Методичні вказівки щодо написання курсових робіт для студентів окр "магістр"Дата конвертації20.03.2017
Розмір0.59 Mb.
ТипМетодичні вказівки
Міністерство освіти і науки

ДВНЗ “ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА”
Кафедра управління та бізнес адміністрування


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

щодо написання курсових робіт

для студентів ОКР “магістр”

галузі знань 07 Управління та адміністрування

спеціальності 073 Менеджмент

освітньої програми "Бізнес-адміністрування"

та "Управління навчальним закладом"

Івано-Франківськ – 2015

Методичні вказівки щодо написання курсових робіт для студентів ОКР «магістр» галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 073 Менеджмент освітньої програми "Бізнес-адміністрування" та "Управління навчальним закладом" – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника, 2015. – 26 с.
Підготували:

Якубів В.М. – доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри управління та бізнес-адміністрування

Мельничук С.М. – кандидат юридичних наук, доцент

Жук О.І. – кандидат економічних наук, доцент

Іщук О.Ю. – кандидат психологічних наук

Романюк К.О. – кандидат педагогічних наук

Григорук І.І. – асистент

Твердохліб В.В. – асистент
Обговорено і схвалено на засіданні кафедри управління та бізнес-адміністрування (протокол № __ від __ _________ 2015 р.)

© Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, 2015


ЗМІСТ


Загальні положення та вимоги

4

Етапи підготовки курсової роботи

4

Вибір теми курсової роботи

5

Складання плану курсової роботи

5

Структура та зміст курсової роботи

5

Оформлення курсової роботи

7

Рецензування і захист курсової роботи

9

Основні критерії оцінювання курсової роботи

9

Додатки

Загальні положення

Курсова робота (КР) виконується студентами у відповідності до навчального плану підготовки магістрів галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 073 Менеджмент освітньої програми "Бізнес-адміністрування" та "Управління навчальним закладом".

Мета написання курсової роботи полягає у формуванні умінь і навичок потрібних студентам для прийняття самостійних рішень та у розвитку потреби систематично поповнювати свої знання і творчо їх застосовувати у практичній діяльності. Виконання курсової робота дозволить студентам:


 • глибоко засвоїти теоретичні знання з управління;

 • набути досвіду і сформувати навички самостійної роботи з літературними джерелами,

 • розвивати уміння використовувати літературні джерела у процесі вирішення різних навчально-практичних питань;

 • виробити вміння використовувати у виробничих умовах нормативні акти, методичні рекомендації тощо;

 • виробити навички критичної оцінки існуючої практики управління на підприємствах та установах;

 • сформувати вміння самостійно викладати матеріал у вигляді логічно структурованої системи теоретичних положень і методичних рекомендацій.

Курсова робота виконується при безпосередньому науковому і методичному керівництві кафедри. Наукові керівники з підготовки і перевірки курсових робіт затверджуються кафедрою. Об’єктом проектування є реальне підприємство чи заклад освіти.

Етапи підготовки курсової роботи

Підготовка курсової роботи передбачає такі етапи:

• вибір теми;

• складання попереднього плану;

• добір літературних джерел і фактичного матеріалу;

• консультація з науковим керівником і уточнення плану роботи;

• написання та оформлення курсової роботи;

• подання її на кафедру для рецензування;

• доопрацювання після рецензії;

• захист роботи.Вибір теми курсової роботи

Першим етапом курсової роботи є вибір теми. Вдалий вибір теми значною мірою впливає на ефективність роботи студента. Тематику курсових робіт наведено в додатку А і додатку Б. Тему курсової роботи студент обирає самостійно, керуючись переліком тем, затвердженим кафедрою управління та бізнес-адміністрування. Не допускається вибір двох однакових тем в одній академічній групі.

Рекомендована кафедрою тематика не обов'язково використовується як єдине джерело при виборі теми курсової роботи. Студент має право запропонувати на розгляд кафедри власну тему, попередньо узгодивши її з керівником. При цьому студент повинен написати заяву на ім’я завідувача кафедри управління та бізнес-адміністрування, в якій має вказати предмет дослідження, об’єкт, на практичних матеріалах якого може бути написана робота та обґрунтувати причини, що зумовили вибір даної теми.

Складання плану курсової роботи

План — основа будь-якої роботи. План визначає структуру, зміст, логічний взаємозв’язок частин роботи. З плану видно, наскільки глибоко студент вивчив матеріал з обраної теми і зміг виділити головне, як він зрозумів проблему в цілому і окремі її частини.

На основі вивчення нормативних документів, статистичних збірників, спеціальної літератури, консультації з викладачем студент складає спочатку стислий, а потім деталізований план курсової роботи, який у процесі подальшої роботи може доповнюватись і уточнюватись.

План роботи та її основні положення необхідно узгоджувати з керівником роботи. Структура плану повинна підкреслювати дослідницьку спрямованість роботи і відповідати вимогам, що ставляться до курсової роботи.Структура та зміст курсової роботи

При написанні курсової роботи необхідно забезпечити: • відповідність основних положень роботи та її спрямованості законам України, постановам та декретам уряду;

 • достатню повноту і комплексність фактичного матеріалу, що дає змогу аналізувати всі основні питання вибраної теми;

 • економічну грамотність і достатню глибину аналізу матеріалу;

 • використання економіко-математичних методів.

Крім переліченого, робота обов’язково має містити пропозиції і висновки щодо вдосконалення питань обраної теми. Вона має бути виконана охайно, без граматичних помилок.

Курсова робота повинна мати чітку і логічну структуру, складовими якої є вступ, основна частина та висновки.

Рекомендується така структура роботи:


 • титульний аркуш (ДодатокВ);

 • зміст (Додаток Д);

 • вступ;

 • основна частина;

• висновки;

• список використаної літератури (Додаток Е);

• додатки.

У вступі необхідно обґрунтувати актуальність вибраної теми, її теоретичну та практичну значущість. Треба також вказати мету і завдання курсової роботи, які методи дослідження використовувалися при виконанні роботи.

При написанні основної частини роботи необхідно відповідно до плану глибоко і всебічно розкрити сутність проблеми:

• стисло охарактеризувати об’єкт дослідження і визначити проблемні питання його діяльності;

• обґрунтувати оптимальний варіант розв’язання проблемних питань;

• сформулювати пропозиції, які є результатом проведеного дослідження.

Слід використовувати матеріали літературних джерел. Поряд з нормативними документами, статистичними даними необхідно використовувати фактичні дані. На всі ці матеріали потрібно робити посилання за встановленою формою.

У висновках необхідно підбити підсумки дослідження, дати рекомендації з усіх його аспектів за змістом роботи. Рекомендації можуть бути розроблені студентом як самостійно, так і на підставі вивчення й узагальнення передового досвіду, висвітленого у літературних джерелах. Вони повинні бути обґрунтованими, реальними, мати теоретичну і практичну цінність.

Після висновків розміщується список використаних літературних джерел (не менше 25), а за ним — додатки.
Оформлення курсової роботи

Курсова робота може бути виконана на аркушах білого паперу формату А4 (210 х 297 мм) рукописним способом чорнилом або кульковою ручкою темного кольору при дотриманні таких правил: на сторінці розміщати не більше ніж 29 рядків із висотою літер не менше ніж 3,5 мм. При машинописному способі друкування здійснюється у півтора інтервали і також не більше ніж 29 рядків на сторінці шрифтом Times New Roman, розмір шрифту 14.

Писати чи друкувати роботу необхідно на одному боці аркуша, залишаючи поля: ліве не менше ніж 2,5 см, праве не менше ніж 1 см, верхнє – 1,5 см., нижнє – 2 см. Обсяг курсової роботи не повинен перевищувати 35-40 сторінок рукопису (не рахуючи додатків). Закінчену роботу переплітається або підшивається в спеціальну папку.

Усі назви розділів, параграфів у тексті роботи пишуть чи друкують більшими літерами і розташовуються симетрично над текстом без крапки в кінці і без підкреслень. Переноси в назвах розділів і параграфів не допускаються.

Усі таблиці, розрахунки і схеми повинні наводитись у тексті безпосередньо там, де про них йдеться. Таблиці послідовно нумеруються в межах всього тексту курсової роботи арабськими цифрами. Над правим верхнім кутом таблиці, вище заголовка, розміщується напис „Таблиця” із зазначенням порядкового номера. Наприклад: „Таблиця 2”. Якщо таблиця розміщується на двох і більше сторінках, то слово „Таблиця” пишуть лише на першій сторінці, а на інших – „Продовження табл.”. Кожна таблиця повинна мати назву, яка починається з великої літери, без підкреслень. Якщо дані, наведені в таблиці, мають одну розмірність, скорочене позначення одиниці виміру наводиться над таблицею. Якщо дані в таблиці мають різну розмірність, скорочене позначення одиниці виміру наводиться безпосередньо в заголовках відповідних граф. Усі малюнки, схеми, графіки, діаграми, ілюстрації, які називаються рисунками, повинні мати назву і бути пронумеровані (якщо їх кількість більше одного) арабськими цифрами наскрізним способом. Номер і назва рисунка проставляється в рядку, що безпосередньо під зображенням. Нумерація таблиць і рисунків проводиться окремо. У тексті роботи роблять посилання на номери таблиць, рисунків і додатків. Не допускається використання таблиць, рисунків і додатків на які не робилось посилань.

Послідовність викладу опрацьованого матеріалу:


 1. Завдання(додаток Ж).

 2. Рецензія(додаток К).

 3. Реферат(додаток Л).

 4. Титульний аркуш (додаток В).

 5. Зміст (додаток Д).

 6. Вступ.

 7. Текст курсової роботи.

 8. Висновки.

 9. Список використаної літератури(Додаток Е).

 10. Додатки.

Завдання до курсової роботи видається студенту після затвердження тими і є листком контролю кількісного і якісного виконання графіку роботи.

Рецензію на завершену роботу готує науковий керівник. Робота без рецензії до захисту не допускається (додаток Д).

У рефераті наводиться анотований виклад змісту курсової роботи, відбивається її структура, а також указується кількість розділів, параграфів, рисунків, таблиць, додатків, та сторінок роботи (додаток Ж).

У змісті роботи перелічуються послідовно всі заголовки розділів, параграфів від вступу до списку використаної літератури з указівкою номера сторінки, на яких вони поміщені в роботі. Нумерація сторінок здійснюється починаючи з третьої сторінки арабськими цифрами внизу посередині сторінки без крапки в кінці, враховуючи наведену вище послідовність викладу опрацьованого матеріалу. Завдання і реферат не відносяться до основного змісту курсової роботи і тому, в перелік сторінок не включаються. Титульний аркуш і зміст не позначаються цифрами нумерації.

У вступінеобхідно показати значення та актуальність розглянутої проблеми, окреслити предмет дослідження та визначити мету роботи. Обсяг 2-3 сторінки.Основна частина складається з 3 розділів і кожен розділ з 3-4 підрозділів. Кожен розділ повинен починатися з нової сторінки. В розділах основної частини подається огляд літератури за темою, виклад загальної методики досліджень, визначається мета дослідження, здійснюється теоретичне дослідження та проводяться порівняльні оцінки. Виклад повинен бути чітким, конкретним, охоплювати тільки ті питання, що стосуються теми, органічно з нею пов’язані.

У висновках необхідно тезисно (обсягом 1,5-2 сторінки) викласти основні моменти висвітленої теми, що дасть можливість оцінити повноту викладеного предмета дослідження.Список використаних джерел складається в алфавітному порядку (згідно вимог державного стандарту)

Приклад оформлення списку використаних джерел (Додаток Е)Додатки розміщуються в кінці курсової роботи в такому порядку, як описані вони в тексті роботи. Позначають їх послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Є, З, І, І, Й, О, Ч, Ь. Наприклад: „Додаток А”. Додатки курсової роботи повинні мати наскрізну нумерацію сторінок. Сторінки додатків у загальну кількість сторінок не включаються.
Рецензування і захист курсової роботи

У встановлений термін студент здає курсову роботу на кафедру управління та бізнес-адміністрування, де вона реєструється у відповідному журналі й передається під розпис на перевірку науковому керівнику. Роботи, які не відповідають установленим вимогам повертаються на доопрацювання. Студент має право виправити зауваження до захисту.

На кожну курсову роботу науковий керівник дає рецензію, у якій визначає позитивні аспекти і недоліки роботи. Курсова робота, яка має позитивну оцінку, допускається до захисту.

У випадку не зарахування курсової роботи студент зобов'язаний її доопрацювати відповідно до зауважень викладача у визначені терміни.Курсову роботу, оцінену науковим керівником позитивно, студент захищає перед комісією. На захисті студент повинен розкрити основний зміст роботи, обґрунтувати свій погляд, відповісти на запитання рецензента і членів комісії. Захищені курсові роботи здаються й зберігаються в архіві на протязі 3-х років після часу закінчення студентом навчального закладу.

Основні критерії оцінювання курсової роботи

Для оцінювання виконаної курсової роботи доцільно керуватись такими критеріями: • актуальність теми дослідження та відповідність змісту роботи темі дослідження;

 • методично-теоретичний рівень курсової роботи;

 • використання в роботі практичного матеріалу суб'єктів господарювання;

 • уміння професійно викладати матеріал, застосовуючи сучасну термінологію, робити правильні висновки, на їх основі стисло, логічно й аргументовано викладати зміст і результати дослідження, уникати загальних фраз, мовних штампів, стилістичних і граматичних помилок, бездоказових стверджень, повторень, невиправданого збільшення обсягу роботи за рахунок другорядного матеріалу;

 • відображення нових законодавчих, нормативних актів, указів, постанов, рішень Верховної Ради, уряду України і Національного банку України щодо вдосконаленню проблемних питань роботи;

 • творчий підхід виконавця роботи, його вміння неординарно мислити, новаторські підходити до вирішення тих проблем, які стосуються теми дослідження;

 • загальний вигляд виконаної роботи (відповідність вимоги щодо оформлення, обсягу, акуратності, грамотності тощо);

 • при опрацюванні роботи доцільно також урахувати думку наукового керівника.Основні критерії оцінювання курсової роботи

Курсова робота оцінюється за стобальною шкалою у такій відповідності:Система оцінювання за університетською, національною та шкалою ЄКТС

Шкали оцінювання

університетська

національна

шкала ЄКТС

90 – 100

5

відмінно

А

80 – 89

4

добре

В

70 – 79

С

60 – 69

3

задовільно

D

50 – 59

E

26 – 49

2

незадовільно (з можливістю повторного складання)

FX

1 – 25

незадовільно (з обов’язковим повторним курсом)

F

Максимальна кількість балів (100) розподіляється таким чином:

Своєчасність виконання

Розділ 1

Розділ 2

Розділ 3

Оформлення та стиль викладу

Захист

Всього

5

20

20

20

5

30

100

За результатом захисту курсової роботи виставляються оцінки: • відмінно” при дотриманні всіх вимог до написання роботи, вільному володінні опрацьованим матеріалом, глибокому розумінні проблем, поставлених у роботі, вмінні робити висновки та без зауважень виконувати практичні завдання.

 • добре” – при повному використанні рекомендованої літератури та практичного матеріалу. Допущені незначні помилки в оформленні, не досить глибоке розуміння окремих питань роботи при захисті.

 • задовільно”– при неповному розкритті теми роботи, відсутності практичного матеріалу, неправильно зроблених висновках. Допущені помилки в оформленні, неповне розуміння теми роботи при її захисті.

 • незадовільно”–тему не розкрито, не використано практичний матеріал, немає зв'язку теорії з практикою, робота без висновків, оформлена з порушенням вимог. Брак знань та практичних навичок з основних питань теми.

Додаток А
Тематика курсових робіт із спеціальності «Управління навчальним закладом»


 1. Використання здобутків світового менеджменту в управлінні навчальним закладом.

 2. Процесуальний підхід до управління навчальним закладом.

 3. Удосконалення (модернізація, оптимізація) функцій управління навчальним закладом.

 4. Системний підхід до управління навчальним закладом.

 5. Ситуаційний підхід до управління навчальним закладом.

 6. Шляхи та засоби вдосконалення управління навчальним закладом.

 7. Формування позитивного іміджу навчального закладу.

 8. Формування позитивного іміджу сучасного керівника (педагога).

 9. Розвиток управлінського потенціалу керівника навчального закладу.

 10. Система управління розвитком навчального закладу.

 11. Програмно-цільовий підхід до управління стратегічним розвитком навчального закладу (окремими системами).

 12. Комплексно-цільова програма як засіб реалізації стратегії розвитку навчального закладу (певної системи).

 13. Розробка та реалізація програми розвитку навчального закладу.

 14. Проектування систем внутрішньошкільного управління.

 15. Аналіз як основа стратегічного розвитку навчального закладу.

 16. Моніторинг стратегічного розвитку навчального закладу.

 17. Ресурсне забезпечення програм розвитку навчального закладу.

 18. Управління інноваційними процесами в навчальному закладі.

 19. Формування (умови, засоби, підходи, модель) готовності педагогічного колективу до інноваційної діяльності.

 20. Ефективність інноваційної діяльності навчального закладу.

 21. Аналіз (експертиза) впровадження інноваційних процесів у навчальному закладі.

 22. Проектування інноваційної діяльності в навчальному закладі.

 23. Розвиток інноваційної компетентності (культури) керівника (педагога).

 24. Інноваційні підходи до управління навчальним закладом (оптимізаційний, рефлексивний, діалогічний, цільовий та ін.).

 25. Сучасні інноваційні технології управління (тайм-менеджмент, паблік рілейшенз, коучинг та ін.) управління навчальним закладом.

 26. Формування (умови, засоби, підходи, модель) готовності керівника до діяльності у творчому середовищі.

 27. Удосконалення роботи з нормативними документами у сфері освіти.

 28. Робота керівника навчального закладу із законодавчими та нормативними актами системи управління охорони праці.

 29. Робота керівника навчального закладу із законодавчими та нормативними актами системи цивільного захисту.

 30. Використання установчих документів навчального закладу.

 31. Система роботи навчального закладу з державної реєстрації та державного регулювання діяльності.

 32. Система правової діяльності з купівлі, продажу, передавання, здачі в оренду майна навчального закладу.

 33. Система роботи керівника школи з урядовими та нормативними документами.

 34. Аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища навчального закладу як основа планування діяльності.

 35. Управлінська культура керівника навчального закладу.

 36. Побудова моделі навчального закладу (школи-родини, школи здоров’я, громадсько-активної школи тощо).

 37. Оцінювання в управлінській діяльності.

 38. Маркетингова діяльність керівника навчального закладу.

 39. Інформатизація навчального закладу як управлінська проблема.

 40. Культура прийняття управлінських рішень.

 41. Організація комунікацій у навчальному закладі.

 42. Формування організаційної структури навчального закладу.

 43. Критерії ефективності діяльності навчального закладу.

 44. Організація діяльності керівника структурного підрозділу навчального закладу.

 45. Організація діяльності тимчасових структур у навчальному закладі.

 46. Організація діяльності дорадчих органів навчального закладу.

 47. Аналіз ефективності управління навчальним закладом.

 48. Наукові основи управління навчальним закладом.

 49. Розвиток управлінського потенціалу керівника в умовах реформування освіти.

 50. Удосконалення аналітичної діяльності керівника навчального закладу.

 51. Оптимізація планово-прогностичної діяльності керівника навчального закладу.

 52. Модернізація організаційної діяльності керівника навчального закладу.

 53. Шляхи та засоби раціоналізації управлінської діяльності.

 54. Моделювання в системі методів управління.

 55. Шляхи підвищення якості управління навчальним закладом.

 56. Інноваційні технології в управлінні навчальним закладом.

 57. Методи управління сучасними навчально-виховними закладами.

 58. Модернізація структури управління навчальним закладом.

 59. Демократизація управління навчальним закладом.

 60. Тенденції розвитку управління навчальним закладом.

 61. Культурно-освітній простір розвитку закладу освіти.

 62. Методологічні основи обґрунтування проекту розвитку навчального закладу.

 63. Методологічні основи внутрішньошкільного менеджменту.

 64. Технологія програмно-цільового управління в закладах освіти.

 65. Менеджмент в управлінні школою.

 66. Проектування систем управлінської діяльності.

 67. Управління розвитком навчального закладу.

 68. Формування стратегій розвитку навчального закладу.

 69. Аналіз як основа розроблення стратегій розвитку навчального закладу.

 70. Стратегічне планування як основа розвитку навчального закладу.

 71. Система оцінки та контроль виконання стратегічного плану.

 72. Управління інноваційними процесами в навчальному закладі.

 73. Формування готовності педагогів до інноваційної діяльності.

 74. Формування інноваційної компетентності (культури) педагогів.

 75. Управлінські інновації в контексті модернізації освіти.

 76. Моніторинг інноваційних процесів у навчальному закладі.

 77. Упровадження інновацій у роботу навчального закладу.

 78. Система мотивації персоналу до впровадження інновацій.

 79. Контроль за інноваційною діяльністю в навчальному закладі.

 80. Умови ефективності впровадження інновацій.

 81. Управління дисциплінарними відносинами в навчальному закладі.

 82. Удосконалення технології ухвалення управлінських рішень.

 83. Удосконалення етики управлінської праці керівника навчального закладу.

 84. Управління статутною діяльністю в навчальному закладі.

 85. Організаційно-педагогічна діяльність керівника навчального закладу.

 86. Моделювання як засіб удосконалення процесу підготовки й ухвалення рішень.

 87. Організація взаємодії з органами громадського самоврядування в навчальному закладі.

 88. Оновлення професіограми керівника як менеджера сучасної освіти.

 89. Прогностичні аспекти прийняття управлінських рішень в освіті.

 90. Когнітивні механізми прийняття рішень керівником навчального закладу.

 91. Розвиток управлінської майстерності як складової професіограми керівника навчального закладу.

 92. Менталітет сучасного керівника навчального закладу: складові та шляхи становлення.

 93. Формування системного управлінського мислення керівників шкіл.

 94. Організаційно-педагогічна діяльність керівника навчального закладу в умовах упровадження особистісно орієнтованого навчання.

 95. Діагностико-технологічний підхід в управлінні навчально-виховним процесом.

 96. Управління впровадженням інноваційних технологій у навчально-виховний процес закладу освіти.

 97. Управління навчальним процесом в умовах впровадження семестрово-залікової системи навчання.

 98. Управління розвитком педагогічної майстерності вчителя.

 99. Управління діяльністю педагогічного колективу щодо формування системи якості знань.

 100. Управління якістю навчання студентів засобами тестових програм в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

 101. Організація дистанційного навчання в системі післядипломної освіти.

 102. Управління діяльністю педагогічного колективу дошкільного навчального закладу щодо підготовки дитини до школи.

 103. Моніторинг якості освіти.

 104. Організація роботи школи з розвитку педагогічної творчості педагогів та учнів.

 105. Контроль за якістю навчально-виховного процесу.

 106. Вплив методичної роботи на підвищення результативності навчально-виховного процесу.

 107. Вплив методичної роботи на розвиток професійної компетентності педагога.

 108. Управління розвитком творчої діяльності педагогічного колективу.

 109. Контроль за якістю роботи вчителя.

 110. Методична робота в сучасному навчальному закладі.

 111. Управління розвитком адаптивної школи.

 112. Особистісно орієнтований підхід в управлінні закладами освіти.

 113. Організація навчального процесу в умовах кредитно-модульної системи навчання.

 114. Організація співпраці педагогів, учнів, батьків в умовах упровадження освітніх технологій у навчально-виховний процес закладу освіти.

 115. Управління впровадженням профільного навчання в систему роботи загальноосвітнього навчального закладу.

 116. Організація роботи школи в умовах диференційованого навчання.

 117. Управління освітнім процесом в адаптивній школі.

 118. Гендерні аспекти в управлінні навчальним закладом.

 119. Організація науково-дослідницької роботи з учнями.

 120. Управління якістю навчання.

 121. Моніторинг якості знань учнів як управлінська проблема.

 122. Організація самоосвітньої діяльності педагогів.

 123. Формування творчої компетентності педагога.

 124. Управління розвитком професійної компетентності педагога.

 125. Технологія педагогічного експерименту в закладах освіти.

 126. .

 127. Моделювання виховної системи освітньої установи.

 128. Моніторинг виховної діяльності загальноосвітнього навчального закладу як управлінська проблема.

 129. Управління якістю роботи класних керівників (кураторів, наставників, вихователів).

 130. Система роботи школи з батьками дітей, схильних до девіантної поведінки.

 131. Система роботи школи з учнями, схильними до правопорушень.

 132. Управління системою превентивного виховання в загальноосвітньому навчальному закладі.

 133. Система роботи навчального закладу з обдарованими дітьми.

 134. Особливості роботи з обдарованими дітьми в гімназіях (ліцеях, колегіумах).

 135. Управління системою роботи з батьками обдарованих дітей у загальноосвітньому навчальному закладі.

 136. Особливості організації науково-методичної роботи в ліцеї (гімназії, колегіумі, спеціалізованій школі).

 137. Управління системою виховної роботи щодо формування здорового способу життя.

 138. Експертиза освітнього середовища.

 139. Управління розвитком освітнього середовища ЗНЗ.

 140. Управління розвитком виховної системи навчального закладу.

 141. Управління діяльністю педагогічного колективу з удосконалення виховної системи школи.

 142. Особливості управління навчально-виховним процесом у спеціалізованій школі.

 143. Особливості організації управління у вечірніх школах.

 144. Організація науково-дослідницької роботи в гімназії (ліцеї, колегіумі).

 145. Упровадження системи національного виховання в практику роботи ЗНЗ (ДНЗ).

 146. Управління системою фізичного (екологічного, валеологічного) виховання в навчальному закладі.

 147. Управління системою цивільного захисту в загальноосвітньому навчальному закладі.

 148. Акмеологічний підхід до управління навчальним закладом.

 149. Використання акмеологічних технологій в управлінні розвитком педагогічної майстерності вчителів.

 150. Управління процесом формування акмеологічної позиції вчителя.

 151. Розвиток акмеологічної культури педагога як управлінська проблема.

 152. Управління розвитком професіоналізму педагогів.

 153. Управління особистісно-професійним розвитком педагогів дошкільного навчального закладу.

 154. Створення умов для самореалізації педагогів у професійній діяльності як управлінська проблема.

 155. Розвиток готовності педагогів до самовдосконалення як управлінська проблема.

 156. Формування (розвиток) психолого-педагогічної компетентності класного керівника як управлінська проблема.

 157. Стратегічне планування діяльності дошкільного навчального закладу.

 158. Управління якістю роботи сучасного дошкільного навчального закладу.

 159. Управління розвитком педагогічної культури класних керівників.

 160. Управління розвитком інформаційної компетентності учасників навчально-виховного процесу.

 161. Управління розвитком інформаційної культури педагогів.

 162. Упровадження системи інформаційного забезпечення управління навчальним закладом.

 163. Інформаційне забезпечення управління інноваційною діяльністю педагогів навчального закладу.

 164. Управління розвитком педагогічної творчості педагогів дошкільного навчального закладу.

 165. Рефлексивний підхід до управління виховною діяльністю в навчальному закладі.

 166. Удосконалення педагогічної майстерності викладача вищого навчального закладу як управлінська проблема.

 167. Система підготовки до управління навчальним закладом.

 168. Діагностика рівня навчально-виховної роботи в закладах освіти.

 169. Критерії оцінки прийняття управлінських рішень з питань фінансово-економічної діяльності.

 170. Технології визначення кошторису діяльності навчального закладу.

 171. Маркетинг в освітній діяльності.

 172. Удосконалення управління фінансово-економічною діяльністю в навчальних закладах.

 173. Система розвитку творчої ініціативи та трудової активності працівників навчальних закладів.

 174. Система мотивації персоналу.

 175. Удосконалення структури персоналу в навчальному закладі.

 176. Організація самоосвітньої діяльності педагогічного колективу.

 177. Ідентифікація та документування робіт.

 178. Управління змістом робіт у навчальному закладі.

 179. Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій в управління навчальним закладом.

 180. Управління інформаційними зв’язками в навчальному закладі.

 181. Управління зв’язками з громадськістю.

 182. Психологічні аспекти управління трудовим колективом.

 183. Управління конфліктами в педагогічному колективі.

 184. Вплив стилю керівництва на соціально-психологічний клімат педагогічного колективу.

 185. Стиль взаємодії керівника та підлеглих у закладах освіти як управлінська проблема.

 186. Урахування особистісного фактору в роботі керівника закладу освіти.

 187. Управління розвитком психологічних якостей керівника навчального закладу.

 188. Теорії лідерства та стилі управління закладом освіти.

 189. Авторитет керівника навчального закладу та його вплив на педагогічний колектив.

 190. Саморозвиток особистості керівника закладу освіти та його механізми.

 191. Стреси та керування емоційними станами в роботі керівника навчального закладу.

 192. Конфлікт взаємин керівників, педагогів і учнів школи.

 193. Типові конфлікти в системі «адміністрація – учитель» і шляхи їх розв’язання.

 194. Формування психологічного клімату в шкільному колективі.

 195. Психологічний аналіз ефективності основних стилів керівництва.

 196. Соціально-психологічний портрет лідера вчительського колективу.

 197. Мотивація педагогічної творчості.

 198. Управління соціальною та екологічною безпекою діяльності.

 199. Система забезпечення фахової діяльності персоналу навчального закладу.

 200. Система управління охороною праці.

 201. Управління системою захисту персоналу й об’єкту господарювання від вірогідного пошкодження.

 202. Організація роботи адміністрації школи з проектування навчального плану.

 203. Технологія діагностики якості освіти.

 204. Сучасні технології планування роботи навчального закладу.

Додаток Б
Тематика курсових робіт зі спеціальності «Бізнес-адміністрування»

1. Формування продуктової стратегії фірми.


2. Організаційна структура як об’єкт стратегічних змін.
3. Стратегічний контроль: суть і роль у стратегічному управлінні.
4. Типи стратегій розвитку бізнесу.
5. Розробка стратегічних управлінських рішень.
6. Конкурентні переваги як основа розробки стратегії фірми.
7. Стратегічне управління: системний підхід.
8. Міжнародні стратегії фірм.
9. Стратегія зовнішньоекономічної діяльності.
10. Оперативне управління реалізацією стратегії.

11. Стратегія використання кадрового потенціалу.


12. Функціональні стратегії фірми.
13. Інноваційна стратегія корпорації.
14. Стратегія виробництва підприємства.
15. Особливості стратегій провідних світових фірм: аналітичний огляд.
16. Особливості стратегічного управління підприємств України.
17. Механізм реалізації стратегії підприємства.
18. Маркетингова стратегія виробничої фірми,
19. Аналіз середовища як початковий процес стратегічного управління,
20. Фінансова стратегія фірми.
21. Стратегії інтеграції в діяльності сучасних компаній.
22. Сутність і особливості стратегічного менеджменту.
23. Технологія оцінки і вибору стратегії фірми.
24. Місія і система загально фірмових цілей як основа розробки стратегії.
25. Організаційна культура як об’єкт стратегічних перетворень.
26. Аналіз галузевого ринку при розробці стратегії фірми.
27. Механізм управління диверсифікованою компанією.
28. Стратегічні альянси в сучасній світовій економіці: аналітичний огляд.
29. Матричний аналіз портфелю бізнесі фірми.
30.Технологія аналізу внутрішнього середовища фірми при розробці стратегії.
31.Практика зарубіжних компаній в галузі забезпечення конкурентних переваг.
32.Еволюція стратегічного менеджменту.
33.Інвестиційна стратегія підприємства.
34.Стратегічне планування як основа стратегічного управління.
35.Методи аналізу конкурентних переваг фірми.
36.Стратегія і тактика конкурентоспроможності японських компаній,
37.Стратегічні підходи до забезпечення конкурентоспроможності європейських фірм.
38.Підсистеми забезпечення стратегічного управління.
39.Зміст процесу стратегічного управління,
40.Аналіз конкурентних переваг.

Додаток В
Державний вищий навчальний заклад

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»


Кафедра управління та бізнес-адміністрування

КУРСОВА РОБОТА
з ____________________________________________________________

(назва навчальної дисципліни)


на тему______________________________________________________

_____________________________________________________________

Студента(ки) ___ курсу, групи ____

напряму підготовки (спеціальності)

______________________________
________________________________

(прізвище та ініціали студента (ки))

Керівник _______________________

________________________________

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)
Національна шкала: ______________

Університетська шкала: ___________

Оцінка ECTS: ____

Члени комісії: _________ _____________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

_________ _____________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

_________ _____________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

м. Івано-Франківськ - 20__ рік


Додаток Д
ЗМІСТ

Вступ

3

Розділ 1. Теоретичні основи мотивації персоналу на підприємстві

4

1.1 Сутність категорії «мотивація персоналу» та концепції мотивацію працівників

4

1.2 Методологічні основи впливу мотивації персоналу на досягнення загальних цілей підприємства

7

1.3 Зарубіжний досвід мотивації персоналу

10

Розділ 2. Дослідження впливу мотивації персоналу на ЗАТ «Завод тонкого органічного синтезу «Барва»

14

2.1 Загальна характеристика мотивації діяльності персоналу досліджуваного підприємства

18

2.2 Аналіз мотивації діяльності персоналу на ЗАТ «Завод тонкого органічного синтезу «Барва»

22

2.3 Оцінка мотиваційного потенціалу досліджуваного підприємства в конкурентному середовищі

26

Розділ 3. Напрями вдосконалення мотивації трудової діяльності наЗАТ «Завод тонкого органічного синтезу «Барва»

30

3.1 Обґрунтування шляхів вдосконалення мотивації персоналу ЗАТ «Завод тонкого органічного синтезу «Барва»

30

3.2 Пропозиції та рекомендації щодо подальшого вдосконалення мотивації діяльності працівників на досліджуваному підприємстві

34

Висновки

37

Список використаних джерел

40

Додатки
Додаток Е

Зразок оформлення списку використаних джерел


Додаток Ж
Міністерство освіти і науки України

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Кафедра управління та бізнес-адміністрування


Дисципліна: ____________________________

Спеціальність: __________________________________________
ЗАВДАННЯ

на курсову роботу студента

__________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)1.Тема роботи_____________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Термін здачі студентом закінченої роботи: _________________________

3. Вихідні дані до роботи: ________________________________________________________________________

4. Зміст пояснювальної записки:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Дата видачі завдання ___________________________
Студент: _____________________

(підпис)


Керівник:_____________________
(підпис)

Нараховано балів:

Своєчасність виконання

Розділ 1

Розділ 2

Розділ 3

Оформ-ня та стиль викладу

Захист

Всього


Підписи членів комісії: ___________________

___________________


Додаток К


Рецензія наукового керівника

на курсову роботу


студента____________________________________________________

(прізвище, ім’я)

на тему _______________________________________________________________

(назва теми)

___________________________________________________________
(Текст відгуку)

Загальна оцінка магістерської дипломної роботи та висновки щодо рекомендації до захисту.

Науковий керівник___________________________________________

(посада, місце роботи)


_______________ _______________________

(підпис) (ініціали, прізвище)


“__________” _____________________ 20__ р.

Додаток ЛРЕФЕРАТ

Назва курсової роботи

Актуальність..
Предметом дослідження є..
Об'єктом дослідження виступає..
Мета курсової роботи полягає у..
Завданням роботи є ..
За результатами дослідження сформульовані..
Одержані результати можуть бути використані..
Курсова робота складається з ____ розділі, ____ параграфів; містить _____ сторінок, ________ таблиць, ____ рисунків, список літератури з ________ найменувань,________ додатків.


Каталог: depart -> Upravlinnya -> resource -> file
depart -> Методичні рекомендації до виробничої практики для студентів ІV курсу напряму підготовки 030508 «Фінанси І кредит»
depart -> Програма навчального курсу «основи педагогічниих досліджень»
depart -> Issn 2312–1165 Державний вищий навчальний заклад
depart -> Навчально-методичний посібник для студентів Інституту історії І політології
file -> Методичні рекомендації для виконання практичних І самостійних завдань
file -> Методичні рекомендації для виконання практичних І самостійних завдань
file -> Положення "про науково-дослідну практику" для магістрів спеціальності 18010016 "бізнес-аміністрування" та 18010020 "управління навчальними закладами" Івано-Франківськ, 2015


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка