Методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів окр «магістр» спеціальності 03040101 «Правознавство»Сторінка4/5
Дата конвертації09.11.2017
Розмір0.61 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5

Допоміжна.

Бєлєвцева В.В. Правовий режим інформаційних ресурсів // Інформація і право. – 2011. – №3. – С. 41.


Бондарчук Ю.В., Марущак А.І. Безпека бізнесу: організаційно-правові основи. Навчальний посібник. - К.: Видавничий дім «Скіф», КНТ, 2008. - 372 c.


Ботвінкін О. Система охорони державної таємниці в Україні. Історичний аспект / О. Ботвінкін // Прав., нормат. та метрол. забезп. системи захисту інформації в Україні. - 2006. - Вип. 2. - С. 83-88.


Вакал, А. С. Правовий режим регулювання інституту банківської таємниці в України та напрямки його вдосконалення [Електронний ресурс] / А. С. Вакал // Молодіжний науковий вісник Української академії банківської справи Національного банку України. – Режим доступу: http://bulletin.uabs.edu.ua/store/jur/2011/90e1d54b4fab1c31c6d0e594d8bb1464.pdf


Декларация принципов «Построение информационного общества – глобальная задача в новом тысячелетии» [Электронный ресурс]. Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам информационного общества. Женева, 12 декабря 2003 года. – Режим доступа : http://www.itu.int/dms_pub/itu-s/md/03/wsis/doc/S03-WSIS-DOC-0009!R1!PDF-R


Директива Європейського Парламенту та Ради 97/66/ЄС від 15 грудня 1997 року «Про обробку особистих даних і захист приватної інформації в телекомунікаційному секторі”.


Европейская конвенция о защите прав человека и основополагающих свобод // Вісник Верховного Суду України, 1997. - № 3.


Закон України "Про Національну програму інформатизації" / Верховна Рада України // Відомості Верховної ради України. – 1998. – № 27-28. – ст. 181


Закон України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації" / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 49. – ст. 299.


Закон України "Про телекомунікації" / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 12. – ст. 155


Закон України «Про авторське право і суміжні права» / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 13. – ст. 64.


Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу” / Верховна Рада України // Відомості Верховної ради України. – 1995. – № 7. – ст. 45.


Закон України «Про видавничу справу» / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 32. – ст. 206.


Закон України «Про державну статистику» / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 43. – ст. 608.


Закон України «Про доступ до публічної інформації» / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 32. – ст.314.


Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» / Верховна Рада України // Відомості Верховної ради України. – 1991. – № 1. – ст. 1


Закон України «Про електронний документ та електронний документообіг» / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 36. – ст. 275.


Закон України «Про захист персональних даних» / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 34. – ст. 481.


Закон України «Про інформаційні агентства» / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 13. – ст. 83.


Закон України «Про інформацію” / Верховна Рада України // Відомості Верховної ради України. – 1992. – № 48. – ст. 650.


Закон України «Про кінематографію» / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 22. – ст. 114.


Закон України «Про музеї та музейну справу” / Верховна Рада України // Відомості Верховної ради України. – 1995. – № 25. – ст. 191.


Закон України «Про науково-технічну інформацію» / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. – 1993.– № 33. – ст. 345.


Закон України «Про наукову та науково-технічну діяльність» / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України, 1992. – № 12. – ст. 165.


Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» / Верховна Рада України // Відомості Верховної ради України. – 1994. – № 15. – ст. 86.


Закон України «Про Концепцію Національної програми інформатизації» / Верховна Рада України // Відомості Верховної ради України. – 1998. – № 27-28. – ст. 181.


Закон України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 48. – Ст. 296.


Закон України «Про основи національної безпеки України» / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 39. – ст. 351.


Закон України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні до 2015 року»;


Закон України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки» / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. – 2007. – № 12. – ст.102.


Закон України «Про поштовий зв'язок» / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 43. – ст. 1918.


Закон України «Про радіочастотний ресурс України» / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 36. – Ст. 298.


Закон України «Про телебачення та радіомовлення» / Верховна Рада України. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 10. – Ст. 43.


Закон, ВР України "Про державну таємницю" / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 16. – ст.93.


Коваль В.В.  Законодавче визначення поняття «інформаційний ресурс» / В.В. Коваль // Науковий вісник НУБіП України,– 2012.– № 173.


Кохановська О.В. Теоретико-правовий аналіз законодавчих визначень інформації та понять, суміжних з інформацією / О.В. Кохановська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки . – 2005. – С. 13-16.


Логінова С. М.. Адвокатська таємниця: теорія і практика: дис... канд. юрид. наук: 12.00.10. – К. : Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. 2002. – 183 арк.


Марутян Р. Інформаційні ресурси: нові підходи до визначення поняття / Р. Марутян // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. — К., 2009. — Вип. 18. — С. 93-104.


Марущак А. Правове регулювання відносин щодо лікарської таємниці в Україні / А. Марущак // Юридичний радник. – 2007. – №3.


Модельний інформаційний кодекс для держав-участників СНД. Частина перша.


Наказ Державного комітету зв’язку та інформатизації України «Про затвердження Порядку надання інформаційних та інших послуг з використанням електронної інформаційної системи «Електронний Уряд» № 149 від 15.08.2003 / Офіційний вісник України. – 2003. – № 48. – ст. 2547.


Наказ Державного комітету інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України та Державного комітету зв'язку та інформатизації України «Про затвердження Порядку інформаційного наповнення та технічного забезпечення Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади та Порядку функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади» № 327/225 від 25.11.2002 р.;


Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 11.07.2003 № 185 ""Про затвердження Правил роздрібної торгівлі продовольчими товарами" / Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України // Офіційний вісник України. – 2003. – № 30. – ст. 1581.


Наказ Міністерства економіки України від 19.04.2007 № 103 «Про затвердження Правил продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями» / Міністерство економіки України // Офіційний вісник України. – 2007. – № 80. – ст. 2982.


Наказ Міністерства економіки України та Міністерства транспорту та зв'язку від 11.06.2008 № 206/699 "Про затвердження Правил продажу товарів поштою" / Міністерство економіки України та Міністерство транспорту та зв'язку // Офіційний вісник України. – 2008. – № 62. – ст. 2102.


Палагнюк Ю. В. Державне регулювання аудіовізуальних засобів масової комунікації : європейський досвід та Україна: [монографія] / Ю. В. Палагнюк. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – 236 с.


Постанова Кабінету Міністрів «Про порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади» №3/2002 від 04.01.2002 року;


Постанова Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади» № 1302 від 29.08.2002 року;


Постанова Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо створення електронної інформаційної системи «Електронний уряд» № 208 від 24.02.2003 / Кабінет Міністрів України // Офіційний вісник України. – 2003. № –9. – ст. 378.


Постанова Кабінету Міністрів України від 17.03.2004, № 326 "Про затвердження Положення про Національний реєстр електронних інформаційних ресурсів" / Кабінет Міністрів України // Офіційний вісник України. – 2004. – № 11. – ст. 665.


Почепцов Г.Г. Інформаційна політика: Навч. посіб.- 2-ге вид, стер. / Г.Г. Почепцов, С.А. Чукут. – К. : 2008. - 663 с.


Правовий режим комерційної таємниці на підприємстві / О.Є. Аврамова, Т.М. Марченко // Вісник НТУ «ХПІ». – 2013. – № 6. – С. 16-19.


Присяжний П. Правові стандарти ради Європи щодо плюралізму ЗМІ: відображення в українському законодавстві та дотримання в національному інформаційному просторі / П. Присяжний // Теле- та радіожурналістика. – 2013. – Випуск 12. – С. 202–211.


Синєокий О.В. Високотехнологічне інформаційне право України / О.В. Синєокий. - Х. : Право, 2010. - 360 c.


Томашевський О.М., Цегелик Г.Г., Вітер М.Б., Дубук В.І. Навчальний посібник. - К.: Видавництво «Центр учбової літератури», 2012. - 296 с.


Тунисская программа для информационного общества. Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам информационного общества. Документ WSIS-05/TUNIS/DOC/6(Rev.1)-R 18 ноября 2005 года. Оригинал: английский. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.itu.int/wsis/documents/doc_multi.asp?lang=en&id=2266|2267


Указ Президента України від 08.07.2009 № 514 «Про Доктрину інформаційної безпеки України» / Президент України // Офіційний вісник Президента України. – 2009. – № 20. – стор. 18. – ст. 677.


Указ Президента України від 17.07.2006 № 621 «Про Положення про порядок підготовки документів щодо надання доступу до державної таємниці іноземцям та особам без громадянства»


Указ Президента України від 27.09.1999 № 1229 "Про Положення про технічний захист інформації в Україні" / Президент України // Офіційний вісник України. – 1999. – № 39. – ст. 1934.


Указ Президента України від 31.07.2000 № 928 "Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні" / Президент України // Урядовий кур'єр. – 2000. – № 143.


Шарабурина О.О. Поняття адміністративно-правового режиму інформації з обмеженим доступом (основні підходи) // Часопис Київського університету права. – 2011. – С. 120-123.


Directive 2002/19/EC of the European Parliament and of the Council of 7 March 2002 on access to, and interconnection of, electronic communications networks and associated facilities (Access Directive) [Электронный ресурс] / Европейский парламент и Совет. – Режим доступа: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0019:EN:HTMLDirective 2002/20/EC of the European Parliament and of the Council of 7 March 2002 on the authorisation of electronic communications networks and services (Authorisation Directive) [Электронный ресурс] // Official Journal L 108 , 24/04/2002 P. 0021 – 0032. – Режим доступа : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0020:EN:HTMLDirective 2002/21/EC of the European Parliament and of the Council of 7 March 2002 on a common regulatory framework for electronic communications networks and services (Framework Directive) [Электронный ресурс] / Европейский парламент и Совет // Official Journal L 108 , 24/04/2002 P. 0033 – 0050. – Режим доступа : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0033:0033: EN:PDFDirective 2002/22/EC of the European Parliament and of the Council of 7 March 2002 on universal service and users' rights relating to electronic communications networks and services (Universal Service Directive) [Электронный ресурс] / Европейский парламент и Совет // Official Journal L 108, 24/04/2002 P. 0051 – 0077. – Режим доступа : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0051:0051:EN:PDFDirective 2009/136/EC of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 amending Directive 2002/22/EC on universal service and users’ rights relating to electronic communications networks and services, Directive 2002/58/EC concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the electronic communications sector and Regulation (EC) No 2006/2004 on cooperation between national authorities responsible for the enforcement of consumer protection laws [Электронный ресурс] / Европейский Парламент и Совет // Official Journal L 337 , 18/12/2009 P. 0011 – 0036. – Режим доступа: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:337:0011:0036:En:PDFDirective 2009/140/EC of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 amending Directives 2002/21/EC on a common regulatory framework for electronic communications networks and services, 2002/19/EC on access to, and interconnection of, electronic communications networks and associated facilities, and 2002/20/EC on the authorization of electronic communications networks and services Text with EEA relevance [Электронный ресурс] // Official Journal L 337 , 18/12/2009 P. 0037 – 0069. – Режим доступа: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:337:0037:0069:EN:PDF


Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання
123456789 -> Методичні рекомендації для студентів денної форми навчання Оздоровче і прикладне значення занять
123456789 -> «Аналіз розподілу та використання прибутку банку»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка