Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «прикладне програмне забезпечення фінансової діяльності»Скачати 173.45 Kb.
Дата конвертації17.12.2016
Розмір173.45 Kb.
ТипМетодичні вказівки
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГОМЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ«ПРИКЛАДНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ І ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

ЗА НАПРЯМОМ 6.030508 – «ФІНАНСИ І КРЕДИТ»

КРЕМЕНЧУК 2014

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Прикладне програмне забезпечення фінансової діяльності» для студентів денної і заочної форм навчання за напрямом 6.030508 – «Фінанси і кредит»

Укладач к.е.н., Р.Г. Сніщенко

Рецензент к.е.н., доц. В.І. Глухова

Кафедра «Фінанси і кредит»


Затверджено методичною радою КрНУ імені Михайла Остроградського


Протокол № ___ від ____________

Голова методичної ради проф. В. В. Костін
Зміст

Вступ…………………………………………………………………………

4

1.

Теми та погодинний розклад лекцій та самостійної роботи з навчальної дисципліни…………………………………………………………………...

8


2.

Перелік тем і питань для самостійного опрацювання ……………………

9

3.

Тематика рефератів…………………………………………………………

12

4.

Питання до заліку

13
Список літератури………………………………………………………….

14


ВСТУП

Стрімкий розвиток комп’ютерних технологій наприкінці ХХ на початку ХХІ століття зумовив масове використання обчислювальної техніки та інформаційних технологій в різноманітних сферах сучасного життя. Маштаби проникнення комп’ютерних засобів в інфраструктуру підприємства і організацій все зростають і все відчутніше впливають на всі процеси, які там відбуваються – технологічні, економічні та інформаційні. Принципові зміни у ставленні людини до інформації, які відбулися з переходом від ручної обробки інформації до автоматизованої, дали змогу розглядати інформацію як особливий вид ресурсу і важливий фактор суспільного розвитку.

Курс «Прикладне програмне забезпечення фінансової діяльності» є професійно орієнтованою навчальною дисципліною при підготовці фахівців за напрямом 6.030508 – «Фінанси».

Мета вивчення дисципліни: формування системи знань у галузі організації та функціонування інформаційних систем фінансового обліку та методології автоматизованого розв’язання комплексів фінансових задач, технологій керування фінансовими інструментами за допомогою інформаційних систем.

Завдання вивчення дисципліни:


 • вивчення інформаційних технологій в управлінні фінансами;

 • вивчення систем оброблення фінансової інформації;

 • вивчення організації методології розв’язування задач фінансової діяльності в установах різного типу;

 • закріпити знання практичними роботами, пов’язаними управлінням фінансами.

Предметом вивчення дисципліни є фінансова інформація, технології її обробки, технології керування фінансовими інструментами.

Дана дисципліна пов'язана з курсами «Фінанси», «Бухгалтерський облік у бюджетних і фінансових установах», «Фінансовий менеджмент», «Бюджетна система», «Податкова система».

Види занять з дисципліни «Прикладне програмне забезпечення фінансової діяльності»: лекції, практичні заняття, лабораторні заняття, самостійне вивчення окремих тем, індивідуальна робота студентів.

Контроль знань виконується шляхом проведення модульного контролю семінарів, заліку. Важлива роль під час засвоєння даного курсу відведена практичним заняттям.

Самостійна робота, це досить складний творчий процес, що сприяє формуванню у студентів навичок наукової роботи. Вивчення студентами досить різноманітного, а підчас і досить суперечливого матеріалу, спонукає їх узагальнювати, аналізувати економічні явища, робити на цих засадах не лише теоретичні, а й практичні висновки.

Самостійна робота сприяє формуванню економічного кругозору, поширенню вже одержаних знань, вивченню складних актуальних проблем реальної дійсності, їх усвідомленню і аналізу. Самостійна робота виступає також дійовою формою самоконтролю рівня знань студентів, широти їх кругозору, глибини їх інтелекту.

Дані методичні рекомендації складені з метою надання допомоги студентам в організації самостійного оволодіння матеріалом з курсу. До методичних рекомендацій включено тематичний план дисципліни, що дає можливість орієнтуватися у розподілі годин на виконання різних видів робіт з дисципліни, визначити загальний обсяг годин на вивчення кожної теми.

Крім цього у роботі містяться загальні методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи, сформульовані цілі роботи над кожною з тем курсу «Прикладне програмне забезпечення фінансової діяльності».

В методичних рекомендаціях наведено перелік літератури, після вивчення якої студентам необхідно відповісти на контрольні питання, які містяться у методичних рекомендаціях. У ході самостійного вивчення нового матеріалу студенти можуть скористатися також методичними рекомендаціями до практичних занять та відповісти на питання для повторення, які наведені по кожній темі.

Після вивчення усіх питань теми студенти повинні підготуватися до практичного заняття. Самостійна робота є логічним продовженням аудиторних занять і проводиться під керівництвом викладача. Час на виконання самостійної роботи встановлюється учбовим планом і програмою учбової дисципліни «Прикладне програмне забезпечення фінансової діяльності». Витрати часу на самостійну роботу не регламентуються розкладом. Студент самостійно вибирає режим і тривалість роботи над програмним матеріалом в залежності від своїх здібностей і конкретних умов.

Цілі самостійної позааудиторної роботи:

1. Закріплення, поглиблення, розширення і систематизація знань, отриманих під час аудиторних занять, самостійне оволодіння новим навчальним матеріалом.

2. Формування професійних умінь.

3. Формування умінь і навичок самостійної розумової праці.

4. Розвиток самостійності мислення.

Види самостійної позааудиторної роботи в залежності від поставленої мети:Мета

Вид самостійної позааудиторної роботи

Первинне оволодіння знаннями (засвоєння нового матеріалу)

Читання підручників, першоджерела, додаткової літератури, опорного конспекту. Складання плану тексту лекцій. Конспектування прочитаного, графічне зображення структури тексту. Виписки з тексту. Робота зі словником і довідниками. Робота на ПК: вивчення основного складу меню програм, їх можливостей і особливостей.

Закріплення і систематизація знань

Робота з конспектом лекцій, повторна робота над матеріалом підручників, першоджерела, додаткової літератури, опорного конспекту лекцій. Складання плану відповіді на спеціально підготовлені питання. Складання таблиць, графіків, схем. Відповіді на контрольні питання. Підготовка до виступу на семінарі, рефератів, доповідей, складання бібліографії. Робота на ПК: реалізація можливостей прикладного програмного забезпечення фінансової діяльності при вирішенні прикладів і індивідуальних завдань.


1. ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИп/п

Тема

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Кіль-ть год. лекцій

Кіль-ть год. сам. роб.

Кіль-ть год. лекцій

Кіль-ть год. сам. роб.

Модуль І

1.

Організаційно-методичні основи створення і функціонування систем управління фінансами

2

7

1

5

2.

Прикладне програмне забезпечення розрахунку інвестиційних проектів та підготовки фінансових розділів бізнес-планів

3

8

2

6

3.

Прикладне програмне забезпечення аналізу фінансового стану підприємства

3

8

1

5

Всього за модуль

8

23

4

16

Модуль ІІ

4.

Прикладне програмне забезпечення формування бюджету компанії та контролю за його виконанням

3

8

2

5

5.

Експрес-бюджет

3

7

5

Всього за модуль

6

15

2

10

Всього за курс

14

38

6

26

2. ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ

Модуль І

ТЕМА Організаційно-методичні основи створення і функціонування систем управління фінансами


Сутність і необхідність функціонування прикладного програмного забезпечення. Вимоги до сучасного програмного забезпечення. Класифікація прикладного програмного забезпечення. Проблеми автоматизації фінансової діяльності.

Питання для самоперевірки

1. Які основні напрямки розвитку інформаційних технологій у фінансах?

2. Дати визначення економічного об’єкта .

3. Дати визначення проблемної сфери.

4. Дати визначення економічної інформаційної системи.

5. Дати визначення користувача інформаційної системи управління фінансами.

6. Класифікація інформаційних систем управління фінансами.

Література: [2, с. 182-245; 12, c. 97-143; 17, с. 241-311].

ТЕМА Прикладне програмне забезпечення розрахунку інвестиційних проектів та підготовки фінансових розділів бізнес-планів


Призначення прикладного програмного забезпечення інвестиційних проектів. Огляд та порівняльний аналіз існуючих програмних продуктів на ринку. Переваги та недоліки програмних продуктів різних компаній.

Питання для самоперевірки


1. Зробити огляд та порівняльний аналіз існуючих програмних подуктів прикладного програмного забезпечення розрахунку інвестиційних проектів та підготовки фінансових розділів бізнес-планів на українському ринку.

2. Пояснити призначення, функції, склад та основні можливості прикладного програмного продукту Project Expert консалтингової фірми «Expert Systems».

3. Пояснити призначення, функції, склад та основні можливості прикладного програмного продукту Інек-Аналітик консалтингової фірми «Інеко».

4. Пояснити призначення, функції, склад та основні можливості прикладного програмного продукту COMFAR (Computer Model for Feasibility Analysis and Reporting), розробником якої є Комітет з промислового розвитку при ООН (UNIDO).Література: [2, c. 317-381; 5, с. 286-341; 12, с. 89-127; 17, с. 229-271].

ТЕМА Прикладне програмне забезпечення аналізу фінансового стану підприємства


Призначення прикладного програмного забезпечення аналізу фінансового стану підприємства. Огляд та порівняльний аналіз існуючих програмних продуктів на ринку. Переваги та недоліки програмних продуктів різних компаній.

Питання для самоперевірки


1. Назвати призначення, функції, склад та основні можливості прикладного програмного забезпечення аналізу фінансового стану підприємства.

2. Зробити огляд та порівняльний аналіз існуючих програмних продуктів для аналізу фінансового стану підприємства різних компаній.

3. Назвіть основні показники фінансової стійкості підприємства. Якими функціями табличного редактора MS Excel вони реалізуються.

4. Назвати призначення та основні можливості фінансових функцій Excel.Література: [5, с. 269-341; 8, c. 153-219; 9, с. 128-176].

Модуль ІІ

ТЕМА Прикладне програмне забезпечення формування бюджету компанії та контролю за його виконанням


Призначення прикладного програмного забезпечення формування бюджету компанії та контролю за його виконанням. Огляд та порівняльний аналіз існуючих програмних продуктів на ринку. Переваги та недоліки програмних продуктів різних компаній.

Питання для самоперевірки


1. Назвати призначення, функції, склад та основні можливості прикладного програмного забезпечення формування бюджету компанії та контролю за його виконанням.

2. Зробити огляд та порівняльний аналіз існуючих програмних продуктів для формування бюджету та контролю за його виконанням різних компаній.

3. Назвати призначення, функції, склад та основні можливості прикладного програмного продукту ІС-ПРО від компанії «Інтелект-сервіс».

4. Як і на якій підставі формуються форми звітності, затверджені Державним Казначейством України у ІС-ПРО від компанії «Інтелект-сервіс»?Література: [3, с. 312-357; 10, c. 117-138; 16, с. 300-331].

ТЕМА Експрес-бюджет


Сутність та призначення модуля. Основні функціональні можливості модуля. Організація процесу бюджетування у модулі «Експрес-бюджет». Переваги модуля для малого та середнього бізнесу.

Питання для самоперевірки


1. Розкрийте сутність та призначення модуля.

2. Перерахуйте основні функціональні можливості модуля.

3. Як організовано процес бюджетування у модулі „Експрес-бюджет”.

4. Назвіть переваги модуля для малого та середнього бізнесу.Література: [4, с. 362-395; 9, c. 14-231; 12, с. 47-76].

3 ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ


 1. Функціональна частина інформаційних систем.

 2. Економічна інформація як об'єкт обробки в інформаційних системах.

 3. Інформаційне моделювання.

 4. Інформаційні технології.

 5. Класифікація програмних продуктів.

 6. Засоби формалізованого опису економічної інформації.

 7. Основи створення комп’ютерних технологій.

 8. Режими роботи ЕОМ та їх особливості.

 9. Організаційно-методичні основи створення та функціонування інформаційних систем.

 10. Автоматизовані інформаційні системи організаційного управління.

 11. Банківські інформаційні системи.

 12. Автоматизована система фінансових розрахунків (АСФР).

 13. Автоматизовані інформаційні системи у податкових органах України.

 14. Автоматизовані інформаційні системи в страхуванні.

 15. Інформаційні системи у статистиці.

.

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

 1. Сутність та необхідність функціонування прикладного програмного забезпечення.

 2. Вимоги до сучасного програмного забезпечення.

 3. Класифікація прикладного програмного забезпечення.

 4. Проблеми автоматизації фінансової діяльності.

 5. Призначення прикладного програмного забезпечення інвестиційних проектів. Огляд та порівняльний аналіз існуючих програмних продуктів на ринку.

 6. Переваги та недоліки програмних продуктів інвестиційних проектів різних компаній.

 7. Призначення прикладного програмного забезпечення аналізу фінансового стану підприємства. Огляд та порівняльний аналіз існуючих програмних продуктів на ринку.

 8. Переваги та недоліки програмних продуктів аналізу фінансового стану підприємства різних компаній.

 9. Призначення прикладного програмного забезпечення формування бюджету компанії та контроль за його виконанням. Огляд та порівняльний аналіз існуючих програмних продуктів на ринку.

 10. Переваги та недоліки програмних продуктів формування бюджету та контролю за його виконанням різних компаній.

 11. Сутність та призначення модуля «Експрес-бюджет».

 12. Основні функціональні можливості модуля «Експрес-бюджет».

 13. Організація процесу бюджетування у модулі «Експрес-бюджет».

 14. Переваги модуля «Експрес-бюджет» для малого та середнього бізнесу.СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Автоматизированные информационные технологии в экономике: Учебник / М.И. Семенов, И.Т. Трубилин, В.И. Лойко, Т.П. Барановская; Под общей ред. И.Т. Трубилина. – М. : Финансы и статистика, 2000. – 416с.: ил.

 2. Інформаційні системи і технології в економіці: Посібник для студентів вищих навчальних закладів / За редакцією В.С. Пономаренка. – К. : Видавничий центр “Академія”, 2002. – 544с. (Альма-матер).

 3. Каранфілов М.С. Інформаційні системи в державному менеджменті: Навч. посіб. – Вид. 2-ге, без змін. – К. : КНЕУ, 2006. – 456 с.

 4. Карлберг, Конрад. Бизнес-анализ с помощью Excel.: Пер. с англ. – К. : Диалектика, 1997. – 448 с.: ил. – Парал. тит. англ.

 5. Карминский А.М., Нестеров П.В. Информатизация бизнеса. М.: Финансы и статистика, 1997. – 416с.: ил.

 6. Кузьмичов А.І., Медведєв М.Г. Математичне програмування в Excel: Навч. посіб. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2005. – 320 с.

 7. Лігоненко Л.О., Кустова Н.П., Клоченок Л.В. Сучасні інформаційні технології економічних досліджень: Навч. посібник. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2001. – 103 с.

 8. Лук`яненко І.Г., Городніченко Ю.О. Сучасні економетричні методи у фінансах. Навчальний посібник. – К.: Літера ЛТД, 2002. – 352 с.

 9. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч. посіб. – К.: Вища шк., 2003. – 278 с.: іл.

 10. Рогач І.Ф., Сендзюк М.А., Антонюк В.А. Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1999. – 216с.

 11. Самуэльсон П. Экономика. Том 1. - М.: НПО «Алгон», ВНИИСИ «Машиностроение», 1993. – 334 с.

 12. Ситник В.Ф., Краєва О.С., Технологія автоматизованої обробки економічної інформації: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 1998. – 200с.

 13. Теорія статистики: Навч. посібник / П.Г. Вашків, П.І. Пастер, В.П. Сторожук, Є.І. Ткач – К.: Либідь, 2001. – 320 с.

 14. Толбанов Ю.А. Економетрика. – К.: Четверта хвиля, 1997.

 15. Уокенбах, Джон. Microsoft Excel 2000. Библия пользователя.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом “Вильямс”, 2001. – 873 с. + 23 с. (Кр. спр.): ил. – Парал. тит. англ.

 16. Устинова Г.М. Информационные системы менеджмента: Основные аналитические технологии в поддержке принятия решений: Учеб. пособие. – С.Пб.: Издательство ”ДиаСофтЮП”, 2000. – 368 с.

 17. Экономическая информатика / Под ред. П.В. Конюховского и Д.Н. Колесова. – СПб.: Питер, 2001. – 560 с.: ил.

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Прикладне програмне забезпечення фінансової діяльності» для студентів денної і заочної форм навчання за напрямом 6.030508 – «Фінанси і кредит» (у тому числі скорочений термін навчання)


Укладач к.е.н., Р.Г. Сніщенко

Відповідальний за випуск зав. кафедри «Фінанси і кредит» В.І. Глухова

Підп. до др.________________Формат 60х84.1/16 Папір тип. Друк ризографія
Ум. друк. арк._________ Наклад ______________Зам. № ____ Безкоштовно

Видавничий відділ КрНУ імені Михайла Остроградського39614, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20Каталог: new -> metod
metod -> 1 Теми та погодинний розклад лекцій та самостійної роботи
metod -> Методичні вказівки розроблено відповідно до навчальних програм з дисципліни «Психологічні основи проведення ділових ігор»
metod -> Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства»
metod -> Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 1
metod -> Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ земельне право для студентів заочної форми навчання
metod -> Методичні вказівки щодо практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни "земельне право" для студентів денної та заочної форм навчання
metod -> Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "cудова бухгалтерія" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності
metod -> 2 Перелік практичних занять, тем і питань для самостійного опрацювання
metod -> Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ криміналістика для студентів заочної форми навчання
metod -> Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ кримінологія для студентів заочної форми навчання

Скачати 173.45 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка