Методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів окр «магістр» спеціальності 03040101 «Правознавство»Скачати 417.83 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації06.11.2017
Розмір417.83 Kb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»«Правові питання інформаційно-комунікаційних технологій»
Методичні вказівки до вивчення дисципліни

для студентів ОКР «магістр»

спеціальності 8.03040101 «Правознавство»

Денна форма навчанняРекомендовано Вченою радою ФСП НТУУ«КПІ»

КИЇВ


НТУУ»КПІ»

2015
Правові питання інформаційно-комунікаційних технологій: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів спеціальності 8.03040101 «правознавство» Укл.: Фурашев В.М., Юдкова К.В. – К.: НТУУ „КПІ”, 2015. – 39 с.


Навчальне видання


Правові питання інформаційно-комунікаційних технологій
Методичні вказівки до вивчення дисципліни

для студентів спеціальності

8.03040101 «Правознавство»

Денна форма навчання

Укладачі: Фурашев Володимир Миколайович, кандидат технічних наук, доцент, старший науковий співробітник.
Юдкова Ксенія Володимірівна, викладач
Відповідальний

редактор: С.Ю.Петряєв, кандидат юридичних наук, доцент.


Рецензент: В.Г. Пилипчук, доктор юридичних наук, професор, чл.-кор. Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України


Анотація. Правові питання інформаційно-комунікаційних технологій – спеціалізована дисципліна, направлена на вивчення правових основ регулювання суспільних відносин в сфері розробки, впровадження, використання та розвитку інформаційних технологій і систем різного типу.

АННОТАЦИЯ. Правовые вопросы информационно-коммуникационных технологий - специализированная дисциплина, направленная на изучение правовых основ регулирования общественных отношений в сфере разработки, внедрения, использования и развития информационных технологий и систем различного типа.

SUMMARY. Legal aspects of information and communication technologies – is particularized subject that directed on studying of legal basis of regulation of public relations in the sphere of creation, implantation, using and development of information technologies and systems of different types

© В.М. Фурашев, 2015© К.В. Юдкова, 2015

З М І С Т


I.

Загальні відомості…….. …………….……………………..........

4

II.

Розподіл навчального часу………….…………………………

5

III.

Мета і завдання навчальної дисципліни………………..............

6

ІV.

Зміст навчального матеріалу………………….. .........................

7

1.

Розподіл навчального часу за темами…………………………

7

 • Розділ 1. Загальні питання ІКТ ……………………….........................

8

 • Розділ 2. Міжнародно-правове регулювання ІКТ .............................….

10

2.

Лекційні заняття ..………………………………………………

11

3.

Практичні (семінарські) заняття………………………………

14

4.

Самостійна робота студента……………………………………..

19

V.

Контрольні роботи………………..……………...........................

20

VI.

Методичні рекомендації..........................................……………

21

VII.

Навчально-методичні матеріали…………..……………………

22

Додаток 1.

Рейтингова система оцінювання………………………………

33

Додаток 2.

Питання до заліку………………………………………………

36

Додаток А

Орієнтовні теми контрольних робіт ………………………….

37

Додаток Б

Орієнтовні теми рефератів …………………………………..…

38         1. Загальні відомості

Програму навчальної дисципліни «Правові питання інформаційно-комунікаційних технологій» денної форми навчання складено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки ОКР «магістр», спеціальності 8.03040101 «Правознавство».Предметом вивчення навчальної дисципліни є питання нормативно-правового регулювання суспільних відносин, пов'язаних з розробкою і застосуванням сучасних технологій створення, обробки, передачі, використання, зберігання, знищення інформації та її захисту засобами Інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). Крім того, окремим предметом вивчення є правові аспекти регулювання суспільних відносин в сфері інформатизації. Структурно і змістовно навчальна дисципліна представлена у вигляді тематичних блоків навчального курсу (розділів) , що охоплюють ключові проблеми правового регулювання суспільних відносин, пов’язаних із інформаційними ресурсами.

Курс з інформаційного права вивчається протягом одного семестру та поділяється на два розділи, розрахований на 90 годин (3 кредити) і структурно складається для денної форми навчання з:

- аудиторної роботи – 36 години, з яких 18 годин лекцій та 18 годин практичних занять;

- самостійної роботи – 54 години, під час якої здійснюються підготовка до модульної контрольної роботи (МКР) та написання реферату.

Так, перший розділ – «Загальні питання ІКТ» - включає: систему вчень про предмет і завдання дисципліни, об’єкти її дослідження, вчення про загальнонаукові і спеціальні методи пізнання дисципліни, понятійний апарат, зв'язок дисципліни з правовими та іншими суспільними науками з питань правового регулювання суспільних відносин. Крім того, предметно розглядається система нормативно-правових актів у частині створення, впровадження , використання та розвитку ІКТ.

Другий розділ – «Міжнародне-правове регулювання ІКТ» - присвячений загальному ознайомленню з системою міжнародного правового регулювання суспільних відносин під час впровадження та використання ІКТ, а також знайомство з міжнародним досвідом у сфері інформатизації.

Методичні рекомендації містять плани лекцій, що дає можливість студентам заздалегідь ознайомитися з основними положеннями кожної з них. Студентам надаються завдання для самостійної роботи та для практичних занять, які повинні поглибити знання, що були отримані під час лекцій.

Відпрацювання тем окремими студентами відбувається на консультаціях в індивідуальному порядку згідно встановленого графіку за матеріалами, які викликають певні труднощі в їх засвоєнні, або відпрацьовуються пропущені студентом відповідні лекції чи практичні заняття.

Методика оцінювання рівня засвоєння кредитного модуля передбачає використання рейтингової системи оцінювання. Шкала оцінювання – загально університетська. Формою модульного контролю є оцінювання за рейтинговою системою, контрольні роботи, реферати та залік.


 1. Розподіл навчального часу

Розподіл навчальних годин кредитного модуля викладено у відповідності з чинним робочим навчальним планом.
Форма

навчання

Семестр

Всього кредитів

Всього

годин

Розподіл навчального часу за видами занять

Семестрова атестація

Лекції

Практичні

Модульна

контрольна

робота

Самостійна

робота

студента

Денна

9

3

90

18

18

1

54

Залік 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни «Правові питання інформаційно-комунікаційних технологій» є формування теоретичних знань і умінь та практичних навичок юристів в області правового регулювання суспільних відносин, які виникають під час створення, впровадження, використання та розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, як одного з головних чинників сучасного розвитку суспільства та суттєвої трансформації суспільних відносин.

Основними завданнями вивчення дисципліни є:


 1. формування уявлення щодо загальних понять та сутності інформаційних, комунікаційних, телекомунікаційних технологій та їх складових;

 2. формування системи знань щодо правових аспектів процесів створення, впровадження та використання ІКТ;

 3. набуття первісних навичок роботи із інформаційними системами різних видів;

 4. отримання сталого уявлення щодо існуючих інформаційно-пошукових систем (ІПС) та навичок роботи з ними;

 5. набуття досвіду роботи з нормативними джерелами в системі чинного законодавства, яуі регулюють конкретні правовідносини в інформаційній сфері, в т.ч. з використанням автоматизованих систем правової інформації.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

 • об'єкт, предмет, принципи правового регулювання інформаційно-комунікаційних технологій;

 • зміст основних понять, що становлять тезаурус галузі;

 • архітектуру інформаційного середовища як об`єкту правового регулювання;

 • склад і основний зміст українського і зарубіжного інформаційного законодавства як правової бази суспільства;

 • принципи здійснення процесу інформатизації.

вміти:

 • знаходити і застосовувати необхідні нормативно-правові акти у системі чинного законодавства, які регулюють конкретні правовідносини в інформаційній сфері, у тому числі з використанням автоматизованих систем правової інформації;

 • орієнтуватися у національної та міжнародної правових системах регулювання ІКТ;

 • розуміти основні напрями вдосконалення та розвитку правового регулювання сфери ІКТ.
 1. Зміст навчального матеріалу
 1. Розподіл навчального часу за темами
№ п\п

Змістовні модулі

Кількість годин

Всього

Лекції

Практ.

занят.


Індив.

занят.


Самост.

робота


1

2

3

4

5

6

7
Розділ 1. Загальні питання ІКТ

1.1.

Інформатизація в Україні.

4

-

2

-

2

1.2.

Поняття та сутність інформаційно-комунікаційних технологій. 

8

2

2

-

4

1.3.

ІКТ як об`єкт правового регулювання. 

6

2

2

-

2

1.4.

Застосування ІКТ в Україні (загальнодержавний рівень). 

4

2

-

-

2

1.5.

Національна нормативно-правова база у сфері ІКТ.

6

-

2

-

4

1.6.

Інформаційні процеси і системи. 

6

2

-

-

4

1.7.

Інформаційно-пошукові системи нормативно-правових документів.

6

-

4

-

2

1.8.

Роль ІКТ у сучасної системі глобалізації. 

2

2

-

-

-
Всього:

42

10

12
20
Розділ 2. Міжнародно-правове регулювання ІКТ

2.1.

Міжнародний досвід інформатизації. 

4

2

-

-

2

2.2.

Міжнародно-правові основи регулювання у сфері ІКТ. 

6

2

-

-

4

2.3.

Правові аспекти діяльності міжнародних організацій у сфері інформації та комунікації.

4

-

2

-

2

2.4.

Правове регулювання створення та функціонування глобальних інформаційних мереж, систем і баз даних.

4

-

2

-

2

2.5.

Окремі міжнародні документи в галузі ІКТ.

6

-

2

-

4

2.6.

Імплементація Україною актів законодавства ЄС у сфері ІКТ. 

4

2

-

-

2
Всього:

28

6

6

-

16
Контрольна робота:

6

-

-

(6)

6
Реферат

6

-

-

(6)

6
Залік:

8

(2)

-

-

6
Разом:

90

18

18

(12)

54

 Всі лекції викладаються із застосуванням мультимедійних засобів навчання.
РОЗДІЛ 1.

Загальні питання ІКТ


Тема 1.1. Інформатизація в Україні.

Принципи державної політики в галузі інформатизації. Напрями інформатизації. Державно-правове регулювання у сфері інформатизації.


Тема 1.2. Поняття та сутність інформаційно-комунікаційних технологій.

Поняття ІКТ. Система ІКТ. Інформаційні технології. Комунікаційні технології. Телекомунікаційні технології.


Тема 1.3. ІКТ як об`єкт правового регулювання.

Етапи розробки, впровадження, використання та розвитку складових ІКТ. Суспільні відносини, які виникають під час розробки, впровадження, використання та розвитку складових ІКТ.

Проблемні питання правового регулювання суспільних відносин у сфері ІКТ.
Тема 1.4. Застосування ІКТ в Україні (загальнодержавний рівень).

Е-урядування. Програма інформатизації законотворчого процесу у Верховній Раді України на 2012-2017 роки.


Тема 1.5. Національна нормативно-правова база у сфері ІКТ.

Законодавство України у сфері регулювання суспільних відносин у процесі життєвого циклу ІКТ та їх складових. Основні положення.

Державні стандарти України, які регулюють процеси створення, впровадження та розвитку ІКТ та їх складових. Коротка характеристика.
Тема 1.6. Інформаційні процеси і системи.

Поняття та елементи інформаційного процесу. Поняття інформаційної системи. Автоматизовані системи. Комунікаційні системи. Телекомунікаційні системи. Структура інформаційної системи. Класифікація інформаційних систем.


Тема 1.7. Інформаційно-пошукові системи нормативно-правових документів.

Типи та види ІПС. ІПС нормативно-правових документів та їх коротка характеристика. Практичне знайомство з найбільше популярними та повними ІПС нормативно-правових документів.


Тема 1.8. Роль ІКТ у сучасної системі глобалізації.

Сутність та поняття терміну «глобалізація». Глобалізація в інформаційної сфері. Трансформація суспільних відносин в умовах глобалізації. Основні механізми прискореної глобалізації. Реальні та потенційні ризики глобалізації в інформаційної сфері.


РОЗДІЛ 2.

Міжнародно-правове регулювання ІКТ


Тема 2.1. Міжнародний досвід інформатизації.

Країни СНГ. Країни ЄС, США, Японія, КНР, Латиноамериканські країни.


Тема 2.2. Міжнародно-правові основи регулювання у сфері ІКТ.

Міжнародні договори. Міжнародні проекти. Регламент міжнародного електрозв'язку. Регламент радіозв'язку. Генеральна угода з торгівлі послугами 1994 р.


Тема 2.3. Правові аспекти діяльності міжнародних організацій у сфері інформації та комунікації.

ООН, Міжнародний союз електрозв'язку, Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО), Всесвітня торговельна організація (ВТО), Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ), Комісія ООН з права міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ).


Тема 2.4. Правове регулювання створення та функціонування глобальних інформаційних мереж, систем і баз даних.

Глобальна система телезв'язку Всесвітньої служби погоди ВМО, Інформаційна система ВМО; Глобальна система геопросторової інформації ООН, Бази даних МОП - Labordoc, APPLIS, ILOLEX, NATLEX.Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання
123456789 -> Методичні рекомендації для студентів денної форми навчання Оздоровче і прикладне значення занять
123456789 -> «Аналіз розподілу та використання прибутку банку»

Скачати 417.83 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка