Методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів окр «магістр» спеціальності 03040101 «Правознавство»Скачати 417.83 Kb.
Сторінка3/4
Дата конвертації06.11.2017
Розмір417.83 Kb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4

V. Контрольні роботи
У кредитному модулі передбачено проведення однієї модульної контрольної роботи (МКР) під час практичних занять за розділом 1 та підготовка реферату за розділом 2.

Написання контрольної роботи, підготовка реферату за напрямом дисципліни має на меті поглиблене засвоєння студентами навичок у застосуванні законодавства, яке регламентує діяльність держави у сфері використання інформаційно-комунікаційних технологій, більш глибоке засвоєння навчального матеріалу і формування правосвідомості. Контрольна робота, реферат передбачають письмове розкриття теоретичних питань і вирішення практичних завдань.

Перед виконанням контрольної роботи, підготовкою реферату студент повинен прослухати запланований курс лекцій та ознайомитися з положеннями рекомендованих нормативно-правових актів та наукової літератури.

Відповіді на питання, які постають при виконанні контрольної роботи, підготовки реферату повинні бути аргументовані, повно викладені з посиланням на відповідні положення нормативно-правових актів, які стосуються певного питання контрольної роботи та відповідної наукової літератури.

Неповне розкритті теми або певних питань змісту контрольної роботи , реферату розцінюється як не повне засвоєння цього вибраної теми, внаслідок чого оцінка за виконання контрольної роботи знижується.

Як виняток, контрольну роботу, реферат можна виконати і не за наданим переліком тем, але таку роботу необхідно погодити з викладачем, що проводить заняття.

При виконанні контрольної роботи, реферату необхідно додержуватись відповідних правил її оформлення:


 • виділяти абзаци та робити посилання на джерела, що були використані при написанні роботи;

 • сторінки у роботі повинні бути пронумеровані і мати поле для зауважень з боку викладача;

 • у кінці роботи повинен бути вказаний список джерел, які використовувалися при її написанні;

 • на першій сторінці роботи (титул) повинна бути вказана назва теми, призвіще виконавця та перевіряючого, а на останній - дата її виконання і особистий підпис виконавця.

Обсяг контрольної роботи, реферату не повинен привищувати 10 - 12 сторінок паперу розміром А4 з полуторним інтервалом у форматі Times New Roman, 14-го кегеля.

Контрольна робота, реферат яка оцінена незадовільно, підлягає доопрацюванню.

Контрольна робота виконується у відповідності з вільним вибором студентом теми і включає питання правового та теоретичного змісту.
Орієнтовний зміст контрольних робіт наведений у додатку А.

Орієнтовні теми рефератів наведені у Додатку Б.


VI. Методичні рекомендації

Правові питання інформаційно-комунікаційних технологій – спеціалізована дисципліна, направлена на вивчення правових основ регулювання суспільних відносин в сфері використання інформаційних технологій і систем різного типу. Крім того, частину комплексного предмету дисципліни займають питання правового регулювання ринку телекомунікацій та зв’язку. Наповнення курсу розділено на два змістовних модулі. Теми першого модуля направлені на вивчення основних понять курсу, а також національної системи правових норм щодо сфери ІКТ. Другий змістовний модуль направлений на вивчення міжнародних аспектів правового регулювання інформаційних відносин щодо застосування ІКТ.

Рекомендовано звертати увагу студентів на різноманіття міжнародних актів щодо предмету дисципліни. Доречним буде наведення прикладів щодо системи, методів і принципів регулювання аналогічних суспільних відносин в іноземних державах.

Вивчення дисципліни також направлено на формування уявлення студентів щодо поняття процесу інформатизації, його принципів та основних етапів.

Основною метою навчального курсу «Правові питання інформаційно-комунікаційних технологій» є навчання студентів-юристів навичкам придбання знань в області створення, отримання, обробки, зберігання, розповсюдження, використання та захисту правової інформації за допомогою сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

На вивчення дисципліни «Правові питання інформаційно-комунікаційних технологій» відводиться дев’ять ознайомчих лекцій, також студентам пропоновані відповідні теми контрольних робіт для самостійного ознайомлення з різними питаннями дисципліни.На викладання окремих тем можуть запрошуватися відповідні фахівці з Науково-дослідного інституту інформатики і права Національної академії правових наук України та Навчально-наукового центру інформаційного права та правових питань інформаційних технологій НТТУ «КПІ». Це сприятиме глибокому засвоєнню студентами даної дисципліни.

VII. Навчально-методичні матеріали
Базова

 1. Конституція України : Закон України від 28.06.96 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 30. – Ст. 141.

 2. Про інформацію : Закон України від 02.10.92 р. № 2657-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 48. – Ст. 650.

 3. Про внесення змін до Закону України “Про інформацію” : Закон України від 13.01.11 р. № 2938-VI // Офіційний вісник України. – 2011. – № 10.

 4. Про основи національної безпеки України : Закон України від 19.06.03 р. № 964-ІV // Відомості. Верховної Ради України. – 2003. – № 39. – Ст. 351.

 5. Про Доктрину інформаційної безпеки України : Указ Президента України від 08.07.09 р. № 514/2009 // Офіційний вісник Президента України. – 2009. – № 20. – С. 18. – Ст. 677.

 6. Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 – 2015 роки : Закон України від 09.01.07 р. № 537-V // Відомості Верховної Ради України. – 2007. – № 12. – Ст. 102.

 7. Про захист персональних даних: Закон України від 01.06.10 р. № 2297-VI : за станом на 16.01.12 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 34. – С. 1188. – Ст. 481.

 8. Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах: Закон України від 05.07.1994 № 80/94-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 31, ст.286

 9. Про електронні документи та електронний документообіг : Закон України від 22.05.03 р. № 851-IV : за станом на 16.01.12 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 36. – Ст. 275.

 10. Про Концепцію Національної програми інформатизації : Закон України від 4 лютого 1998 р. № 75/98-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 27-28, ст.182

 11. Про затвердження Програми інформатизації законотворчого процесу у Верховній Раді України на 2012-2017 роки : Постанова Верховної Ради України від 05.07.2012 // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 37, ст.492

 12. Положення про Інтегровану інформаційно-пошукову систему органів внутрішніх справ України : Наказ МВС України від 12.10.2009 № 436 // Офіційний вісник України від 11.01.2010 № 101, стор. 409

 13. Правова інформатика. / М.Швець, В. Брижко, Л.Задорожня, Ю.Клімашевська, В.Фурашев, В.Хахановський, В.Цимбалюк та ін. – У 2-х т. – К.: Парлам. вид-во, 2005. – Т. 1. – 416 с.

 14. Цимбалюк В. С. Інформаційне право (основи теорії і практики). — К.: «Освіта України», 2010. – 388 с.

 15. Електронне інформаційне суспільство України: погляд у сьогодення і майбутнє / В.Фурашев, Д.Ланде, О.Григор’єв, О.Фурашев. – К.: “Інжиніринг” 2005. – 164 с.

 16. Пономаренко В. С., Журавльова І. В., Туманов В. В. Основи захисту інформації. Навчальний посібник. — Харків: Вид. ХДЕУ, 2003. — 176 с.

 17. Інформаційне право та правова інформатика у сфері захисту персональних даних / В.Брижко, М.Гуцалюк, В.Цимбалюк, М.Швець; За ред. д.е.н., професора, члена-кореспондента Академії правових наук України М.Швеця. – К.: НДЦПІ АПрН України, 2005. – 451 с.

 18. Чернишова О. О. Державно-правове регулювання у сфері інформатизації / О. О. Чернишова // Південноукраїнський правничий часопис. - 2013. - № 4. - С. 165-167.

 19. Чубукова С.Г., Элькин В.Д. Основы правовой информатики (юридические и математические вопросы информатики): Учебное пособие / Под ред. проф. М.М. Рассолова. – М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ», 2004. – 252 с.

 20. Швець М. та ін. Системна інформатизація правоохоронної діяльності / М. Швець С. Антоненко, В. Буржинський, Б. Раціборинський, М. Целуйко, В. Хахановський; за ред. В. Дурдинця, В. Євдокимова, М. Швеця. – [Кн. 1]. – К.: НДЦПІ АПрН України, 2006. – 287 с.

 21. The Schengen acquis - Agreement between the Governments of the States of the Benelux Economic Union, the Federal Republic of Germany and the French Republic on the gradual abolition of checks at their common borders // Official Journal L 239 , 22/09/2000 P. 0013 – 0018

 22. ДСТУ 3974-2000 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання дослідно-конструкторських робіт. Загальні положення

 23. ДСТУ 2938-94 Системи оброблення інформації. Основні поняття. Терміни та визначення

 24. ДСТУ 3396.0-96 Захист інформації. Технічний захист інформації. Основні положення;

 25. ДСТУ 3396.1-96 Захист інформації. Технічний захист інформації. Порядок проведення робіт;

 26. ДСТУ 3396.2-97 Захист інформації. Технічний захист інформації. Терміни та визначення;

 27. ДСТУ 2844-94 Програмні засоби ЕОМ. Забезпечення якості. Терміни та визначення;

 28. ДСТУ 2873-94 Системи оброблення інформації. Програмування. Терміни та визначення;

 29. ДСТУ 2941-94 Системи оброблення інформації. Розроблення систем. Терміни та визначення;

 30. ДСТУ 3330-96 Інформаційні технології. Система стандартів з баз даних. Еталонна модель керування даними

 31. ДСТУ 3330-96 Інформаційні технології. Система стандартів з баз даних. Еталонна модель керування даними

 32. ДСТУ 3330-96 Інформаційні технології. Система стандартів з баз даних. Еталонна модель керування даними

 33. ДСТУ ISO/IEC 2382-17:2005 Інформаційні технології. Словник термінів. Частина 17. Бази даних

 34. ДСТУ ISO/IEC 2382-34-2003 Інформаційні технології. Словник термінів. Частина 34. Штучний інтелект. Нейронні мережі

 35. ДСТУ ISO/IEC 7480:2003 Інформаційні технології. Телекомунікації та інформаційний обмін між системами. Якість сигналів старт-стопного передавання даних на стиках DTE/DCE

 36. ДСТУ ISO/IEC 7498-3:2003 Інформаційні технології. Взаємозв'язок відкритих систем. Базова еталонна модель. Частина 3. Найменування та адресація

 37. ДСТУ ISO/IEC 9798-3:2002 Інформаційні технології. Методи захисту. Автентифікація суб'єктів. Частина 3. Механізми з використанням методу цифрового підпису.

 38. Про державну таємницю: Закон України від 21.01.94 р. № 3855-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 16. – С. 422. – Ст. 93.

 39. Про доступ до публічної інформації : Закон України від 13.01.11 р. № 2939-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 32. – С. 1491. – Ст. 314.

 40. Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах : Закон України від 05.07.94 р. №80/94-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 31. Ст. 286.

 41. Про телекомунікації : Закон України від 18.11.03 р. № 1280-IV : за станом на 16.01.12 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 12. – Ст. 155.

 42. Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації  України : Закон України від 23.02.2006 № 3475-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. - № 30. Ст.258

 43. Про Національну програму інформатизації : Закон України від 04.02.98 р. № 74/98-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 27 – 28. – Ст.181.

 44. Про Національну систему конфіденційного зв`язку : Закон України від 10.01.02 р. № 2919-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 15. – Ст. 103.

 45. Про затвердження Концепції технічного захисту інформації в Україні : Постанова Кабінету Міністрів України від 08.10.97 р. № 1126 : за станом на 16.01.12 р. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua

 46. Про Стратегію національної безпеки України : Указ Президента України від 12.02.07 р. № 105/2007 // Офіційний вісник України. – 2007. – № 11. – С. 7. – Ст. 389.

 47. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 21 березня 2008 року “Про невідкладні заходи щодо забезпечення інформаційної безпеки України” : Указ Президента України від 23.04.08 р. № 377/2008 // Офіційний вісник Президента України. – 2008. – № 18. – С. 24. – Ст. 570.

 48. Яновский А. М. Информационное обеспечение развития предприятия в условиях рыночной экономики / А. М. Яновский // НТИ. Сер. 1. – 1997. – № 3. – С.16-18

 49. Harvey L. Poppel, Bernard Goldstein // Information technology: the trillion-dollar opportunit : McGraw-Hill, 1987

 50. Угода про правовий режим інформаційних ресурсів Прикордонних військ держав-учасниць СНД : Міжнародний документ від 25.11.1998

 51. ISO/IEC 38500:2015 «Управління інформаційними технологіями в організаціях» (Governance of IT for the organization) : Міжнародний стандарт

 52. Про Концепцію Національної програми інформатизації : Закон України від 04.02.1998 № 75/98-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 27-28, ст.182

 53. Seipel, Peter, Computing Law. Perspectives on a New Legal Discipline, Liber, Stockholm, 1977, p. 112-116

 54. One example may stand for the rest: Reisinger, Leo, Rechtsinformatik, de Gruyter, Berlin, 1977

 55. Безпека глобальних інформаційних систем та мереж : консп. лекцій /Зубок В.Ю., Корнейко О.В., Ланде Д.В., Мохор В.В. / Під заг. ред. О.В. Корнейка. -К.: Вид-во ІСЗЗІ НТУУ "КПІ", 2010. -162 с.

 56. Інформаційна безпека людини як споживача телекомунікаційних послуг: Монографія / Арістова І.В., Сулацький Д.В. – К. : Право України, 2012. – 182 с.

 57. Основи інформаційного та соціально-правового моделювання : навчальний посібник / Д.В. Ланде, В.М. Фурашев, К.В. Юдкова. – К. : НТУУ «КПІ», 2014. – 220 с.

 58. Проблеми захисту національних інтересів України у сфері державної безпеки в умовах геополітичних трансформацій ХХІ сторіччя : монографія / О.П. Дзьобань, В.Я. Настюк, В.В. Бєлєвцева. – Х.: Право. – 2013. – 296 с.

 59. Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію : Постанова Кабінету Міністрів України від 27.11.98 р. № 1893 : за станом на 16.01.12 р. // Офіційний вісник України. – 1998. – № 48. – С. 31.

 60. Про затвердження Положення про Національний реєстр електронних інформаційних ресурсів : Постанова Кабінету Міністрів України від 17.03.04 р. № 326 : за станом на 16.01.12 р. // Офіційний вісник України. – 2004. – № 11. – С. 45. – Ст. 665.

 61. Правові особливості використання документів, переданих за допомогою електронних комунікацій / Баранов О.А. // Правова інформатика. – 2013. – № 1(37). – С. 3-10.

 62. Бачило І.Л., Лопатин В.Н., Федотов М.А. Інформаційне право : Юридичний центр Прес, 2001. - 789 с., 2001 [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://rua.pp.ua/informatsionnoe-pravo-bachilo.html

 63. Алферова Е. В. Информационные технологии: инновации в государственном управлении редактор(ы): Алферова Е. В., Бачило И. Л.

 64. Алексеев С. С. Теория права. — М. : Издательство БЕК, 1995. — 320 с.

 65. Яновский А. М. Информационное обеспечение развития предприятия в условиях рыночной экономики / А. М. Яновский // НТИ. Сер. 1. – 1997. – № 3. – С.16-18

 66. Информационные технологии в управлении предприятием [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://psy.tsu.ru/hrm.pdf

 67. Harvey L. Poppel, Bernard Goldstein // Information technology: the trillion-dollar opportunit : McGraw-Hill, 1987

 68. Гапоненко А.Л., Орлова Т.М. Управление знаниями. Как превратить знания в капитал [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://qame.ru/book/management/upravlenie_znaniyami_kak_prevratit_znaniya_v_kapital.pdf

 69. Про Національну програму інформатизації : Закон України від 04.02.1998 № 74/98-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 27-28, ст.181

 70. Угода про правовий режим інформаційних ресурсів Прикордонних військ держав-учасниць СНД : Міжнародний документ від 25.11.1998

 71. Проект Закону України «Про інформаційний суверенітет та інформаційну безпеку України» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://uacm.kharkov.ua/ukr/index.shtml?ulaws/usuvetr.htm

 72. ISO/IEC 38500:2015 «Управління інформаційними технологіями в організаціях» (Governance of IT for the organization) : Міжнародний стандарт

 73. Про Концепцію Національної програми інформатизації : Закон України від 04.02.1998 № 75/98-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 27-28, ст.182

 74. Seipel, Peter, Computing Law. Perspectives on a New Legal Discipline, Liber, Stockholm, 1977, p. 112-116

 75. One example may stand for the rest: Reisinger, Leo, Rechtsinformatik, de Gruyter, Berlin, 1977.

 76. Інформаційно-правове регулювання документованої інформації / Коваленко Л.П. // Інформація і право. – 2013. – № 1(7). – С. 58-63.

 77. Лист Міністерства юстиції України № 13.3-33/116 "Щодо інформування про розробку Порядку синхронізації часу із Всесвітнім координованим часом (UTC)"

 78. Могилевский В.Д. Методология систем: вербальный подход. – М.: Экономика, 1999. – 251 с.

 79. Бесекерский В. А., Попов Е. П. Теория систем автоматического регулирования

 80. Guide to Industrial Control Systems (ICS) Security, SP800-82 Rev1, National Institute of Standards and Technology, May 2013. Accessed June 05, 2014

 81. Наказ Міністерства юстиції України та Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 05.12.2013 за № 2563/5/645 "Про затвердження переліків стандартів у сфері електронного цифрового підпису, перспективних для перегляду та гармонізації з європейськими та міжнародними стандартами відповідно до встановлених законодавством процедур"

 82. Вимоги до алгоритмів, форматів та інтерфейсів, що реалізуються у засобах шифрування та надійних засобах електронного цифрового підпису, затверджені Наказом Міністерства юстиції України, Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 27.12.2013 № 2782/5/689. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2013 р. за №№2227/24759, 2228/24760, 2229/24761, 2230/24762.

 83. Наказ Міністерства юстиції України від 30.07.2014 за № 1249/5 "Про затвердження порядків ведення реєстрів центрального засвідчувального органу". Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 серпня 2014 р. за № 903/25680, № 904/25681

 84. Informatization of society: socio-economic, socio-cultur- nformatization of society: socio-economic, socio-cultural and international aspects l and international aspects: materials of the IV international : materials of the IV international scientific conference on January 15–16, 2014. – Prague : V c conference on January 15–16, 2014. – Prague : Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ». – 208 p.

 85. Rogers, Everett M. 2000. Informatization, globalization, and privatization in the new millennium. The Asian Journal of Communication Volume 10 Number 2. pp 71-92.

 86. Rogers, Everett M. 2000. Informatization, globalization, and privatization in the new millennium. The Asian Journal of Communication Volume 10 Number 2. pp 71-92.

 87. Регламент международной электросвязи (заключительные акты Всемирной административной конференции по телеграфии и телефонии) // Міжнародний союз електрозв'язк; Регламент, Положення, Протокол від 09.12.1988\

 88. Про затвердження Регламенту аматорського радіозв'язку України: НКРЗ; // Рішення, Регламент від 21.10.2010 № 475

 89. Конвенція Міжнародного союзу електрозв'язку: Міжнародний союз електрозв'язк; Конвенція, Міжнародний документ від 22.12.1992

 90. Статут Міжнародного союзу електрозв'язку: Міжнародний союз електрозв'язк; Статут, Міжнародний документ від 22.12.1992

 91. Генеральна угода про торгівлю послугами: СОТ; Угода, Міжнародний документ від 15.04.1994

 92. Статут Організації Об'єднаних Націй і Статут Міжнародного Суду
  ООН: Статут, Міжнародний документ від 26.06.1945

 93. Статут Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури / ЮНЕСКО: Статут, Міжнародний документ від 16.11.1945

 94. Угода про заснування Світової організації торгівлі / СОТ: Угода, Міжнародний документ від 15.04.1994

 95. Конвенція про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності/ ВО інтелектуальної власності: Конвенція, Міжнародний документ від 14.07.1967

 96. Типовий закон ЮНСІТРАЛ щодо міжнародного торгівельного арбітражу / ООН: Типовий закон, Міжнародний документ від 21.06.1985

 97. Рішення № 2009/371/ПВД Ради про створення Європейського поліцейського відомства (Європол) ЄС: Рішення, Список, Міжнародний документ від 06.04.2009 № 2009/371/ПВД


Додаток 1.

Рейтингова система оцінювання.
Успішність студента з вивчення дисципліни «Правові питання інформаційно-комунікаційних технологій» оцінюється за семестровим рейтингом. Сума набраних рейтингових балів при семестровому контролі переводиться в оцінки за системою оцінювання ECTS (європейська система оцінювання), що передбачає семибальну шкалу A, B, C, D, E, FX, F оцінок.

Рейтинг студента формується поступово протягом одного семестру на підставі оцінювання знань, які він отримав з дисципліни – «Правова інформатика». Оцінювання проводиться за критерієм правильності та повноти, логіки та системності розкриття відповідної теми. Даний рейтинг складається з балів, що він отримує за: 1. відповіді на практичних заняттях, включаючи тематичні доповіді за відповідними темами;

 2. індивідуальну роботу (контрольна робота);

 3. Самостійну роботу;

 4. відповідь на заліку.

Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання:

  1. Робота на практичних заняттях

Формою перевірки рівня підготовленості студентів під час практичних занять згідно тем робочої навчальної програми є:

 • оцінювання знань студентів на практичних заняттях;

 • оцінювання виконаних завдань самостійної роботи студентів.

Ваговий бал – 5. Оцінюється робота всіх присутніх на занятті студентів. З цією метою викладач організує роботу щодо проведення аналізу вивченого матеріалу та додаткової наукової літератури, аналізу законодавства, виконання практичних та ігрових завдань. За результатами пройденого модульного матеріалу проводяться експрес-тестування.

Критерії оцінювання:5високий (поглиблений) рівень підготовки з питань практичного заняття, підготовка доповідей та повідомлень. Вміння працювати групами, аналізувати відповідні законодавчі акти та практично вирішувати ситуаційні завдання;

4 добрий рівень підготовки. Вміння аналізувати;

3задовільний рівень підготовки. Недостатній рівень засвоєння матеріалу, обмеження знань виключно інформацією підручника;

2незадовільний рівень підготовки. Дуже низький рівень засвоєння знань, відсутня ініціатива в обговоренні питань практичного заняття;

1незадовільний рівень підготовки. Відсутність знань з пройденного матеріалу, повна пасивність на практичних заняттях.

Заохочувальні та штрафні бали за:+ 15 балів – підготовку тематичних доповідей у презентаційній формі;

+ 10 балів – активну участь на практичних заняттях у підготовці додаткових наукових та практичних матеріалів.

- 1 бал – відсутність на практичному занятті без поважної причини.

  1. Індивідуальна робота (виконання контрольної роботи) – максимальний бал – 15.

Розмір шкали рейтингу R = 100 балів.

Розмір стартової шкали RС = 45 балів.

Розмір екзаменаційної (залікової) шкали RE = 50 балів.

Рейтингова шкала з дисципліни складає R = RC + RE = 95-100 балівКаталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання
123456789 -> Методичні рекомендації для студентів денної форми навчання Оздоровче і прикладне значення занять
123456789 -> «Аналіз розподілу та використання прибутку банку»

Скачати 417.83 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка