Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи Львів 2016 Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботиДата конвертації19.02.2017
Розмір56.3 Kb.
ТипМетодичні вказівки
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
Методичні вказівки щодо організації

самостійної роботи
Львів - 2016

Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи

Основне завдання навчального процесу у навчальному закладі - навчити студентів працювати і поповнювати свої знання самостійно. Студенти повинні не тільки засвоїти відповідну навчальну програму, а й набути навички самостійної роботи.

Завдання самостійної роботи - навчити студентів: творчо і самостійно

працювати; планувати особисту стратегію навчання; раціонально організовувати свій час; працювати з комп'ютером; опрацьовувати літературні джерела; виконувати дослідницьку роботу, аналізувати та інтерпретувати результати наукових досліджень тощо.

Метою самостійної роботи є вироблення навичок опрацювання нормативно-правових актів, спеціальної літератури та інших матеріалів, необхідних для належного засвоєння предмета дослідження, а також для розвитку сталих умінь до самостійного вивчення і викладання одержаної інформації.

Самостійна робота є основним засобом засвоєння студентом навчального матеріалу в час вільний від обов'язкових занять, без участі викладача. Лише у ході самостійної роботи студент має можливість розвинути пізнавальні та виконавчі здібності, пам'ять, самостійне мислення, наполегливість і головне , виробити вміння самостійного здобуття знань.

Самостійна робота студента забезпечується системою навчально-методичних засобів, необхідних для вивчення навчальної дисципліни чи окремої теми:

підручниками, навчальними та методичними посібниками, конспектами лекцій викладача тощо. Серед них значне місце посідає саме методичні матеріали, завдання та вказівки викладача, а також рекомендована спеціальна література .

Самостійна робота студента над засвоєнням навчального матеріалу може виконуватися у бібліотеці, навчальному кабінеті або комп'ютерному класі, а також у домашніх умовах.

Головне в правильній організації самостійної роботи - її планування, яке, в принципі, вже задане робочою програмою навчальної дисципліни. Частка самостійної роботи підвищується від перших до старших курсів. Щодня потрібно витрачати на самостійну роботу 3-4 години. Хоча здатності і можливості студентів до самостійної роботи різні, загальні вимоги до організації такої роботи однакові для всіх: регулярність і систематичність, виділення головного в будь-якому матеріалі, розуміння його, а не заучування;

завзятість і сталість вольових зусиль.

Розрізняють такі види самостійної роботи:

- аудиторна (лекції, практичні заняття);

- поза аудиторна: навчально-дослідницька (підготовка до практичного заняття тощо);

- науково — дослідницька.

При роботі з джерелами інформації студент може використовувати два типи дії:

з веденням записів у зошит та без ведення записів. Робота студентів з веденням записів розмежовується в розрізі трьох груп:

1. первинна група записів — помітки, коментарі, зауваження тощо;

2. основна група записів — тези, виписки, цитати, графічні записи, анотації;

3. вища група записів — конспект, реферат, рецензія, доповідь, звіт .

Самостійна навчальна діяльність передбачає реальне виконання комплексу робіт різного змісту та форм, більшість з яких регламентуються викладачем і спрямовують студентів на кінцевий результат. Основними формами завдань для самостійної роботи студентів є:

1. завдання-дії: вправи, питання, задачі;

2. завдання-продукти: конспект, реферат, доповідь, звіт тощо.

Результати навчання переважно не залежать від форми завдання. Кількісна його характеристика визначається насамперед кількістю виконаних дій, а якісна - їх вичерпністю, вмотивованістю та обґрунтованістю.

Основний вид самостійної роботи студентів - робота з науковою книгою. Вимоги до роботи з книгою:

- систематичність;

- свідоме засвоєння матеріалу;

- розуміння прочитаного (порозуміння змісту, понять, термінів,положень)

- розуміння написаного;

- критичне ставлення до написаного.

Прийоми роботи з науковою книгою:

- перегляд літератури (титульного аркушу, змісту);

- складання плану книги, виокремлення переліку тих питань які у ній розглядаються;

- складання тез;

- конспектування;

- виписування на картки.

Одним з видів самостійної роботи студентів є підготовка реферату. Реферат покликаний показати знання студентів основного матеріалу, відповідних публікацій. При оцінці реферату особливе значення буде надаватися

самостійності мислення, новим прикладам, проробленню книг і публікацій, що не входять до рекомендованого списку літератури.

При роботі з першоджерелами варто уникати прямого конспектування тексту, а зосередити увагу на коментуванні, тобто на викладенні власних поглядів щодо розглянутого матеріалу. Однак цитування також може використовуватися для аргументації чи формулювання думки автора.

Реферат повинен мати чітку структуру. Слід пам'ятати, що через оформлення реферату, його зовнішній вигляд, викладач формує першу думку про зміст матеріалу. Тому кожному студенту необхідно опанувати техніку й етику оформлення та дотримуватися стандартних вимог, які висуваються щодо рефератів. Починається робота з титульного листка, після чого на другій сторінці подається план, що складається з розділів і підрозділів, які відповідають заголовкам і підзаголовкам у тексті. За змістом (планом) йде вступ: постановка мети, задач, визначення меж дослідження теми. Основна частина за етапами розкриває тему реферату. Наприкінці оформляються висновки. Завершується реферат списком використаних джерел. Оформлення списку використаної літератури є важливою складовою написання реферату. Його слід умовно розділити на дві частини: нормативно-правові акти і спеціальна література. Список літератури в загальний обсяг реферату не включається, але нумерація сторінок продовжується.

Під час роботи над рефератом передбачається консультування викладача:

обговорення напряму наукового пошуку, узгодження плану (змісту) . Реферат, прорецензований викладачем, виноситься до захисту і обговорення в аудиторії. Загальний обсяг реферату не повинен перебільшувати 24 друкованих сторінок. Тема реферату вибирається (за бажанням) із пропонованої тематики за узгодженням з викладачем можливе самостійне формулювання теми.

За однією і тією ж темою реферату може бути закріплено декілька студентів, а на самому занятті доповідає один з них, інші можуть виступати з доповненнями, уточненнями. Визнається доцільним, щоб доповідь за рефератом робилась в усній формі, без прив'язаності до підготовленого тексту, бо лише у цьому випадку можна набути навичок успішного викладання матеріалу. Разом з тим, доповідачу необхідно користуватися планом, зачитувати окремі положення, які потребують точної передачі, наприклад цитат, визначень . Після доповіді за рефератом (зазвичай не більше 20 хв.) проходить обговорення. У ході обговорення можуть ставитися запитання доповідачу, заслуховуються виступи.

Реферат - це результат великої самостійної роботи, і цінність його зростатиме, якщо в ході виступу з ним доповідач використає дошку, схеми чи інший наочний матеріал.

Критерії оцінювання реферату:

глибоке розкриття проблеми, відображена власна позиція — 5 балів;

- обгрунтоване розкриття проблеми - 4 бали;

- розкритий лише окремий аспект - 1 бал;

- реферат не зарахований - 0 балів.Підготовка доповіді - важлива форма самостійної роботи студентів.

Самостійна робота носить індивідуальний характер, однак можливе й колективне осмислення та вивчення навчального матеріалу. Однією з таких форм є проведення самостійної роботи студентів під керівництвом викладача, яке проводиться відповідно до розкладу навчальних занять, з метою підвищення рівня підготовки студентів, ознайомлення їх з нормативне правовими актами та отримання необхідної допомоги з боку викладача щодо теоретичних положень окремих галузей законодавства чи аспектів їх практичного застосування.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Програма навчальної дисципліни підготовки бакалавра спеціальності 010101 «Дошкільна освіта» 2016
2017 -> План роботи обласного навчально-методичного центру підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів
2017 -> Галицько-Волинське князівство
2017 -> Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи студентів 3,4 курсу з дисципліни Іноземна мова
2017 -> Вплив струму на організм людини. Заходи техніки безпеки під час роботи з електричними пристроями
2017 -> Картка самооцінювання
2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни «Проблеми вищої освіти» галузь знань 06 «Журналістика»
2017 -> Філософія Середньовіччя
2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни соціальна педагогіка Галузь знань: 0101 «Педагогічна освіта»
2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни технології соціально-педагогічної роботи Галузь знань: 0101 «Педагогічна освіта»


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка