Методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів окр «магістр» спеціальності 03040101 «Правознавство»Сторінка1/5
Дата конвертації09.11.2017
Розмір0.61 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

«Інформаційні ресурси»


Методичні вказівки до вивчення дисципліни

для студентів ОКР «магістр»

спеціальності 8.03040101 «Правознавство»

Денна форма навчанняРекомендовано Вченою радою ФСП НТУУ«КПІ»

КИЇВ


НТУУ»КПІ»

2015
Інформаційні ресурси: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів ОКР «магістр», спеціальності 8.03040101 «Правознавство» Укл.: Баранов О.А., Юдкова К.В. – К.: НТУУ „КПІ”, 2015. – 56с.

Навчальне видання
І н ф о р м а ц і й н і р е с у р с и
Методичні вказівки до вивчення дисципліни

для студентів ОКР «магістр»

спеціальності 8.03040101 «Правознавство»

Денна форма навчання

Укладачі: Баранов Олександр Андрійович, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник,

Юдкова Ксенія Володимирівна, викладач кафедри інформаційного права та права інтелектуальної власності ФСП НТУУ «КПІ».


Відповідальний

редактор: Петряєв С.Ю., кандидат юридичних наук, доцент.


Рецензент: Фурашев В.М, кандидат технічних наук, доцент, старший науковий співробітник

Анотація. Інформаційні ресурси - це організована сукупність документованої інформації, що включає бази даних і знань, масиви. Правове регулювання суспільних відносин, пов’язаних із інформаційними ресурсами, основане на всіх базових положення та принципах, які притаманні інформаційному праву. Вивчення даної дисципліни слід розглядати з позиції розвитку суспільних відносин в інформаційній сфері та розвитку інформаційного суспільства.
Аннотация. Информационные ресурсы - это организованная совокупность документированной информации, включающая базы данных и знаний, массивы. Правовое регулирование общественных отношений, связанных с информационными ресурсами, основано на всех базовых положения и принципах, которые присущи информационному праву. Изучение данной дисциплины следует рассматривать с позиции развития общественных отношений в информационной сфере и развития информационного общества.
Summary. Information resources - is an organized collection of documentary information, including data and knowledge bases, arrays. Legal regulation of public relations related to information resources based on all of the basic terms and principles that are are used in information law. The study of this subject should be considered from the perspective of the development of public relations in the sphere of information and the development of the information society.
 О.А. Баранов, НТУУ «КПІ», 2015 рік

 К.В.Юдкова, НТУУ «КПІ», 2015 рікЗ М І С Т


I.

Загальні відомості…….. …………….……………………..........

4

II.

Розподіл навчального часу………….…………………………

5

III.

Мета і завдання навчальної дисципліни………………..............

5

ІV.

Зміст навчального матеріалу………………….. .........................

7

1.

Розподіл навчального часу за темами…………………………

7

 • Розділ 1. Правовий статус інформації та інформаційних ресурсів…..

9

 • Розділ 2. Нормативно-правова база регулювання суспільних відносин в сфері інформаційних ресурсів ……………………………..

11


 • Розділ 3. Правовий статус електронних інформаційних ресурсів …...

12

2.

Лекційні заняття…………………………………………………

14

3.

Практичні (семінарські) заняття………………………………

17

4.

Самостійна робота студента……………………………………..

25

V.

Контрольні роботи………………..……………...........................

27

VI.

Методичні вказівки……..........................................……………

28

VII.

Навчально-методичні матеріали…………..……………………

30

Додаток 1.

Рейтингова система оцінювання………………………………

40

Додаток 2.

Питання до заліку………………………………………………

44

Додаток А.

Орієнтовний зміст контрольної роботи: «Оцінка якості роботи веб-сайтів органів влади» ………………………………

47


Додаток Б

Орієнтовні теми рефератів............................................................

56
 1. Загальні відомості

Програма вивчення навчальної дисципліни «Інформаційні ресурси» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки ОКР «магістр», спеціальності 8.03040101 “Правознавство”.Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретико-методологічні засади правового регулювання суспільних відносин, пов’язаних із інформаційними ресурсами, система інформаційного законодавства в частині інформаційних ресурсів. Структурно і змістовно навчальна дисципліна представлена у вигляді тематичних блоків навчального курсу (розділів) , що охоплюють ключові проблеми правового регулювання суспільних відносин, пов’язаних із інформаційними ресурсами.

Курс з інформаційних ресурсів вивчається протягом одного семестру та поділяється на три розділи, розраховано на 60 годин (2 кредити) і структурно складається для денної форми навчання з:

- аудиторної роботи – 36 години, з яких лекції 18 годин та практичні заняття 18 годин;

- самостійної роботи – 24 години;

Так, перший розділ – «Правовий статус інформації та інформаційних ресурсів» - розглядає інформацію та інформаційні ресурси як об`єкт суспільних відносин правової режим та правові засади віднесення до інформації з обмеженим доступом.

Другий розділ – «Нормативно-правова база регулювання суспільних відносин в сфері інформаційних ресурсів» - розглядає питання системи інформаційного законодавства України, законодавства у сфері доступу до публічної інформації.

Третій розділ – «Правовий статус електронних інформаційних ресурсів» - присвячений правовим питанням забезпечення електронного документообігу та особливостям правового регулювання суспільних відносин, пов`язаних з використанням Інтернет.

Методичні рекомендації містять плани лекцій, що дає можливість студентам заздалегідь ознайомитися з основними положеннями кожної з них. Студентам надаються завдання для самостійної роботи та для практичних занять, які повинні поглибити знання, що були отримані під час лекцій.

Відпрацювання тем окремими студентами відбувається на консультаціях в індивідуальному порядку згідно встановленого графіку за матеріалами, які викликають певні труднощі в їх засвоєнні, або відпрацьовуються пропущені студентом відповідні лекції чи практичні заняття.

Методика оцінювання рівня засвоєння кредитного модуля передбачає використання рейтингової системи оцінювання. Шкала оцінювання – загально університетська. Формою модульного контролю є оцінювання за рейтинговою системою рівень модульної контрольної роботи, науково-навчальна якість реферату та залік.

 1. Розподіл навчального часу

Розподіл навчальних годин кредитного модуля викладено у відповідності з чинним робочим навчальним планом.
№ п\п

Семестри

Всього кредитів

Всього

годин


Розподіл навчального часу за видами занять

Семестрова атестація

Лекції

Практичні

заняття


Модульна

контрольна

робота


Самостійна

робота


студента

1

9


2

60

18

18

1

24

Залік
 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Інформаційні ресурси» є підготовка спеціалістів за спеціальністю «Правознавство», які володіють основами регулювання правовідносин в інформаційній сфері та сутністю їх виникнення в умовах побудови інформаційного суспільства, зокрема в частині, що стосується інформаційних ресурсів, основами організації та проведення наукових досліджень в інформаційної сфері.1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Інформаційні ресурси» є наступні:

 • оволодіння знаннями у сфері правового регулювання суспільних відносин, пов’язаних з інформаційними ресурсами;

 • орієнтації в нормативно-правовій базі і практичного використання інформаційного законодавства в частині інформаційних ресурсів;

 • формування навичок роботи із нормативно-правовою базою, яка спрямована на регулювання суспільних відносин, пов’язаних з інформаційними ресурсами;

 • оволодіння знаннями щодо предметної сфери інформаційного права та інформаційного законодавства в частині інформаційних ресурсів;

 • оволодіння основами організації та проведення наукових досліджень в інформаційної сфері.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

 • сутність основних понять та основних термінів, їх тотожностей та відмінностей у сфері інформаційних ресурсів;

 • склад правової бази та зміст основних нормативних правових актів у сфері інформаційних ресурсів;

 • особливості правового регулювання у сфері створення, розповсюдження, використання та зберігання інформаційних ресурсів;

 • проблеми правового регулювання електронного документообігу та суспільних відносин, пов’язаних з використанням Інтернет;
 • вміти:

 • вільно орієнтуватися в системі правового забезпечення створення, розповсюдження, використання та зберігання інформаційних ресурсів;

 • вміти використовувати знання законодавчих та нормативних актів для організації діяльності у сфері інформаційних ресурсів;

 • вміти бачити перспективи та проблеми розвитку правового регулювання у сфері інформаційних ресурсів.

 • орієнтуватися у інформаційному законодавстві, яке стосується регулювання правовідносин у сфері інформаційних ресурсів;

 • застосовувати нормативно-правові акти інформаційного законодавства у практичної діяльності, зокрема під час використання інформаційних ресурсів;


мати досвід:

 • визначення нормативно-правових актів та застосування їх норм для забезпечення правового регулювання конкретних видів суспільних відносин у сфері інформаційних ресурсів;

 • організації та проведення наукових досліджень в інформаційної сфері. 1. Зміст навчального матеріалу
 1. Розподіл навчального часу за темамиНазви розділів і тем

Кількість годин

Всього

Лекції

Практ.

занят.


Індив.

занят.


Самост.

робота


1

2

3

4

5

6

Розділ 1. Правовий статус інформації та інформаційних ресурсів

Тема 1.1. Інформація та інформаційні ресурси як об’єкт суспільних відносин 

4

2

2

-

-

Тема 1.2. Правовий режим інформації та інформаційних ресурсів 

4

2

2

-

-

Тема 1.3. Державна таємниця 

4

2

2

-

-

Тема 1.4. Правові засади заборони віднесення до інформації із обмеженим доступом

2

-

-

-

2

Тема 1.5. Законодавство з питань службової інформації та лікарської, банківської, адвокатської та нотаріальної таємниці

2

-

-

-

2

Всього:

16

6

6

-

4

Розділ 2. Нормативно-правова база регулювання суспільних відносин в сфері інформаційних ресурсів.

Тема 2.1. Система інформаційного законодавства України 

4

2

2

-

-

Тема 2.2. Законодавство у сфері доступу до публічної інформації

2

-

-

-

2

Тема 2.3. Інформаційне законодавство у сфері створення інформації 

4

2

2

-

-

Тема 2.4. Інформаційне законодавство у сфері зберігання інформації 

4

2

2

-

-

Тема 2.5. Інформаційне законодавство про інформаційні агентства.

2

-

-

-

2

Всього:

16

6

6

-

4

Розділ 3. Правовий статус електронних інформаційних ресурсів

Тема 3.1. Електронний документообіг та особливості правового регулювання суспільних відносин, пов’язаних з використанням Інтернет 

4

2

2

-

-

Тема 3.2. Правове регулювання суспільних відносин, пов’язаних з використанням інформаційних ресурсів за допомогою інтернет-технологій.

4

-

2

-

2

Тема 3.3. Правове регулювання інформаційних відносин в сфері персональних даних 

4

2

2

-

-

Всього:

12

4

6

-

2

Контрольна робота:

4

-

-

(4)

4

Реферат

4

-

-

(4)

4

Залік:

8

(2)

-

-

6

Всього годин:

60

18

18

(8)

24

 Лекція викладається із застосуванням мультимедійних засобів навчання.


РОЗДІЛ 1.

Правовий статус інформації та інформаційних ресурсів

Тема 1.1. Інформація та інформаційні ресурси як об’єкт суспільних відносин.
Особливості інформації та інформаційних процесів. Основні підходи щодо визначення термінів «інформація» та «інформаційні ресурси". Право на інформацію.

Тема 1.2. Правовий режим інформації та інформаційних ресурсів.

Поняття правового режиму інформації. Інформація з обмеженим доступом та її складові (лікарська, банківська, нотаріальна, адвокатська таємниці). Правовий режим інформації обмеженого використання. Особливості права власності на інформацію.


Тема 1.3. Державна таємниця.
Загальні правові положення щодо державної таємниці. Віднесення інформації до державної таємниці. Переліки відомостей, що становлять державну таємницю. Обмеження прав суб'єктів, пов'язаних з державною таємницею. Контроль і нагляд за забезпеченням захисту державної таємниці.

Тема 1.4. Правові засади заборони віднесення до інформації із обмеженим доступом.
Правові підстави роботи з персональними даними. Особливості інформаційних правовідносин, що виникають при обробці персональних даних.

Права та обов'язки суб’єкта персональних даних. Права та обов'язки володільця та розпорядника персональних даних. Особливості забезпечення захисту персональних даних.Тема 1.5. Законодавство з питань службової інформації та лікарської, банківської, адвокатської та нотаріальної таємниці.
Поняття та особливості правового регулювання службової інформації. Поняття та особливості правового регулювання лікарської таємниці. Поняття та особливості правового регулювання банківської таємниці. Поняття та особливості правового регулювання адвокатської таємниці. Поняття та особливості правового регулювання нотаріальної таємниці.

РОЗДІЛ 2.

Нормативно-правова база регулювання суспільних відносин в сфері інформаційних ресурсів
Тема 2.1. Система інформаційного законодавства України.
Система та структура інформаційного законодавства України в частині інформаційних ресурсів. Основні положення законодавчих актів про інформацію та її види. Основні положення законодавства про створення та розповсюдження інформації. Основні положення законодавства про доступ до інформації.

Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання
123456789 -> Методичні рекомендації для студентів денної форми навчання Оздоровче і прикладне значення занять
123456789 -> «Аналіз розподілу та використання прибутку банку»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка