / Уклад.: В.В. Дергачова, Н.О. Сімченко, К.О. Бояринова, Л.П. Артеменко, О.В. Гук. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. — 68 с.


Гриф надано Вченою радою

факультету менеджменту та маркетингу НТУУ «КПІ»

(Протокол № ** від **)
Навчальне видання
МЕНЕДЖМЕНТ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ;

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

Виконання та захист дипломних робіт

освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»
Методичні вказівки

(виправлені та доповнені)


для студентів факультету менеджменту та маркетингу

напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»

спеціальності 8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності»;

напряму підготовки «Специфічні категорії»

спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю»


Укладачі

Дергачова Вікторія Вікторівна, д-р. екон. наук., проф.;

Сімченко Наталія Олександрівна, професор, д-р. екон. наук;

Бояринова Катерина Олександрівна, канд. екон. наук, доц.;

Артеменко Ліна Петрівна, канд. екон. наук, доц.;

Гук Ольга Володимирівна, доцент, канд. екон. наук


Відповідальний редактор


О.А. Гавриш, д-р. тех. наук, проф.
Рецензенти

Охріменко О.О., д-р. екон.наук

За редакцією укладачів

ЗМІСТ


ВСТУП 5

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ «МАГІСТР» 8

2. ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ РОБІТ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ «МАГІСТР» 13

3. СТРУКТУРА, ЗМІСТ І ОБСЯГ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ «МАГІСТР» 14

4. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ «МАГІСТР» 28

5. ПІДГОТОВКА ТА ПОРЯДОК ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ «МАГІСТР» 35

6. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ «МАГІСТР» 42

ВІДГУК 83

РЕКОМЕНДОВАНІ ІНТЕРЕТ-ДЖЕРЕЛА 96

ВСТУП

Згідно з Наказом Міністерства освіти України від 2 червня 1993 року N 161 «Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах» завершальним етапом навчання студентів є написання та захист дипломної роботи [2].

Метою виконання дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», в тому числі спеціальності 8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності» та напряму підготовки «Специфічні категорії», спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю» є: визначення рівня підготовленості студента до розв'язання комплексу наукових і прикладних завдань відповідно до узагальненого об'єкта діяльності на основі застосування системи теоретичних знань і практичних навичок, отриманих у процесі всього періоду навчання [12].

Дипломна робота освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» має бути публічно захищеною, на основі чого за рішенням державної екзаменаційної комісії студенту надається диплом державного зразка про закінчення вищого навчального закладу [1].Магістри з менеджменту інноваційної діяльності повинні володіти такими навичками практичної роботи [10]:

 • аналізувати та оцінювати інноваційний потенціал підприємства;

 • розраховувати показники виробничо-господарської та фінансової діяльності інноваційного підприємства;

 • розробляти напрями підвищення ефективності здійснення інноваційної діяльності на підприємстві;

 • здійснювати стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства;

 • розробляти стратегічні напрями формування інноваційної моделі розвитку організації, сприяти забезпеченню її конкурентоспроможності;

 • планувати та прогнозувати розвиток бізнес-моделей і технологій, потреби у ресурсах для забезпечення інноваційної діяльності;

 • бюджету інноваційної діяльності організації;

 • управляти фінансовими ризиками компанії та здійснювати антикризове фінансове управління підприємством;

 • розробляти та впроваджувати запобіжні заходи щодо ймовірного виникнення ризикових ситуацій в діяльності інноваційних підприємств;

 • здійснювати пошук та розширення нових можливостей підприємства;

 • розробляти систему правової охорони та розпорядження майновими правами інтелектуальної власності;

 • організовувати правову охорону авторського права і суміжних прав;

 • визначати ліцензійну стратегію організації; аналізувати та формувати динаміку попиту на науково-технічну продукцію;

 • розраховувати вартість інтелектуальної власності та авторської винагороди;

 • комерційно реалізовувати нові технології;

 • здійснювати технологічний аудит, трансфер технологій;

 • управляти процесами комерціалізації відносин інтелектуальної власності;

 • прогнозувати розвиток технологій, розробляти стратегію реалізації, придбання технології;

 • організовувати захист інтелектуальної власності; забезпечувати трансфер технологій;

 • розробляти та реалізовувати стратегії в швидко змінному середовищі;

 • розробляти систему збалансованих показників як інструменту забезпечення реалізації та оцінки стратегії інноваційного розвитку підприємства;

 • комплексно управляти фінансовими аспектами інноваційної діяльності підприємства;

 • організовувати роботу щодо розвитку креативного середовища та створення креативної організації;

 • розробляти стратегії розвитку творчого потенціалу в організаціях;

 • управляти креативністю, інноваційними командами, активізувати інноваційне мислення керівників підприємства;

 • розробляти інформаційно-комунікаційні технології в інноваційній діяльності;

 • управляти інноваційними проектами та програмами, здійснювати експертизу проектів і рішень;

 • здійснювати контроль та моніторинг результатів реалізації інноваційного проекту, програми;

 • контролювати виробничий процес та обсяги виробництва інноваційної продукції;

 • оцінювати стан і результати інноваційної діяльності організації;

 • управляти інноваційними проектами;

 • управляти процесом наукових досліджень та розробок (НДДКР), здійснювати науково-технічну підготовку виробництва;

 • управляти технологічною підготовкою виробництва, дослідним виробництвом;

 • управляти процесом наукових досліджень, розробок та організації виробництва нових продуктів;

 • проводити комплексний аналіз тематичних планів НДДКР;

 • оцінювати виконання інноваційної програми розвитку підприємства;

 • організовувати маркетингову діяльність інноваційних підприємств;

 • здійснювати маркетингові комунікації в просуванні інноваційної продукції на ринок;

 • здійснювати маркетингові дослідження ринку інновацій та інвестицій;

 • оцінювати комерційний потенціал розробок методами технологічного аудита;

 • організовувати генерацію нових ідей та розроблення нового продукту;

 • організовувати роботу зі створення та введення на ринок нового продукту;

 • управляти персоналом інноваційного підрозділу;

 • управляти техніко-організаційним рівнем виробництва на підприємстві;

 • управляти якістю та конкурентоспроможністю інноваційної продукції та послуг;

 • розробляти і здійснювати заходи зі стимулювання інновацій, раціоналізаторських та новаторських пропозицій працівників;

 • координувати та регулювати відносини учасників інноваційної діяльності.Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Правила прийому до аспірантури державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
2015 -> Положення про аспірантуру Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Загальна частина
2015 -> Анотаці я Історія України
2015 -> Кримінальний процес україни
2015 -> Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» зі спеціальності
2015 -> Львівський національний університет імені івана франка кафедра історії філософії «затверджую»
2015 -> Організація та порядок проведення “Дня цз” в навчальному закладі. Методика підготовки до Дня цз у загальноосвітніх навчальних закладах таке завдання виконується під час вивчення курсу «Основи життя І здоров’я учнів»
2015 -> О. К. Юдін, директор Інституту комп’ютерних інформаційних технологій, д-р техн наук, професор


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка