Методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів окр «магістр» спеціальності 03040101 «Правознавство»Сторінка3/5
Дата конвертації09.11.2017
Розмір0.61 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5


Заняття 6

Метою семінарського заняття є поглиблене засвоєння основних положень інформаційного законодавства у сфері зберігання інформації, як одного з важливих складових обороту інформації.
Тема 2.4.

Інформаційне законодавство у сфері зберігання інформації.

2 год.

Питання для розгляду:

1.

Правове регулювання бібліотечної діяльності.

2.

Права та обов’язки громадян та інших суб’єктів у галузі бібліотечної справи.

3.

Правове регулювання музейної та архівної справи.

4.

Особливі умови збереження та використання культурного надбання України.

5.

Особливості інформаційних правовідносин, що виникають при формуванні архівів, поширенні і використанні архівної інформації.

Література: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Питання до підготовки докладу студентами:

1. Правове регулювання діяльності бібліотек в Україні.

2. Правовий статус Національного архівного фонду України.

3. Види архівів в Україні та їх правовий статус.

4. Основи регулювання діяльності музеїв в Україні.

Заняття 7

Метою семінарського заняття є поглиблений розгляд сутності та принципів електронного документообігу та особливостей його правового регулювання. Значна увага приділяється розгляду особливостей правового регулювання суспільних відносин, пов’язаних з використанням інформаційних ресурсів та інтернет-технологій. У ході семінарського заняття виконується контрольна робота по темі «Оцінка відповідності правовим вимогам веб-сайтів органів влади».
Тема 3.1.

Електронний документообіг та особливості правового регулювання суспільних відносин, пов’язаних з використанням Інтернет

2 год.

Питання для розгляду:

1.

Визначення документу.

2.

Правовий статус електронного документа.

3.

Визначення та правовий статус електронного підпису.

4.

Умови визнання юридичної рівнозначності електронного цифрового підпису та власноручного підпису.

5.

Особливості правового регулювання суспільних відносин, пов’язаних з використанням інформаційних ресурсів та інтернет-технологій.

Література: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10.

Питання до підготовки докладу студентами:

1. Правові умови застосування електронних документів.

2. Правові умови застосування електронного цифрового підпису.

3. Відповідальність провайдерів телекомунікацій за порушення права інтелектуальної власності при використанні інтернет-технологій.

4. Юридичні відмінності електронного документу від паперового документу.

5. Порядок отримання електронного цифрового підпису клієнтом.

6. Переваги використання електронного цифрового підпису.

7. Використання електронних документів в якості доказу.
Проведення контрольної роботи по темі «Оцінка відповідності правовим вимогам веб-сайтів органів влади».Заняття 8

Мета семінарського заняття: комплексній розгляд питань суспільних відносин та їх правового регулювання, які пов`язані з використанням інформаційних ресурсів за допомогою інтернет-технологій.
Тема 3.2.

Правове регулювання суспільних відносин, пов’язаних з використанням інформаційних ресурсів за допомогою інтернет-технологій.

2 год.

Питання для розгляду:

1.

Правове регулювання діяльності, пов'язаної з мережею Інтернет.

2.

Правові особливості діяльності інтернет-провадера, хостінг-провайдера.

3.

Особливості притягнення до юридичної відповідальності у випадку неправомірного використання інформаційних ресурсів.

4.

Основні правові проблеми, що обумовленні використанням інтернет-технологій .

Література: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10.

Питання до підготовки докладу студентами:

  1. Основні проблеми правового регулювання мережі Інтернет.

  2. Способи захисту інтелектуальної власності в Інтернет.

  3. Відповідальність провайдерів телекомунікацій за порушення права інтелектуальної власності.

  4. Юридичні відмінності електронного документу від паперового документу.

  5. Переваги використання електронного цифрового підпису.

  6. Використання електронних документів в якості доказу.


Заняття 9

Мета семінарського заняття: розгляд особливостей інформаційних правовідносин, що виникають з оборотом персональних даних.
Тема 3.3.

Правове регулювання інформаційних відносин в сфері обробки персональних даних.

2 год.

Питання для розгляду:

1.

Правові підстави роботи з персональними даними.

2.

Особливості інформаційних правовідносин, що виникають при обробці персональних даних.

3.

Права та обов’язки суб’єкта персональних даних.

4.

Права та обов’язки володільця та розпорядника персональних даних.

5.

Особливості забезпечення захисту персональних даних.

Література: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Питання до підготовки докладу студентами:

 1. Персональні дані як особливий інститут охорони права на недоторканність особистого життя.

 2. Правові підстави роботи з персональними даними.

 3. Права суб'єкта персональних даних.4. Самостійна робота
Самостійна робота студента передбачає самостійне, на основі рекомендованих науково-методичних матеріалів, вивчення та усвідомлення окремих положень нормативно-правових актів у сфері суспільних відносин, пов`язаних із інформаційними ресурсами з метою логічного та методологічного завершення циклу вивчення дисципліни «Інформаційні ресурси». Важливим етапом самостійної роботи студента є індивідуальні та групові консультації з найбільш складних питань, перевірка засвоєння студентами питань, запропонованих для самостійного вивчення, шляхом їх розгляду під час проведення семінарських занять з логічно споріднених тем.


Тема 1.4.

Правові засади заборони віднесення до інформації із обмеженим доступом.

2 год.

Мета самостійного заняття полягає у розгляді та засвоєнні студентами правових засад віднесення інформації до категорії “із обмеженим доступом”, особливо щодо інформації, яка стосується персональних даних.

Питання для розгляду:

1.

Правові підстави роботи з персональними даними.

2.

Особливості інформаційних правовідносин, що виникають при обробці персональних даних.

3.

Права та обов'язки суб’єкта персональних даних.

4.

Права та обов'язки володільця та розпорядника персональних даних.

5.

Особливості забезпечення захисту персональних даних.

Література: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 31.
Тема 1.5.

Законодавство з питань службової інформації та лікарської, банківської, адвокатської та нотаріальної таємниці.

4 год.

Мета самостійного заняття полягає у розгляді та засвоєнні студентами особливостей правового регулювання окремих категорій професійної інформації.

Питання для розгляду:

1.

Поняття та особливості правового регулювання службової інформації.

2.

Поняття та особливості правового регулювання лікарської таємниці.

3.

Поняття та особливості правового регулювання банківської таємниці.

4.

Поняття та особливості правового регулювання адвокатської таємниці.

5.

Поняття та особливості правового регулювання нотаріальної таємниці.

Література: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 47, 50, 52, 65.
Тема 2.2.

Законодавство у сфері доступу до публічної інформації

4 год.

Мета самостійного заняття полягає у розгляді та засвоєнні студентами поняття “публічна інформація” та правового регулювання доступу до даної інформації.

Питання для розгляду:

1.

Визначення публічної інформації.

2.

Порядок доступу до публічної інформації.

3.

Права та обов'язки суб’єктів відносин у сфері доступу до публічної інформації.

4.

Права та обов'язки розпорядника публічної інформації.

5.

Реалізація права на доступ до інформації за інформаційним запитом.

Література: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 22, 28.
Тема 2.5.

Інформаційне законодавство про інформаційні агентства.

4 год.

Мета самостійного заняття полягає у розгляді та засвоєнні студентами правового регулювання створення, діяльності та ліквідації інформаційних агентств.

Питання для розгляду:

1.

Правові підстави діяльності інформаційних агентств.

2.

Порядок заснування, державної реєстрації та припинення діяльності інформаційних агентств.

3.

Статус суб'єктів діяльності інформаційних агентств.

4.

Основні принципи журналістської діяльності.

5.

Розповсюдження продукції інформаційного агентства

Література: : 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 32. 1. Контрольні роботи

У кредитному модулі передбачено проведення однієї модульної контрольної роботи (МКР) та підготовка реферату.

Основною метою проведення МКР та підготовки реферату є перевірка схильності та здібності студенті до наукової роботи у інформаційної сфері, засвоєння матеріалу, викладеного в лекціях і практичних заняттях, а також вивченого при самостійній роботі.

МКР проводиться на практичних заняттях за розділами 1, 2.

Реферат готується в рамках СРС за розділом 3.

Перед виконанням контрольної роботи студент повинен прослухати запланований курс лекцій та ознайомитися з положеннями рекомендованих нормативно-правових актів і наукової літератури.

Відповіді на запитання контрольної роботи повинні бути аргументовані, повністю викладені з посиланням на відповідні положення нормативно-правових актів, які стосуються конкретного питання, та відповідної наукової літератури.

Неповне розкриття всіх або окремих питань контрольної роботи розцінюється як недостатнє засвоєння теми, внаслідок чого оцінка за виконання контрольної роботи знижується.

Результати виконання контрольної роботи та підготовки реферату враховуються при рейтинговій оцінці успішності студентів, а також при семестровій атестації.

При виконанні реферату та МКР необхідно додержуватись відповідних правил її оформлення: • виділяти абзаци та робити посилання на джерела, що були використані при написанні роботи;

 • сторінки у роботі повинні бути пронумерованими і мати поле для зауважень з боку викладача;

 • у кінці роботи повинен бути вказаний список джерел, які використовувалися при написанні;

 • на першій сторінці роботи (титул) повинна бути вказана назва теми, прізвище виконавця та перевіряючого, а на останній - дата її виконання і особистий підпис виконавця.

Обсяг реферату не повинен перевищувати 12 - 15 сторінок паперу розміром А4 з полуторним інтервалом у форматі Times New Roman, 14-го кегеля.
Орієнтовний зміст контрольної роботи наведений у додатку А.

Орієнтовні теми рефератів наведені у Додатку Б.

 1. Методичні рекомендації

Приступаючи до вивчення курсу «Інформаційні ресурси», студентам необхідно зрозуміти, що питання правового регулювання суспільних відносин, пов’язаних із інформаційними ресурсами, в умовах інформаційного суспільства є важливим. З середини ХХ сторіччя питання правового регулювання відносин, пов’язаних із інформацією, інформаційними продуктами та інформаційними ресурсами почали формуватися у відповідно частину інформаційного права і по теперішній час знаходиться у стані перманентного наукового розвитку. Правове регулювання суспільних відносин, пов’язаних із інформаційними ресурсами,основане на всіх базових положення та принципах, які притаманні загальній інформаційному праву.

Вивчення даної дисципліни слід розглядати з позиції розвитку суспільних відносин в інформаційній сфері та розвитку інформаційного суспільства. Отриманий комплекс знань дозволить студенту розуміти правову природу інформації та її властивостей, усвідомлювати сутність правовідносин в інформаційній сфері в частині інформаційних ресурсів, а також стан та перспективи розвитку інформаційного законодавства в цій частині.

При вивченні курсу «Інформаційні ресурси» корисно постійно проводити приклади, пов’язані із професійними питаннями та повсякденним життям із різних сегментів інформаційної сфери. Положення теорії інформаційного права в частині інформаційних ресурсів повинні максимально ілюструватись відповідними положеннями загальної теорії права та аналогіями з іншими галузями права, а під час обґрунтування того чи іншого положення, найбільше доцільним є оперування подіями та фактами, які або зрозуміли студентам, або їм відомі.

Передбачається максимально задіяти засоби комп’ютерної візуалізації (мультимедійні засоби) лекційного матеріалу та матеріалів практичних занять.

При викладенні лекційного матеріалу, а особливо при проведенні практичних занять рекомендується широко використовувати проблемний метод навчання задля максимальної активізації розумової діяльності студентів.

При викладенні матеріалу, під час обґрунтування того чи іншого положення, найбільш доцільно оперувати подіями та фактами, які є зрозуміли та відомими студентам.

З метою інтелектуального розвитку студентів, розширення їх світогляду, та у зв’язку з тим, що на вивчення дисципліни «Інформаційні ресурси» відводиться лише дев’ять ознайомлювальних лекцій, студентам запропоновані відповідні теми контрольних завдань для самостійного ознайомлення з різними напрямками вирішення питань у сфері інформаційних ресурсів.Слід також зазначити, що матеріали лекцій з даної дисципліни викладаються в інтерактивній формі, а на викладання окремих тем запрошуються відповідні фахівці Науково-дослідного інституту інформатики і права Національної академії правових наук України та Навчально-наукового центру інформаційного права та правових питань інформаційних технологій НТТУ «КПІ», що сприятиме глибокому засвоєнню студентами даної дисципліни.


 1. Навчально-методичні матеріали


Базова.
Баранов О. А. Правове забезпечення інформаційної сфери: теорія, методологія і практика : монографія / О. А. Баранов. – Київ : Едельвейс, 2014. – 497 с.Баранов О.А. Інформаційне право України: стан, проблеми, перспективи / О.А. Баранов. – К. : Видавничий дім "СофтПрес", 2005. – 316 с.Баранов А. А. Информационная инфраструктура: проблемы регулирования деятельности / А. А. Баранов. – К. : ТОВ «Видавничий дім Дмитра Бураго», 2012. – 352 с.Баранов А. А. Интернет: объект правоотношений и предмет регулирования : Монография / А. А. Баранов. – К. : Ред. журн. «Право України»; Х. : Право, 2013. – 144 с. ( Науч. сб. «Академічні правові дослідження». Прил.. к юрид. журн. «Право України»: вып. 30).Баранов А.А. Права человека и защита персональных данных / А.А. Баранов, В. М. Брыжко, Ю.К. Базанов. – К. : Государственный комитет святи и информатизации Украины, 2000. – 280 с.Бачило И. Л. Информационное право [И. Л. Бачило, В. Н. Лопатин, М. А. Федотов] : Под ред. академика РАН Б.Н. Топорнина. - СПб. : Издательство Р. Асланова "Юридический центр Пресс", 2005. – 725 с.Копылов В. А. Информационное право / В.А. Копылов. - М.: Юристъ, 2002. – 512 с.Кормич Б.А. Информационное право / Б.А. Кормич. – Х. : БУРУН и К., 2011. – 334 с.Марущак А.І. Інформаційне право: доступ до інформації: навч. посіб. / А.І. Марущак. – К.: КНТ, 2007. – 532 с.Марущак А.І. Інформаційне право: регулювання інформаційної діяльності: навч. посіб. / А.І. Марущак. – К.: Скіф, 2008. – 334 с.Кудрявцева С. П. Міжнародна інформація: навчальний посібник / С. П. Кудрявцева, В. В. Колос. — К.: Видавничий дім "Слово", 2008. — 400 с.Чучковська А. В. Правове регулювання електронної комерції в Україні : навч. посіб. / А. В. Чучковська; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К. : Центр учб. л-ри, 2007. - 223 c.Презентації лекційних занять в електронному вигляді.


Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання
123456789 -> Методичні рекомендації для студентів денної форми навчання Оздоровче і прикладне значення занять
123456789 -> «Аналіз розподілу та використання прибутку банку»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка