Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи студентів 3,4 курсу з дисципліни Іноземна моваСторінка1/6
Дата конвертації20.03.2017
Розмір0.86 Mb.
#12909
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6

Міністерство освіти і науки України


Чернігівський промислово-економічний коледж

Київського національного університету технологій та дизайну
ЗАТВЕРДЖУЮ


Заступник директора з НР

__________С.В.Бондаренко

_____ ___________20__ р.

Методичні вказівки щодо організації


самостійної роботи студентів 3,4 курсу

з дисципліни Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

спеціальності

5.05070104 «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд»

Уклав Мороз Ю.М.


Розглянуто на засіданні


циклової комісії гуманітарних та

соціально-економічних дисциплін

Протокол №__ від __ __________ 20__ року
Голова циклової комісії Л.М. Чубич

ПРЕДМЕТ І МЕТА ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ І РОЛЬ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Враховуючи зростаючи потреби в спілкуванні та співпраці між країнами і людьми з різними мовами та культурними традиціями, нова освітня система в Україні вимагає суттєвих змін у підході до викладання, оновлення змісту та методів навчання іноземних мов. В умовах поглиблення економічних, політичних та соціально-культурних зв’язків України з іншими країнами світу дедалі більшого значення набуває підвищення рівня практичного володіння іноземною мовою.

Знання іноземних мов і уміння спілкуватись мовою є важливою передумовою для особистих, культурних, професійних, ділових та економічних контактів. Cучасні психолого-педагогічні та методичні дослідження розглядають навчання іноземних мов як процес особистісного та професійного розвитку студента.

Мета курсу – вивчення лінгвокраїнознавчих реалій країни, мова якої вивчається, сформувати комунікативні навички, ознайомити студентів з основними вимогами до складання та оформлення професійних документів, збагатити словник термінологічною лексикою, підвищити загальномовний рівень, формувати практичні навички ділового усного і писемного спілкування, розвивати комунікативні здібності.

При вивченні дисципліни необхідно враховувати міжпредметні зв’язки.

Знання іноземної мови – це важлива передумова успішних особистих, професійних, культурних та міжкультурних контактів.

Основною метою навчання іноземної мови є формування у студентів комунікативної компетенції, що означає оволодіння мовою як засобом міжкультурного спілкування, розвиток умінь використовувати іноземну мову як інструмент у діалозі культур і цивілізацій сучасного світу.

У процесі викладання дисципліни створені умови для самостійної роботи студентів в індивідуальному режимі.ЦІЛІ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Студент повинен знати:
- предмет, мету вивчення, завдання і значення курсу;

- загальні вимоги до складання та оформлення документів іноземною мовою;

- синтаксичні норми іноземної мови;

- лексичні норми іноземної мови ;

- граматичні норми іноземної мови ;

- особливості спілкування іноземною мовою;

- правила етикету своєї країни та країни, мова якої вивчається.

Студент повинен уміти:
- ефективно використовувати іноземну мову як з метою спілкування в реальних життєвих ситуаціях, так і з метою здобуття та розвитку знань;

- сприймати, розуміти й відтворювати тексти та різноманітні документи іноземною мовою;

- застосовувати іншомовну лексику у різноманітних комунікативних процесах;

- висловлюватись відповідно до певної ситуації або у зв’язку з прочитаним, почутим, побаченим;

- уміти користуватись загальномовними та спеціальними словниками;

- перекладати тексти українською мовою, використовуючи словники;

- брати участь у процесі ділового спілкування;

- дотримуватись етикету ділового спілкування;- використовувати набутий навчальний досвід для подальшої самостійної роботи.Самостійне заняття №1
Тема: Структура англійського речення. Типи речень.

Мета:

 • дидактична: засвоїти інформацію, систематизувати знання, провести контроль знань, оволодіти знаннями з граматики;

 • розвиваюча: розвивати увагу, мислення, пам'ять;

 • виховна: формувати відповідальне ставлення до навчання, пробудити в пізнавальній, творчій діяльності.


Питання, що виносяться на самостійне вивчення:


  1. Структура англійського речення.

  2. Типи речень.


Практичне завдання:


 1. Виконайте завдання 1,2.


Література:
1 Биконя О.П. Англійська мова: Навчальний посібник. – К.:УАБП, 2010.

2 Мансі Є. О. English. - К., 2004.

3 Жилко Н. М., Панова Л. С. Вправи з граматики англійської мови. - К.: Освіта, 1995.

4 Бех П. О. Англійська мова. - К.: Либідь, 1997.

5 Верба Л. Г., Верба Г. В. Граматика сучасної англійської мови. - К.: Логос, 1997.
Питання для самоконтролю:
1 Перевірте правильність виконання завдання.
Вправа 1. Identify these sentences by choosing (a) Simple, (b) Compound or (c) Complex

1 The training rooms of these college athletes smell of grease and gasoline.

A) simple

B) compound

C) complex

2 Their practice field is a stretch of asphalt, and their heroes make a living driving cars.

A) simple

B) compound

C) complex

3 Their tools are screwdrivers and spanners rather than basketballs and footballs.

A) simple

B) compound

C) complex

4 This new brand of college athlete is involved in the sport of auto racing.

A) simple

B) compound

C) complex

5 Most of the students are engineering majors, and they devote every minute of their spare time to their sport.

A) simple

B) compound

C) complex

6 Although the sport is new, it has already attracted six collegiate teams in the Southeast.

A) simple

B) compound

C) complex

7 The students work on special cars designed for their sport.

A) simple

B) compound

C) complex

8 The cars are called Legends cars, models of Fords and Chevys from 1932 to 1934, and they are refitted by the students with 1200 cc motorcycle engines.

A) simple

B) compound

C) complex

9 Although their usual speed ranges from 50 to 90 miles an hour, Legends cars can move up to 100 miles an hour on a straightaway.

A) simple

B) compound

C) complex

10 The Saturday morning races of the competing teams have attracted as many as 3,500 fans, but the students concede they are no threat to the nation's fastest growing sport of stock car racing.

A) simple

B) compound

C) complex

Самостійне заняття №2
Тема: Головні та підрядні члени речення.

Мета:


 • дидактична: засвоїти інформацію, систематизувати знання, провести контроль знань, оволодіти знаннями з граматики;

 • розвиваюча: розвивати увагу, мислення, пам'ять;

 • виховна: формувати відповідальне ставлення до навчання, пробудити в пізнавальній, творчій діяльності.


Питання, що виносяться на самостійне вивчення:


 1. Головні та підрядні члени

 2. Порядок слів в англійському реченні.


Практичне завдання:


 1. Виконайте завдання 1,2,3.


Література:
1 Качалова К. Н., Израилевич Е. Е. Практическая грамматика английского языка. – К.: Методика, 1995.

2 Биконя О.П. Англійська мова: Навчальний посібник. – К.:УАБП, 2010.

3 Жилко Н. М., Панова Л. С. Вправи з граматики англійської мови. - К.: Освіта, 1995.

4 Бех П. О. Англійська мова. - К.: Либідь, 1997.

5 Верба Л. Г., Верба Г. В. Граматика сучасної англійської мови. - К.: Логос, 1997

Питання для самоконтролю:


 1. Перевірте правильність виконання завдань.

Вправа 1. Arrange the words to make affirmative sentences.

1.to/ like/talk / I / you/ to/

2. bad/French / I / speak/extremely/really

3. hates/they/noise/ when/people/he/make

4. they/ night / song / a / sing/every

5. 8’o clock/sell / flowers / we/till/

6.anytime/ see / me / you / can/want/you

7. the/buy / milk / he/for / wants/to/baby

8. feed / you / my / cat / can

9. sister /has /my /got /a dog/ugly/dangerous

10. now/must / the book / read / you/carefully

Вправа 2. Arrange the words to make affirmative sentences. Place time expressions at the end of the sentences.

1. go / now / home / will / I

2. give /the present /tomorrow /we /him / will

3. her / met / last night / at / we / the station

4. was / last week / he / in hospital

5. in /Greece / spend / I / will / next year / my holiday

6. must /at five o'clock / leave / we / the house

7. the library /take / I /the book /will /today / to

8. my mum / breakfast / in the morning / made

9. tonight / want / to the cinema / to go / we

10. wrote / last week / they / at school / a test

Вправа 3. Arrange the words to make negative sentences. Place time expressions at the end of the sentences.
1.our holiday/will/at home/we/not/ spend/ next year

2. did/I/him/see/not/last/nigh/at/disco/the

3. a/ going/ are/tonight/party/ not/to/we

4. will/a/ letter/week/ not/ next/sen/ you/she

5.the/did/you/tell/he/not/this/truth/morning Subordinate Clauses

Самостійне заняття3
Тема: Географічне положення Великобританії. Неправильні дієслова.

Мета:


 • дидактична: засвоїти інформацію, оволодіти знаннями з граматики, узагальнити знання, новий матеріал, залучити до творчої діяльності;

 • розвиваюча: розвивати увагу, мислення, пам'ять;

 • виховна: формувати відповідальне ставлення до навчання, пробудити в пізнавальній, творчій діяльності.


Питання, що виносяться на самостійне вивчення:

1 Робота з текстом “The Geographical Position of Great Britain ”.


Практичне завдання:

1 Прочитайте і перекладіть текст «The Geographical Position of Great Britain».

2 Незнайомі слова знайдіть у словнику (випишіть).

3 Виконайте завдання 1,2,3.


Література:


 1. Жилко Н. М., Панова Л. С. Впрaви з граматики англійської мови. - К.: Освіта, 1995.

 2. Верба Л. Г., Верба Г. В. Граматика сучасної англійської мови. - К.: Логос, 1997.

3 Биконя О.П. Англійська мова: Навчальний посібник. – К.:УАБП, 2010.

 1. Качалова К. Н., Израилевич Е. Е. Практическая грамматика английского языка. – К.: Методика, 1995.


Питання для самоконтролю:

  1. Перевірити знання лексики, закриваючи почергово спочатку український варіант, а потім англійський.

  2. Поставити 3 питання до тексту, звертаючи увагу на особливості побудови запитань в англійській мові.

  3. Перевірте правильність виконання завдань.


The Geographical Position of Great Britain 

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland covers an area of some 244 thousand square miles. It is situated on the British Isles. The British Isles are separated from Europe by the Strait of Dover and the English Channel. The British Isles are washed by the North Sea in the east and the Atlantic Ocean in the west.

The population of Great Britain is about 60 million. The largest cities of the country are London, Birmingham, Liverpool, Manchester, Glasgow and Edinburgh.
The territory of Great Britain is divided into four parts: England, Scotland, Wales and Northern Ireland.

England is in the southern and central part of Great Britain. Scotland is in the north of the island. Wales is in the west. Northern Ireland is situated in the north-eastern part of Ireland.

England is the richest, the most fertile and most populated part in the country. There are mountains in the north and in the west of England, but all the rest of the territory is a vast plain. In the northwestern part of England there are many beautiful lakes. This part of the country is called Lake District.

Scotland is a land of mountains. The Highlands of Scotland are among the oldest mountains in the world. The highest mountain of Great Britain is in Scotland too. The chain of mountains in Scotland is called the Grampians. Its highest peak is Ben Nevis. It is the highest peak not only in Scotland but in the whole Great Britain as well. In England there is the Pennine Chain. In Wales there are the Cumbrian Mountains.

There are no great forests on the British Isles today. Historically, the most famous forest is Sherwood Forest in the east of England, to the north of London. It was the home of Robin Hood, the famous hero of a number of legends.

The British Isles have many rivers but they are not very long. The longest of the English rivers is the Severn. It flows into the Irish Sea. The most important river of Scotland is the Clyde. Glasgow stands on it. Many of the English and Scottish rivers are joined by canals, so that it is possible to travel by water from one end of Great Britain to the other.

The Thames is over 200 miles long. It flows through the rich agricultural and industrial districts of the country. London, the capital of Great Britain, stands on it. The Thames has a wide mouth, that's why the big ocean liners can go up to the London port.

Geographical position of Great Britain is rather good as the country lies on the crossways of the see routes from Europe to other parts of the world. The sea connects Britain with most European countries such as Belgium, Holland, Denmark, Norway and some other countries. The main sea route from Europe to America also passes through the English Channel.

Вправа 1. Write other forms of these irregulars:

to be ____________ ______________

to have ____________ ______________

to buy ____________ ______________

to stand ____________ ______________

to keep ____________ ______________

to run ____________ ______________

to forget ____________ ______________

to begin ____________ ______________

to sleep ___________ ______________

to make ___________ ______________

to bring ____________ ______________

to lend ___________ _______________

to go ____________ ______________


Вправа 2. Insert the correct form of the irregular verbs in brackets:

1) He _________ (eat) all the cake.

2) We ________ (go) to New York in May.

3) Jack ________ (make) a delicious cake.

4) We _______ (write) a letter to our grandparents in Philadelphia.

5) The books __________ (fall) off the table and _______ (be) all over the floor.

6) I __________ (buy) my mother a beautiful hat for Christmas.

7) She _______ (do) her homework for the first time yesterday.

8) It ________( get) very cold, so we ________ (go) inside.

9) I ________ (lend) Mike $100.

10) We _______ (choose) steak for dinner.

11) John __ ______ (speak) English for the first time when he __________ (come) to London.


Вправа 3. Choose the right form for the verbs (regular and irregular) in brackets to complete the story:

Nancy ____ (take) her daughter Donna to the park. The park _______ (have) lots of trees. It ____ (have) lots of squirrels and birds. The squirrels _____ (run) up and down the trees. The squirrels ______ (chase) one another. The squirrels ________(play) with one another. The birds _______ (fly) around. They _______ (fly) down to the ground and up into the trees. The squirrels and birds _______ (be) good neighbors. Nancy _______ (sit) down on a bench. She ________ (take) a magazine out of her purse. She ________ (turn) the pages of the magazine. Donna ________ (run) over to a squirrel. She ________ (try) to catch the squirrel. Then she ________ (try) to catch a bird. Donna _________ (chase) the squirrels and birds. She never _________ (catch) one. She never __________ )catch) a bird. But she _________ (have) a lot of fun.Самостійне заняття №4
Тема: Клімат Великобританії

Мета:

 • дидактична: розширити знання з теми, систематизувати знання, провести контроль знань, оволодіти знаннями з граматики;

 • розвиваюча: розвивати увагу, мислення, пам'ять;

 • виховна: формувати відповідальне ставлення до навчання, пробудити в пізнавальній, творчій діяльності.


Питання, що виносяться на самостійне вивчення:
1 Робота з текстом
Практичне завдання:


  1. Виконайте вправи 1,2.


Література:


 1. Качалова К. Н., Израилевич Е. Е. Практическая грамматика английского языка. – К.: Методика, 1995.

 2. Жилко Н. М., Панова Л. С. Вправи з граматики англійської мови. - К.: Освіта, 1995.

 3. Бех П. О. Англійська мова. - К.: Либідь, 1997.

 4. Верба Л. Г., Верба Г. В. Граматика сучасної англійської мови. - К.: Логос, 1997

 5. Биконя О.П. Англійська мова: Навчальний посібник. – К.:УАБП, 2010.Питання для самоконтролю:

 1. Перевірте правильність виконання завдань.


Самостійне заняття №5
Тема: The Present Indefinite Tense.

Мета:

 • дидактична: розширити знання з теми, систематизувати знання, провести контроль знань, оволодіти знаннями з граматики;

 • розвиваюча: розвивати увагу, мислення, пам'ять;

 • виховна: формувати відповідальне ставлення до навчання, пробудити в пізнавальній, творчій діяльності.


Питання, що виносяться на самостійне вивчення:
1 The Present Indefinite Tense.
Практичне завдання:


  1. Виконайте вправи 1,2.


Література:


 1. Качалова К. Н., Израилевич Е. Е. Практическая грамматика английского языка. – К.: Методика, 1995.

 2. Жилко Н. М., Панова Л. С. Вправи з граматики англійської мови. - К.: Освіта, 1995.

 3. Бех П. О. Англійська мова. - К.: Либідь, 1997.

 4. Верба Л. Г., Верба Г. В. Граматика сучасної англійської мови. - К.: Логос, 1997

 5. Биконя О.П. Англійська мова: Навчальний посібник. – К.:УАБП, 2010.Питання для самоконтролю:

 1. Перевірте правильність виконання завдань.

Вправа 1. Поставте дієслово to be в Present Simple.

1. What ... your name? — My name ... Shirley Frank. 2. What ... your address? — My address ... 175 Grand Central Parkway. 3. What... your phone number? — My phone number ... 718-1930. 4. Where ... you from? — I ... from New York. 5. I ... a pupil. 6. My father ... not a teacher, he ... a scientist. 7. ... your aunt a doctor? — Yes, she .... 8. ... they at home? — No, they ... not at home, they ... at work. 9. My brother ... a worker. He ... at work. 10. ... you an engineer? — Yes, I ... . 11. ... your sister a typist? — No, she ... not a typist, she ... a student. 12. ... your brother at school? — Yes, he ... . 13. ... your sister at school? — No, she ... not at school. 14. My sister ... at home. 15. ... this your watch? — Yes, it ... . 16. She ... an actress. 17. This ... my bag. 18. My uncle ... an office work¬er. 19. He ... at work. 20. Helen ... a painter. She has some fine pictures. They ... on the walls. She has much paper. It ... on the shelf. The shelf ... brown. It ... on the wall. Helen has a brother. He ... a student. He has a family. His family ... not in St. Petersburg, it ... in Moscow.
Вправа 2. Поставте дієслово to be в Present Simple

1. Where ... you? — I... in the kitchen. 2. Where ... Fred? — He ... in the garage. 3. Where ... Lisa and John? — They .. at college. 4. ... you busy? — No, I... not. Mike ... busy. He ... the busiest person I've ever met. 5. It... ten o'clock. She ... late again. 6. How ... you? — I ... not very well today. — I ... sorry to hear that. 7. We ... interested in classical music. 8. Vera ... afraid of snakes. 9. My grandmoth­er ... not nervous and she ... rarely upset. She ... the kindest person I've ever seen. My grandmother ... really wonderful. 10. I ... sorry. They ... not at the office at the moment. 11. Where ... the keys? — In your jacket. 12. What... the time, please? — Two o'clock. 13. It ... the biggest meal I've ever had. 14. Which sport do you think ... the most danger­ous? 15. Chess and aerobics ... not as exciting as sky­diving and figure skating. 16. Debt... the worst kind of poverty. 17. The game ... not worth the candle. 18. Do you have any idea where he ... ? 19. Used cars ... cheaper but less reliable than new cars. 1. What ... the weather forecast for tomorrow?

 2. Art ... long, life ... short. 22. You ... the best friend I've ever had. 23. I don't remember what his telephone number .... 24. Two heads ... better than one. 25. You ... right. That ... a lot of money! Cof­fee ... very expensive this week.

Самостійне заняття №6
Тема: Лондон – столиця Великобританії. The Present Indefinite Tense.

Мета:

 • дидактична: залучити до творчої діяльності, систематизувати знання, провести контроль знань;

 • розвиваюча: розвивати увагу, мислення, пам'ять;

 • виховна: навчити оцінювати з точки творчості, логічно мислити, пробудити в пізнавальній, творчій діяльності.


Питання, що виносяться на самостійне вивчення:
1 Робота з текстом “London”.

2 The Present Indefinite Tense.


Практичне завдання:

1 Прочитайте і перекладіть текст “London”.

2 Незнайомі слова знайдіть у словнику (випишіть).

3 Виконайте завдання 1.Література:

1 Жилко Н. М., Панова Л. С. Вправи з граматики англійської мови. - К.: Освіта, 1995.

2 Бех П. О. Англійська мова. - К.: Либідь, 1997.

3 Верба Л. Г., Верба Г. В. Граматика сучасної англійської мови. - К.: Логос, 1997

4 Биконя О.П. Англійська мова: Навчальний посібник. – К.:УАБП, 2010.

Питання для самоконтролю:
1 Перевірити знання лексики, закриваючи почергово спочатку український варіант, а потім англійський.

2 Поставити 3 питання до тексту, звертаючи увагу на особливості побудови запитань в англійській мові.

3 Розповісти про свого улюбленого актора.

London


London is the capital of Great Britain, its political, economic and cultural centre. It’s one of the largest cities in the world. Its population is more than 9 million people. London is situated on the river Thames. It was founded more than two thousand years ago.

London is an ancient city. It appeared at the place where the Roman invaders decided to build a bridge over the Thames. There are four parts in London: West End, East End, the City and Westminster.

The City is the oldest part of London, its financial and business centre. There are many offices, companies and banks in this part of the capital. The heart of the City is the Stock Exchange. The Tower of London and St Paul’s Cathedral are situated in the City.

Westminster is also important part of the capital. It’s the administrative centre of London. The Houses of Parliament, the seat of the British Government, are there. Opposite the Houses of Parliament is Westminster Abbey where kings and queens have been crowned and many famous people were buried. The Houses of Parliament are often referred to as the Palace of Westminster.

The Towers of the Houses of Parliament stand high above the city. On the highest tower there is the largest clock in the country, Big Ben. Big Ben strikes every quarter of an hour.

To the west of Westminster is West End, the richest part of London. It is full of luxury hotels, super-markets, cinemas and concert-halls. In the centre of the West End the Trafalgar Square is situated with the famous statue of Lord Nelson.

To the east of Westminster is East End, an industrial district of the capital. Most of plants and factories are situated there.

The official London residence of the Queen is Buckingham Palace. The palace was built in 1703 by the Duke Buckingham. The daily ceremony of the Changing of the Guard takes place in its courtyard.

There are many museums in London. For example, the British Museum, the Natural History Museum, the Science Museum. The British Museum is the biggest museum in London. The museum is famous for its library — one of the richest in the world.

There are many beautiful parks in London. St James’s Park, Green Park, Hyde Park, and Kensington Gardens are linked together and form above 300 hectares of parkland in the heart of London.Завдання 1. Fill in the blanks with the correct form of words given:

 1.               I  ____________ (read) very interesting books.

2.               Joanne  ____________  (work) eight hours a day.

3.               Do you ____________ (speak) Spanish?

4.               I  ____________  (not know) him very well.

5.               My wife ____________  (like) coffee for breakfast.

6.               What ____________  Tom usually ____________(have) for breakfast?

7.               Your train ____________  (leave) at 17.25 from platform 3 every day.

8.             What ____________  Mary ____________ (do) ? She's a student.

9.             My whole family _______________(go) to church once a week.

10.             My wife and I _________________(go) to the beach in the summer.

11.             Leap year __________________(come) every four years.

12.             My grandfather ________________(grow) tomatoes in his garden.

13.             He ________________(grow) them every summer .

14.             The children __________________(leave) at 8:30 every morning of the week.

15.             In the north the season ____________________(change) four times a year. Самостійне заняття №7

Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Програма навчальної дисципліни підготовки бакалавра спеціальності 010101 «Дошкільна освіта» 2016
2017 -> Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи Львів 2016 Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи
2017 -> План роботи обласного навчально-методичного центру підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів
2017 -> Галицько-Волинське князівство
2017 -> Вплив струму на організм людини. Заходи техніки безпеки під час роботи з електричними пристроями
2017 -> Картка самооцінювання
2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни «Проблеми вищої освіти» галузь знань 06 «Журналістика»
2017 -> Філософія Середньовіччя
2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни соціальна педагогіка Галузь знань: 0101 «Педагогічна освіта»
2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни технології соціально-педагогічної роботи Галузь знань: 0101 «Педагогічна освіта»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка