Методичні вказівки до здачі тестового модульного контролю з дисципліни „Політекономія для студентівСторінка1/6
Дата конвертації31.10.2017
Розмір0.83 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6
Міністерство освіти і науки України

Тернопільський національний технічний університет

імені Івана Пулюя


Кафедра економіки та фінансів

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ЗДАЧІ ТЕСТОВОГО

МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

з дисципліни „Політекономія”

для студентів економічних спеціальностей

денної форми навчання


Тернопіль, 2016

Методичні вказівки до здачі тестового модульного контролю з дисципліни „Політекономія” для студентів економічних спеціальностей денної форми навчання / Укладачі к.е.н., доц. Артеменко Л. Б., ст. викл. Нагорняк І. С. – Тернопіль: ТНТУ, 2016. – 56 с.
Рецензент: к.е.н., доц. Хрупович С.Є.,

      к.е.н., доц. Мариненко Н.Ю.


Відповідальний за випуск: д.е.н., проф., зав.кафедрою

                    економіки та фінансів Панухник О.В.

Методичні вказівки розглянуті на засіданні кафедри економіки та фінансів. Протокол № __ від «__» ____________ 2016 р.

Методичні вказівки схвалені та рекомендовані до друку на засіданні науково-методичної комісії факультету економіки та менеджменту Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. Протокол № __ від «__» ____________ 2016 р.

ЗМІСТ
ВСТУП…………………………………………………………………………….4
ТЕМАТИЧНИЙ ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ «ПОЛІТЕКОНОМІЯ»…………7
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

     Модуль 1…….………………………………………………………………….8

     Модуль 2…….…………………………………………………………………24

     Модуль 3…….…………………………………………………………………39


ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………55
ВСТУП
Знання політекономії – першооснова вмілого керівництва державою

Марк Твен

Політекономія як наука досліджує і розкриває економічну анатомію суспільства, її категорії, закони функціонування та розвитку. Будучи суспільною дисципліною системного типу, вона посідає центральне місце в економічних дисциплінах, будучи їх ядром.Основною метою викладання дисципліни «Політекономії» є набуття майбутніми фахівцями глибоких економічних знань, формування у них нового економічного мислення, адекватного ринковим відносинам; формування навичок аналізувати реальні економічні процеси і приймати обґрунтовані рішення з приводу економічних проблем, пов’язаних з їх майбутньою практичною діяльністю.

Як методологічна основа курс «Політекономія» надає уявлення про закономірності функціонування національного господарства в цілому, про показники суспільного виробництва і фактори, які впливають на них, про зміст бюджетно-податкової і кредитно-грошової політики, роль держави в регулюванні національної економіки.

Предметом вивчення дисципліни «Політекономія» є основоположні економічні категорії, економічні закони та принципи функціонування економічних систем; економічні відносини та діалектика взаємозв'язку їх структурних елементів; визначення принципових рис основних соціально-економічних систем та напрямів їх еволюції, проблеми ефективного використання обмежених виробничих ресурсів і шляхи забезпечення суспільних потреб.

Основними завданнями вивчення дисципліни є:

 • дослідження механізму становлення різних форм господарювання, розвитку ринкової інфраструктури, ціноутворення на макро- і мікрорівнях;

 • аналіз закономірностей розвитку ринкової економіки як основи функціонування різних сучасних господарських систем;

 • ключові питання трансформаційних процесів з погляду нових світоглядних, концептуальних і теоретичних підходів економічного життя і науки;

 • розкриття закономірностей суспільного відтворення, економічного зростання та циклічних коливань в економіці;

 • сучасні процеси глобалізації світогосподарських зв’язків та шляхи вирішення загальноцивілізаційних проблем людства.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

 • економічні закони, категорії, поняття в межах програми курсу;

 • систему економічних знань, історію їх виникнення та еволюцією товарно-грошових відносин і підприємництва;

 • логіку функціонування ринкових відносин у конкретних господарських системах, її складності та соціально-економічні суперечності;

 • економічні концепції, які допоможуть мислити послідовно в широкому діапазоні суспільних проблем;

вміти:

 • застосовувати прийоми економічних досліджень для аналізу функціонування економічних явищ та процесів;

 • формувати цілісний погляд на основи економіки як системи знань, науково обґрунтовувати особливості формування і розвитку соціально-економічних явищ в умовах сучасної трансформаційної економіки України;

 • орієнтуватись у проблемах розвитку підприємництва, ринкових відносин, фінансово-кредитної та банківської систем господарства;

 • аналізувати діяльність державних важелів на економічні процеси в країні;

 • дати оцінку міжнародним подіям економічного життя та зробити правильні висновки та узагальнення

Самостійна робота студентів спрямована на розвиток їхньої пізнавальної активності, опанування основними уміннями та навичками опрацювання навчальних матеріалів, поглиблення вже набутих економічних знань та розвиток творчого мислення.

Методи оцінювання: експрес опитування; поточне тестування; розв'язок ситуаційних задач; складання словника іншомовних термінів за темою; анотація додатково вивченої літератури.

Форми самостійної роботи студентів: підготовка до семінарських занять; вирішення тестових завдань; підготовка фіксованих виступів, рефератів, презентацій; підготовка: до участі в дискусіях та обговоренні проблемних питань; наукових доповідей на засіданнях наукових гуртків; участі в студентських наукових конференціях, в олімпіадах і конкурсах з економіки; модульних і підсумкового контролю.

Входження України у західний освітянській простір вимагає по новому звернутися до ВНЗ з дотриманням певних стандартів і правил, сумісних із Європейською кредитно-трансферною системою навчання (ECST). З огляду на це зменшується кількість аудиторних занять на користь індивідуальної та самостійної роботи.Модуль – це частина програми дисципліни, яка складається з пов’язаних між собою у певному співвідношенні теоретичних, емпіричних і практичних компонентів змісту, кожна складова якого оцінюється в балах.

У системі навчання тестування, як із використанням комп’ютерних технологій системи Atutor, так і традиційно – на паперових носіях є одним із методів, який застосовують для діагностики й контролю знань студентів. Від інших засобів контролю та результатів навчальної діяльності воно відрізняється точністю й доступністю вимірювань.

Основна функція тестів – це поточний контроль, модульне оцінювання та перевірка результатів отриманих окремим кредитом. Упровадження тестових технологій у навчальний процес має певне значення для підвищення якості навчання: неупередженість під час оцінювання знань студентів; сприяння логічному мисленню студентів (відкриті та творчі тести). До переваг цієї системи належать: мінімізація емоційного впливу викладача на студента, формування позитивної мотивації навчально-пізнавальної діяльності, стабілізація роботи і системи оцінювання знань студентів.

Мета модульно-рейтингового контролю знань студентів:


 • підвищення мотивації студентів до системної активної роботи впродовж навчального року та переорієнтація на формування стійких знань, умінь та навичок;

 • виявлення недоліків у знаннях та вміннях студентів, і визначення заходів щодо їх усунення;

 • забезпечення належних умов вивчення програмного матеріалу й підготовки до контрольних заходів шляхом чіткого їх розмежування за змістом і в часі;

 • відкритість контролю: ознайомлення студентів із контрольними завданнями та формами контрольних заходів, критеріями оцінювання знань;

 • розвиток творчого мислення та підвищення ефективності роботи викладацького складу;

 • отримання студентами, викладачами й керівництвом інституту об’єктивної оперативної інформації про хід навчальної діяльності, якість засвоєння навчального матеріалу студентами;

 • розширення можливостей для всебічного розкриття здібностей студентів, розвитку їх творчого мислення.

Для організації модульно-рейтингового контролю знань студентів з дисципліни “Політична економія” навчальний матеріал розділено на окремі логічно-змістовні єдині частини – модулі. Перший модуль з “Політичної економії” охоплює № 1-7 теми; другий –№ 8-10 теми; третій – № 11-16 теми.

У межах модуля оцінюються теоретичні та практичні знання студентів через роботу на семінарських заняттях, виконання практичних завдань, контрольних і самостійних робіт, тестування.

Оцінка за модуль ставиться викладачем після визначення усіх складових частин модуля на підставі проведеного контрольного заходу та поточних оцінок студентів.

Методичні вказівки підготовлені у відповідності до освітньо-професійної програми галузі знань: управління та адміністрування спеціальності ступеня «бакалавр»: 071 – Облік і оподаткування, 072 – Фінанси, банківська справа, 075 – Маркетинг, 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність; та галузі знань: соціальні та поведінкові науки – 051 – Економіка.ТЕМАТИЧНИЙ ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ «ПОЛІТЕКОНОМІЯ»


№ тем

Назва теми

Лекції/

практичні заняття


Змістовий модуль 1

(загальні основи економіки)
№ 1

Предмет і метод політекономії.

2 / 2

№ 2

Виробництво та його фактори.

2 / 2

№ 3

Товарне виробництво – основа ринкового господарства.

3 / 3

№ 4

Форми та відносини власності.

1 / 1

№ 5

Ринкова організація: зміст та структура

2 / 2

№ 6

Ціна і ринкова рівновага

2 / 2

№ 7

Монополія і конкуренція

2 / 2
Змістовий модуль 2 (мікроекономіка)
№ 8

Підприємство та підприємництво

4 / 4

№ 9

Розподіл доходів

4 / 4

№ 10

Маркетинг та менеджмент

2 / 2
Змістовий модуль 3 (макроекономіка)
№ 11

Роль держави в ринковій економіці

2 / 2

№ 12

Фінансово - кредитна система

2 / 2

№ 13

Відтворення та економічне зростання на макрорівні

3 / 3

№ 14

Циклічність розвитку економіки

1 / 1

№ 15

Світове господарство

2 / 2

№ 16

Міжнародна валютно-фінансова система

2 / 2

Форма підсумкового контролю – екзамен , курсова робота

Всього з дисципліни: - 180 годин 36 / 36

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
МОДУЛЬ № 1

1. Яке з визначень точніше передає сутність предмету політекономії?

 1. наука про суспільство на різних стадіях його розвитку;

 2. наука про відносини у суспільстві з приводу раціонального використання обмежених ресурсів;

 3. наука про управління підприємствами для досягнення максимального прибутку;

 4. наука про вибір ефективної державної політики для вирішення актуальних соціальних проблем.

2. Економіка – це:

 1. народне господарство певної країни;

 2. сукупність економічних відносин між людьми у сфері виробництва, розподілу, обміну і споживання продукції;

 3. економічна наука, що вивчає окремі частини народного господарства;

 4. сукупність економічних відносин між людьми у сфері суспільного виробництва;

 5. вірні відповіді B і D.

3. Яке з наведених положень немає відношення до визначення предмета політекономії?

 1. ефективне використання ресурсів;

 2. максимальне задоволення потреб;

 3. необмежені виробничі ресурси;

 4. обмеженість благ.

4. Термін “економіка” вперше був введений в науковий оборот:

 1. Аристотелем;

 2. Ксенофонтом;

 3. Монкретьєном;

 4. Платоном;

 5. Варроном.

5. В історії економічної думки першою школою виділилась така школа (напрямок), як:

 1. меркантилізм;

 2. фізіократія;

 3. класична політекономія;

 4. кейнсіанство.

 5. монетаризм;

 6. неокласика.

6. Хто з економістів є засновником теорії трудової вартості?

 1. Платон (427-347 до н.е.).

 2. Монкрентьєн (1575-1621 р.).

 3. Сміт (1723-1790р.).

 4. Т.Р. Мальтус (1766-1834р.).

 5. К. Маркс (1818-1883р.).

7. Що вважали джерелом багатства представники школи фізіократів?

 1. дорогоцінні метали і камені;

 2. підприємницькі здібності;

 3. зовнішню і внутрішню торгівлю;

 4. сферу виробництва, представлену сільським господарством;

 5. природні багатства і корисні копалини.

8. Що вважала як джерело багатства перша економіко-теоретична школа - меркантилізм?

 1. сферу виробництва;

 2. процес праці;

 3. внутрішню і зовнішню торгівлю;

 4. природні багатства і корисні копалини;

 5. золото і дорогоцінні камені.

9. Яке з положень найбільш повно розкриває основні функції політичної економії?

  1. економічна теорія розкриває суть економічних законів;

  2. економічна теорія виконує практичну, пізнавальну, методологічну функції та формує економічне мислення;

  3. економічна теорія розробляє наукові основи управління народним господарством;

  4. економічна теорія лише формує економічне мислення;

  5. економічна теорія є теоретичною базою для всіх інших економічних наук.

10. У чому суть теорії маржиналізму?

 1. це суб'єктивна концепція цінності, розроблена на основі принципу граничної корисності економічних благ;

 2. це теорія, що пояснює економічні закони розвитку суспільства на основі аналізу поверхневих явищ обміну і ринкових відносин;

 3. це теорія, яка стверджує, що в основі ціни лежить вартість, обумовлена суспільно-необхідними витратами праці;

 4. це напрямок, який пояснює що в основі ціни лежить вартість, обумовлена корисністю речі;

 5. це напрямок, який стверджує, що вартість як цінність є відношення між людиною і річчю.

11. У чому полягає сутність методу наукової абстракції?

 1. у розчленуванні економічного явища на окремі елементи і дослідженні кожного з них окремо;

 2. у логічному висновку про ціле на основі окремих фактів;

 3. у відмові при вивченні явища від розгляду його поверхневих, несуттєвих сторін і зосередженні дослідження на з’ясуванні внутрішніх, суттєвих зв’язків.


12. У чому полягає сутність методу аналізу?

 1. у об’єднанні різних елементів, сторін об’єкта в єдине ціле з урахуванням взаємозв’язків між ними;

 2. це метод пізнання від загального до окремого;

 3. це метод пізнання від окремого до загального, від знання нижчого ступеня до знання вищого ступеня;

 4. у розкладанні об’єкту дослідження на окремі частини, кожна з яких вивчається окремо;

 5. у вивченні економічних процесів у тій історичній послідовності, в якій вони виникли і розвивалися.

13. У чому полягає сутність методу індукції?

 1. у розкладанні об’єкту дослідження на окремі частини, кожна з яких вивчається окремо;

 2. у об’єднанні різних елементів, сторін об’єкта в єдине ціле з урахуванням взаємозв’язків між ними;

 3. це метод пізнання від загального до окремого;

 4. це метод пізнання від окремого до загального, від знання нижчого ступеня до знання вищого ступеня;

 5. у вивченні економічних процесів у тій історичній послідовності, в якій вони виникли і розвивалися.

14. У чому полягає сутність методу синтезу?

А. у розкладанні об’єкту дослідження на окремі частини, кожна з яких вивчається окремо;

В. у об’єднанні різних елементів, сторін об’єкта в єдине ціле з урахуванням

взаємозв’язків між ними;

С. це метод пізнання від загального до окремого;

D. це метод пізнання від окремого до загального, від знання нижчого ступеня

до знання вищого ступеня;

Е. у вивченні економічних процесів у тій історичній послідовності, в якій вони

виникли і розвивалися.

15. Яке з визначень точніше передає сутність дедуктивного методу пізнання:


  1. висування гіпотез та їх подальша перевірка на фактах;

  2. вимушене спрощення об’єкту, що досліджується для глибокого вивчення його окремих сторін;

  3. проведення лабораторного експерименту, на підставі якого формулюється певна залежність між економічними явищами?

16. Економічні закони, які діють в межах окремої суспільно-економічної формації, відносяться до:

 1. загальних економічних законів;

 2. специфічних економічних законів;

 3. стадійних економічних законів;

 4. формаційних законів.

17. Що розуміють під загальними економічними законами суспільного розвитку?

 1. закони, що виражають мету і засоби досягнення цієї мети;

 2. закони, що діють завжди і у всіх способах виробництва;

 3. закони, властиві лише даному способу виробництва;

 4. закони конкретних суспільних форм виробництва;

 5. закони, характерні тільки для кількох економічних систем.

18. Що розуміється під стадійними економічними законами суспільного розвитку?

 1. закони, що виражають мету і засоби досягнення цієї мети;

 2. закони, що діють завжди і у всіх способах виробництва;

 3. закони, властиві лише даному способу виробництва;

 4. закони, які функціонують лише на окремих стадіях даної економічної системи;

 5. закони, характерні тільки для кількох економічних систем.

19. Товар, власність, капітал, прибуток – це:

  1. економічні принципи;

  2. економічні моделі;

  3. економічні закони;

  4. економічні категорії.

20. Позитивна економічна наука вивчає:

A. «що є»;

B. позитивні тенденції в економічному розвиткові;

C. «що має бути»;

D. негативні тенденції в економічному розвиткові;

E. оціночні міркування.21. Загальний рівень цін і безробіття в економічні системі вивчає:

 1. мікроекономіка;

 2. макроекономіка;

 3. менеджмент;

 4. міжнародні фінанси;

 5. світова економіка.

22. З яких елементів складається будь-яка економічна система?

 1. з продуктивних сил і виробничих відносин;

 2. з продуктивних сил, економічних відносин та господарського механізму;

 3. з техніко-економічних, організаційно-економічних, соціально-економічних відносин та механізму господарювання;

 4. з продуктивних сил і відносин власності на засоби виробництва;

 5. з відносин власності і механізму господарювання.


23. Яке з визначень розкриває суть економічної системи? Економічна система - це:

 1. сфера функціонування продуктивних сил і економічних відносин, взаємодія яких характеризує сукупність організаційних форм та видів господарської діяльності;

 2. це сукупність певних елементів або підсистем і зв'язків між ними, якій властиві ознаки цілісності;

 3. це сукупність усіх видів економічної діяльності людей у процесі їх взаємодії, спрямованих на виробництво, обмін, розподіл і споживання товарів і послуг, а також нарегулювання такої діяльності відповідно до мети суспільства;

 4. усі інші відповіді є вірними.

24. Внаслідок обмеженості економічних ресурсів і необмеженості потреб економічних суб’єктів перед ними постає:

  1. проблема вибору і оцінки альтернативної вартості рішень;

  2. проблема координації дій всіх учасників ринку;

  3. проблема справедливого розподілу доходів;

  4. проблема грошової оцінки ресурсів.

25. Основними типами економічних систем прийнято вважати:

 1. ринкова економіка, змішана економіка, традиційна економіка, командна економіка;

 2. товарне виробництво, чистий ринок, змішана економіка;

 3. натуральне господарство, просте товарне виробництво, підприємницьке товарне виробництво;

 4. ринкова економіка, традиційна економіка, планова економіка.

Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> 1. Коротко про симетрію…
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями Оцінка стану кишкової мікрофлори у дітей раннього віку, хворих на пневмонію на фоні залізодефіцитної анемії
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями зміни мікробіоценозу кишечника у дітей, хворих на гострий обструктивний бронхіт бронхіальну астму (проміжний)
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Урок з хімії у 9-му класі на тему: "Жири. Склад жирів, їх утворення. Жири в природі. Біологічна роль жирів"


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка