Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «гроші та кредит»Скачати 296.68 Kb.
Дата конвертації23.03.2017
Розмір296.68 Kb.
ТипМетодичні вказівки
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГОМетодичні ВКАЗІВКИ

щодо САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

з НАВЧАЛЬНОЇ дисципліни

«ГРОШІ ТА КРЕДИТ»

для студентів ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ форм навчання

за НАПРЯМАМИ: 6.030504 – «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА», 6.030507 – «МАРКЕТИНГ», 6.030509 – «ОБЛІК І АУДИТ»

(У ТОМУ ЧИСЛІ СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ)


КРЕМЕНЧУК 2013

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Гроші та кредит» для студентів денної та заочної форм навчання за напрямами: 6.030504 – «Економіка підприємства», 6.030507 – «Маркетинг», 6.030509 – «Облік і аудит» (у тому числі скорочений термін навчання)


Укладач к.е.н., доц. Л. П. Шаповал

Рецензент к.е.н., доц. В. І. Глухова

Кафедра фінансів і кредиту


Затверджено методичною радою КрНУ імені Михайла Остроградського

Протокол № __від «___» _______ 2013 р.
Голова методичної ради проф. В. В. Костін

ЗМІСТ


Вступ…………………………………………………………………………..

4

1 Теми та погодинний розклад лекцій і самостійної роботи……………….

6

2 Перелік тем і питань для самостійного опрацювання…………………..

7

3 Питання до модульного контролю............................................................

20

Список літератури..........................................................................................

23ВСТУП
Сучасний фахівець-фінансист може досягти успіху в своїй професіональній діяльності тільки в тому разі, коли він має чітке уявлення, що таке гроші; які види та форми грошей бувають, як здійснюється грошовий обіг, які принципи покладені в основу побудови грошових систем; що таке попит на гроші та які чинники на нього впливають; чим визначається рівень позичкового відсотка; сутність та значення дискусії між науковими школами відносно економічної природи та ролі грошей у суспільному виробництві; яким чином грошово-кредитна політика впливає на економічний розвиток держави; яка ефективність такої політики в ринкових умовах, суть валютних відносин і валютних систем, їх вплив на національну економіку; механізм функціонування міжнародних валютних ринків; основи здійснення міжнародної грошово-кредитної політики. Тільки свідоме використовування інструментів грошово-кредитної системи може забезпечити стале зростання ефективності господарювання у всіх ланках суспільного виробництва.

Курс «Гроші та кредит» складається з лекційних занять, практичних занять та самостійної роботи студентів.Метою самостійної роботи студентів є продовження формування системи знань з теоретичних та практичних аспектів грошей та кредиту як особливих форм суспільних відносин, призначених для функціонування ринкової економіки.

Завдання самостійної роботи полягає в детальному вивченні й розумінні закономірностей у сфері грошово-кредитних відносин суб’єктів грошового ринку, визначенні сукупності заходів, що забезпечують грошово-кредитну політику, як одного з дійових важелів економічної політики держави, дасть змогу послідовно скласти цілісне уявлення про банківську систему держави.

Предметом вивчення є грошова і банківська системи як центральні ланки інфраструктури грошового ринку.

Для самостійної роботи студентів використовуються такі форми:  • опрацювання лекційного матеріалу;

  • опрацювання навчальної та навчально-методичної літератури;

  • вивчення законодавчих актів, що регулюють грошово-кредитні відносини;

  • підготовка до практичних занять;

  • виконання контрольних робіт або рефератів;

  • виконання навчальних завдань і тестового контролю;

  • підготовка до підсумкового контролю.

Для виконання самостійної роботи студенти повинні користуватися методичними рекомендаціями щодо самостійної роботи з вивчення дисципліни, а також підручниками, навчально-методичною літературою, періодичними виданнями.

У методичних вказівках щодо самостійної роботи з вивчення дисципліни «Гроші та кредит» наведено перелік питань, які виносяться на самостійне опрацювання, питання для самоперевірки, питання до модульного контролю, а також список літератури стосовно теми.

Самостійна робота виконується студентами у час, вільний від занять, у читальній залі бібліотеки або вдома.

Консультації викладачів з питань, що виникають під час виконання самостійної роботи, проводяться згідно з графіком, затвердженим деканатом.
1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ

І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

пор.Тема

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

лекції,

годин


самост. робота, годин

лекції, годин

самост. робота, годин

Модуль 1 Теоретичні основи виникнення грошей, грошовий обіг та модель грошового ринку, грошово-кредитна політика на сучасному етапі

1

Сутність і функції грошей

4

4

1

12

2

Грошовий оборот і грошові потоки

4

4

1

11

3

Грошовий ринок

2

4

1

10

4

Грошові системи

4

4

-

11

5

Інфляція та грошові реформи

2

4

-

10

6

Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм

2

4

-

10

Модуль 2 Роль і місце кредиту в соціально-економічному просторі, фінансові посередники на етапі глобалізації фінансових відносин

7

Валютні відносини і валютні системи

4

3

1

12

8

Кредит у ринковій економіці

4

4

1

12

9

Фінансові посередники грошового ринку

4

4

1

11

10

Центральні банки

2

4

1

11

11

Комерційні банки

2

4

1

11

16

Міжнародні валютно-кредитні установи та форми їх співробітництва з Україною

2

4

-

11

Всього годин у семестрі:

36

48

8

1322 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ

ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ

Модуль 1 Теоретичні основи виникнення грошей, грошовий обіг та модель грошового ринку, грошово-кредитна політика на сучасному етапі
Тема 1 Сутність і функції грошей
Походження грошей як об’єктивний наслідок розвитку товарного виробництва та обміну. Класичний аналіз розвитку форм вартості. Раціоналістична та еволюційна концепції походження грошей. Зв’язок грошей з іншими економічними категоріями. Об’єктивні передумови появи грошей та основні етапи їх розвитку. Властивості грошей. Гроші як загальний еквівалент і абсолютно ліквідний актив. Роль держави у творенні грошей. Специфічний характер вартості грошей. Характеристика сучасних засобів платежу. Функції грошей. Гроші як інструмент регулювання економічних відносин у суспільстві. Реалізація ролі грошей у ринковій економіці через виконання притаманних їм функцій та розвиток товарного виробництва.
Питання для самоперевірки

1. Які теорії визначають сутність грошей?2. Що ви розумієте під ліквідністю грошей?

3. Назвіть умови виникнення грошей.

4. Охарактеризуйте основні функції грошей.

5. Назвіть концепції походження грошей.

6. Охарактеризуйте процес еволюції форм грошей.

7. У чому різниця між вартістю грошей як грошей та вартістю грошей як капіталу?

8. Дайте характеристику властивостей грошей.

9. Яким чином визначається роль держави у запровадженні грошей?

10. Як проявляється роль грошей у розвитку економіки?

Література: [6; 7; 10; 13;14; 15; 17; 18; 20; 23; 26].

Тема 2 Грошовий оборот і грошові потоки
Поняття грошового обороту як процесу руху грошей. Суб’єкти грошового обороту та їх характеристика. Основні ринки в моделі грошового обороту. Базові моделі грошового обороту на мікро- та макрорівні. Грошові потоки як сукупність платежів, що обслуговують окремий етап процесу розширеного відтворення. Характеристика грошових потоків та їх балансування. Структура грошового обороту за економічним змістом та формою платіжних засобів. Поняття грошового обігу, фіскально-бюджетного та кредитного обороту. Готівковий та безготівковий грошовий обіг. Закон грошового обігу, його суть та розрахунок. Механізм зміни маси грошей в обороті. Емісія грошей. Маса грошей, що обслуговує грошовий обіг. Грошова база. Грошові агрегати як специфічні показники грошової маси та їх формування. Швидкість обігу грошей. Фактори, що впливають на зміну кількості грошей в обігу. Розрахунок швидкості обігу грошей.

Грошово-кредитний мультиплікатор як процес створення безготівкових грошей. Призначення та порядок формування вільного, загального та обов’язкового резервів банків. Розрахунок фактичного рівня мультиплікатора.


Питання для самоперевірки

  1. Чому грошовий обіг є складовою частиною грошового обороту?

2. Дайте характеристику кількісної та якісної сторони визначення суті грошового обороту.

3. Охарактеризуйте суб’єкти та основні ринки в моделі грошового обороту.4. Назвіть грошові потоки в моделі сукупного грошового обороту на макроекономічному рівні.

5. Яка структура грошового обороту за економічним змістом та формою платіжних засобів?

6. Охарактеризуйте грошову базу, грошову масу та грошові агрегати.

7. Назвіть закон грошового обігу.8. Яким чином визначається грошово-кредитний мультиплікатор?

9. Що ви розумієте під вільним, загальним та обов’язковим резервами банків?Література: [6; 7; 10; 13;14; 15; 17; 18; 20; 23; 26].
Тема 3 Грошовий ринок
Сутність грошового ринку та його специфічні особливості. Купівля та продаж грошей на грошовому ринку. Фінансові інструменти як зобов’язання покупців перед продавцями грошей. Боргові та не боргові фінансові інструменти, їх характеристика. Інституційна модель грошового ринку. Сектори прямого та опосередкованого фінансування. Банки та НФКУ як фінансові посередники. Механізм акумуляції грошових коштів фінансовими посередниками. Структура грошового ринку: ринок грошей і ринок капіталів, ринок банківських кредитів і ринок послуг НФКУ, валютний ринок і ринок цінних паперів. Функціональна структура грошового ринку: міжбанківський та відкритий ринки, їх характеристика. Попит на гроші. Цілі накопичення грошей та мотиви попиту на гроші. Фактори прямої та оберненої дії, що визначають зміну попиту на гроші, поточна каса. Пропозиція грошей. Суть та їх механізм формування пропозиції грошей. Фактори. Що визначають зміну пропозиції грошей. Графічна модель грошового ринку.
Питання для самоперевірки

1. Що ви розумієте під попитом та пропозицією грошей?2. Охарактеризуйте чинники впливу на попит та пропозицію грошей.

3. Назвіть фінансові інструменти грошового ринку.

4. У чому сутність та особливості функціонування грошового ринку?

5. Охарактеризуйте інституційну модель грошового ринку.

6. Дайте характеристику структури грошового ринку.

7. Назвіть місце та роль фінансових посередників на грошовому ринку.

8. Яким чином визначається рівновага на грошовому ринку?

Література: [6; 7; 10; 13;14; 15; 17; 18; 20; 23; 26].
Тема 4 Грошові системи
Сутність грошової системи, її призначення та місце в економічній системі країни. Об’єкти регулятивного впливу грошової системи: характеристика інститутів державного та комерційного секторів. Елементи грошової системи та їх змістовне визначення. Типи грошових систем та їх класифікація. Еволюція грошових систем. Саморегульовані та регульовані грошові системи, їх характеристика. Біметалізм та монометалізм як етапи розвитку металевого обігу.

Грошово-кредитна політика: об’єкти, суб’єкти, цілі. Експансійна та рестрикційна грошово-кредитна політика. Інструменти монетарної політики та їх характеристика. Монетизація бюджетного дефіциту та ВВП. Способи мобілізації грошових коштів для монетизації бюджетного дефіциту. Розрахунок рівня монетизації ВВП. Національна грошова система України. Характеристика структурних елементів національної грошової системи.


Питання для самоперевірки

1. Розкрийте сутність грошової системи.

2. Назвіть елементи грошової системи.

3. До якої системи належать готівкові гроші?

4. Які форми та види безготівкових рахунків ви знаєте?

5. Охарактеризуйте класифікацію грошових систем?

6. Розкрийте сутність грошово-кредитної політики.

7. Охарактеризуйте типи грошово-кредитної політики.

8. Які інструменти грошово-кредитної політики ви знаєте?

9. У чому полягає монетизація бюджетного дефіциту та ВВП?

10. Які структурні елементи національної грошової системи?

Література: [1; 3; 6; 7; 10; 13;14; 15; 17; 18; 20; 23; 26].
Тема 5 Інфляція та грошові реформи
Інфляція як економічна категорія, закономірності її виникнення та механізм обчислення. Класифікація видів інфляції та їх загальна характеристика. Причини та наслідки інфляції. Державне регулювання інфляції. Антиінфляційна політика як комплекс заходів, що спрямовані на боротьбу з інфляцією. Сутність та види грошових реформ. Деномінація, ревальвація, нуліфікація, девальвація та їх змістовна характеристика. Особливості проведення грошової реформи в Україні.
Питання для самоперевірки

1. Назвіть закономірності розвитку інфляції.

2. У чому полягає сутність інфляції?

3. Дайте характеристику видів і типів інфляції.4. У чому полягають причини інфляції?

5. Охарактеризуйте економічні, соціальні наслідки інфляції.

6. Назвіть види грошових реформ.

7. У чому полягає державне регулювання інфляції?

8. Розкрийте особливості грошової реформи в Україні.

Література: [6; 7; 10; 13;14; 15; 17; 18; 20; 23; 26].


Тема 6 Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм
Підходи щодо вивчення природи грошей та їх основні напрямки. Класична кількісна теорія грошей та її основні постулати. Еволюція кількісної теорії в працях класиків політекономії. Неокласичні варіанти кількісної теорії грошей. Варіант І. Фішера, “кон’юнктурний” варіант М. Туган-Барановського, кембріджська версія: сутність та механізм розрахунку. Внесок Д. Кейнса у розвиток кількісної теорії грошей. Мотиви нагромадження грошей та розрахунок сукупного попиту на гроші у кейнсіанському трактуванні. Сучасний монетаризм як напрям розвитку кількісної теорії грошей. Положення сучасного монетаризму, рівняння М. Фрідмена. Грошово-кредитна політика України в світі сучасних монетариських теорій.
Питання для самоперевірки

1. У чому полягає сутність класичної кількісної теорії грошей?

2. Охарактеризуйте підходи щодо аналізу теоретичних проблем грошей.

3. Яка роль Д. Кейнса у розвитку кількісної теорії грошей?

4. У чому полягають ідеї М. Туган-Барановського?

5. Назвіть представників неокласичного варіанту кількісної теорії грошей.

6. Обґрунтуйте особливості кембріджської версії теорії грошей.

7. Який вплив здійснив М. Фрідмен на теорію грошей?

8. Назвіть етапи грошово-кредитної політики України в перехідний період з позиції монетарної теорії.Література: [6; 7; 10; 13;14; 15; 17; 18; 20; 23; 26].


Модуль 2 Роль і місце кредиту в соціально-економічному просторі, фінансові посередники на етапі глобалізації фінансових відносин
Тема 7 Валютні відносини і валютні системи
Поняття та види валют. Класифікація валюти. Конвертованість валюти. Сутність валютних відносин. Валютний ринок за економічним змістом та організаційною формою. Об’єкти, суб’єкти, функції валютного ринку. Види валютних ринків. Характеристика операцій валютного ринку. Фактори, що визначають кон’юнктуру валютного ринку. Валютний курс та його функції. Чинники, що впливають на зміну валютного курсу. Види валютних курсів. Купівельна спроможність валюти та методики її визначення. Валютне реґулювання та валютна політика. Платіжний баланс та золотовалютні резерви в механізмі валютного реґулювання. Валютні системи та їх види. Національна валютна система та характеристика її елементів. Міжнародна та світова валютні системи.

Питання для самоперевірки

1. У чому полягає сутність валюти та валютних відносин?

2. Назвіть структуру валютного ринку.

3. Як здійснюються операцій на валютному ринку?

4. Охарактеризуйте валютний курс, його види.

5. Назвіть види валютних систем.

6. Яку роль відіграє національна валютна система.

7. Що ви розумієте під валютною політикою?

8. Як здійснюється порядок розрахунку платіжного балансу?

9. Назвіть елементи валютного регулювання.

10. Як визначаються золотовалютні резерви країни?Література: [6; 7; 10; 13;14; 15; 17; 18; 20; 23; 26].

Тема 8 Кредит у ринковій економіці
Кредит як економічна категорія, об’єкти та суб’єкти кредиту. Необхідність кредиту, загальні умови формування кредитних відносин та їх структура. Рух позиченої вартості в процесі формування кредитних відносин. Види кредитних відносин та їх характеристика. Зв’язок кредиту з іншими економічними категоріями: спільні та відмінні ознаки. Функції кредиту та їх характеристика. Теоретичні концепції кредиту. Основні постулати натуралістичної та капіталотворчої теорій. Принципи кредитування та їх характеристика. Форми кредиту: товарна та грошова. Класифікація кредиту. Характеристика основних видів кредиту. Банківський кредит як головний вид кредиту в ринковій економіці України. Міжгосподарський кредит та його різновиди. Державний та міжнародний кредити. Роль кредиту в ринковій економіці України. Розвиток кредитних відносин в Україні: характеристика етапів розвитку.
Питання для самоперевірки

1. У чому полягає зміст та передумови необхідності кредиту?2. Охарактеризуйте теоретичні концепції кредиту.

3. Назвіть функції кредиту.

4. Які види кредитних відносин ви знаєте?

5. У чому полягають спільні риси та відмінності між кредитом та іншими економічними категоріями?7. Охарактеризуйте стадії руху кредиту.

8. Визначте принципи кредитування.

9. Назвіть основні види кредиту.

10. Яка роль кредиту в ринковій економіці України?

Література: [6; 7; 9; 10; 11; 13;14; 15; 17; 18; 19; 22; 23; 24; 25; 26].

Тема 9 Фінансові посередники грошового ринку
Сутність та призначення фінансового посередництва. Види фінансових посередників. Банки як провідні суб’єкти фінансового посередництва. Місце банків на грошовому ринку. Функції банків. Сутність банківської системи та необхідність її створення. Типи побудови банківської системи. Побудова банківської системи України та характеристика її складових. Функції банківської системи та їх характеристика. НФКУ: сутність та призначення. Спільні та відмінні риси між банками та НФКУ. Класифікація небанківських фінансово-кредитних установ. Договірні НФКУ: страхові компанії, пенсійні фонди, ломбарди, лізингові та факторингові компанії. Інвестиційні НФКУ: інвестиційні фонди, фінансові компанії, кредитні спілки.

Питання для самоперевірки

1. У чому полягає сутність, призначення фінансового посередництва?

2. Охарактеризуйте види фінансового посередництва.

3. Назвіть місце і роль банку на грошовому ринку.

4. Які функції банків Ви знаєте?

5. Визначте сутніть та типи банківської системи?7. Охарактеризуйте особливості побудови банківської системи України.

8. Обґрунтуйте типи небанківських фінансово-кредитних установ.

Література: [7; 8; 9; 10; 11; 12;14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 23;24; 26].

Тема 10 Центральні банки
Призначення, статус та основи організації ЦБ. Законодавчо-нормативні акти, що закріплюють правовий статус ЦБ. Статутний капітал ЦБ та порядок його формування. Організаційна структура ЦБ залежно від форми державного устрою країни. Основні напрями діяльності ЦБ. Шляхи створення центральних банків: еволюційний та законодавчий, їх характеристика. Напрями розвитку ЦБ в епоху глобалізації світових ринків. Становлення ЦБ в Україні. Законодавчо-нормативна база, що регламентує діяльність НБУ. Структура НБУ та характеристика її складових елементів. Система управління НБУ, та основні принципи функціонування. Функції НБУ, їх характеристика.


Питання для самоперевірки

1. У чому полягає призначення та правовий статус центрального банку?

2. Охарактеризуйте організаційну структуру центрального банку.

3. Назвіть організаційно-правові засади функціонування Національного банку України.

4. Які функції НБУ ви знаєте?

5. Обґрунтуйте операції НБУ.

6. Охарактеризуйте структуру НБУ.

7. У чому полягають форми управління Національного банку України?

8. Назвіть вищий орган управління НБУ.

Література: [7; 8; 9; 10; 11; 12;14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 23; 24; 26].

Тема 11 Комерційні банки
Поняття комерційного банку та його призначення. Класифікація комерційних банків і їх загальна характеристика. Еволюційний шлях становлення та розвитку комерційних банків. Основи організації та специфіка діяльності сучасних комерційних банків. Реєстрація та ліцензування діяльності комерційних банків. Організаційно-структурна побудова сучасного універсального комерційного банку, характеристика її складових. Універсальні комерційні банки: сутність та класифікація. Спеціалізовані універсальні банки: сутність та класифікація. Банківські операції. Пасивні банківські операції та їх роль у формуванні ресурсної бази комерційного банку. Активні операції комерційних банків. Традиційні та нетрадиційні банківські послуги.
Питання для самоперевірки

1. У чому полягає сутність, призначення комерційного банку?

2. Охарактеризуйте класифікацію комерційних банків.

3. Назвіть етапи розвитку комерційних банків.

4. Які види універсальних банків ви знаєте?

5. Яка організаційна структура універсального комерційного банку?6. Охарактеризуйте пасивні операції комерційного банку.

7. Обґрунтуйте активні операції комерційного банку.

8. У чому полягають розрахунково-касові операції банку?

9. Назвіть види банківських послуг.Література: [7; 8; 9; 10; 11; 12;14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 23; 24; 26].

Тема 12 Міжнародні валютно-кредитні установи та форми їх співробітництва з Україною
Міжнародний валютний фонд (МВФ) як валютно-фінансова організація міжнародного співробітництва, її функції. Цілі МВФ в епоху глобалізації світогосподарської діяльності. Співробітництво МВФ з Україною. Світовий банк та його структура. Загальна характеристика організацій, що входять до групи Світового банку. Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР), специфіка його діяльності. Напрями та умови співпраці МБРР з Україною. Регіональні міжнародні кредитно-фінансові установи та їх роль у розширенні інтеграційних процесів на регіональному рівні. Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР): мета створення, структура. Завдання ЄБРР та основні напрями кредитування. Характеристика фінансових інструментів, які використовує ЄБРР в Україні.

Питання для самоперевірки

1. Що ви розумієте під Міжнародним валютним фондом?

2. Охарактеризуйте основні напрями діяльності МВФ.

3. Назвіть Програми співпраці МВФ з Україною.

4. Яка структура Світового банку?

5. Обґрунтуйте цілі Світового банку.

6. Охарактеризуйте особливості діяльності Регіональних міжнародних кредитно-фінансових інститутів.

7. У чому полягають завдання Європейського банку реконструкції та розвитку?

8. Назвіть пріоритетні напрями діяльності ЄБРР в Україні.

Література: [6; 7; 10; 13;14; 15; 17; 18; 20; 23; 26].

3 ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

Модуль 1 Теоретичні основи виникнення грошей, грошовий обіг та модель грошового ринку, грошово-кредитна політика на сучасному етапі

1. Процес еволюції і становлення грошей.

2. Сутність грошей. Гроші як загальний еквівалент і абсолютно ліквідний актив.

3. Концепції походження грошей.

4. Форми функціонування грошей.

5. Роль держави у запровадженні грошей.

6. Властивості грошей.

7. Функції грошей.

8. Вартість грошей.

9. Сутність та економічна основа грошового обороту.

10. Модель грошового обороту. Грошові потоки та їх характеристика.

11. Структура грошового обороту за економічним змістом та формою платіжних засобів.

12. Маса грошей в обігу. Грошові агрегати і грошова база.

13. Швидкість обігу грошей. Закон грошового обігу.

14. Грошово-кредитний мультиплікатор.

15. Сутність та особливості функціонування грошового ринку.

16. Інституційна модель грошового ринку.

17. Структура грошового ринку.

18. Попит на гроші.

19. Пропозиція грошей.

20. Рівновага на грошовому ринку.

21. Сутність, структура та елементи грошової системи.

22. Система готівкового та безготівкового грошового обороту.

23. Види грошових систем та їх еволюція.

24. Грошово-кредитна політика, її цілі, типи, інструменти.

17. Сутність та способи монетизації бюджетного дефіциту. Монетизація ВВП.

18. Національна грошова система України.

19. Сутність, види, типи та закономірності розвитку інфляції.

20. Причини інфляції.

21. Економічні, соціальні наслідки інфляції.

22. Державне регулювання інфляції.

23. Сутність та види грошових реформ.

24. Особливості грошової реформи України.

25. Класична кількісна теорія грошей, її основні постулати. Внесок Д. Кейнса у розвиток кількісної теорії грошей.

26. Сучасний монетаризм. Внесок М. Фрідмена в розробку монетарної політики на основі неокласичного варіанта кількісної теорії.
Модуль 2 Роль і місце кредиту в соціально-економічному просторі, фінансові посередники на етапі глобалізації фінансових відносин

1. Сутність валюти та валютних відносин. Конвертованість валюти.

2. Валютний ринок. Види операцій на валютному ринку.

3. Валютний курс.

4. Валютні системи, їх призначення.

5. Валютна політика.

6. Сутність валютного регулювання.

7. Платіжний баланс та золотовалютні резерви в системі валютного регулювання.

8. Загальні передумови та економічні чинники необхідності кредиту.

9. Теоретичні концепції кредиту.

10. Сутність та структура кредиту. Кредитні відносини.

11. Поняття та характеристика окремих функцій кредиту.

12. Зв’язок кредиту з іншими економічними категоріями.

13. Стадії та закономірності руху кредиту.

14. Принципи кредитування.

15. Форми кредиту.

16. Характеристика основних видів кредиту.

17. Банківський кредит: сфера використання, класифікаційні ознаки.

18. Основні напрями вияву ролі кредиту в ринковій економіці.

19. Сутність, призначення та види фінансового посередництва.

20. Банки як провідні суб’єкти фінансового посередництва. Функції банків.

21. Банківська система: сутність, типи побудови, функції. Особливості побудови банківської системи України.

22. Небанківські фінансово-кредитні установи.

23. Поняття, призначення та класифікація комерційних банків.

24. Походження та розвиток комерційних банків.

25. Специфіка діяльності окремих видів комерційних банків.

26. Активні та пасивні операції банків.

27. Банківські послуги.28. Призначення, статус та основи організації центрального банку.

29. Функції та операції Національного банку України.

30. Структура та форми управління Національного банку України.

31. Міжнародний валютний фонд, його капітал та основні напрями діяльності.

32. Світовий банк.

33. Регіональні міжнародні кредитно-фінансові інститути.

34. Європейський банк реконструкції та розвитку.


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Закон України “Про Національний банк України” від 20.05.1999 р. № 679 [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

2. Закон України „Про банки і банківську діяльність” від 07.12.2000р. № 2121 – ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2007. – № 5. – С. 36 – 48.

3. Закон України “Про платіжні системи та переказ грошей в Україні” від 5 квітня 2001 р. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

4. Положення Національного Банку України „Про кредитування”, затверджене постановою НБУ № 246 від 28.09.1995. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

5. Постанова Національного Банку України від 28.08.2001 № 368. “Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні” // Офіційний Вісник України. – 2005. – № 12. – С. 31 – 33.

6. Александрова М. Гроші. Фінанси. Кредит: навч.-методич. посібник / М. Александрова, С. Маслова. – 2-ге видання – Київ: ЦУЛ, 2002. – 336 с.

7. Алексєєв І. В. Гроші та кредит / І. В. Алексєєв, М. К. Колісник. – К.: Знання, 2009. – 253 с.

8. Банківські операції / за ред. О. В. Дзюблюка. – К.: Економічна думка, 2009. – 696 с.

9. Банківська справа: навч. посібник. За ред. Р. Тиркала. – Тернопіль: Карт-бланш, 2006. – 314 с.

10. Булєєв І. П. Гроші та кредит: навч. посібник / І. П. Булєєв, С. Т. Пілецька, Т. Ю. Коритько, А. В. Гаврикова. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 120 с.

11. Вовчак О. Д. Кредит і банківська справа: підручник / О. Д. Вовчак. – К. : Знання, 2008. – 564 с. 

12. Васюренко О. В. Банківські операції: навч. посібник / О. В. Васюренко. – Київ: Знання, 2004. – 324 с.

13. Гальчинський А. С. Теорія грошей / А. С. Гальчинський. – Київ: Основи, 2001. – 410 с.

14. Гроші та кредит: Підручник. / М. І. Савлук, А. М. Мороз, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За заг. ред. М. І. Савлука. – К.: кнеу, 2002. – 598 с.

15. Демківський А. В. Гроші та кредит: навч. посібник / А. В. Демківський. – К.: Дакор, 2007. – 528 c.

16. Капран В. І. Банківські операції: навч. посібник / В. І. Капран, М. С. Кривенко. – Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – 208 с.

17. Івасів Б. С. Гроші та кредит: навч. посібник / Б. С. Івасів. – К.: Кондор, 2008. – 528 с.

18. Коваленко Д. І. Гроші та кредит: теорія і практика: навч. посібник / Коваленко Д. І. – К.: Центр навчальної літератури, 2010. – 344 с.

19. Луців Б. Л. Гроші, банки та кредит: у схемах і коментарях: навч. посібник / Луців Б. Л. – Тернопіль, 2004. – 225 с.

20. Мочерний С. В. Основи економічної теорії: навч. посібник / Мочерний С. В. – К.: ВЦ «Академія», 2009. – 504 с.

21. Основи банківської справи: навч. посібник / І. Ф. Прокопенко, В. І. Ганін, В. В. Соляр, С. І. Маслов. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 410 с.

22. Пуховкіна М.Ф. Центральний банк і грошово-кредитна політика: навч.-метод. посібник / М. Ф. Пуховкіна, Т. П. Остапішин. К.: КНЕУ, 2003. – 180 с.

23. Семко Т. В. Гроші та кредит: навч. посібник / Т. В. Семко, М. В. Руденко. – Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – 158 с.

24. Стельмах В. С. Грошово-кредитна політика: підручник / В. С. Стельмах, А. О.Єпіфанов, Н. І. Гребеник. – К.: Т-во Знання, КОО, 2000. – 305 с.

25. Шевченко Р. І. Кредитування і контроль: навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисципліни / Р. І. Шевченко. – К.: КНЕУ, 2002. – 183 с.

26. Щетинін А. І. Гроші та кредит: підручник / А. І. Щетинін. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 429 с.

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Гроші та кредит» для студентів денної та заочної форм навчання за напрямами: 6.030504 – «Економіка підприємства», 6.030507 – «Маркетинг», 6.030509 – «Облік і аудит» (у тому числі скорочений термін навчання)

Укладач к.е.н., доц. Л. П. Шаповал
Відповідальний за випуск зав. кафедри фінансів і кредиту В. І. Глухова

Підп. до др. ______________. Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.
Ум. друк. арк. ______. Наклад _________прим. Зам. № ______. Безкоштовно.

Видавничий відділКременчуцького національного університету

імені Михайла Остроградськоговул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600
Каталог: new -> metod
metod -> 1 Теми та погодинний розклад лекцій та самостійної роботи
metod -> Методичні вказівки розроблено відповідно до навчальних програм з дисципліни «Психологічні основи проведення ділових ігор»
metod -> Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «прикладне програмне забезпечення фінансової діяльності»
metod -> Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства»
metod -> Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 1
metod -> Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ земельне право для студентів заочної форми навчання
metod -> Методичні вказівки щодо практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни "земельне право" для студентів денної та заочної форм навчання
metod -> Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "cудова бухгалтерія" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності
metod -> 2 Перелік практичних занять, тем і питань для самостійного опрацювання
metod -> Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ криміналістика для студентів заочної форми навчання

Скачати 296.68 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка