Методичні вказівки до їх написання для студентів-бакалаврів спеціальності 050106 (облік та аудит) усіх форм навчання Мета і завдання випускної роботиСторінка3/3
Дата конвертації09.09.2018
Розмір245 Kb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3

Таблиця 2


Матеріал

Планова вартість виробленої продукції

Проміжна вартість виробленої продукції

Фактична
вартість виробленої продукції


Відхилення від плану (3–1)

За рахунок

зміни норм витрат
(2–1)


зміни цін
(3–2)

А

1

2

3

4

5

6

Примітка: для обчислення перших трьох граф:

1. Планова норма витрат планова ціна одиниці матеріалу кількість виробленої продукції.

2. Фактична норма витрат планова ціна одиниці матеріалу кількість виробленої продукції.

3. Фактична норма витрат фактична ціна одиниці матеріалу кількість виробленої продукції.

3. Тематика курсових робіт з курсу
«Економічний аналіз»


Методичні вказівки

Курсова робота з економічного аналізу передбачена навчальним планом для студентів бакалаврського рівня підготовки заочної форми навчання за спеціальністю 6106 (облік та аудит). Це важливий етап оволодіння методикою вивчення діяльності підприємств різних форм власності.

Мета підготовки курсової роботи — набування студентами навичок самостійного виконання аналітичних досліджень з питань діяльності підприємства, збирання необхідної для цього економічної інформації, її належної обробки та оформлення результатів дослідження. Завданням курсової роботи є виконання аналітичного дослідження з метою одержання економічної інформації для прийняття певного управлінського рішення, а саме: з’ясування економічної сутності об’єкта дослідження, визначення проблем, пов’язаних зі збиранням та обробкою відповідної економічної інформації, проведення економічного аналізу, формулювання та оцінювання його наслідків.

Курсову роботу з економічного аналізу передбачається виконувати за окремими темами (по варіантах) на матеріалах конкрет­ного підприємства з формуванням додатка до роботи (форм чинної звітності, використовуваних при виконанні курсової роботи), що найбільшою мірою вимагає від студента самостійності при її виконанні.

Курсова робота виконується за таким планом:

— вступ (розкривається мета підготовки курсової роботи, дається коротка характеристика об’єкта дослідження та економічної інформації, використовуваної при виконанні роботи);— параграф (розділ) 1 (розглядаються теоретичні положення, які характеризують об’єкт дослідження та методику його аналізу);

— подальші параграфи (розділи) 2, 3 (присвячуються проведенню економічного дослідження з теми курсової роботи за даними економічної інформації, яка наводиться в додатку);

— висновки (формулюються результати аналізу та пропозиції з питань теми щодо роботи підприємства та шляхів її поліпшення).

Тему курсової роботи з економічного аналізу студент самостійно вибирає з пропонованої тематики, враховуючи й власний інтерес. Крім того, студенту надається право визначити тему своєї роботи поза пропонованого переліку. В такому разі вона має бути погоджена з науковим керівником, яким є викладач, що веде лекції з курсу.

Обсяг курсової роботи — 30—40 стандартних сторінок. Для рецензування курсова робота подається до деканату в установлений термін.

Курсові роботи, які подаються після встановленого терміну, до рецензування не приймаються. Не приймаються також до рецензування і повертаються для усунення недоліків роботи з порушенням зазначених вимог (зменшений обсяг, відсутність додатка тощо).Виконані на належному рівні курсові роботи після їх рецензування допускаються до захисту. Захист роботи відбувається на кафедрі обліку та аудиту, за результатами захисту виставляються оцінки.

Тематика курсових робіт

 1. Аналіз виконання плану випуску продукції підприємством.

 2. Аналіз асортименту та структури випуску продукції підприємства.

 3. Аналіз браку та збитків від браку продукції підприємства.

 4. Аналіз якості продукції підприємства та її впливу на інші показники.

 5. Аналіз ритмічності виробництва та ритмічності випуску продукції на підприємстві.

 6. Аналіз виконання плану з обсягу реалізації продукції підприємства.

 7. Аналіз комплектності виробництва на підприємстві.

 8. Аналіз рентабельності та конкурентоспроможності продукції підприємства.

 9. Аналіз забезпеченості підприємства робочою силою та його вплив на обсяг виробництва.

 10. Аналіз використання робочого часу і стану трудової дисципліни на підприємстві.

 11. Аналіз продуктивності праці на підприємстві.

 12. Аналіз трудомісткості продукції підприємства.

 13. Аналіз виконання норм виробітку робітниками підприємства.

 14. Аналіз виконання плану організаційно-технічного розвитку підприємства.

 15. Аналіз стану основних фондів підприємства.

 16. Аналіз складу, структури, динаміки основних фондів та їх впливу на темпи зростання обсягу виробництва підприємства.

 17. Аналіз складу і використання обладнання на підприємстві.

 18. Аналіз використання обладнання підприємства.

 19. Аналіз збільшення випуску продукції, пов’язаного з поліпшенням використання основних фондів підприємства.

 20. Аналіз використання основних фондів підприємства.

 21. Аналіз виконання плану МГП та його вплив на темпи зростання виробництва.

 22. Аналіз виробничої потужності підприємства.

 23. Аналіз виконання плану МГП та його вплив на результати роботи підприємства.

 24. Аналіз забезпеченості підприємства сировиною і матеріалами та їх використання.

 25. Аналіз матеріаломісткості продукції та шляхи її зниження на підприємстві.

 26. Аналіз стану виробничих запасів підприємства.

 27. Аналіз виконання плану з собівартості продукції підпри-
  ємства.


 28. Аналіз витрат підприємства на виробництво.

 29. Аналіз матеріальних витрат у складі собівартості продукції підприємства.

 30. Аналіз витрат на оплату праці у складі собівартості продукції підприємства.

 31. Аналіз комплексних статей у виробничій собівартості продукції підприємства.

 32. Аналіз втрат від браку підприємства.

 33. Аналіз витрат підприємства на освоєння виробництва нових видів продукції.

 34. Оперативний аналіз собівартості продукції підприємства.

 35. Аналіз резервів зниження собівартості продукції підприємства.

 36. Аналіз інших операційних витрат підприємства.

 37. Аналіз чистого прибутку підприємства.

 38. Аналіз валового прибутку підприємства.

 39. Аналіз фінансових результатів від звичайної діяльності.

 40. Аналіз рентабельності окремих видів продукції.

 41. Аналіз рентабельності реалізованої продукції підприємства.

 42. Аналіз резервів збільшення прибутку та рентабельності підприємства.

 43. Аналіз використання чистого прибутку підприємства.

 44. Аналіз беззбитковості виробництва окремих видів продукції.

 45. Аналіз виконання фінансового плану підприємства.

 46. Аналіз фінансового стану підприємства.

 47. Аналіз матеріальних оборотних засобів підприємства.

 48. Аналіз оборотних засобів підприємства у сфері обігу.

 49. Аналіз майна підприємства та джерел його придбання.

 50. Аналіз ліквідності балансу підприємства.

 51. Аналіз платоспроможності підприємства.

 52. Аналіз складу оборотних засобів підприємства.

 53. Аналіз дебіторської заборгованості підприємства.

 54. Аналіз кредиторської заборгованості підприємства.

 55. Аналіз оборотності оборотних активів підприємства.

 56. Аналіз взаємовідносин підприємства з бюджетом.

 57. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства.

 58. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

 59. Аналіз фінансової стійкості підприємства.

 60. Аналіз використання кредитів банку підприємствам.ДОДАТОК

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 3
«Звіт про фінансові результати»*


Затверджено наказом Мінфіну України від 31.03.99 р. № 87,
зареєстровано в Мін’юсті України 21.06.99 р. за № 397/3690


Загальні положення

1. Цим Положенням (стандартом) визначаються зміст і форма Звіту про фінансові результати, а також загальні вимоги до розкриття його статей.2. Норми цього Положення (стандарту) стосуються звітів про фінансові результати підприємств, організацій та інших юридичних осіб (далі — підприємства) усіх форм власності (крім банків і бюджетних установ).

3. Особливості складання консолідованого звіту про фінансові результати визначаються окремим Положенням (стандартом).

4. Терміни, що використовуються в цьому Положенні (стандарті), мають таке значення:

Витрати — зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками)

Власний капітал — частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов’язань.

Доходи — збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов’язань, які призводять до зростання власного капіталу (крім зростання капіталу за рахунок внесків власників).

Збиток — перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання якого були здійснені ці витрати.

Звичайна діяльність — будь-яка основна діяльність підприємства, а також операції, що її забезпечують або виникають унаслідок її проведення.

Метод участі в капіталіметод обліку інвестицій, згідно з яким балансова вартість інвестицій відповідно збільшується або зменшується на суму збільшення або зменшення частки інвестора у власному капіталі об’єкта інвестування.

Надзвичайна подія — подія або операція, яка відрізняється від звичайної діяльності підприємства, та не очікується, що вона повторюватиметься періодично або в кожному наступному звітному періоді.

Операційна діяльність — основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю.

Основна діяльність — операції, пов’язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою створення підприємства, і забезпечують основну частку його доходу.

Прибуток — сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ними витрати.

Асоційоване підприємство — підприємство, в якому інвестору належить блокувальний (більше 25 відсотків) пакет акцій (голосів) і яке не є дочірнім або спільним підприємством інвестора.

5. Метою складання Звіту про фінансові результати є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про доходи, витрати, прибутки і збитки від діяльності підприємства за звітний період.

6. Форма Звіту про фінансові результати є додатком до цього Положення (стандарту). Для малих підприємств може передбачатися скорочена форма звіту про фінансові результати.Визнання доходів і витрат

7. За умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена, дохід у Звіті про фінансові результати відображається в момент надходження активу або погашення зобов’язання, які приводять до збільшення власного капіталу підприємства (крім зростання капіталу за рахунок внесків учасників).

8. За умови, що оцінка витрат може бути достовірно визначена, витрати відображаються у Звіті про фінансові результати в момент вибуття активу або збільшення зобов’язання, які призводять до зменшення власного капіталу підприємства (крім зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками).

9. Якщо актив забезпечує економічні вигоди протягом кількох звітних періодів, то витрати відображаються у Звіті про фінансові результати на основі систематичного та раціонального їх розподілу (наприклад, у вигляді амортизації) протягом тих звітних періодів, коли надходять відповідні економічні вигоди.10. Витрати слід негайно відображати у Звіті про фінансові результати, якщо економічні вигоди не відповідають або перестають відповідати такому стану, за якого вони визнаються активами підприємства.

11. Згортання доходів і витрат не дозволяється, крім випадків, передбачених відповідними положеннями (стандартами).Визначення прибутку (збитку)
за звітний період


12. Доходи і витрати, які відповідають критеріям, викладеним вище, наводять у Звіті про фінансові результати з метою визначення чистого прибутку або збитку звітного періоду (крім випадків, коли відповідні положення (стандарти) передбачають винятки з цього правила).

13. У статті «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» відображається загальний дохід (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт або послуг, тобто без вирахування наданих знижок, повернення проданих товарів і податків з продажу (податку на додану вартість, акцизного збору тощо).

14. У статті «Податок на додану вартість» відображається сума податку на додану вартість, яка включена до складу доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

15. У статті «Акцизний збір» підприємства платники акцизного збору відображають суму, яка врахована у складі доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

16. Підприємства, які сплачують інші збори або податки з обороту, показують їх суму у вільному рядку Звіту про фінансові результати.

17. У статті «Інші вирахування з доходу» відображаються надані знижки, повернення товарів та інші суми, що підлягають вирахуванню з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

18. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) визначається шляхом вирахування з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідних податків, зборів, знижок тощо.

19. У статті «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» показується виробнича собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) або собівартість реалізованих товарів. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) визначається згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку № 9 «Запаси».

20. Валовий прибуток (збиток) розраховується як різниця між чистим доходом від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і собівартістю реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг).

21. У статті «Інші операційні доходи» відображаються суми інших доходів від операційної діяльності підприємства, крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): дохід від операційної оренди активів; дохід від операційних курсових різниць; відшкодування раніше списаних активів; дохід від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій) тощо.

22. У статті «Адміністративні витрати» відображаються загальногосподарські витрати, пов’язані з управлінням та обслуговуванням підприємства.

23. У статті «Витрати на збут» відображаються витрати підприємства, пов’язані з реалізацією продукції (товарів) — витрати на утримання підрозділів, що займаються збутом продукції (товарів), рекламу, доставку продукції споживачам тощо.

24. У статті «Інші операційні витрати» відображаються собівартість реалізованих виробничих запасів; сумнівні (безнадійні) борги та втрати від знецінення запасів; втрати від операційних курсових різниць; визнані економічні санкції; відрахування для забезпечення наступних операційних витрат, а також усі інші витрати, що виникають у процесі операційної діяльності підприємства (крім витрат, що включаються до собівартості продукції, товарів, робіт, послуг).

25. Прибуток (збиток) від операційної діяльності визначається як алгебраїчна сума валового прибутку (збитку), іншого операційного доходу, адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат.

26. У статті «Дохід від участі в капіталі» відображається дохід, отриманий від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких ведеться методом участі в капіталі.

27. У статті «Інші фінансові доходи» показуються дивіденди, відсотки та інші доходи, отримані від фінансових інвестицій (крім доходів, які обліковуються за методом участі в капіталі).

28. У статті «Інші доходи» показується дохід від реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів і майнових комплексів; дохід від неопераційних курсових різниць та інші доходи, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов’язані з операційною діяльністю підприємства.

29. У статті «Фінансові витрати» показуються витрати на проценти та інші витрати підприємства, пов’язані із залученням позикового капіталу.

30. У статті «Втрати від участі в капіталі» відображається збиток, спричинений інвестиціями в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких провадиться методом участі в капіталі.

31. У статті «Інші витрати» відображаються собівартість реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів; втрати від неопераційних курсових різниць; втрати від уцінки фінансових інвестицій та необоротних активів; інші витрати, які виникають у процесі звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов’язані з операційною діяльністю підприємства.

32. Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування визначається як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від основної діяльності, фінансових та інших доходів (прибутків), фінансових та інших витрат (збитків).

33. У статті «Податки на прибуток» показується сума податків на прибуток від звичайної діяльності, визначена згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку № 17 «Податок на прибуток».

34. Прибуток від звичайної діяльності визначається як різниця між прибутком від звичайної діяльності до оподаткування та сумою податків з прибутку. Збиток від звичайної діяльності дорівнює збитку від звичайної діяльності до оподаткування та сумі податків на прибуток.

35. У статтях «Надзвичайні доходи» і «Надзвичайні витрати» відображаються відповідно: невідшкодовані збитки від надзвичайних подій (стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо), включаючи витрати на запобігання виникненню втрат від стихійного лиха та техно­генних аварій, які визначені за вирахуванням суми страхового відшкодування та покриття втрат від надзвичайних ситуацій за рахунок інших джерел; прибутки або збитки від інших подій та операцій, які відповідають визначенню надзвичайних подій, наведеному у цьому Положенні (стандарті). Збитки від надзвичайних подій відображаються за вирахуванням суми, на яку зменшується податок на прибуток від звичайної діяльності внаслідок цих збитків. Зміст і вартісна оцінка доходів або витрат від кожної надзвичайної події слід окремо розкривати в примітках до фінансових звітів.

36. У статті «Податки з надзвичайного прибутку» відображається сума податків, що підлягає сплаті з прибутку від надзвичайних подій.

37. Чистий прибуток (збиток) розраховується як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від звичайної діяльності та надзвичайного прибутку, надзвичайного збитку та податків з надзвичайного прибутку.

Елементи операційних витрат

38. У розділі II Звіту про фінансові результати наводяться відповідні елементи операційних витрат (на виробництво і збут, управління та інші операційні витрати), яких зазнало підприємство в процесі своєї діяльності протягом звітного періоду.Розрахунок показників прибутковості акцій

39. Розділ III Звіту про фінансові результати заповнюють акціонерні товариства, прості акції або потенційні прості акції яких відкрито продаються та купуються на фондових біржах, включаючи товариства, які перебувають у процесі випуску таких акцій.

40. У статті «Середньорічна кількість простих акцій» наводиться середньозважена кількість простих акцій, які перебували в обігу протягом звітного періоду.

41. У статті «Скоригована середньорічна кількість простих акцій» показується середньорічна кількість простих акцій в обігу, скоригована на кількість простих акцій, що можуть бути випущені в обіг згідно з укладеними угодами (опціон, ф’ючерсний контракт тощо).

42. У статті «Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію» наводиться показник, який розраховується шляхом ділення суми чистого прибутку або збитку, який належить власникам простих акцій, на середньорічну кількість простих акцій.

43. У статті «Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію» відображається показник, який розраховується діленням скоригованої суми чистого прибутку, який належить власникам простих акцій, на скориговану середньорічну кількість простих акцій.44. Розрахунок середньорічної кількості акцій, чистого прибутку, який належить власникам простих акцій, та їх коригування здійснюється згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 24 «Прибуток на акцію».

45. У статті «Дивіденди на одну просту акцію» відображається показник, який розраховується шляхом ділення суми оголошених дивідендів на кількість простих акцій, за якими сплачуються дивіденди.* Без звітної форми.Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Програма навчальної дисципліни підготовки бакалавра спеціальності 010101 «Дошкільна освіта» 2016
2017 -> Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи Львів 2016 Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи
2017 -> План роботи обласного навчально-методичного центру підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів
2017 -> Галицько-Волинське князівство
2017 -> Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи студентів 3,4 курсу з дисципліни Іноземна мова
2017 -> Вплив струму на організм людини. Заходи техніки безпеки під час роботи з електричними пристроями
2017 -> Картка самооцінювання
2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни «Проблеми вищої освіти» галузь знань 06 «Журналістика»
2017 -> Філософія Середньовіччя
2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни соціальна педагогіка Галузь знань: 0101 «Педагогічна освіта»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка