Методичні вказівки щодо практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни "земельне право" для студентів денної та заочної форм навчанняСторінка1/2
Дата конвертації22.01.2017
Розмір0.68 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ"ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО"

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

ЗА НАПРЯМОМ

6.030401 – «ПРАВОЗНАВСТВО»

(У ТОМУ ЧИСЛІ СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ)

КРЕМЕНЧУК 2014

Методичні вказівки щодо практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Земельне право» для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 6.030401 – «Правознавство»

Укладач старш. викл. Л. Є. Даценко

Рецензент к.ю.н., проф. М. І. Галунов

Кафедра галузевих юридичних наук

Затверджено методичною радою КрНУ імені Михайла Остроградського

Протокол №____ від __________

Голова методичної ради______________ проф. В. В. Костін

зміст
Вступ......................................................................................................................4

1 Теми та погодинний розклад лекцій, практичних занять,

самостійної роботи……………………………………………………..…….7

2 Перелік практичних занять та самостійної роботи

Практичне заняття № 1 Земельне право у правовій

системі України................................................................................................8

Практичне заняття № 2 Право власності на землю ………………….……12

Практичне заняття № 3 Право землекористування ………………….……18

Практичне заняття № 4 Публічно-правові засади управління у галузі

земельних відносин …………………………………………………………22

Практичне заняття № 5 Юридичні гарантії земельних прав.

Відповідальність за порушення земельного законодавства………….……28

3 Питання до заліку ………………………………………………..........………34

4 Критерії оцінювання успішності студентів з навчальної дисципліни

«Земельне право»…………………………………………………….……….36

Список джерел………………………...………………………………….………39ВСТУП
Програма вивчення фундаментальної навчальної дисципліни «Земельне право» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму 6.030401 – «Правознавство».

Предметом вивчення навчальної дисципліни є коло основних питань про предмет, метод і систему земельного права, його принципи, джерела, об’єкти та суб’єкти, правові основи управління використанням, відтворенням та охороною земель, земельні права та обов’язки громадян, загальні засади щодо права власності та користування землею, набуття та реалізації прав на землю, правове забезпечення вимог екологічної безпеки, земельні спори, відповідальність за порушення земельного законодавства.

Міждисциплінарні зв’язки:

Земельне право тісно пов’язане з такими галузями права, як конституційне, господарське, адміністративне, цивільне, екологічне.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1. Загальна характеристика земельного права.

2. Правовий режим земель в Україні.

Мета навчальної дисципліни «Земельне право»:

навчальна – приватне забезпечення всебічної підготовки фахівців-юристів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» шляхом набуття студентами знань щодо специфіки правового регулювання суспільних відносин, що складаються у сфері раціонального використання і охорони земель, що складають предмет земельного права, а також набуття студентами практичних умінь і навичок у сфері тлумачення, реалізації, застосування норм земельного права;

розвиваючазасвоєння студентами форм, способів, засобів, прийомів, методів наукового та практично орієнтованого мислення, пов’язаного із професійно-юридичним опануванням теоретичного та нормативно-правового матеріалу галузі земельного права;

виховна – приватне забезпечення становлення позитивно орієнтованої особистості фахівців-юристів ОКР «бакалавр» шляхом засвоєння ними основних морально-правових ідеалів українського суспільства, підтримання та розвиток у студентів таких позитивних моральних якостей, як справедливість, чуйність, відданість принципам свободи, верховенства права та інших, нетерпиме ставлення до будь-яких порушень законності, патріотизм, прагнення постійно підвищувати рівень свого професійного, морально-вольового, ділового, особистісного розвитку тощо.

Завдання навчальної дисципліни «Земельне право»:

– опанування студентами необхідних теоретичних положень, засвоєння сутності земельно-правових категорій, змісту земельно-правових інститутів;

– навчитися розуміти зміст норм земельного права, роз’яснень вищих судових інстанцій України та рішень Конституційного Суду України, тлумачити їх і правильно застосовувати при вирішенні конкретних справ;

– набути досвіду науково-дослідної роботи у галузі земельного права. Студенти також мають оволодіти навичками самостійної роботи з нормативно-правовими актами, земельно-правовою літературою, матеріалами судової практики.

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Земельне право» студенти повинні:

знати стан основних проблем науки земельного права; сутність земельно-правових категорій; поняття, зміст і значення земельних правовідносин; особливості набуття та реалізації права власності на користування земельними ділянками; регулювання плати за землю; гарантії реалізації та захисту земельних прав суб’єктів; специфіку правового регулювання використання окремих категорій земель; правовий режим особливо охоронюваних територій;

вільно орієнтуватися у системі земельного права України та судовій практиці застосування земельного законодавства при розгляді цивільних і кримінальних справ;

ознайомитися з практикою застосування земельних нормативно-правових актів судами України, перспективними та основними напрямами розвитку та кодифікації земельного законодавства;

уміти правильно тлумачити та застосовувати положення нормативно-правових актів, визначаючи при цьому види правовідносин; використовувати дані науки земельного права для вирішення професійних завдань; здійснювати юридичний аналіз обставин для кваліфікації земельних відносин; при використанні професійних завдань визначати правовий статус органів у сфері управління використанням , відтворенням та охороною земель і правові наслідки рішень, які вони приймають; аргументувати власну точку зору та прийняття рішення за конкретним завданням.
1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ, ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ, САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

пор


Тема

Кількість годин

денна форма

заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

с. р

л

п

с. р.

Змістовий модуль 1. Загальна характеристика земельного права. Правове регулювання використання та охорони земель

1

Земельне право в пра-вовій системі України

10

2

1

7

10/9

1/1

1/2

8/6

2

Право власності на землю

10

2

1

7

10/9

1/1

1/2

8/6

3

Право землекористування

11

2

2

7

8/9

0/1

0/2

8/6
Разом за змістовим модулем 1

31

6

4

21

28/27

2/3

2/6

24/

18


Змістовий модуль 2. Правовий режим земель в Україні

4

Публічно – правові за-сади управління у галу-зі земельних відносин

12

2

2

8

8/9

0/1

0/1

8/7

5

Юридичні гарантії земельних прав. Відповідальність за порушення земельного законодавства

1

2

2

7

8/8

0/0

0/1

8/7
Разом за змістовим модулем 2

23

4

4

15

16/17

0/1

0/2

16/

14

ІНДЗ (КР, РГ, к/р)
10/

10

Усього годин


54

10

8

36

44/44

2/4

2/8

40/

32


Каталог: new -> metod
metod -> 1 Теми та погодинний розклад лекцій та самостійної роботи
metod -> Методичні вказівки розроблено відповідно до навчальних програм з дисципліни «Психологічні основи проведення ділових ігор»
metod -> Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «прикладне програмне забезпечення фінансової діяльності»
metod -> Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства»
metod -> Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 1
metod -> Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ земельне право для студентів заочної форми навчання
metod -> Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "cудова бухгалтерія" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності
metod -> 2 Перелік практичних занять, тем і питань для самостійного опрацювання
metod -> Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ криміналістика для студентів заочної форми навчання
metod -> Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ кримінологія для студентів заочної форми навчання


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка