Методичні вказівки щодо проведення самостійної роботи з дисципліни «Основи сугестопедії»Скачати 75.58 Kb.
Дата конвертації23.03.2019
Розмір75.58 Kb.
#85514
ТипМетодичні вказівки
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Тернопільський національний технічний університет

імені Івана Пулюя
Факультет економіки та менеджменту


Кафедра психології

у виробничій сфері ψ


ОСНОВИ СУГЕСТОПЕДІЇ
Методичні вказівки щодо проведення самостійної роботи

для студентів вищих навчальних закладів денної та заочної форми навчання спеціальності 053 “Психологія”

Тернопіль – 2018
Вишньовський В.В. Методичні вказівки щодо проведення самостійної роботи з дисципліни «Основи сугестопедії» для студентів вищих навчальних закладів денної та заочної форми навчання спеціальності 053 “Психологія”. – Тернопіль: ТНТУ імені Івана Пулюя, 2018. – 20 с.


РЕЦЕНЗЕНТИ: Буняк Н.А. – професор, доктор психологічних наук, завідувач кафедри психології у виробничій сфері Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя.
Бамбурак Н.М. – доцент, к. психол. н., доцент кафедри практичної психології Львівського державного університету внутрішніх справ МВС України

Методичні розробки містять вказівки щодо організації самостійної роботи, основні поняття до кожної теми, питання для самоконтролю знань та навичок, перелік питань підсумкового контролю та список використаних джерел.


Для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю 053 «Психологія», а також для практичних психологів, соціальних педагогів, слухачів системи перепідготовки та вдосконалення психолого-педагогічних кадрів.

Розглянуто і затверджено до друку на засіданні кафедри психології у виробничій сфері Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя, протокол № 10 від 14 березня 2018 року.
Схвалено і рекомендовано до друку методичною радою факультету економіки та менеджменту Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя, протокол № 7 від 18 квітня 2018 року.

© В. Вишньовський, 2018.


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів підготовлені відповідно до програми курсу «Основи сугестопедії» що орієнтований на студентів, які мають спеціальність 053 «Психологія».

Самостійна робота студенів з курсу «Основи сугестопедії» займає важливе місце у навчальному процесі вузу при підготовці фахівців з психології, сприяє оволодінню майбутніми практичними психологами професійними знаннями, уміннями та навичками, що можуть бути застосовані в різних контекстах індивідуальної та групової психосоціальної роботи: психологічної діагностики, психокорекції, психологічного консультування, психологічної допомоги, професійного і організаційного консультування, посередництва тощо.

Завдання для самостійної роботи спрямовані на те, щоб сформувати у майбутніх психологів та практичних психологів професійне мислення, уміння і навички розв’язувати практичні завдання, забезпечити активність і самостійне оволодіння парадигмами, форматами та методами консультативної і посередницької практики; сприяти усвідомленню студентами своїх особистісних якостей та рівня підготовки до майбутньої професійної діяльності.

Матеріали даних методичних рекомендацій для самостійної роботи студентів з курсу «Основи сугестопедії» мають таку структуру:


 • На початку кожної теми подано методичні вказівки щодо організації самостійної роботи студентів при підготовці даної теми.

 • Виділено основні поняття до кожної теми, що мають обов’язково бути відображеними студентом у психологічному словнику термінів.

 • Визначено питання для самоконтролю і самоперевірки знань.

 • Пропонуються творчі завдання (проблемні ситуації), які спрямовані на розвиток вмінь та навичок застосовувати набуті теоретичні знання в практиці групової і індивідуальної психологічної роботи. (відповідно до теми та проблем, що розглядатимуться на семінарському та лабораторному занятті).

 • Вказано рекомендовану літературу.

Залежно від профілю спеціальності фахівця, умов організації навчального процесу (денна, заочна, дистанційна форми навчання) та часу, визначеного в навчальних планах на семінарсько-практичні заняття з курсу «Основи сугестопедії», в кожному окремому випадку можуть бути відібрані також деякі із запропонованих завдань для самостійної роботи студентів, визначені процедури виконання цих завдань та оцінки результатів.

Форми самостійної роботи студентів

Самостійна робота спрямована на поглиблення теоретичних знань, і передбачає виконання завдань, спрямованих на розвиток самостійності та ініціативності, пошук та опрацювання рекомендованої літератури, підготовку рефератів і наукових доповідей, а також індивідуальних завдань у рамках підготовки до участі в конференціях та олімпіадах.

Самостійна робота щодо опанування змісту навчальної дисципліни «Основи сугестопедії» має виняткове значення в рамках реалізації одного з провідних завдань вивчення її як навчальної дисципліни, та зокрема – щодо формування знань про особливості організації та проведення навчального процесу методами сугестопедії, гіпнопедії, релаксопедії та нейро-лінгвіністичного програмування. Все це має сприяти професійному самовизначенню майбутніх психологів.

Оскільки самостійна робота – це набір завдань, що мають за мету закріплення навичок роботи із теоретичним матеріалом, використання здобутих знань у практичній діяльності, завдання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Основи сугестопедії» зосереджено за напрямками: словникова робота, робота з першоджерелами, підготовка мультимедійних презентацій, виконання творчих завдань. Передбачається, що виконання цих завдань відображається у конспектах студентів, і за це, згідно зі шкалами оцінювання, у подальшому нараховуються бали.Словникова робота здійснюється на початку підготовки до вивчення теми та полягає у виписуванні в термінологічний словник основних понять теми з короткими поясненнями. Ця принципово важлива робота стосується всіх студентів, оскільки для них значна кількість психологічних термінів є новою, а отже засвоєння знань вимагає чіткого усвідомлення змісту тієї чи іншої психологічної категорії.

Складання структурно-логічних схем лекцій є одним із напрямків засвоєння змісту теми через оптимізацію механізмів запам’ятовування. Малювання схем, діаграм, графіків, малюнків сприяє візуальному запам’ятовуванню опрацьованої теми. Доцільно це робити під час або після вивчення змісту теми. Осмислене запам’ятовування передбачає, перш за все, встановлення логічних послідовностей, розбивку матеріалу на частини і знаходження в ній «ключових фраз» або «опорних пунктів». Запам’ятовувати слід саме їх і використовувати як «віхи» – орієнтири. Використання логічних опор, асоціацій і мислене угрупування сприяє усвідомленню матеріалу лекції та його швидкому та тривалому запам’ятовуванню.

Конспектування першоджерел. Конспект – це стислий письмовий виклад найбільш істотного в змісті першоджерела, тобто добір найважливіших і найхарактерніших теоретичних положень і фактів. Робота з першоджерелами здійснюється з метою більш глибокого опанування змісту теми. Вона полягає у складанні конспекту глав, параграфів, розділів, наукових статей, що сприяє більш глибокому розумінню часткових проблем психології у зв’язку із темою, що вивчається. Також це допомагає розширенню особистісного і формуванню наукового світоглядів. Під час роботи можливо створення плану-конспекту, тематичного конспекту, текстуального та вільного конспектів.

При роботі з рекомендованою літературою бажано дотримуватись такої послідовності. Спочатку прочитати відповідний розділ підручника, знайти визначення основних понять, розібратися в їх структурі, у взаємозв’язках різних понять, а потім, коротко законспектувати матеріал, який висвітлював би зміст навчальної теми. За відсутності в рекомендованих підручниках відповіді на якесь питання, потрібно звернутися до наведеної додаткової літератури.Написання рефератів в структурі НМК відноситься до роботи під час підготовки до семінарських занять, але за змістом – це самостійна навчальна діяльність студента. Навчальний реферат з психології – це самостійна творча робота студента, що засвідчує його знання психологічної літератури з цієї теми, розуміння основних підходів до вирішення наукової і практичної проблеми, а також відображає власні професійні погляди майбутнього педагога вищої школи і демонструє його вміння усвідомлювати психолого-педагогічні явища на основі теоретичних знань. Ця робота передбачає: вибір теми, опрацювання структури реферату, написання його плану, оформлення вступу, основної частини, висновків та додатків, складання бібліографії.

Методичні рекомендації щодо написання реферативних доповідей


Підготовка реферативних повідомлень є формою самостійного навчання, яка виступає як чинник пошуку, систематизації, поглиблення знань, формування практичних підходів у реалізації психолого-педагогічних завдань, створення передумов для розвитку умінь у роботі з літературними джерелами.

Вибір теми реферативного повідомлення здійснюється за власною ініціативою студента відповідно до досліджуваної проблематики конкретної теми або обирається серед тем з запропонованого переліку, визначеного викладачем.

Обравши тему, студент має розробити план реферативного повідомлення, який передбачає оптимальну структуру викладу матеріалу через такі основні компоненти:

- титульна сторінка, зміст;

- вступна частина: містить обґрунтування вибору теми, вказує напрямок її викладу, мету роботи;

- основний розділ: включає декілька пріоритетних проблем теми, їх загальну характеристику, особливості конкретних проявів, шляхи розв’язання, перспективи розвитку;

- заключна частина: являє собою підведення підсумків по матеріалу, містить теоретичні висновки, пропозиції щодо поліпшення практичних напрямів використання теоретичної інформації.

Окремо наводиться перелік опрацьованих наукових джерел та використаної літератури (не менше 5-ти): чинних нормативних документів, монографій, посібників, підручників тощо.

Матеріал реферативного повідомлення має бути викладений цікаво, системно, цілеспрямовано, послідовно та логічно. Обсяг роботи складає 7-15 сторінок тексту.

Виступаючи з реферативним повідомленням, студент має продемонструвати уміння обґрунтовувати соціальне значення розглянутої проблеми, характеризувати її загальні риси, конкретні особливості, виявити причини, проаналізувати умови та динаміку розвитку, визначити шляхи розв’язання, зробити конкретні висновки. Поряд з цим, він повинен набувати навичок публічних виступів, опановувати прийоми роботи зі слухацькою аудиторією, відповідати на запитання, відстоювати власні переконання тощо.В структурі одного змістового модуля дисципліни передбачена оцінка не більше одного реферату, написаного одним студентом. Реферати, написані та оформлені із порушенням зазначених вимог, не можуть бути позитивно оцінені викладачем.

Вимоги до розробки мультимедійних презентацій:

 1. Назва теми презентації;

 2. Основні поняття (не більше 5-х);

 3. Основні тези;

 4. Цікава інформація по темі (статистика, експерименти тощо);

 5. Завдання на перевірку засвоєного матеріалу теми (запитання, тести, кросворди, перевірочні завдання тощо);

 6. Список літератури для самостійного вивчення (не більше 7 джерел);

 7. ПІП автора презентації, номер групи.Завдання для самостійної підготовки студентів:


1. Опрацювати лекційний матеріал та додатково самостійно вивчити теоретичний матеріал за підручниками та навчальними посібниками. Самостійно визначити ключові поняття та основні концептуальні положення навчальної теми, які законспектувати у зошит.

2. Скласти термінологічний словник основних понять і термінів навчальної дисципліни.

3. Підготувати мультимедійні презентації до кожної теми навчальної дисципліни.
СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

заочна форма

всього

в тому числі

всього

в тому числі

л

п

лаб.

інд.

с.р.

л

п

лаб.

інд.

с.р.

VIІІ семестр

МОДУЛЬ І. СУГЕСТІЯ ЯК ОСОБЛИВИЙ ВПЛИВ НА ПСИХІЧНУ СФЕРУ ЛЮДИНИ

ЗМ 1: Сугестологія – наука про навіювання

Тема 1. Теоретичні аспекти сугестології.

27

3

5

-

-

19

23

1

1

-

-

21

Тема 2. Сугестія і її ланки.

27

3

5

-

-

19

24

2

1

-

-

21

ЗМ 2: Методи сугестії

Тема 3. Методи гетеро та аутосугестії.

27

2

6

-

-

19

25

2

2

-

-

21

Разом за модулем І

81

8

16

-

-

57

72

5

4

-

-

63

МОДУЛЬ ІІ. ОСНОВНІ НАПРЯМИ І МОДЕЛІ СУГЕСТОПЕДІЇ

ЗМ 3: Сугестопедична модель

Тема 4. Технологія навчання з використанням гіпнопедії.

27

3

5

-

-

19

23

1

1

-

-

21

Тема 5. Сугестивна технологія навчання та релаксопедія.

27

2

6

-

-

19

25

2

2

-

-

21

Тема 6. Сучасні технологи нейролінгвістичного програмування.

27

3

5

-

-

19

24

2

1

-

-

21

Разом за модулем ІІ

81

8

16

-

-

57

72

5

4

-

-

63

Всього:

162

16

32

-

-

114

144

10

8

-

-

126

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ


Номер теми

Зміст самостійної ( індивідуальної ) роботи

Кількість годин

Семестр VIIІ

Тема 1

Тема 2

Тема 3


Тема 4

Тема 5


Тема 6

Тема 7


Тема 8

МОДУЛЬ І. СУГЕСТІЯ ЯК ОСОБЛИВИЙ ВПЛИВ НА ПСИХІЧНУ СФЕРУ ЛЮДИНИ
Змістовний модуль 1. Сугестологія – наука про навіювання
Опрацювання лекційного матеріалу лекції №1, підготовка до семінарського та лабораторного заняття №1.

Виконати наступні завдання:

1. Розглянути джерела і розвиток сугестії.

2. Вивчити основні поняття сугестії.

3. Розглянути класифікацію впливів.

Вивчити основні терміни: явища сугестії, інкубації, тваринний магнетизм, сугестологія, сугестотерапія, сугестопедія, сугестія, сугеренд, сугестор, аутосугестія, сугестабельність, сугестарій, вербальна і невербальна сугестія, вибіркова, комбінована і змішана сугестія.


Опрацювання лекційного матеріалу лекції №2, підготовка до семінарського та лабораторного заняття №2.

1. Вивчити методи і засоби сугестивного впливу.

2. Розглянути антисугестивні бар’єри.

3. Розглянути неспецифічну психічну реактивність.

Вивчити основні терміни: умовний рефлекс, гальмування і збудження, психологічна установка, конформізм, зосередженість і стійкість, емоції сугестопра і сугеренда, ролі сугесторів, дуалістичний підхід умови простору і часу, імперативність, автоматизація, неусвідомлювана психічна активність, фазове оточення, неспецифічна психічна активність, анти сугестивні бар’єри, методи навіювання, засоби сугестивного впливу.
Змістовний модуль 2. Методи сугестії
Опрацювання лекційного матеріалу лекції №3; підготовка до семінарського та лабораторного заняття №3.

Опрацювати і законспектувати питання: 1. В чому суть методу Стрільчука?

 2. В чому суть методу Танцюри?

 3. Які існують засоби сугестивного впливу?

 4. За допомогою чого досягається інфантилізація?

 5. Які існують принципи сугестопедії?

 6. Які фактори враховує сугестопедія при розв'язанні проблем мотивації?

 7. В чому полягає зміст сугестопедії?

 8. Які існують засоби сугестопедії?

 9. З яких фаз складається сугестопедичний мотод?

 10. В чому суть методу Гегечкорі?

 11. В чому суть методу Шехтера?

 12. В чому суть методу Китайгородської?

 13. Які існують форми сугестопедії?

Вивчити основні терміни: аутотренінг, аутогенне занурення, аутогенний стан, аутогенна мобілізація, формули аутосугестії, елементи аутотренінгу, ступені аутогенного тренування, базові і медитаційні вправи.
Опрацювання лекційного матеріалу лекції №3; підготовка до семінарського та лабораторного заняття №4.

Розглянути та законспектувати наступні завдання:

1. Пряма сугестія.

2. Тести сугестабельності.

3. Етапи сугестивної роботи.

4. Основні поняття сугестії думкою.

5. Методика свідомої мислительної сугестії.

6. Психологія індуктора і перцепієнта

Вивчити основні терміни: пряма сугестія, імперативні методи, кооперативні проби, мовне оформлення сугестії, опосередкована сугестія, асоціативна сугестія, інформаційна сугестія, афектаційна сугестія, компліментарна сугестія, питальна сугестія, тренувальний діалог, сугестія думкою, телепатія, індуктор, перцепієнт, телепатична перцепція, свідома мислительна сугестія, мислительні сигнали, природа телепатичної перцепції, телепатичні здібності.
МОДУЛЬ ІІ. ОСНОВНІ НАПРЯМИ І МОДЕЛІ СУГЕСТОПЕДІЇ
Змістовний модуль 3. Сугестапедична модель.
Опрацювання лекційного матеріалу лекції №4. Підготовка до семінарського та лабораторного заняття №5.

Виконати наступні завдання:

1. Вивчити поняття гіпнопедії.

2. Розглянути зміст гіпнопедичного навчання та виховання.

3. Засвоїти поняття гіпнопедії.

Вивчити основні терміни: гіпнопедія, зміст гіпнопедичного навчання і виховання, засоби і методи гіпнопедії, форми гіпнопедичного навчання та виховання, релаксопедія, зміст і засоби релаксопедії, методи і прийоми релаксопедії, сугестокібернетичний інтегральний метод.


Опрацювання лекційного матеріалу лекції №4. Підготовка до семінарського та лабораторного заняття №6.

Виконати наступні завдання:

Мета і принципи сугестопедії.

2. Зміст освіти за сугестопедичним методом.

3. Складові сугустопедичного методу.

4. Ціле покладання сугестопедичної моделі.

5. Психолого-фізіологічні основи сугестопедичної моделі.

6. Дидактико-методичні основи сугестопедичної моделі.

Вивчити основні терміни: сугестопедія, мотивація навчально-виховної діяльності, засоби сугестопедії, складові сугестопедичного методу, досеансова фаза, активний сеанс, концертний сеанс, післясеансова фаза, форми і методи сугестопедії, субстанційна єдність, внутрішній діалог, захопленість, імпресинг, домінанта, метапамять, особистісно-центрований підхід, проектування навчально- виховного процесу, глобалізація, відбір змісту навчання, форми і методики навчального процесу, зворотна вибірка.
Опрацювання лекційного матеріалу лекції №5, підготовка до семінарського та лабораторного заняття №7.

Виконати наступні завдання: 1. Визначити загальні положення технології релаксопедії.

 2. Розглянути засоби, методи та прийоми релаксопедії.

 3. Визначити технологію навчання з використанням релаксопедії.

Законспектувати такі питання:

1. Які основні принципи релаксопедії?

2. Які існують засоби релаксопедії?

3. Які методи і прийоми застосовуються в релаксопедії?

4. В чому суть сугестокібернетичного інтегрального методу Петрусинського?

5. Як проводиться контроль і оцінка в релаксопедії?

Вивчити основні терміни: релаксопедія, зміст і засоби релаксопедії, методи і прийоми релаксопедії, сугестокібернетичний інтегральний метод.
Опрацювання лекційного матеріалу лекції №6, підготовка до семінарського та лабораторного заняття №8.

Виконати наступні завдання:

1. Вивчити основні поняття НЛП.

2. Розглянути техніки НЛП.

3. Розглянути можливості НЛП та значення життєвих стратегій.

4. Модель мислення Р.Ділтса.

5. Рівні в НЛП.

6. Значення ідентичності в організації поведінки.

7. Погляд на час. Створення змін на різних рівнях.

8. Невідповідність карти і місцевості.

Вивчити основні терміни: поняття репрезентативні системи в НЛП, паттерни очей, предикати мовлення, субмодальності, калібровка, рапорт, калібруваня, підстройка, приєднання і ведення, техніка «якір», конгруентність і неконгруентність.


14/15

14/16

14/16


15/16

14/15


15/16

14/16


14/16

Разом за семестр

114/126 год.


Питання для підготовки до заліку


 1. Джерела і розвиток сугестії.

 2. Основні поняття сугестії.

 3. Класифікація впливів.

 4. Особливості сугестивних явищ.

 5. Методи і засоби сугестивного впливу.

 6. Антисугестивні бар’єри.

 7. Неспецифічна психічна реактивність.

 8. Авторитет та інфантилізація.

 9. Ритм та інтонація подачі інформації.

 10. Двоплановість при сугестивному сеансі.

 11. Сугестологія як наука.

 12. Історія виникнення та розвитку сугестології.

 13. Концепції механізму навіювання.

 14. Галузі застосування навіювання.

 15. Класифікація сугестії.

 16. Феномен психологічного впливу, його характеристика та методи.

 17. Філософія сугестії.

 18. Психофізіологія сугестії.

 19. Психологічна структура сугестії.

 20. Взаємодія сугеренда і сугестора.

 21. Сугестія і психологія спілкування.

 22. Ролі сугесторів.

 23. Особливості облаштування сугестарію.

 24. Поняття гіпнопедії.

 25. Зміст гіпнопедичного навчання та виховання.

 26. Поняття релаксопедії.

 27. Методи і форми гіпнопедичного навчання та виховання.

 28. Сугестокібернетичний інтегральний метод Петрусинського.

 29. Мета і принципи сугестопедії

 30. Зміст освіти за сугестопедичним методом.

 31. Складові сугустопедичного методу.

 32. Контроль та оцінка в сугестопедії.

 33. Форми та методи сугестопедії.

 34. Ціле покладання сугестопедичної моделі.

 35. Психолога-фізіологічні основи сугестопедичної моделі.

 36. Дидактико-методичні основи сугестопедичної моделі.

 37. Психологія імпресингу і домінанти.

 38. Методики сугестопедичної моделі.

 39. Організаційно-методичні умови реалізації концепції сугестопедичної моделі.

 40. Пряма сугестія.

 41. Тести сугестабельності.

 42. Етапи сугестивної роботи.

 43. Мовне оформлення сугестії.

 44. Фактори, які слід враховувати при гетеро сугестії.

 45. Основні поняття сугестії думкою.

 46. Методика свідомої мислительної сугестії.

 47. Психологія індуктора і перцепієнта.

 48. Підходи до визначення природи телепатичної перцепції.

 49. Тести телепатичної перцептивності.

 50. Вербальні методи гетеросугестії.

 51. Невербальні методи гетеросугестії.

 52. Основні поняття аутосугестії.

 53. Вербальні методи аутосугестії.

 54. Невербальні методи аутосугестії.

 55. Переваги і недоліки аутогенного тренування.

 56. Стандартні вправи першого ступеня аутогенного тренування.

 57. Медитаційні вправи аутотренінгу.

 58. Техніка аутогенного тренування для загального оздоровлення.

 59. Поняття гіпносугестії в психологічній науці.

 60. Суть гіпнозу.

 61. Фізіологічна (павлівська) теорія сну.

 62. Вчення про ретикулярну формацію і сон.

 63. Понятійний апарат гіпносугестії.

 64. Стадії, типи і види гіпнозу.

 65. Методи гіпносугестії.

 66. Можливі ускладнення в процесі гіпносугестії і їх профілактика.

 67. Загальні положення технології гіпнопедії.

 68. Історія виникнення сугестопедагогіки.

 69. Сугестопедія: концептуальні положення.

 70. Принципи сугестопедичного навчання.

 71. Засоби, методи та прийоми сугестопедії.

 72. Форми та технології навчання з використанням сугестопедії.

 73. Принципи релаксопедичного навчання.

 74. Засоби, методи та прийоми релаксопедії.

 75. Технологія навчання з використанням релаксопедії.

 76. Сутність нейролінгвістичного програмування й особливості його використання.

 77. Базові пресупозиції нейролінгвістичного програмування.

 78. Збирання інформації. Репрезентативні системи.

 79. Калібрування й підлаштовування.

 80. Приєднання та ведення.

 81. Основні прийоми нейролінгвістичного програмування.

 82. Нейролінгвіністичне програмування та профілактика терористичної діяльності.

 83. Нейролінгвістичне програмування і специфіка силових структур.


Рекомендована література


(основна)

 1. Бехтерев В.М. Внушение и его роль в общественной жизни/ В.М. Бехтерев. – СПб : Издание К. Л. Риккера, 1908. – 42 с. [Электронная библиотека RoyalLib.ru – http://royallib.ru/read/behterev_vladimir].

 2. Гончаров Г.А. Суггестия: теория и практика / Г.А. Гончаров. – М. : КСП, 1995. – 320 с.

 3. Гончаров С.М. Сугестивні технології навчання в кредитно-модульній системі організації навчального процесу: [навч.-метод.посіб.] / С.М. Гончаров. – Рівне: НУВГП, 2008. – 118 с.

 4. Гордеев М.Н., Евтушенко В.Г. Техники гипноза / М.Н. Гордеев, В.Г. Евтушенко. – М. : Изд- во Института Психотерапии, 2003. – 245 с.

 5. Китайгородская Г.А. Методические основы интенсивного обучения иностранным языкам / Г.А. Китайгородская. − М.: Изд-во Московского университета, 1986. − 175 с.

 6. Лисейко Ю.Б. Про деякі методичні принципи інтенсивного навчання іноземних мов / Ю.Б. Лисейко // Режим доступу: http://www.rusnauka.com/8_NND_2011 /Philologia /1_81336. doc. htm

 7. Лозанов Г. Сугестологія. – Софія, 1971 // Режим доступу: http://philopsy.by.ru/ psiho1.html

 8. Лозанов Г.К. Основы сугестологии / Г.К. Лозанов. – София, 1973. – 225 с.

 9. Лозанов Г.К. Суггестология и суггестопедия – теория и практика / Г.К. Лозанов – София, 1971. – 324 с.

 10. Лозанов Г.К. Суггестопедия в преподавании иностранных языков / Г.К. Лозанов // Методы интенсивного обучения иностранным языкам: сб. научн. трудов; отв. ред. С.И. Медьник. − М.: Изд-во МГПИИЯ им. М. Тореза, 1979. − Вып. 5. − С. 53-62.

 11. Лученко Валентин. Сугестопедія та інші методи. Режим доступу: http://luchenko.com/index.php?option=com_content&task=view&id=248&Itemid=50

 12. Матвієнко В.Я. Соціальні технології / В.Я. Матвієнко. – К. : Українські пропілеї, 2001. – 446 с.

 13. Мелихов И.Н. Скрытый гипноз: практ. пособие / И.Н. Мелихов. – Волгоград : Перемена, 2002. – 376 с.

 14. Методика изучения языков. Метод Лозанова. – Суггестология – изучение внушения и внушаемости. – [Електронне видання] – Режим доступу: http://filolingvia.com/publ/67-1-0-104

 15. Носкова Т.М. Аудиовизуальные технологии в образовании / Т.М. Носкова. – СПб: СПбГУКиТ, 2004. – 14 с.

 16. Освітні технології: [навч.-метод. посіб.] / О.М. Пєхота та ін.– К.: А.С.К., 2004. – 256 с.

 17. Пальчевський С.С. Сугестопедагогіка: новітні освітні технології / С.С. Пальчевський. – К.: Кондор, 2005. – 352 с.

 18. Пальчевський С.С. Сугестопедія: історія, теорія, практика [Текст]: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / С.С. Пальчевський. − К.: Кондор, 2006. − 360 с.

 19. Пальчевський С.С. Сугестопедія: історія, теорія, практика. – К. : Кондор, 2006. – 365 с. // Режим доступу: http://pravolib.com/razvitie-lichnosti_903/1371-

otkryitielozanova-27022.html

 1. Платонов К.И. Слово как физиологический и лечебный фактор / К.И. Платонов. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Медгиз, 1962. – 532 с.

 2. Салімон В.М. Уроки географії з використанням музичних творів як форма сугестопедичної технології навчання / В.М. Салімон // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії. – 2012. – Вип.15. – С. 91–94.

 3. Сугестопедагогіка: новітні освітні технології: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / С.С. Пальчевський; М-во освіти і науки України. РДГУ. – К.: Кондор, 2005. – 350 с.

 4. Щукин А.Н. Современные интенсивные методы и технологии обучения иностранным языкам: учебное пособие / А.Н. Щукин. − М.: Филоматис, 2008. − 188 с.

 5. Япко М.Д. Введение в гипноз : практ. руководство / М.Д. Япко. – М. : Центр психологической культуры, 2002. – 191 с.

 6. http://para.by/articles/text/izuchem-inostrannye-yazyki-metod-lozanova

 7. http://philopsy.by.ru/psiho1.html

 8. http://subject.com.ua/psychology/pedagog_psychology/17.html

 9. http://www.alfapont.hu/hu/oroszul/nashch_aldjfa_myetod

 10. http://www.e-reading.link/chapter.php/1006605/38/Myuller_-Stan_geniem._Sekrety_ supermyshleniya.html

Додаткова література


 1. Бехтерев В. М. Внушение и воспитание / В.М. Бехтерев // Объективное изучение личности: Избранные труды по психологии личности в 2-х томах. – Санкт-Петербург: Алетейя, 1999. – Т. 2. – 283 с.

 2. Даль В.И. Толковый словарь живого великоруського язика / В.И. Даль. – Т. 1: А-3. – 1989. – 699 с.

 3. Журавлев А.П. Звук и смисл : [кн. для внеклас. чтения учащихся ст. классов] / А.П. Журавлев. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Просвещение, 1991. – 160 с.

 4. Козир А. В. Теорія та практика формування професійної майстерності вчителів музики в системі багаторівневої освіти : автореф. на здобуття наук. ступеня докт. пед. наук : 13.00.02, 13.00.04 / А. В. Козир. – Київ, НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – 40 с.

 5. Симонов П. Сознание, подсознание, сверхсознание / П. Симонов // Наука и жизнь. – № 12. – 1975. – С. 45–51.

 6. Федоришин В. Вплив сугестивних факторів на фахове становлення керівника оркестрового колективу / В. Федоришин // «Молодь і ринок». – № 2 (73), 2011. – С. 47–51.

 7. Фрейд З. Я и Оно / З. Фрейд. – М. : МПО «МЕТТЭМ», 1990. – 56 c.

 8. Черепанова И.Ю. Человек манипулирующий (суггестия в коммуникации) / И.Ю. Черепанова // Человек говорящий: язык, культура, познание: [межвузовский сборник научных трудов] / [ред. А.А. Романов, А.М. Шахнарович]. – Москва-Тверь: Институт языкознания РАН, Тверской Институт экономики и менеджмента, 1995. – С. 115–123.

 9. Чубукова Т. Сугестія і сугестопедія у навчальному процесі / Т. Чубукова // Історія в школі, 1998. – № 1. – С. 8–11.

 10. Юнг К.-Г. Психология бессознательного / К.-Г. Юнг. – М., 1994. –249 с.

ЗМІСТ
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 3

Форми самостійної роботи студентів 5

Методичні рекомендації щодо написання реферативних доповідей 7

Завдання для самостійної підготовки студентів: 8

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 10

Питання для підготовки до заліку 14

59.Поняття гіпносугестії в психологічній науці. 15

60.Суть гіпнозу. 15

61.Фізіологічна (павлівська) теорія сну. 15

62.Вчення про ретикулярну формацію і сон. 15

63.Понятійний апарат гіпносугестії. 15

64.Стадії, типи і види гіпнозу. 15

65.Методи гіпносугестії. 15

66.Можливі ускладнення в процесі гіпносугестії і їх профілактика. 15

67.Загальні положення технології гіпнопедії. 15

Рекомендована література 16Додаткова література 18


Навчально-методична література

Вишньовський В. В.

Методичні вказівки

щодо проведення самостійної роботи

з курсу Основи сугестопедії


для студентів спеціальності 053 “Психологія”

всіх форм навчання

Формат 60х90/16. Обл. вид. арк. … Тираж 10 прим. Зам. №


Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.

46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 4226 від 08.12.11.
Каталог: bitstream -> lib -> 25283
lib -> Навчальний посібник до практичих занять та самостійної роботи для студентів вищих навчальних закладів в галузі «фізичне виховання, спорт І здоров'я людини»
lib -> Методичні рекомендації з курсу «Фізичне виховання» для студентів денної форми навчання
lib -> Державний вищий навчальний заклад
lib -> А. О. Князевич контролінг Навчальний посібник
lib -> Лавер О. Г.(канд фіз мат наук, доцент)
lib -> Методичні рекомендації до курсу «Економічна географія країн світу» для студентів напряму підготовки

Скачати 75.58 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка