Методичні вказівки до вивчення курсу «книгознавство та бібліотекознавство»Сторінка2/2
Дата конвертації20.03.2017
Розмір0.54 Mb.
#12897
ТипМетодичні вказівки
1   2
ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ 1. Бібліотека як складова частина культури, засіб трансляції та соціальної комунікації.

 2. Інформатизація культури як засіб збереження, трансляції та самовідтворення культури.

 3. Електронні комунікації: культурологічний аспект.

 4. Інформаційне середовище бібліотеки: поняття, структура.

 5. Традиційні та нетрадиційні способи роботи в інформаційному середовищі бібліотеки.

 6. Книга - феномен культури. Функції трансляції, збереження традиції, комунікації. Книга як лінійний текст.

 7. Види і форми нелінійних книжкових текстів: енциклопедії, довідники.

 8. Бібліографія як засіб організації нелінійного книжкового простору.

 9. Бібліографічні компоненти в інформаційному середовищі бібліотеки.

 10. Цитування як відтворення ідей.

 11. Елементи бібліографії в дослідницьких роботах. Оформлення робіт.

 12. Інформаційні ресурси сучасних бібліотек (на прикладі обласної наукової бібліотеки)

 13. Опис інформаційного середовища наукової бібліотеки ДНУ: поняття, компоненти.

 14. Інтернет технології і глобальні комп’ютерні мережі.

 15. Пошук літератури в електронному каталозі.

 16. Мультимедіа-ресурси. Електронні енциклопедії.

 17. Характеристика гіпертексту як нової форми письмової комунікації.

 18. Електронні джерела інформації. Електронний каталог.

 19. Адресний пошук і алгоритм його виконання.

 20. Фактографічний пошук і алгоритм його виконання.

 21. Тематичний пошук і алгоритм його виконання.

 22. Формування уявлень про бібіліографічну картику світу як одну із форм пізнання и світогляду.

 23. Бібліографічний метод і його застосування в непрофесійній бібліографічній діяльності.

 24. Аналітико-синтетична переробка джерел інформації в навчальній і навчально-пізнавальній дільності.

 25. Первинні документи як об’єкти аналітико-синтетичної переробки.

 26. Вторинні документи як результат аналітико-синтетичної переробки інформації.

 27. Аналіз бібліографічних компонентів книжкових видань.

 28. Методика укладання бібліографічного огляду.

 29. Письменники ХХ століття про роль книги і читання в житті людини і суспільства

( письменники і їх твори - за вибором студента)

 1. Укладання списку літературних джерел з теми « ХХХХХ» (за темою реферата з іншої дисципліни)

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
1 варіант

1. Пошук книги з певної теми неможна шукати:

А) у систематичному каталозі;

Б) у алфавітному каталозі;

В) у предметному каталозі;

Г) у "Книжковому літопису".


2. Систематичний каталог організований:

А) За алфавітом авторів або заголовків документів;

Б) За датами видань, які розміщені у каталозі;

В) За переліком бібліографічних описів документів, які згруповані за галуями знань;

Г) За алфавітом предметних рубрик.
3. Яким чином можна відібрати тематично близькі статті із одного журналу за десятиліття:

А) за "Літописом журнальних статей";

Б) за головною систематичною картотекою;

В) за систематичним каталогом ;

Г) за алфавітним каталогом.
4. Знайти усі перевидання певної книги можливо:

А) за алфавітним каталогом;

Б) за систематичним каталогом;

В) за картотекою довідкових і бібліографічних видань;

Г) за службовим каталогом.
5. Яким чином Ви зможете відшукати усі книги певного автора, що зберігаються у фонді бібліотеки:

А) за бібліографічними виданнями;

Б) за картотекою заголовків;

В) за алфавітним каталогом;

Г) за "Книжковим літописом".
6. Де Ви зможете швидко знайти фактичну інформацію про державний устрій певної країни?

А) у систематичному каталозі;

Б) у довідкових виданнях;

В) у предметному каталозі;

Г) у бібліографічних виданнях.
7. У якому каталозі створюються комплекси «персоналія»:

А) у предметному;

Б) у алфавітному;

В) у систематичному;

Г) у головній систематичній картотеці.
8. Яким чином Ви будете здійснювати пошук літератури у систематичному каталозі бібліотеки:

А) за вузькою або багатоаспектною темою;

Б) за алфавітом авторів і заголовків;

В) за алфавітом заголовків документів;

Г) за галузями знання.
9. Яким чином Ви будете здійснювати пошук літератури у предметному каталозі:

А) за вузькою або багатоаспектною темою;

Б) за алфавітом авторів і заголовків;

В) за алфавітом заголовків документів;

Г) за галузями знання.
10. Яким чином Ви будете здійснювати пошук літератури в алфавітному каталозі:

А) за вузькою або багатоаспектною темою;

Б) за алфавітом авторів і заголовків;

В) за алфавітом заголовків документів;

Г) за галузями знання;

2 варіант
1. З чого складається довідково-бібліографічний апарат інформаційної оргінізації:

А) з бібліографічних описань;

Б) з системи каталогив и картотек;

В) з бібліографічних записів;

Г) з інформаційних ресурсів.
2. Яка класифікація найчастіше використовується у систематичних каталогах бібліотек України:

А) УДК;


Б) CLC;

В) DDC;


Г) ББК.
3. Для знахождення літератури конкретно-фактографічного характеру Ви використаєте, передусім:

А) Алфавітний каталог;

Б) Довідково-бібліографічні видання;

В) Систематичний каталог;

Г) Предметний каталог;
4. Для чого служить бібліографічний опис друкованого видання ?

А) для відображення змістовних ознак інформаційного ресурсу;

Б) для відображення формальних ознак інформаційного документу;

В) для створення бібліографічного видання;

Г) для організації системи каталогів і картотек;
5. Довідково-бібліографічний апарат інформаційної організації включає:

А) Алфавітний каталог;

Б) Довідкові видання;

В) картотеку журнальних статей;

Г) предметний каталог.

6. Який формальний елемент бібліографічного запису, як правило, не включається до пошукового апарату електронного каталогу:

А) автор;

Б) заголовок;

В) ціна видання;

Г) місце видання.


7. До допоміжного довідкового апарату монографій, довідників, бібліографічних видань входить:

А) Іменний показчик;

Б) Ілюстрації;

В) Таблиці;

Г) Титульний аркуш.
8. Інформаційний ресурс - це:

А) інформаційно-пошукова система;

Б) будь-який носій інформації, незалежно від змісту і матеріальної форми;

В) система каталогів та картотек;

Г) Інтернет.
9. Бібліографічна інформація - це:

А) інформація про інформаційні ресурси;

Б) бібліографічне видання;

В) сукупність бібліографічних записів;

Г) система каталогів та картотек.
10.Яка організація створює і розповсюджує бібліографічну інформацію в масштабах країни щодо нових видань і публікацій:

А) Національна бібліотека імені В. Вернадського;

Б) Російська державна бібліотека;

В) Українська книжкова палата;

Г) Український інститут наукової і технічної інформації.


Основна таблиця УДК

* 0 Загальний відділ

o 00 Загальні питання науки та культури

+ 001 Наука та знання в цілому. Організація розумової праці

# 001.1 Загальні уявлення про науку

# 002.2 Взаємозв'язок між різними галузями науки

# 002.3 Значення науки

# 002.4 Спеціальна термінологія. Наукова номенклатура

# 002.5 Наукові теорії. Гіпотези. Системи

# 002.6 Закони науки

# 002.8 Методологія

# 002.9 Розповсюдження знань і псевдознань

+ 002 Документація. Книги. Письменництво. Авторство

+ 003 Системи письма та писемності

+ 004 Комп'ютерна наука та технологія. Застосування комп'ютера

# 004.2 Комп'ютерна архітектура

# 004.3 Апаратне забезпечення комп'ютерів

# 004.4 Програмне забезпечення

# 004.5 Взаємодія людини і комп'ютера. Інтерфейс користувача

# 004.6 Дані

# 004.7 Комп'ютерні мережі

# 004.8 Штучний інтелект

# 004.9 Прикладна техніка, що базується на комп'ютерних системах. Прикладні інформаційні системи

+ 006 Стандартизація та стандарти

+ 008 Цивілізація. Культура. Прогрес

o 01 Бібліографія та бібліографічні покажчики. Каталоги

+ 011 Універсальні та загальні бібліографії

+ 012 Бібліографії творів окремих авторів і окремих творів невідомих авторів

+ 013 Бібліографії певних груп (колективів) авторів

+ 014 Бібліографія праць за певними особливостями

(анонімних праць, праць під псевдонімом тощо)

+ 015 Бібліографії за місцем видання

+ 016 Галузеві бібліографії

+ 017 Каталоги в цілому. Реальні каталоги

+ 018 Каталоги формальні

+ 019 Словникові або перехресні каталоги

o 02 Бібліотечна справа

+ 021 Функції, значення, цінність, розвиток бібліотек

+ 022 Бібліотечне приміщення, будівля та прилеглі території. Обладнання

+ 023 Організація роботи бібліотек. Кадри. Персонал бібліотек

+ 024 Відносини з читачами (обслуговування). Регулювання користуванням бібліотекою

+ 025 Адміністративні відділи бібліотеки (формування фондів, довідково-бібліографічна робота, книговидача)

+ 026 Галузеві та спеціальні бібліотеки

+ 027 Універсальні бібліотеки

+ 028 Читання (психологія читання, методи та техніка читання)

o 030 Довідкові видання загального типу (енциклопедії, словники)

o 050 Серійні публікації. Періодика (щорічники, альманахи, календарі)

o 06 Організація та інші типи об'єднання (співробітництва)

o 070 Газети. Преса

o 08 Видання змішаного змісту. Праці. Збірники

+ 087.5 Науково-популярна література для дітей

o 09 Рукописи. Раритети та рідкісні видання

+ 091 Рукописи

+ 092 Ксилографічні книги

+ 093 Інкунабули

+ 094 Інші видання, надруковані особливим, оригінальним способом

+ 095 Книги з незвичайними палітурками

+ 096 Книги з видатними ілюстраціями або використаними цінними матеріалами

+ 097 Книги зі знаками власників

+ 098 Рідкі види книг з примітними характеристиками

+ 099 Інші книги з видатними зовнішніми ознаками. Рідкісні, антикварні книги

* 1 Філософія. Психологія

o 101 Сутність і роль філософії

o 11 Метафізика

o 12 Окремі проблеми та категорії філософії

o 13 Філософія розуму та духу. Метафізика духовного життя

o 14 Філософські системи та погляди

o 155.9 Психологія

o 16 Логіка. Епістемологія. Теорія пізнання. Методологія логіки

o 17 Філософія моралі. Етика. Практична філософія

* 2 Релігія. Теологія (богослов'я)

o 21 Природна теологія. Теодицея. Бог. Раціональна теологія. Релігійна філософія

o 22 Біблія. Святе письмо

o 23 Догматична теологія

o 24 Практична теологія

o 25 Пасторська теологія (богослов'я)

o 26 Християнська церква в цілому

o 27 Загальна історія християнської церкви

o 28 Християнські церкви, секти, деномінації

o 29 Нехристиянські релігії

* 3 Суспільні науки

o 30 Теорія, методологія та методи суспільних наук. Соціографія

o 31 Демографія, соціологія, статистика

+ 311 Статистика як наука. Теорія статистики

+ 314 Демографія. Вивчення народонаселення

+ 316 Соціологія

o 32 Політика

+ 321 Форми політичної організації. Держава як політична влада

+ 322 Відносини між церквою та державою. Політика стосовно релігії. Церковна політика

+ 323 Внутрішні справи. Внутрішня політика

+ 324 Вибори. Плебісцити. Референдуми. Виборчі компанії. Корупція, зловживання під час виборів. Результати виборів

+ 325 Відкриття нових територій. Колонізація

+ 326 Рабство

+ 327 Міжнародні зв'язки. Світова політика. Міжнародні справи. Зовнішня політика

+ 328 Парламенти. Представництво народу. Уряди

+ 329 Політичні партії та рухи

o 33 Економіка. Економічна наука

+ 330 Економіка в цілому

+ 331 Праця. Працевлаштування. Робота. Економіка праці. Організація праці

+ 332 Регіональна економіка. Територіальна економіка. Економіка землі. Економіка житла

+ 334 Форми організації та співробітництва в економіці

+ 336 Фінанси

+ 338 Економічне становище. Економічна політика. Управління та планування в економіці. Виробництво. Послуги. Ціни

+ 339 Торгівля. Міжнародні економічні відносини. Світова економіка

# 339.1 Загальні питання торгівлі. Ринок

# 339.3 Внутрішня торгівля

# 339.5 Зовнішня торгівля. Міжнародна торгівля

# 339.7 Міжнародні фінанси

# 339.9 Міжнародна економіка в цілому. Міжнародні економічні зв'язки. Світове господарство

o 34 Право. Юриспруденція

+ 340 Право в цілому. Пропедевтика. Методи та допоміжні правничі науки

+ 341 Міжнародне право

+ 342 Державне право. Конституційне право. Адміністративне право

+ 343 Кримінальне право. Карні порушення

+ 344 Особливі види кримінального права. Військове, військово-морське, військово-повітряне право

+ 346 Господарське право. Правові основи державного регулювання економіки

+ 347 Цивільне право. Судовий устрій

+ 349.2 Трудове право

+ 349.3 Право соціального забезпечення

+ 349.4 Земельне право. Право планування населених пунктів

+ 349.6 Правові проблеми охорони навколишнього середовища

+ 349.7 Атомне право

o 35 Державне адміністративне управління. Військова справа

+ 351 Напрями діяльності органів державного адміністративного управління

+ 352 Нижній рівень органів управління. Органи місцевого управління. Муніципальна адміністрація. Місцеві органи

+ 353 Середній рівень органів управління. Регіональне, провінційне управління. Регіональні органи

+ 354 Вищий, найвищий рівень органів управління. Центральне, державне управління

+ 355 Військова справа в цілому

+ 356 Піхота

+ 357 Кавалерія. Кінні війська. Моторизовані війська. Військово-транспортні частини

+ 358 Артилерія. Бронетанкові війська. Інженерні війська. Військова авіація. Різні технічні служби та їх функції

+ 359 Військово-морські сили. Військово-морський флот. Особовий склад, організація

o 36 Забезпечення духовних і матеріальних життєвих потреб

+ 364 Соціальні проблеми, що породжують необхідність надання соціальної допомоги. Види соціальної допомоги

+ 365 Потреба в житлі та її задоволення. Забезпечення житлом

+ 366 Кос'юмеризм. Рух на захист інтересів та прав споживачів

+ 368 Страхування. Суспільне забезпечення шляхом взаємного розподілу ризику

+ 369 Соціальне страхування

o 37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля

+ 37.0 Основні види та принципи освіти

+ 371 Організація системи освіти та виховання. Шкільна організація

+ 372 Зміст та форма діяльності в дошкільному вихованні та початковому навчанні. Предмети усіх рівнів навчання та типів шкіл (методика)

+ 373 Види загальноосвітніх шкіл

+ 374 Позашкільна освіта і підготовка. Подальша освіта (самоосвіта)

+ 376 Освіта, навчання, підготовка спеціальних груп осіб. Спеціальні школи

+ 377 Спеціалізоване навчання. Професійно-технічне навчання. Професійні коледжі. Політехнічна освіта

+ 378 Вища освіта. Університети. Підготовка наукових кадрів

+ 379.8 Дозвілля

o 39 Етнологія. Етнографія. Звичаї. Традиції. Спосіб життя. Фольклор

+ 391 Народний одяг. Народні костюми. Національний оляг. Народні прикраси. Мода

+ 392 Звичаї, традиції в особистому житті

+ 393 Смерть. Поводження з померлими. Поховання. Обряди, пов'язані з похованнями

+ 394 Громадське життя. Життя народу

+ 395 Церемоніал. Етикет. Правила поведінки. Соціальні сходинки. Звання. Титули

+ 396 Фемінізм. Жінка і суспільство. Становище жінки

+ 397 Первісні народи. Окремі раси, племена з точки зору їх звичаїв

+ 398 Фольклор у вузькому значенні

* 4 (вільний)

* 5 Математика. Природничі науки

o 50 Загальні відомості про математичні та природничі науки

+ 501 Загальні відомості про точні науки. Математичні науки в цілому, включаючи астрономію, механіку, математичну фізику

+ 502 Природа. Дослідження природи та її збереження. Захист навколишнього середовища (довкілля) та живої природи

+ 504 Наука про навколишнє середовище. Екологія

o 51 Математика

+ 510 Фундаментальні та загальні питання математики

+ 511 Теорія чисел

+ 512 Алгебра

+ 514 Геометрія

+ 515.1 Топологія

+ 517 Аналіз

+ 519.1 Комбінаторний аналіз. Теорія графів

+ 519.2 Ймовірність. Математична статистика

+ 519.6 Обчислювальна математика

+ 519.7 Математична кібернетика

+ 519.8 Дослідження операцій

o 52 Астрономія. Астрофізика. Космічні дослідження. Геодезія

+ 520 Інструменти, прилади та методи астрономічних досліджень

+ 521 Теоретична астрономія. Небесна механіка

+ 523 Сонячна система

+ 524 Зорі. Зоряні системи. Всесвіт

+ 527 Морехідна та авіаційна астрономія. Навігація

+ 528 Геодезія. Топографо-геодезичні роботи. Фотограмметрія. Дистанційне зондування.

o 53 Фізика

+ 530.1 Основні закони (принципи) фізики

+ 531 Загальна механіка. Механіка твердих та жорстких тіл

+ 532 Загальні питання механіки рідин. Механіка рідин (гідромеханіка)

+ 533 Механіка газів. Аеромеханіка. Фізика плазми

+ 534 Механічні коливання. Акустика

+ 535 Оптика

+ 536 Теплота. Термодинаміка

+ 537 Електрика. Магнетизм. Електромагнетизм

+ 538.9 Фізика конденсованої матерії (в рідинному і твердому стані)

+ 539 Фізична теорія матерії

o 54 Хімія. Кристалографія. Мінералогія

+ 542 Практична лабораторна хімія. Препаративна та експериментальна хімія

+ 543 Аналітична хімія

+ 544 Фізична хімія

+ 546 Неорганічна хімія

+ 547 Органічна хімія

+ 548 Кристалографія

+ 549 Мінералогія. Спеціальне мінераловедення

o 55 Геологія. Науки про землю

+ 550 Допоміжні геологічні науки

+ 551 Загальна геологія. Метеорологія. Кліматологія. Історична геологія. Стратиграфія. Палеогеографія

+ 552 Петрологія. Петрографія

+ 553 Економічна геологія. Родовища корисних копалин

+ 556 Гідросфера. Вода в цілому. Гідрологія

o 56 Палеонтологія

+ 561 Палеоботаніка. Систематика викопних рослин

+ 562 Безхребетні в цілому

+ 564 Молюски. М'якуни. Ракоподібні

+ 565 Членисті

+ 567 Риби

+ 568 Зауропсиди. Ящероподібні

+ 569 Ссавці

o 57 Біологічні науки в цілому

+ 572 Антропологія

+ 573 Загальна та теоретична біологія

+ 574 Загальна екологія

+ 575 Загальна генетика. Загальна цитогенетика

+ 576 Клітинна та субклітинна біологія. Цитологія

+ 577 Матеріальні основи життя. Біохімія. Молекулярна біологія. Біофізика

+ 578 Вірусологія

+ 579 Мікробіологія

o 58 Ботаніка

+ 581 Загальна ботаніка

+ 582 Систематика рослин

o 59 Зоологія

+ 591 Загальна зоологія

+ 592 Безхребетні

+ 594 Молюски

+ 595 Членисті

+ 598 Ящероподібні

+ 599 Ссавці

* 6 Прикладні науки. Медицина. Техніка. Сільське господарство

o 60 Загальні питання прикладних наук

o 61 Медичні науки

+ 613 Гігієна в цілому. Особисте здоров'я та гігієна

+ 614 Суспільне здоров'я та гігієна. Попередження нещасних випадків

+ 615 Фармакологія. Терапія. Токсикологія

+ 616 Патологія. Клінічна медицина

# 616.1 Патологія серцево-судинної системи та крові

# 616.2 Патологія дихальної системи. Захворювання, пов'язані з органами дихання

# 616.3 Патологія травної системи. Розлади травної системи

# 614.4 Патологія лімфатичної системи, гемопатичних (кровотворних) органів, ендокринних органів

# 616.5 Шкіра. Загальний шкірний покрив тіла. Клінічна дерматологія

# 616.6 Патологія сечостатевої системи. Хвороби сечової та статевої систем

# 616.7 Патологія органів руху, пересування. Скелетна та рухова системи

# 616.8 Неврологія. Невропатологія. Нервова система

# 616.9 Контактні захворювання. Інфекційні та заразні захворювання, гарячки

+ 617 Хірургія. Ортопедія. Офтальмологія

+ 618. Гінекологія. Акушерство

+ 619 Ветеринарна медицина

o 62 Машинобудування. Техніка в цілому

+ 620 Випробування матеріалів. Матеріали промислового значення. Електростанції. Енергозбереження

+ 621 Загальне машинобудування. Ядерна техніка. Електротехніка. Машинобудування в цілому

+ 622 Гірнича справа

+ 624 Будівництво інженерних споруд та будівельні конструкції в цілому

+ 625 Шляхове будівництво. Будівництво залізниць. Будівництво автомобільних доріг

+ 628 Санітарна техніка. Водопостачання. Водопровід і каналізація. Освітлювальна техніка

+ 629 Транспорт

o 63 Сільське господарство. Лісове господарство. Мисливство. Рибне господарство

+ 630 Лісове господарство. Лісівництво

+ 631 Загальні питання сільського господарства

# 631.1 Організація та управління сільським господарством

# 631.2 Сільськогосподарські будівлі, споруди (експлуатація обладнання). Будівлі для домашньої худоби, продукції, машинного устаткування

# Сільськогосподарські машини, знаряддя та інструменти

# 631.4 Грунтознавство. Грунтові дослідження

# 631.5 Сільськогосподарські роботи. Агротехніка

# 631.6 Сільськогосподарська меліорація

# 631.8 Добрива. Збагачення органічних і неорганічних добрив. Стимулювання росту рослин. Ростові речовини. Рослинні стимулятори

+ 632 Хвороби рослин. Шкідники рослин. Захист рослин

# 632.1 Непаразитичні хвороби. Рослинні хвороби комплексного походження

# 632.2 Симптоматологія рослин

# 632.3 Бактеріальні та вірусні хвороби рослин

# 632.4 Грибкові хвороби рослин

# 632.5 Шкідливі рослини (тобто шкідливі для інших рослин)

# 632.6 Тварини - шкідники рослин (крім комах)

# 632.7 Комахи - шкідники рослин

# 632.8 Інші шкідники та хвороби рослин

# 632.9 Боротьба з хворобами рослин та шкідниками рослин

+ 633 Рільництво. Польові сільськогосподарські культури та їх виробництво

# 633.1 Хлібні злаки. Зернові культури

# 633.2 Кормові трави. Лугові та пасовищні трави

# 633.3 Кормові рослини (крім трави)

# 633.4 Харчові коренеплоди та бульби. Коренеплоди

# 633.5 Прядильні та волокнисті культури

# 633.6 Цукрові та крохмалеві рослини

# 633.7 Збуджуючі і наркотичні рослини. Рослини, що використовуються у виробництві напоїв

# 633.8 Ароматичні (ефіроолійні) рослини. Рослини-приправи. Олійні рослини. Красильні рослини. Дубильні рослини. Лікарські рослини

# 633.9 Інші рослини промислового використання

+ 634 Садівництво в цілому. Плодівництво

# 634.1 Плодівництво в цілому

# 634.2 Кісточкові плоди в цілому

# 634.3 Рутові (включаючи цитрусові). Шовковичні (тутові). Загальні питання

# 634.4 Інші плодові

# 634.5 Горіхоплодові

# 634.6 Різноманітні тропічні та субтропічні плодові

# 634.7 Невеликі плоди кущів та трав'яних рослин. Ягідні культури

# 634.8 Виноградарство. Культурні сорти винограду. Виноградники

+ 635 Овочівництво і декоративне садівництво

# 635.1 Столові (харчові) коренеплоди

# 635.2 Харчові бульбоплоди та цибулинні

# 635.3 Рослини з їстівними стеблами, листям або квітками

# 635.4 Інші зелені овочеві культури. Листові овочеві

# 635.5 Салатні рослини. Салатні овочі

# 635.6 Рослини з їстівними плодами та насінням. Бобові культури

# 635.7 Ароматичні, запашні трави. Пряні рослини

# 635.8 Гриби

# 635.9 Декоративні рослини. Декоративне садівництво

+ 636 Загальні питання тваринництва. Розведення тварин і птахів. Скотарство. Домашні тварини та їх розведення

# 636.1 Однокопитні (непарнокопитні) тварини. Домашні коні. Коні східні, азіатські коні

# 636.2 Велика рогата худоба

# 636.3 Малі жуйні тварини. Мала рогата худоба. Вівці. Кози

# 636.4 Свині

# 636.5 Домашні птахи

# 636.6 Птахи (крім домашніх та бійцівських птахів), які розводять або утримують люди

# 636.7 Собаки

# 636.8 Кішки

# 636.9 Інші тварини, яких утримують люди

+ 637 Продукти тваринництва

# 637.1 Молочна промисловість у цілому

# 637.2 Масло та маслоробство

# 637.3 Сир та сироварство

# 637.4 Яйця. Продукти переробки яєць

# 637.5 М'ясо. Свіжі м'ясні харчові продукти

# 637.6 Інша тваринна продукція (крім харчової)

+ 638 Догляд, утримання і розведення комах та інших членистоногих

# 638.1 Бджільництво. Утримання бджіл

# 638.2 Розведення шовковичного шовкопряда. Шовківництво

# 638.3 Комахи кошеніль

# 638.4 Виведення, розведення інших комах

# 638.5 Розведення паукоподібних комах

# 638.8 Утримання комах з декоративною метою

+ 639 Полювання, мисливство. Рибне господарство. Рибальство

# 639.1 Полювання

# 639.2 Риболовля. Рибальство і його продукти

# 639.3 Риборозведення. Рибництво

# 639.4 Розведення водяних молюсків

# 639.5 Розведення ракоподібних, морських їжаків, п'явок тощо

# 639.6 Інші морепродукти

o 64 Домоведення. Комунальне господарство. Служба побуту

+ 640 Типи комунально-побутових підприємств та домашнє господарство

+ 641 Продукти харчування. Приготування їжі. Страви

+ 642 Їжа та вживання їжі. Столовий посуд

+ 643 Житло. Помешкання

+ 644 Санітарно-технічне обладнання помешкань

+ 645 Предмети обстановки жила

+ 646 Одяг. Особиста гігієна

+ 647 Обслуговуючий персонал у домашньому та комунально-побутовому господарстві

+ 648 Прання. Пральні. Чистка. Прибирання приміщень

+ 649 Догляд за дітьми, хворими, інвалідами та прийом гостей

o 65 Керування підприємствами. Менеджмент. Організація виробництва, торгівлі, транспорту, зв'язку, поліграфії

+ 651 Конторська (канцелярська) справа. Офіс-менеджмент. Діловодство. Оргтехніка

+ 654 Електрозв'язок (організація та експлуатація)

+ 655 Поліграфічна промисловість. Поліграфічні підприємства. Видавництва. Книжкова торгівля

+ 656 Транспортні та поштові служби. Організація та керування перевезеннями

+ 657 Бухгалтерія. Бухгалтерський облік. Рахівництво

+ 658 Організація виробництва, менеджмент. Економіка підприємств. Організація та техніка торгівлі

+ 659 Реклама. Система інформації. Служба зовнішньої інформації та реклами (паблик рілейшнз)

o 66 Хімічна технологія. Хімічна промисловість і споріднені галузі

+ 661 Продукти хімічної промисловості

+ 662 Вибухові речовини. Паливо

+ 663 Промислова мікробіологія. Промислова мікологія. Бродильне виробництво, промисловість ферментів. Виробництво напоїв. Виробництво спиртних напоїв

+ 664 Харчова примисловість у цілому. Виробництво і консервування харчових продуктів

+ 665 Олії. Жири. Віск. Клеї. Камеді. Смоли

+ 666 Скляна і керамічна промисловість. Промисловість в'яжучих. Цемент і бетон

+ 667 Лакофарбова промисловість

+ 669 Металургія

o 67 Різні галузі промисловості та ремесла

+ 671 Вироби з дорогоцінних металів та коштовного каменю

+ 672 Вироби з заліза та сталі в цілому

+ 673 Вироби з кольорових металів (за винятком дорогоцінних металів)

+ 674 Деревообробна промисловість

+ 675 Шкіряна промисловість (включаючи виробництво хутра і штучної шкіри)

+ 676 Целюлозно-паперова промисловість

+ 677 Текстильна промисловість

+ 678 Промисловість високомолекулярних речовин. Виробництво гуми. Виробництво пластмас

+ 679 Галузі промисловості з переробки різних матеріалів

o 68 Галузі промисловості та ремесла, що виробляють готову продукцію

+ 681 Точна механіка та автоматика

+ 682 Ковальська справа. Підковування тварин. Виготовлення кованих виробів

+ 683 Залізні вироби. Слюсарна справа. Лампи з горючими речовинами. Печі

+ 684 Меблева промисловість

+ 685 Виробництво шорно-сідельних та інших виробів із шкіри. Взуттєве виробництво. Виробництво туристичного та спортивного інвентаря

+ 686 Брошурувально-палітурне виробництво. Золотіння. Срібнення. Виробництво дзеркал. Канцелярські приладдя

+ 687 Швейна промисловість. Виробництво косметичних виробів

+ 688 Галантерейні та декоративні вироби. Іграшки

+ 689 Технічні та інші аматорські ручні роботи

o 69 Будівельна промисловість. Будівельні матеріали. Будівельно-монтажні роботи

+ 691 Будівельні матеріали та компоненти

+ 692 Конструктивна частина та елементи будов

+ 693 Кам'яна або цегляна кладка та пов'язані з нею будівельні роботи

+ 694 Дерев'яні конструкції. Деревообробне виробництво. Столярні роботи

+ 696 Санітарно-технічне, газове, парове, електричне обладнання будівель та його монтаж

+ 697 Обігрівання, вентиляція та кондиціювання повітря в будовах

+ 698 Оздоблювальні та декоративні роботи

+ 699.8 Захисні засоби всередині та зовні будинків. Протиаварійні заходи

* 7 Мистецтво. Архітектура. Ігри. Спорт

o 71 Планування у межах адміністративно-територіальних одиниць. Ландшафти, парки, сади

+ 711 Принципи та практика планування. Планування в межах адміністративно-територіальних одиниць

+ 712 Ландшафтна архітектура (природна та спроектована). Парки. Сади, сквери

+ 718 Кладовища. Крематорії. Інші місця поховання померлих (планування, обладнання, догляд тощо)

+ 719 Охорона сільських і міських історичних і культурних пам'яток

o 72 Архітектура

+ 721 Будівлі в цілому

+ 725 Державні, громадські, торгові, промислові будівлі. Цивільна архітектура в цілому

+ 726 Культові споруди та будівлі. Священні та погребальні будівлі

+ 727 Будівлі освітніх, наукових та культурно-освітніх заходів

+ 728 Житлова архітектура. Житлове будівництво. Житло

o 73 Пластичні мистецтва

+ 730 Скульптура в цілому

+ 736 Гліптика. Сфрагістика

+ 737 Нумізматика

+ 739 Художня обробка металу

o 74 Малювання та креслення. Дизайн. Декоративно-прикладне мистецтво. Художні промисли

+ 741 Малювання та креслення в цілому

+ 742 Перспектива в малюнках та кресленнях

+ 743 Анатомічне малювання

+ 744 Геометричне креслення. Технічне креслення

+ 746 Рукоділля. Художнє вишивання

+ 747 Оформлення інтер'єру

+ 748 Мистецтво скляних виробів. Художні вироби зі скла та кришталю

+ 749 Художні меблі, прилади опалення та освітлення

o 75 Живопис

o 76 Графічні мистецтва. Графіка

+ 761 Гравюра високого друку

+ 762 Гравюра глибокого друку

+ 763 Гравюра плоского друку

+ 766 Прикладна графіка. Рекламна графіка

+ 769 Види гравюр

o 77 Фотографія, кінематографія та подібні процеси

+ 771 Фотографічне обладнання, апарати та матеріали

+ 772 Фотографічні системи, або процеси з використанням неорганічних речовин або фізичних явищ

+ 773 Фотографічні системи, або процеси з використанням органічних сполук

+ 774 Фотомеханічні процеси в цілому

+ 776 Фотолітографія. Фотографічні процеси виготовлення друкарських форм для плоского друку

+ 777 Форми глибокого друку. Фотогравюра. Форми високого друку (штрихові та растрові)

+ 778 Спеціальні галузі застосування та фототехніка

o 78 Музика

+ 781 Теорія музики. Загальні питання

+ 782 Театральна музика. Опера

+ 783 Церковна музика. Духовна музика. Релігійна музика

+ 784 Вокальна музика. Співи

+ 785 Інструментальна музика. Симфонічна музика. Музика для оркестрів. Музика для ансамблів

+ 786 Музика для клавішних інструментів

+ 787 Музика для смичкових та струнних інструментів

+ 788 Музика для духових інструментів

+ 789 Музика для ударних інструментів. Музика для механічних музичних інструментів

o 79 Видовищні мистецтва. Розваги. Ігри. Спорт

+ 791 Масові розваги. Вистави. Виставки

+ 792 Театр. Сценічне мистецтво. Драматичні вистави

+ 793 Відпочинок та розваги громадськості. Мистецтво руху. Танці

+ 794 Настільні ігри (на кмітливість, спритність та удачу)

+ 796 Спорт. Ігри. Фізичні вправи

+ 797 Водний спорт. Авіаційний спорт

+ 798 Кінний спорт та верхова їзда. Спортивні змагання на конях та інших тваринах

+ 799 Спортивне рибальство. Спортивне мисливство. Спортивна стрільба по цілях

* 8 Мова. Мовознавство. Художня література. Літературознавство

o 80 Загальні питання лінгвістики та літератури. Філологія

+ 801 Просодія. Віршування. Допоміжні науки та джерела філології

+ 808 Риторика. Ефективне застосування мови

o 81 Лінгвістика. Мовознавство. Мови

o 82 Художня література. Літературознавство

* 9 Географія. Біографії. Історія

o 902 Археологія

o 903 Передісторія. Доісторичні залишки. Знаряддя праці. Старожитності

o 904 Археологічні пам'ятки історичних часів

o 908 Краєзнавство

o 91 Географія. Географічні дослідження Землі та окремих країн.

o 929 Біографічні та подібні дослідження

o 93 Історія

+ 930 Історична наука. Допоміжні історичні дисципліни

o 94 Загальна історія


ЗАКОНИ УКРАЇНИ ТА НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ  1. Про видавничу справу: Закон України від 5.06.97 № 318/ 97 –ВР // Офіційний вісник України. – 1997. - № 28. –С. 3 -17.

  2. Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні: Закон України від 16.11.92// Відомості Верховної Ради України.- 1993. - № 1. – Ст.1 зі змінами, внесеними згідно із законами.

  3. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23.12.93 // Відомості Верховної Ради України. -1994. - № 13 . – Ст. 64 зі змінами, внесеними згідно із законами.

  4. ГОСТ 7.1.-84. Библиографическое описание документа: Общие требования и правила составления. – М.: Гос.комитет по стандартам,1984. – 77 с.

  5. ГОСТ 7.12-93 СИБИД. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила. – Введ. 01- 07 – 95.

  6. ГОСТ 7.23-80 СИБИД. Издания информационные. Структура и оформление: изм. № 1 от 01. 07. 87. –Введ. 01-01-82.

  7. ГОСТ 7.4 -90 СИБИД. Издания. Выходные сведения. – На замену ГОСТ 7.4-86 Введ. 01-01-91. –М. : Изд-во стандартов,1990. -13 с.

  8. ГОСТ 7.5-88 СИБИД. Журналы, сборники, информационные издания. Элементы издательского оформления. – На замену ГОСТ 7.5 -88; введ. 01-01-89.

  9. ГОСТ 7.5-98. Издательское оформление материалов, помещаемых в периодических и продолжающихся изданиях и непериодических сборниках.

  10. ГОСТ 7.62-90 СИБИД. Знаки для разметки оригиналов и исправлений корректурных и пробных оттисков. Общин требования. – Введ. 01-01-91.

  11. ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214 – 76) СИБИД. Реферат и аннотация. Общие требования. – Взамен ГОСТ 7.9- 77; введ. 01 -07 – 97.

  12. ГСТУ 29.1 -97. Журнали. Поліграфічне виконання. Загальні технічні вимоги.

  13. ГСТУ 29.2 -97. Підручники та навчальні посібники для загальноосвітніх шкіл та інших типів середніх навчальних закладів. Поліграфічне виконання. Загальні технічні вимоги.

  14. ГСТУ 29.3-2000 Газети. Поліграфічне виконання.Загальні технічні вимоги.

  15. ГСТУ 29.04- 2001 Обкладинки та палітурки. Типи. – На заміну ГОСТ 22240 -76; чинний від 01 -01 -2002.

  16. ГСТУ 29.5-2001 Видання книжкові. Поліграфічне виконання. Загальні технічні вимоги. – На заміну ОСТ 29.62 -86; чинний від 01 -07 -2001.

  17. ГСТУ 29.6- 2002. Видання для дітей. Поліграфічне виконання. Загальні технічні вимоги.

  18. ДСТУ 3017 – 95 Видання. Основні види. Терміни та визначення. – На заміну ДСТУ 3017 -95. – Чинний від 01 -01 -96.

  19. ДСТУ 3582 -97 Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила. – Чинний від

01 -07 -98.

  1. ДСТУ 7.1:2006 Система стандартів з інформації,бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1 -2003, IDT) – Введ. 2007 -07 -01.

  2. ДСТУ 4489:2005 Видання книжкові та журнальні. Вимоги до форматів. – На заміну ГОСТ 5773- 90, чинний від 01 -10 -2006.Каталог: upload
upload -> Вимоги до оформлення реферату до вступного іспиту в аспірантуру у рефераті мають бути висвітлені найважливіші питання, пов'язані з темою дисертаційної роботи вступника до аспірантури. Назва роботи має
upload -> Правила прийому до аспірантури державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
upload -> Правила прийому до аспірантури та докторантури київського національного університету культури І мистецтв
upload -> Положення про аспірантуру Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Загальна частина
upload -> Програма дисципліни «іноземна мова (англійська)»
upload -> Положення правил прийому до нту "хпі" на 2016 рік правила прийому 2016 Організацію прийому до нту "хпі" та його структурних підрозділів здійснює приймальна комісія правила прийому 2016
upload -> Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни історія науки І техніки для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
upload -> Лекція № Тема лекції: Поняття мистецтва як частини культури
upload -> Афінська держава та стародавня спарта у стародавній історії та культурі людства
upload -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка