Методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів окр «магістр» спеціальності 03040101 «Правознавство»


Додаток 1. Рейтингова система оцінюванняСторінка5/5
Дата конвертації09.11.2017
Розмір0.61 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5

Додаток 1.

Рейтингова система оцінювання
Успішність студента з вивчення дисципліни «Інформаційні ресурси» оцінюється за семестровим рейтингом. Сума набраних рейтингових балів при семестровому контролі переводиться в оцінки за системою оцінювання ECTS (європейська система оцінювання), що передбачає семибальну шкалу A, B, C, D, E, FX, F оцінок.

Рейтинг студента формується поступово протягом семестру на підставі оцінювання знань, які він отримав з дисципліни – «Інформаційні ресурси». Оцінювання проводиться за критерієм правильності та повноти, логіки та системності розкриття відповідної теми. Даний рейтинг складається з балів, що він отримує за: 1. відповіді на практичних заняттях, включаючи тематичні доповіді за відповідними темами;

 2. контрольну роботу, підготовку реферату;

 3. відповідь на заліку.

Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання:

  1. Робота на практичних заняттях

Формою перевірки рівня підготовленості студентів під час практичних занять згідно тем робочої навчальної програми є:

 • оцінювання знань студентів на практичних заняттях;

 • оцінювання виконаних завдань самостійної роботи студентів.

Ваговий бал – 5. Максимальна кількість балів на всіх практичних заняттях дорівнює 5 балів х 9 занять = 45 балів (за семестр). Оцінюється робота всіх присутніх на занятті студентів. З цією метою викладач організує роботу групами щодо аналізу вивченого матеріалу та додаткової наукової літератури, аналізу законодавства, виконання практичних та ігрових завдань. За результатами пройденого модульного матеріалу проводяться експрес-тестування.

Критерії оцінювання.  1. За відповіді на практичних заняттях:

5високий (поглиблений) рівень підготовки з питань практичного заняття, підготовка доповідей та повідомлень. Вміння працювати групами, аналізувати відповідні законодавчі акти та практично вирішувати ситуаційні завдання;

4 добрий рівень підготовки. Вміння аналізувати;

3задовільний рівень підготовки. Недостатній рівень засвоєння матеріалу, обмеження знань виключно інформацією підручника;

2незадовільний рівень підготовки. Дуже низький рівень засвоєння знань, відсутня ініціатива в обговоренні питань практичного заняття;

1незадовільний рівень підготовки. Відсутність знань з пройденого матеріалу, повна пасивність на практичних заняттях.

Заохочувальні та штрафні бали за:+ 10 балів – підготовку тематичних доповідей у презентаційній формі;

+ 5 балів – активну участь на практичних заняттях у підготовці додаткових наукових та практичних матеріалів.

- 1 бал – відсутність на практичному занятті без поважної причини.

2. За виконання завдань на СРС (доклади)

Максимальна кількість балів за виконання всіх завдань на СРС дорівнює 20 балів.

- повне виконання завдання – 18…20;

- неповне виконання завдання – 14…17;

- завдання не виконувалось – 0.

2. Контрольна робота

Модульний контроль (одна МКР).

Максимальна кількість балів за всю МКР дорівнює 20 балів.

Критерії оцінювання:

- повне виконання завдання – 16…20;

- неповне виконання завдання – 10…15;

- незадовільне виконання завдання – 0.

3. Реферат

Модульний контроль (реферат).

Максимальна кількість балів за реферат дорівнює 20 балів.

Критерії оцінювання:

- повне виконання завдання – 16…20;

- неповне виконання завдання – 10…15;

- незадовільне виконання завдання – 0.

Розмір шкали рейтингу R = 100 балів.

Розмір стартової шкали RС = 45 балів.

Розмір екзаменаційної (залікової) шкали RE = 50 балів.

Рейтингова шкала з дисципліни складає R = RC + RE = 95-100 балівУмови позитивної проміжної атестації

Для отримання «зараховано» з першої проміжної атестації (8-й тиждень) студент матиме не менше ніж 20 балів.

Для отримання «зараховано» з другої проміжної атестації (14 тиждень) студент матиме не менше ніж 40 балів.

Умови допуску до екзамену (заліку): стартовий рейтинг RC > 45 балів.

Критерії екзаменаційного оцінювання: виходячи з розміру шкали RE = 50 складаються критерії 4-5 рівнів.Переведення значення рейтингових оцінок в європейську систему оцінювання (ECTS) і традиційні оцінки для внесення їх до екзаменаційної (залікової) відомості та залікової книжки здійснюється відповідно до таблиці:

Таблиця переведення рейтингової оцінки з навчальної дисципліни RD

RD = RC + RE

Оцінка

ECTS

Традиційна екзамен. оцінка

Традиційна залікова оцінка

RD ≥ 95

A

Відмінно

Зараховано

RD = 85 ≥ 95

B

Добре

RD = 75 ≥ 84

C

RD = 65 ≥ 74

D

Задовільно

RD = 60 ≥ 64

E

RD = 40 ≥ 60

FХ

Незадовільно

Незараховано

RC < 40%

F

Недопущено

НедопущеноДодаток 2
Питання до заліку


 1. Визначення дефініції «інформація»

 2. Властивості інформації

 3. Визначення терміну «інформаційний ресурс»

 4. Сутність поняття «право на інформацію»

 5. Розкриття поняття «правовій режим інформації»

 6. Інформація з обмеженим доступом

 7. Складові інформації з обмеженим доступом

 8. Правовій режим інформації з обмеженим доступом.

 9. Особливості права власності на інформацію

 10. Оборот інформації: створення, розповсюдження, використання, зберігання та знищення інформації.

 11. Система та структура інформаційного законодавства України.

 12. Основні положення законодавчих актів про інформацію.

 13. Законодавство про доступ до публічної інформації.

 14. Основні властивості мережі Інтернет.

 15. Правове регулювання діяльності, пов'язаної з Інтернет.

 16. Особливості правового регулювання суспільних відносин, пов'язаних з використанням Інтернет.

 17. Правові підстави роботи з персональними даними

 18. Поняття «державна таємниця», загальні положення щодо державної таємниці

 19. Обмеження прав суб'єктів, пов'язаних з державною таємницею

 20. Система та структура інформаційного законодавства України в частині інформаційних ресурсів

 21. Основні положення законодавчих актів про доступ до інформації

 22. Правові гарантії свободи масової інформації

 23. Висвітлення діяльності органів державної влади засобами масової інформації

 24. Основні положення законодавчих актів про інформацію та її види

 25. Правове регулювання діяльності органів державної влади щодо створення інформації

 26. Особливі умови збереження та використання культурного надбання України

 27. Правовий статус Національного архівного фонду України

 28. Правовий статус електронного документа

 29. Умови визнання юридичної рівнозначності електронного цифрового підпису та власноручного підпису

 30. Визначення та правовий статус електронного підпису

 31. Визначення документу

 32. Особливості правового регулювання суспільних відносин, пов'язаних з використанням інформаційних ресурсів та інтернет-технологій

 33. Відповідальність провайдерів телекомунікацій за порушення права інтелектуальної власності при використанні інтернет-технологій

 34. Юридичні відмінності електронного документу від паперового документу

 35. Порядок отримання електронного цифрового підпису клієнтом

 36. Використання електронних документів в якості доказу

 37. Поняття національних електронних інформаційних ресурсів

 38. Державна реєстрація електронних інформаційних ресурсів

 39. Система електронної взаємодії з питань державних електронних інформаційних ресурсів

 40. Правові проблеми формування електронних ресурсів

 41. Персональні дані як особливий інститут охорони права на недоторканність особистого життя

 42. Поняття та особливості правового регулювання адвокатської таємниці

 43. Поняття та особливості правового регулювання нотаріальної таємниці

 44. Права та обов'язки суб’єктів відносин у сфері доступу до публічної інформації

 45. Статус суб'єктів діяльності інформаційних агентств

 46. Основні права, обов'язки і відповідальність працівників органів державної статистики

 47. Правові умови розповсюдження інформації телекомунікаційними мережами загального користування

 48. Права та обов’язки суб'єктів правовідносин в сфері надання послуг поштового зв’язку

 49. Об’єкти авторського права у сфері інформаційних ресурсів

 50. Особливості управління майновими правами суб'єктів авторського права у сфері інформаційних ресурсів

 51. Правове регулювання діяльності, пов'язаної з мережею Інтернет

 52. Особливості притягнення до юридичної відповідальності у випадку неправомірного використання інформаційних ресурсів


Додаток А
Орієнтовний зміст контрольної роботи:

«Оцінка якості роботи веб-сайтів органів влади»

Порядок виконання роботи:

1. Обрати 5 Інтернет-адрес органів влади за принципом:

 1. веб-сайт Міністерства;

 2. веб-сайт Державного комітету України;

 3. веб-сайт центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом;

 4. веб-сайт обласної або міської державної адміністрації;

 5. веб-сайт міської ради.


2. Оцінити якість веб-сайтів органів влади за критеріями оцінки:

 • Частота поновлення інформації;

 • Етап розвитку, на якому знаходиться веб-сайт;

 • Ступінь інформативності веб-сайту;

 • Наявність інтерактивних можливостей;

 • Мови, на яких доступна інформація на веб-сайті органу влади.


3. Оцінити виконання вимог до веб-сайтів органами влади, які висуваються до них законодавством України:

 • Указ Президента України «Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади» від 15 грудня 1999 року №1573/99;

 • Указ Президента «Про додаткові заходи по забезпеченню відкритості в діяльності органів державної влади» №683/2002 від 01.08.2002 року;

 • Указ Президента України «Про внесення змін до Схеми організації та взаємодії центральних органів виконавчої влади» від 19 грудня 2005 року N1784;

 • Постанова Кабінету Міністрів «Про порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади» №3/2002 від 04.01.2002 року;

 • Постанова Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади» № 1302 від 29.08.2002 року;

 • Наказ Державного комітету інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України та Державного комітету зв'язку та інформатизації України «Про затвердження Порядку інформаційного наповнення та технічного забезпечення Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади та Порядку функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади» № 327/225 від 25.11.2002 р.;

 • Постанова Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо створення електронної інформаційної системи «Електронний уряд» № 208 від 24.02.2003;

Наказ Державного комітету зв’язку та інформатизації України «Про затвердження Порядку надання інформаційних та інших послуг з використанням електронної інформаційної системи «Електронний Уряд» № 149 від 15.08.2003 р
4. Зробити висновки.

1. Критерії оцінки веб-сайтів органів влади

1) Частота поновлення інформації - кількість поновлень на сторінці на тиждень/місяць, або ж час останнього поновлення, якщо нова інформація не з'являлася тривалий період (тиждень або більше).

2) Етап розвитку, на якому знаходиться веб-сайт

Виходячи з того, що технології е-урядування впроваджуються у кілька етапів, даний критерій відображає етап, на якому перебуває відповідний веб-сайт органу влади.3) Ступінь інформативності веб-сайту

Даний критерій визначається відповідно до п. 8 і 9 Порядку, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів №3/2002, у якому подано перелік інформації, що повинна бути розміщена на веб-сайтах органів виконавчої влади. Тут можна використовувати наступні оцінки, які враховують повноту й оперативність надання інформації: • повно (виконання практично усіх вимог Постанови Кабміну №3/2002);

 • досить повно (виконання більшості вимог Постанови Кабміну № 3/2002);

 • недостатньо повно (невиконання значної частини вимог Постанови Кабміну №3/2002).

4) Наявність інтерактивних можливостей

Наводиться опис засобів, можливостей зворотного зв'язку на відповідному веб-сайті.

Цей критерій передбачає наявність можливостей на веб-сайті проводити форуми, обговорення актуальних питань керівником відповідного органу влади з громадянами, надання органами влади оперативних відповідей на поставлені питання громадянами тощо.

5) Мови, на яких доступна інформація на веб-сайті органу влади

Згідно із п. 17 згаданої Постанови Кабінету Міністрів України №3/2002, інформація на веб-сайтах центральних органів виконавчої влади, обласних державних адміністрацій, Ради Міністрів АРК, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій повинна обов'язково подаватися українською та англійською мовами, а також, у разі необхідності, іншими мовами.


2. Вимоги до веб-сайтів органів влади

Одним із завдань, етапів е-урядування, є інформування органів влади про свою діяльність через інформаційні технології. У даному випадку мова йде про відповідні характеристики та можливості веб-сайтів органів державної влади, органів місцевого самоврядування, на яких має бути розміщена необхідна інформація про місію, діяльність, компетенцію цих органів, адміністративні послуги, які вони надають; наявність зворотного зв’язку, можливість інтерактивного спілкування тощо. Веб-сайт фактично виступає практичною основою е-урядування, з’єднуючою ланкою між службовцем та громадянином. Тому, вимоги до веб-сайтів повинні бути особливо жорсткими, оскільки саме вони виступають своєрідними інформаторами для громадян щодо діяльності органів влади та засобами комунікації з ними.Вимоги щодо контенту

Щодо змісту інформації, яка повинна бути розміщена на веб-сайті органу влади, за основу необхідно брати міжнародні принципи доступу до інформації. Так, наприклад, Міжнародна організація Article 19 (Всесвітня кампанія за свободу слова) розробила принципи законодавства про свободу інформації – «право громадськості знати: принципи законодавства про свободу інформації» (Принципи АРТИКЛЯ 19), які випливають із статті 19 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права. Одним з таких принципів є «обов’язок оприлюднювати», який зобов’язує публічні органи оприлюднювати основну інформацію про свою діяльність, а саме: • оперативну інформацію про те, як публічна адміністрація функціонує, включаючи місію, фінансування, рахунки, стандарти, досягнення тощо, особливо якщо орган надає безпосередні послуги громадянам;

 • інформацію про будь-які запити, скарги чи інші дії, які громадяни можуть здійснити щодо цієї публічної адміністрації;

 • інструкції щодо порядку та механізмів, використовуючи які громадяни можуть взяти участь у формуванні та реалізації державної політики, включаючи участь у законотворчому процесі;

 • види та типи інформації, якими володіє орган влади і форми, в яких ця інформація зберігається;

 • зміст будь-яких адміністративних чи політичних рішень, що впливають на суспільство, разом з причинами прийняття подібних рішень і матеріали щодо обґрунтування їх необхідності.

Постановою Кабінету Міністрів «Про порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади» також встановлено перелік обов’язкової інформації, яку повинні розміщувати центральні та місцеві органи виконавчої влади на своїх веб-сайтах та визначено порядок оновлення цієї інформації. Нагадаємо (тема №3, можуть 1), що центральні органи виконавчої влади повинні розміщувати таку інформацію:

 • найменування органу;

 • основні завдання та нормативно-правові засади діяльності;

 • структура та керівництво органу;

 • прізвища, імена та по батькові керівників;

 • місцезнаходження апарату, структурних підрозділів місцевих держадміністрацій (поштові адреси, номери телефонів, факсів, адреси веб-сайтів та електронної пошти);

 • основні функції структурних підрозділів, а також прізвища, імена, по батькові, номери телефонів, адреси електронної пошти їх керівників;

 • нормативно-правові акти з питань, що належать до компетенції органу;

 • відомості про регуляторну діяльність органу; порядок реєстрації, ліцензування окремих видів діяльності у відповідній сфері (зразки документів, розрахункові рахунки для внесення необхідних платежів, розмір цих платежів тощо);

 • зразки документів та інших матеріалів, необхідних для звернення громадян до органу;

 • розпорядок роботи органу та час прийому керівництва підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління органу;

 • цільові програми у відповідній сфері;

 • відомості про проведення закупівлі товарів (робіт, послуг) за державні кошти;

 • державні інформаційні ресурси з питань, що належать до компетенції органу;

 • поточні та заплановані заходи і події у відповідній сфері;

 • відомості про наявні вакансії.

Вимоги щодо актуалізації

Інформація, розміщена на офіційних веб-сайтах повинна оновлюватися одразу після зміни відомостей.Вимоги щодо інтерфейсу та дизайну

Структура, дизайн веб-сайту та регламент його функціонування визначаються керівником органу виконавчої влади.Вимоги щодо інтерактивності

На веб-сайті органу влади розміщується адреса електронної пошти структурного підрозділу, відповідального за приймання і реєстрацію вхідної кореспонденції, а також надається можливість добровільної реєстрації відвідувачів для забезпечення ведення статистики відвідувань та підтримки функції зворотного зв'язку.

Розрізняються чотири види електронного надання інформаційної послуги:


 • інформування (надання безпосередньо інформації про державні (адміністративні) послуги);

 • одностороння взаємодія (забезпечена можливість користувачу отримати електронну форму документа);

 • двостороння взаємодія (забезпечена можливість обробки електронної форми документа, включаючи ідентифікацію);

 • здійснення трансакцій (електронна реалізація можливостей прийняття рішень та їх доставка).

Інформування: на веб-сторінці органа влади розміщується повна інформація про послугу (найменування послуги; адміністративний орган, що надає послугу; нормативні документи, що регулюють надання послуги; консультаційні матеріали).

Одностороння взаємодія: на веб-сторінці розміщуються електронні форми документів, які необхідні для отримання відповідної послуги. Забезпечується можливість користувачам послуг отримати та надрукувати ці форми документів, надаються інструктивні матеріали щодо їх заповнення.

Двостороння взаємодія: забезпечується приймання органом виконавчої влади заповнених форм документів в електронному вигляді для надання відповідних послуг.

Проведення трансакцій: надання органами виконавчої влади інформаційних послуг, які згідно з Законом України «Про електронний цифровий підпис» потребують ідентифікації суб'єктів правових відносин, здійснюється у відповідності до цього Закону.

Для надання інформаційних послуг через власний веб-сайт орган виконавчої влади створює на веб-сайті розділ «Каталог послуг», який містить повний перелік державних (адміністративних) послуг, які надає орган виконавчої влади і які систематизовані за сферами їх надання - громадянам України, юридичним особам України, державним службовцям України, міжнародній спільноті. Державні (адміністративні) послуги, які надаються в електронній формі (інформаційні послуги), у розділі «Каталог послуг» виділяються шляхом створення гіперпосилань на відповідну веб-сторінку, через яку здійснюється їх надання.

Рекомендована структура розділу «Каталог послуг» на веб-сайті органу виконавчої влади):

Громадянам України:


 • Державні (адміністративні послуги)

 • Інформаційні послуги

Підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління органу:

1. Довідкова інформація

2. Контактна інформація

Юридичним особам України:


 • Державні (адміністративні послуги)

 • Інформаційні послуги

Підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління органу:

 • Довідкова інформація

 • Контактна інформація

Державним службовцям України:

 • Державні (адміністративні послуги)

 • Інформаційні послуги

Підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління органу:

 • Довідкова інформація

 • Контактна інформація

Міжнародній спільноті:

 • Державні (адміністративні послуги)

 • Інформаційні послуги

Підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління органу:

 • Довідкова інформація

 • Контактна інформація

Організація інформаційних матеріалів в розділі «Каталог послуг» має ієрархічну структуру, що передбачає розміщення даних на декількох рівнях у розділах веб-сайту (на веб-сторінках). На веб-сторінках можуть бути розташовані згруповані або окремі перехресні посилання на довільні рівні ієрархії, залежно від тематичного зв'язку між даними. Такий взаємозв'язок відповідає гіперструктурі веб-сайту і забезпечує максимальну прозорість його структури. Контроль за актуальністю гіперпосилань здійснюється програмно та візуально.

Вимоги щодо формування інформаційної структури розділу «Каталог послуг»: • повинна бути забезпечена можливість розширення складу та обсягу матеріалів кожної групи без суттєвих змін загальної структури групи;

 • класифікація матеріалів повинна мати ієрархічну будову;

 • ієрархічна підпорядкованість матеріалів різного рівня має відповідати рівню їх узагальнення та важливості;

 • назви класифікаційних рівнів (рубрик) повинні бути зрозумілі широкому колу користувачів;

 • розміщення матеріалів на окремих сторінках веб-сайту повинно забезпечувати ефективне їх використання, тобто одна сторінка може відповідати одній або декільком тематичним рубрикам, якщо це забезпечує її цілісність і зручність доступу до даних;

 • повинна бути забезпечена однозначна відповідність між елементами меню та стартовими сторінками відповідних розділів.


Додаток Б
Орієнтовні теми рефератів:


  1. Електронний документообіг та особливості правового регулювання суспільних відносин, пов’язаних з ним.

  2. Особливості правового регулювання суспільних відносин, пов'язаних з використанням інформаційних ресурсів та інтернет-технологій.

  3. Особливості притягнення до юридичної відповідальності у випадку неправомірного використання інформаційних ресурсів.

  4. Основні правові проблеми, що обумовленні використанням інтернет-технологій .

  5. Особливості інформаційних правовідносин, що виникають при обробці персональних даних.

  6. Юридичні відмінності електронного документу від паперового документу.

  7. Використання електронних документів в якості доказу.

  8. Персональні дані як особливий інститут охорони права на недоторканність особистого життя.


Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання
123456789 -> Методичні рекомендації для студентів денної форми навчання Оздоровче і прикладне значення занять
123456789 -> «Аналіз розподілу та використання прибутку банку»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка