Методичні вказівки щодо виконання дипломної магістерської роботи за освітньо-кваліфікаційним рівнемСторінка1/2
Дата конвертації20.11.2016
Розмір0.7 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ
КАФЕДРА ТОВАРОЗНАВСТВА І ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА


ЗАТВЕРДЖУЮ:

ПРЕЗИДЕНТ______________Б.І. ХОЛОД

«____»______________2013 р.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО ВИКОНАННЯ дипломнОЇ МАГІСТЕРСЬКОЇ роботи
за освітньо-кваліфікаційним рівнем МАГІСТР
зі спеціальності 8.03051001 “Товарознавство і комерційна діяльність”

Дніпропетровськ

2013
Методичні вказівки щодо виконання дипломної магістерської роботи за освітньо-кваліфікаційним рівнем “магістр” зі спеціальності 8.03051001 “Товарознавство і комерційна діяльність” / В.А. Павлова, В.М. Орлова. – Д.: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2013. – 35 с.
Складено відповідно до Галузевого стандарту вищої освіти України «Засоби діагностики якості вищої освіти. Вимоги до державної атестації магістра», затвердженого наказом МОНмолодьспорту 21 травня 2012 р., №610.
Укладачі: В.А. Павлова, д.е.н., професор,

В.М. Орлова, к.т.н., доц., доцент кафедри товарознавства і торговельного підприємництва.


Затверджено на засіданні кафедри

Протокол №1 від 29.08. 2013 р.
Відповідальна за випуск: В.А. Павлова, д.е.н., професор, зав. кафедри товарознавства і торговельного підприємництва.

  1. З М І С Т

1. Вимоги до державної атестації магістрів

3

2. Мета і завдання дипломної роботи

3

3. Загальна структура магістерської роботи

5

4. Зміст дипломної магістерської роботи

6

5. Вимоги до дипломної магістерської роботи

10

6. Порядок оформлення дипломної магістерської роботи

11

7. Порядок виконання дипломної магістерської роботи

16

8. Зaxиcт та оцінювання диплoмниx магістерських poбiт

17

Додатки

17

Додаток А. Форма титульної сторінки

20

Додаток Б. Завдання на дипломну роботу студентові

21

Додаток В. Анотація

23

Додаток Ґ. Об’єкти дослідження

25

Додаток Д.1. Форма титульної сторінки реферату для захисту дипломної роботи англійською мовою

26

Додаток Д.2. Структура реферату для захисту дипломної роботи англійською мовою

27

Додаток Е. Орієнтовна тематика дипломних робіт

28

Додаток Ж. Заява студента на затвердження теми дипломної роботи

29

Додаток З. Орієнтовний зміст роботи

30

Додаток К. Подання голові державної екзаменаційної комісії

33

Додаток Л. Рецензія на дипломну роботу

35

1. ВИМОГИ ДО ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ МАГІСТРІВ
1.1. Засоби діагностики якості вищої освіти магістра зі спеціальності 8.03051001 «Товарознавство і комерційна діяльність» напряму підготовки 030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво» встановлюють вимоги, які забезпечують визначення рівня здатності вирішувати складні завдання і проблеми у певній галузі професійної діяльності, що передбачає проведення досліджень або здійснення інновацій на основі знань, умінь, комунікацій автономності і відповідальності.

2.2. Державна атестація – це процес установлення відповідності якості вищої освіти, рівня здобутих професійних компетенцій випускника університету вимогам галузевих стандартів вищої освіти України зі спеціальності 8.03051001 «Товарознавство і комерційна діяль­ність» напряму підготовки 030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво».

1.3. Державна атестація здійснюється за допомогою засобів контролю ступеня досягнення кінцевої мети освітньо-професійної підготовки з дотриманням дидактичних принципів формування і реа­лізації системи засобів державної діагностики.

1.4. Принципами формування і реалізації системи засобів державної діагностики якості освіти магістра зі спеціальності 8.03051001 «Товарознавство і комерційна діяльність» напряму підготовки 030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво» є: уніфікація, комплексність, взаємозамінність та взаємодоповненість, актуальність, інноваційність, інформативність, дієвість, індивідуальність, диференційованість, об'єктивність і відкритість, валідність, варіативність.

1.5. Державна атестація здійснюється на підставі оцінки якості засвоєння освітньо-професійної програми, рівня професійних знань, умінь та навичок, ступеня сформованості загальних та професійних компетенцій магістра, передбачених галузевими стандартами вищої освіти України зі спеціальності 8.03051001 «Товарознавство і комерційна діяльність» напряму підготовки 030510 «Товаро­знавство і торговельне підприємництво».

У процесі діагностування застосовується захист випускної кваліфікаційної роботи – дипломної магістерської роботи.


2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
2.1. Магістр – освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі кваліфікації бакалавра або спеціаліста здобув поглиблені спеціальні уміння та знання інноваційного характеру, має певний досвід їх застосування та продукування нових знань для вирішення проблемних професійних завдань та обов’язків (робіт) визначеного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді діяльності.

2.2. Дипломна магістерська робота є підсумковою кваліфіка­ційною роботою, яка дає змогу виявити рівень засвоєння студентом теоретичних знань та практичної підготовки, здатність до самостійної роботи за обраною спеціальністю на первинних посадах відповідно до узагальненого об'єкта діяльності.

2.3. Метою виконання дипломної магістерської роботи є осмислення проблеми, предмета і об'єкта наукового дослідження; оволодіння методами досліджень; застосування теоретичних знань і практичних навичок для вирішення конкретних завдань щодо вдоско­налення асортименту товарів, забезпечення їх безпечності та якості в процесі товароруху, оцінки повноти надання послуг, впровадження систем управління безпечністю та якістю, діяльністю, організацій та їх об'єднань різних форм власності, відповідно до узагальненого об'єкта дослідження магістра.

Працюючи над магістерською роботою, студент має засвоїти навички правильної постановки проблеми та обгрунтування її актуальності, формулювання мети і завдань, побудови логічного плану й оптимальної структури дослідження, роботи з джерелами інформації, аналізу та оцінки різних аспектів об’єкту дослідження, обгрунтування власних узагальнень, висновків і пропозицій.2.4. Дипломна магістерська робота виконується за матеріалами реальних об'єктів – організацій будь-якої форми власності, та їх об'єднань, які, як правило, є юридичними особами.
2.5. Магістерська робота виконується на основі поглибленого вивчення та критичного огляду вітчизняної і зарубіжної літератури, чинного законодавства України, нормативних актів, результатів, одержаних студентом в ході дослідження проблем: формування споживних властивостей та якості товарів; аналізу структури асортименту товарів; порівняльної характеристики споживних властивостей товарів; оцінки якості та конкурентоспроможності товарів; товарознавчої експертизи конкрет­ного товару; впливу умов зберігання на динаміку якості товарів; розробки рекомендацій щодо організації зберігання з метою міні­мізації втрат кількості та якості товарів; комплексної оцінки якості товарів під час формування товарного асортименту та вибору постачальника й організації каналів розподілу; розробки заходів щодо оптимізації асортименту для підприємств-суб'єктів ЗЕД; аналізу та узагальнення рівня вимог вітчизняних і зарубіжних нормативних документів щодо гарантії якості товарів; ідентифікації товарів при здійсненні експортно-імпортних операцій; обґрунтовування чинників формування потреб споживачів та їх поведінки в окремих сегментах ринку; визначення конкурентних переваг товарів, що експортуються (імпортуються); здійснення пошуку партнерів для встановлення зовнішньоекономічних зв'язків; оцінювання конкурентного середо­вища підприємства; визначення ефективності впровадження іннова­ційних методів і технологій здійснення зовнішньоекономічної діяль­ності підприємства; розробки асортиментної і товарної політики підприємства-суб'єкта ЗЕД; розробки маркетингових програм, що забезпечують конкурентоспроможність товарів та підприємства на ринку; прогнозування показників зовнішньоекономічної діяльності підприємства при впровадженні логістичної та маркетингової діяль­ності підприємства; формування комерційного потенціалу торго­вельного підприємства; прогнозування попиту та його впливу на комерційну діяльність торговельного підприємства; розробки та прогнозування економічної ефективності закупівельної політики торговельного підприємства; оптимізації комерційних зв'язків торго­вельного підприємства; розробки та оптимізації стратегії управління товарним асортиментом підприємств торгівлі; розробки стратегії продажу товарів; формування та оптимізації розподілу комерційного бюджету; управління комерційним ризиком; інформаційно-аналітичного забезпечення управління товарними системами підприємства; формування товарної та цінової політики підприємства; впрова­дження та підвищення ефективності мерчандайзингу і категорійного менеджменту; прогнозування економічної ефективності управління товарними системами; управління логістичною діяльністю підпри­ємства та оцінювання її ефективності; удосконалення процесу та технології взаємодії логістичних систем підприємства з іншими його системами; забезпечення ефективної взаємодії логістичних систем та центрів, торговельних, виробничих та транспортних підприємств; управління аутсорсингом; розробки стратегії аутсорсингу та дослідження його впливу на економічну ефективність підприємства; розробки та управління закупівельною логістикою підприємства і визначення її ефективності; гармонізації закупівельної та збутової логістики підприємства; формування систем постачання товарів; управління товарорухом; формування і оптимізації інтегрованих ланцюгів постачання товарів та управління ними; інформаційного забезпечення вантажоперевезень; дослідження ефективності функ­ціонування систем вантажоперевезень; прогнозування та підвищення ефективності перевезень вантажів автомобільним, залізничним, морським, повітряним, річним та трубопровідним транспортом; управління збутовою логістикою підприємства; формування логістич­них каналів збуту товарів та управління ними; розробки стратегії управління товарними запасами, їх контролю та регулювання; управління складською логістикою; інформатизації та удосконалення технологічних процесів на складі; оптимізації розміщення складів і використання їх площі та місткості; формування та розвитку системи логістичного сервісу; розробки стратегії управління логістичним ризиком на підприємстві.
     1. 3. ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ

3.1. Дипломна магістерська робота складається із: • титульного аркуша;

 • завдання на дипломну магістерську роботу;

 • анотації та ключових слів;

 • переліку умовних позначень (за потреби);

 • змісту;

 • вступу;

 • основної частини;

 • висновків та пропозицій;

 • додатків;

 • списку використаних джерел.

Подання голові державної екзаменаційної комісії щодо захисту дипломної роботи та рецензія додаються.


3.2. Рекомендований обсяг дипломної магістерської роботи – 100-120 сторінок (у т.ч. обсяг таких складових як вступ, висновки та пропозиції – до 5-6 сторінок). До цього обсягу не включено список використаних джерел та додатки. Допускається відхилення в межах ± 10%. Співвідношення між теоретичною та експериментальною частинами (яка включає аналітичну) складає 1:3.
4. ЗМІСТ ДИПЛОМНОЇ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ
4.1. Зміст дипломної роботи визначається її темою.

4.2. Титульний аркуш є першою сторінкою дипломної роботи і оформлюється відповідно до вимог, установлених університетом (додаток А).

4.2. Завдання на магістерську роботу (додаток Б) складається студентом разом з науковим керівником (науковим консультантом), підписується ними та затверджується завідувачем кафедри.

4.3. В анотації – 1-2 сторінка (обсягом до 800 знаків) – зазначається прізвище та ініціали студента, назва дипломної магістерської роботи, основний зміст та результати дослідження. Ключові слова (слова специфічної термінології за темою, які найчастіше зустрічаються у дипломній роботі) наводяться у називному відмінку. Кількість ключових слів – 5-7.

Анотація повинна бути написана українською, російською та однією з іноземних мов (переважно – англійською), розміщуватися на окремому аркуші разом з ключовими словами та передувати змісту (зміст та оформлення мають бути ідентичними) (додаток В).

Анотація підписується викладачем-консультантом від кафедри іноземної мови.

4.4. Якщо в роботі вжито специфічну термінологію, а також використано маловідомі скорочення, нові символи, позначення тощо, то перелік умовних позначень може бути поданий у вигляді окремого списку, який розміщують перед змістом, після анотації та списку ключових слів.

Перелік слід друкувати у дві колонки: у лівій за абеткою наводяться скорочення, а у правій – їх детальне розшифрування.

4.5. Якщо в дипломній магістерській роботі спеціальні терміни, скорочення, символи, позначення повторюються менше трьох разів, перелік не складають, їхнє розшифрування наведуть у тексті при першому згадуванні.

4.6. Зміст 1-2 сторінки – дипломної магістерської роботи відображається в плані, розробленому за допомогою наукового керівника.

У змісті роботи повинні бути передбачені (умовно) два блоки теоретичних і експериментально-практичних товарознавчих та економіко-управлінських питань: І блок – теоретико-аналітичний; II блок – експериментально-практичний.

Матеріал роботи має бути викладено як єдине ціле в логічній послідовності.

Зміст (план) розміщують безпосередньо після переліку умовних позначень, починаючи з нової сторінки. Зміст включає: вступ; послідовно перелічені назви усіх розділів, підрозділів, пунктів і підпунктів (якщо вони мають заголовки); висновки та пропозиції; список використаних джерел; додатки.

Навпроти кожної позиції проставляються номери сторінок, які вказують на початок викладення матеріалу.

4.7. У вступі зазначається проблема, що потребує вирішення, ступінь її дослідження, актуальність проведення і мета досліджень у обраному напрямі, завдання, що вирішуються для досягнення мети, об'єкт і предмет досліджень, наукова новизна, практична значущість роботи. Також зазначається апробація результатів досліджень – виступи на студентських наукових конференціях, публікації резуль­татів дослідження. Обсяг вступу, зазвичай, не повинен перевищувати 2,5 – 3 сторінки.Актуальність теми подається у вигляді критичного аналізу та шляхів розв'язання проблеми, обґрунтування необхідності дослід­жень для підприємств та організацій.

Мета (представлення про результат. Ставлячи мету, дослідник уявляє собі, який результат він має намір одержати, яким буде цей результат) та завдання роботи повинні бути чітко сформульова­ними та відображати тематику дослідження.

Об'єкт дослідження визначається разом з вибором теми і є товаром, послугою, підприємством (методологічна характеристика дослідження; процес чи явище, що породжує проблемну ситуацію й обране для вивчення. Визначення об’єкта пов’язано з відповіддю на питання: що розглядається?).

Предмет дослідження міститься в межах проблемного об'єкта, який потребує вирішення (методологічна характеристика того, що знаходиться в межах об’єкту дослідження. Предмет позначає аспект розгляду, дає представлення про те як розглядається об’єкт, тобто визначення предмета пов’язано з відповіддю на питання: як розглядається об’єкт дослідження).

Метод – сукупність прийомів, операцій і способів теоретичного пізнання і практичного перетворення дійсності, досягнення визначених результатів.

Методика – розглядається як інструкція діяльності по реалізації методу дослідження.

Наукова новизна повинна містити результати самостійного аналітичного та експериментального характеру.

Практична значущість повинна містити результати власних досліджень, що можуть бути упроваджені в діяльність підприємств, установ.

Апробація роботи повинна містити назви статей, тез доповідей, підготовлених за матеріалами роботи, виступи на науково-практичних конференціях, інших наукових заходах.

4.8. Зміст основної частини дипломної магістерської роботи викладають за розділами. Розділи можуть поділятися на підрозділи, пункти, підпункти.Теоретична частина дипломної магістерської роботи присвя­чується теоретико-методологічним аспектам обраного об'єкта та предмета досліджень. Теоретичне обґрунтування має визначати роль і місце досліджуваних явищ та процесів у формуванні якості товарів, їх конкурентоспроможності, експертизі, ідентифікації, сертифікації, комерційній та зовнішньоекономічній діяльності підприємства.

Розглядаються загальнотеоретичні підходи до теми з вико­ристанням сучасних літературних джерел щодо досліджуваної проблеми, а також: питання з висвітлення теоретичних основ товаро­знавства, пов'язаних з маркетинговими дослідженнями (монографії, наукові статті, матеріали конференцій, електронні ресурси тощо), у тому числі іноземних авторів; обов'язковим є порівняння різних точок зору, використання статистичних відомостей (із посиланням на джерела).

Під час розкриття теоретичних питань слід висвітлити елементи наукової новизни з формулюванням власної позиції автора щодо напряму дослідження, оригінальні авторські пропозиції стосовно розбудови теоретичних і методичних питань.

В аналітичній частині надається аналіз ринку певного товару, зокрема результатів його моніторингу щодо експорту та імпорту регуляторного впливу держави і його значення у формуванні товар­ного ринку, аналіз нормативно-правової бази, що визначає порядок випуску товарів у вільний обіг, динаміку товарного забезпечення ринку за певний період тощо. У цій частині аналізуються вітчизняні та міжнародні вимоги до якості досліджуваного товару, а також наводяться дані систематизації властивостей об'єкта досліджень. За змістом цей розділ є аналітичним підґрунтям виконання досліджень і має бути органічно поєднаним з наступними розділами.

У результаті аналітичного огляду визначається перелік факторів, що є вирішальними у формуванні ринку України та економічної ситуації в цілому, суттєво впливають на стан ринку товарів, спонукають до внесення змін у чинні нормативні документи.

На основі наявної інформації студент узагальнює результати аналітичних досліджень і робить висновок наприкінці розділу про необхідність вирішення проблемних питань.

Наведений аналіз стану проблеми як в теоретичному, так і в аналітично-правовому аспектах, повинен містити обов'язкові посилання на джерела інформації (зі списку використаних джерел).

Написання роботи потребує використання статистичних даних, нормативно-правових документів, довідкової та спеціальної літе­ратури. Саме тому бажано доповнити систематизовану інформацію таблицями, графіками, діаграмами з подальшим їх аналізом в основному тексті роботи.Експериментальна частина роботи містить власні товарознавчі та економічні дослідження студента, який повинен виявити вміння самостійно проводити та аналізувати результати. Обґрунто­вується вибір об'єктів та методів, подається схема досліджень, наводяться результати експерименту. В роботі наводяться докази наукової гіпотези, методологія постановки експерименту, зазна­чаються методи, що використовуються, здійснюється економічний аналіз основних показників роботи підприємства відповідно до предмета дослідження.

Об'єктом роботи є товар, що реалізується на підприємстві або задіяний в комерційній діяльності, експертному чи ідентифікаційному дослідженні (додаток Ґ). Доцільним є надання товарознавчої оцінки товару та стислої характеристики підприємства (установи, об'єднання тощо), експертної установи, за матеріалами яких здійснюється дослідження. Цей розділ повинен містити такі основні відомості про підприємство: форму власності, організаційно-правову форму, основні економічні показники діяльності, матеріально-технічну базу, чисель­ність працюючих, схему організаційної структури, організацію охорони праці тощо.

У розділі «Методи дослідження» наводяться методи, за допомогою яких визначаються показники якості товарів у лабораторних умовах, здійснюються експертні оцінки, розрахунки конкурентоспроможності товару, ефективності продажу, збуту, зовнішньо­торговельних операцій тощо. Розкриваються питання щодо оцінки товару, зокрема, споживних властивостей, асортименту, якості, а також визначення рівня конкурентоспроможності, позиціонування товару. Виявляються споживчі переваги, аналізуються результати щодо ідентифікації, якості, безпечності, експертних та сертифіка­ційних досліджень товарів тощо.

Якщо методи є стандартними, то наводиться лише їх суть з посиланням на стандарт. При використанні нових методів, їх обов'язково слід описати і зробити посилання на джерело. В роботі наводяться тільки ті методики та методи, що безпосередньо використано в роботі.

Цей розділ також містить аналіз діяльності суб'єктів підприємницької діяльності з питань комерції, маркетингу, організації виробництва, логістики, мерчандайзингу тощо.

Результати власних досліджень оформлюються у вигляді таблиць, графіків, рисунків з їх детальним аналізом. Студент повинен давати оцінку повноті вирішення поставлених завдань, достовірності одержаних результатів, характеризувати обрані для дослідження зразки та їх аналоги.

4.9. У висновках та пропозиціях містяться підсумки проведе­ного дослідження, основні наукові та практичні результати, рекомен­дації щодо їх науково-практичного використання.

Висновки формулюються відповідно до поставлених завдань.

Власні пропозиції щодо розв'язання проблемних питань від­повідного об'єкта дослідження повинні кореспондуватися з висновками.

4.10. У додатках наводяться допоміжні матеріали: копії доку­ментів, витяги із нормативних актів і документів, звіти, окремі інструкції/положення/правила, результати соціологічних опитувань, громіздкі таблиці, рисунки тощо.

4.11. До списку використаних джерел слід включати джерела, на які у тексті є посилання. Список складається із нормативних актів, нормативних документів, вітчизняної та зарубіжної наукової та спеціальної літератури, фахових видань, електронних ресурсів. Вимоги до оформлення списку використаних джерел наведені в ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

4.12. Магістерські роботи студентів можуть бути захищені англійською або іншою іноземною мовою (за рекомендацією кафедри іноземних мов та за узгодженням із завідувачем випускової кафедри). Для захисту іноземною мовою готується реферат обсягом 8-10 сторінок, який подається разом з дипломною роботою (додатки Д.1 та Д.2).

4.13. Дипломна робота оформлюються відповідно до вимог ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення».

Захист дипломної магістерської роботи відбувається прилюдно на відкритому засіданні Державної екзаменаційної комісії.
5. ВИМОГИ ДО ДИПЛОМНОЇ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ
5.1. Дипломна магістерська робота повинна мати цілісний, логічний, доказовий і аргументований характер, містити аналіз проблеми дослідження, реальні обґрунтовані пропозиції щодо розши­рення асортименту, вдосконалення якості товарів та надання послуг, запровадження систем якості та безпечності продукції, бути належно оформленою і мати всі необхідні супровідні документи.

5.2. Тема дипломної магістерської роботи повинна відображати проблематику напрямів діяльності й основних функцій та типових завдань діяльності, що формують складові професійної компетент­ності магістра.

Вибір теми магістерської роботи є початком дипломування. Ознайомлення студентів з орієнтовною тематикою дипломних робіт проводиться кафедрою на початку осіннього семестру (додаток Е). Тема роботи також може бути запропонована керівництвом організації, яка визначена базою переддипломної (комплексної) практики студента. Тему магістерської роботи може запропонувати й сам студент, обгрунтувавши її доцільність та актуальність.

5.3. Після узгодження теми студент пише заяву про її затвердження (додаток Ж), а потім розробляється план дипломної магістерської роботи (додаток З).

Тема магістерської роботи подається студентом і науковим керівником роботи завідувачу кафедри для затвердження. Остаточно теми магістерських робіт затверджуються наказом ректора університету.

Після затвердження ректором тем дипломних магістерських робіт не дозволяється вносити будь-які зміни до назв тем.

Керівник дипломної магістерської роботи не має права надавати відгук на дипломну роботу, а завідувач кафедри допускати дипломну роботу до захисту, якщо назва теми не відповідає тій, що затверджена ректором.

5.4. Керівник зі студентом оформлює у двох примірниках завдання на виконання дипломної магістерської роботи. Один примірник передається на кафедру, а другий залишається студентові. Завдання на виконання дипломної роботи повинне містити план-графік її виконання, попередньо затверджений кафедрою.6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ
6.1. Загальні вимоги

Магістерські роботи, як правило, виконуються українською мовою.

Текст друкують за допомогою комп’ютера на одному боці аркуша білого паперу формату А-4 через 1,5 міжрядкових (комп’ютерних) інтервали, шрифт Times New Roman, 14.

Текст необхідно друкувати, залишаючи береги не менше таких розмірів: лівий – 25 мм, правий – 10 мм, верхній і нижній – 20 мм.

Розмір абзаца – 5 знаків.

Текст основної частини поділяють на розділи та підрозділи.

Заголовки структурних частин „зміст”, „вступ”, „розділ”, „висновки”, „ПЕРЕЛІК використаних джерел (ЛІТЕРАТУРИ)”, „додатки” друкують великими літерами симетрично до тексту.

Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу.

Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох чи більше речень, їх розділяють крапкою.

Відстань між заголовком і текстом повинна дорівнювати 1-2 інтервалам.

Кожен розділ дипломної роботи слід починати з нової сторінки.
6.2. Нумерація

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака № .

Першою сторінкою магістерської роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок. На титульному аркуші номер сторінки не проставляють, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті без крапки в кінці.

Підписи розділів „зміст”, „вступ”, „висновки”, „ПЕРЕЛІК використаних джерел (ЛІТЕРАТУРИ)”, „додатки” подаються у тексті без додавання порядкового номеру.

Порядковий номер розділу ставлять тільки після слова „РОЗДІЛ”, наприклад, „РОЗДІЛ 1”. Після номера розділу крапку не ставлять, заголовок розділу друкують з нового рядка.

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. У кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: 2.3. (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу.Ілюстрації (схеми, графіки, діаграми) і таблиці необхідно подавати безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці.

Ілюстрації позначають словом „Рис.” і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком тих, що подані в додатках. Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад: Рис. 1.2. (другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назву та пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією в центрі.

Таблиці теж нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) у межах розділу. У правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис „Таблиця” із зазначенням її номера. Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: „Таблиця 1.2” (друга таблиця першого розділу).

При переносі частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово „Таблиця” і номер її вказують один раз праворуч над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова „Продовження табл.” і вказують номер, наприклад: „Продовження табл. 1.2” .Формули нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого берега аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках арабськими цифрами, наприклад: (3.1), перша формула третього розділу.

Нумерувати слід лише ті формули, на які є посилання у тексті. Інші нумерувати не рекомендується.Примітки до тексту і таблиць, в яких вказують довідкові й пояснювальні дані, нумерують послідовно в межах однієї сторінки. Якщо приміток на одному аркуші декілька, то після слова „Примітки” ставлять двокрапку, наприклад:

Примітки:Якщо є одна примітка, то її не нумерують і після слова „Примітка” ставлять крапку.
6.3. Таблиці

Приклад побудови таблиці:

Таблиця 1.3

Прогнозні показники розвитку окремих галузей сфери виробництва споживчих товарів по Дніпропетровській області на 2006-2013 рр.*Рік

Обсяг виробництва харчової промисловості та сільськогосподарської продукції

Обсяги виробництва товарів легкої промисловості
В абсолютних показниках, млн. грн

Темпи приросту, %

В абсолютних показниках, млн. грн

Темпи приросту, %

2009

6089,6

107,4

124

104,2

2010

6861,5

107,8

130

104,8

2011

7054,1

109,9

2012

7249,2

110,0

2013

7446,2

111,0

*Складено за матеріалами управління харчової та переробної промисловості „Прогнозні показники соціально-економічного розвитку регіону на 2006-2013 рр.” та Програмою розвитку легкої промисловості Дніпропетровської області на період до 2010 р.

Таблиця 2.3

Оцінка конкурентоспроможності підприємств–виробників споживчих товарів


Назва підприємства

Блокові коефіцієнти конкурентоспроможності

Інтегральний коефіцієнт КСП
фінансового потенціалу

виробничого потенціалу

маркетингового

потенціалуорганізаційного потенціалу та менеджменту
ТОВ „Кондитерська фабрика „Квітень”

0,304

0,322

0,265

0,139

1,030

Кондитерська фабрика „Дніпровські зорі” ЗАТ „Кондитерська фабрика „АВК”

0,356

0,383

0,229

0,099

1,067

Дніпропетровський завод продтоварів

0,338

0,285

0,360

0,055

1,038

ЗАТ Дніпропетровський комбінат харчових концентратів

0,305

0,342

0,277

0,146

1,070

Примітка: ККП – інтегральний коефіцієнт конкурентоспроможності підприємства.

Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і друкують симетрично до тексту.

Допускається розміщення таблиці вздовж довгого боку аркуша.

Таблицю розміщують після першого посилання на неї в тексті або на наступній сторінці, а за необхідності – у додатку. Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на інший аркуш, при цьому назву вміщують тільки над її першою частиною.

Якщо цифрові або інші дані в якому-небудь рядку таблиці не подають, то в ньому ставлять прочерк.

6.4. Формули

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати безпосередньо під формулою і в тій послідовності, в якій вони подані у формулі. Значення кожного символу і числового коефіцієнта треба подавати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова „де” без двокрапки.

Наприклад:

(2.1),

де X – масова частка вологи, %;m1 – маса бюкси з наважкою тістечка до висушування, г;

m2 – маса бюкси з наважкою тістечка після висушування, г;

m – маса порожньої бюкси, г.
Рівняння і формули треба виділяти з тексту окремими рядками. Якщо рівняння не вміщується в один рядок, його слід перенести після знака рівності (=) або після знаків плюс (+), мінус (), множення () і ділення (:).

6.5. Посилання

В процесі написання дипломної магістерської роботи студент повинен давати посилання на джерела, матеріали або окремі результати, які він наводить у роботі, або на яких ідеях і висновках розробляється проблема.

Посилання в тексті магістерської роботи слід зазначати у квадратних дужках порядковим номером за переліком джерел, наприклад: „… у працях 17 …”, або 4, с. 52.

Посилання на ілюстрації в магістерській роботі вказують порядковим номером, наприклад, „рис. 1.2”, на формули – порядковим номером формули в дужках „…у формулі (4.1)”.

На всі таблиці в тексті мають бути посилання, при цьому слово „таблиця” пишуть скорочено, наприклад: „… в табл. 1.2”.

6.6. Додатки

Додатки розміщують у порядку появи посилань у тексті магістерської роботи.

Кожен додаток повинен починатися з нової сторінки і мати заголовок. Над заголовком праворуч малими літерами з першої великої друкується слово „Додаток” і велика літера на позначення послідовності (Додаток А).

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки (наприклад: додаток А, додаток Б), за винятком літер Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь.


6.7. Перелік використаних джерел (літератури)

Перелік використаних джерел будують у порядку появи посилань у тексті або в алфавітному порядку.

Вимоги до оформлення посилань:

а) посилання на книгу:


 1. Притульська Н.В. Ідентифікація продовольчих товарів: теорія і практика: монографія / Н.В. Притульська. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2007. – 193 с.

 2. Титаренко Л.Д. Теоретичні основи товарознавства: навчальний посібник / Л.Д. Титаренко. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 227 с.

 3. Балабанова Л.В. Управління маркетинговим потенціалом підприємства: Монографія / Л.В. Балабанова, Р.В. Мажинський. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2005. – 153 с.

 4. Економіка підприємства: підручник / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. – К: КНЕУ, 2004. – 528 с.


б) посилання на статтю:

 1. Павлова В.А. Кон’юнктура ринку та конкурентоспроможність комп’ютерної техніки / В.А. Павлова, В.Г. М’ячин // Академічний огляд. – 2003. – №2. – С. 69-73.

 2. Павлова В.А. Маркетингові дослідження ринку косметичних товарів / В.А. Павлова // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2005. – № 1(31). – С. 205-209.

 3. Павлова В.А. Конкурентоспроможність ювелірних виробів на сучасному ринку / В.А. Павлова, Г.А. Рижкова / Товари ХХІ століття: міжн. наук.-практ. конф. – Полтава: ПУСКУ. – 2002. – С. 146-148.

в) посилання на електронні джерела інформації:

 1. Соціально-економічне становище України [Електронний ресурс]. − режим доступу: htth;//www.ukrstat.gov.ua

 2. Родина А. Рынок кондитерских товаров /А.Родина // Семинар „Покупательский маркетинг”, 2005 [Електронний ресурс]. − режим доступу: www. Marketing. spb. ru


г) посилання на нормативні документи:

  1. ГОСТ 2077–84 Хлеб ржаной, ржано-пшеничный и пшенично-ржаной. Технические условия. – М.: Гостандарт, 1983.

  2. ДСТУ 202.002-96 « Вина тихі. Технічні умови».7. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ
Під час виконання магістерської роботи студента консультує керівник. Крім того, студент у випадку необхідності може користуватись консультаціями інших викладачів як випускової кафедри, так і інших кафедр університету.

На початку виконання роботи студенту необхідно ознайомитися з основною літературою за обраною темою і скласти план в аспекті основних розділів і параграфів. План має бути узгоджений з науковим керівником. В ході роботи перелік літератури доповнюється, а план роботи коригується і деталізується.

Матеріали про результати діяльності підприємства (організації), на базі якого виконується магістерська робота, збираються, зокрема, під час проходження практики. При обробці зібраного матеріалу особливу увагу рекомендується приділити наочності та змістовності таблиць, рисунків, схем, графіків.

Виконання магістерської роботи здійснюється дипломником за планом-графіком.

Керівник контролює хід виконання роботи. Виконані розділи подаються керівникові і відповідно до його зауважень уточнюються, доповнюються чи переробляються.

Пicля пiдгoтoвки poздiлiв магістерської poбoти та ознайомлення з ними кepiвника, cтyдeнт згiднo iз зayвaжeннями тa вкaзiвкaми дoопpaцьoвyє poздiли роботи. Зaвершeнa poбoтa (у пepeплeтeному вигляді) пoдaєтьcя нa пiдпиc кepiвникові.

Керівник дипломної роботи оцінює роботу за 100-бальною шкалою, спираючись на наступну схему:


 1. Оформлення роботи – максимально 10 балів. Оцінюється ступінь відповідності оформлення дипломної роботи встановленим університетом вимогам (обсяг та структура роботи, оформлення титульного листа, рисунків, таблиць, діаграм, посилань, списку літератури тощо).

 2. Своєчасність подання окремих елементів роботи керівнику – максимально 20 балів. Оцінюється відповідність строків подання керівнику першого, другого, третього розділів та роботи в цілому тим, що були зафіксовані в завданні на виконання дипломної роботи. Кожний своєчасно поданий елемент дає по 5 балів. Завершена і оформлена робота подається на кафедру для розгляду не пізніше ніж за 10 днів до початку роботи ДЕК.

 3. Теоретичні та аналітичні аспекти роботи (перший та другий розділи) – максимально 25 балів. Оцінюються масштаби представлення в роботі сучасних досліджень даної проблематики, критичність аналізу публікацій та підходів, представлених в літературі та інших інформаційних джерелах, наявність фактичного матеріалу, в тому числі первинного, зібраного студентом, масштаби та доцільність його використання, ступінь новизни статистичного та іншого фактичного матеріалу, що використаний в дипломній роботі, відповідність проведеного аналізу об’єкта дослідження обраній темі.

 4. Практичні аспекти роботи (третій розділ) – максимально 20 балів. У залежності від напряму підготовки оцінюється наявність розрахунків, проведених студентом, наявність та ступінь обґрунтованості рекомендацій та пропозицій, викладених в роботі та відображаючих власний погляд студента.

 5. Оцінка попереднього захисту – максимально 25 балів. Попередній захист організується кафедрою після дати подання оформлених робіт на кафедру. Під час попереднього захисту комісія з викладачів кафедри в ході співбесіди оцінює ступінь самостійності виконання дипломної роботи студентом, розуміння ним теоретичних та практичних аспектів обраної теми. Оцінку за результатами співбесіди виставляє керівник за узгодженням з членами комісії.

Студенти, які не пройшли попередній захист до захисту дипломної роботи не допускається.

Оцінка керівника наводиться у відгуку на дипломну роботу, яка є складовою подання голові державної екзаменаційної комісії щодо захисту дипломної роботи (додаток К).

Дипломна робота, яка за оцінкою керівника має менше 50 балів, спеціально розглядається на засіданні кафедри. Завізований керівником напряму протокол засідання кафедри подається ректору університету для прийняття остаточного рішення. Студент знайомиться з цим рішенням до засідання ДЕК.

Пicля оцінки наукового керівника магістерська poбoтa для одержання рецензії направляється на підприємство (в організацію), на базі якого вона виконувалася, або на інше рецензування (додаток Л).

Дипломна робота з відгуком наукового керівника та іншими матеріалами надходить до завідувача кафедри, який вирішує питання про допущення дипломної роботи до захисту, про що робиться відповідний запис у поданні.

В поданні голові державної екзаменаційної комісії щодо захисту дипломної роботи (додаток К) фіксується узагальнена інформація: про тему дипломної роботи, наявність самої роботи і рецензії до неї, довідка про успішність, відгук керівника та висновок кафедри про дипломну роботу.
Завершена і оформлена робота подається на кафедру для розгляду не пізніше ніж за 10 днів до початку роботи ДЕК.

Диплoмнa магістерська poбoтa, якa oтpимaлa незадовільний вiдгyк керівника, спеціально розглядається на засіданні кафедри. Протокол засідання кафедри подається через керівника напряму підготовки ректору університету для прийняття остаточного рішення. Cтyдeнт знaйoмитьcя з цим рішенням дo зaciдaння ДЕК.


8. ЗAXИCТ ТА ОЦІНЮВАННЯ ДИПЛOМНИX МАГІСТЕРСЬКИХ POБIТ
8.1. Зaxиcт диплoмниx магістерських poбiт пpoвoдитьcя нa вiдкpитoмy зaciдaннi ДЕК y тepмiни, визнaчeнi навчальними плaнaми i згiднo з гpaфiкoм, який зaтвepджyєтьcя ректором університету.

8.2. Дo зaxиcтy роботи cтyдeнт пoвинeн пiдгoтyвaти дoпoвiдь, розраховану на 7-10 xвилин, а також ілюстративний матеріал для членів ДЕК.

У дoпoвiдi cтyдeнт виcвiтлює актуальність, мету і завдання дипломної poбoти, кopoткo xapaктepизyє ocнoвний змicт poбoти, мeтoдикy i peзyльтaти проведених дocлiджeнь, oгoлoшyє виcнoвки тa пpoпoзиції. Читaти пiд чac зaxиcтy дoпoвiдь нe рекомендується, а вільно висловлювати думку з мінімальною опорою на друкований текст.

8.3. Оцінювання рівня якості підготовки студента, який здобуває освітньо-кваліфікаційний рівень магістра здійснюють члени Державної екзаменаційної комісії на основі встановлених правил, принципів, критеріїв, системи і шкали оцінювання з використанням форм і методів діагностики.

Об'єктом оцінювання є сукупність знань, умінь і навичок, набутих компетенцій, відтворених у процесі виконання і захисту диплом­ної магістерської робота.

Оцінювання рівня якості вищої освіти здійснюється чле­нами Державної екзаменаційної комісії на основі принципів: об'єк­тивності, індивідуальності, комплексності, етичності, диференційо­ваного та компетентнісного підходу з урахуванням критеріїв оціню­вання набутих загальних і професійних компетенцій.

8.4. Дипломна магістерська робота як інструмент оцінювання має продемонструвати вміння:


 • працювати з інформаційними джерелами (законодавчими і норма­тивними документами, науковою спеціальною літературою, у т.ч. виданою іноземними мовами, матеріалами Інтернет та Інтранет, даними статистичної та фінансової звітності);

 • викладати матеріал логічно та аргументовано;

 • використовувати статистичні та математичні методи аналізу досліджуваної проблеми;

 • застосовувати сучасні наукові методи для проведення емпіричних досліджень;

 • використовувати набуті навички для розроблення пропозицій і обґрунтування рекомендацій щодо предмета дослідження;

 • узагальнювати результати та формулювати висновки щодо проведених досліджень.

8.5. Критеріями оцінювання дипломної магістерської роботи є:

 • чіткість, повнота та послідовність розкриття кожного пункту плану і теми роботи загалом;

 • науковість стилю викладення;

 • відсутність орфографічних і синтаксичних помилок;

 • правильність оформлення роботи відповідно до вимог державних стандартів (при значних відхиленнях від встановлених вимог робота може бути недопущена до захисту або це суттєво вплине на загальну оцінку).

8.6. Дипломна магістерська робота з ознаками плагіату рішенням Державної екзаменаційної комісії знімається з розгляду, виставляється незадовільна оцінка.

8.7. Оцінюючи дипломну роботу, комісія враховує наукову новизну, якість наукового дослідження, практичну значущість, відпо­відність оформлення встановленим вимогам, вміння захистити сформульовані положення та висновки на засіданні ДЕК.Підсумкова оцінка по дипломній роботі формується за наступною формулою:

,

де О1оцінка керівника дипломної роботи (за 100-бальною шкалою) (вага в підсумковій оцінці – 0,25);

О2середня оцінка успішності студента за період навчання (за 5-бальною шкалою) (вага в підсумковій оцінці – 0,25);

О3 – середня оцінка захисту дипломної роботи (за 5-бальною шкалою) (вага в підсумковій оцінці – 0,50).

Якщо середня оцінка захисту дипломної роботи є меншою 2,51 бала, виставляється підсумкова оцінка „незадовільно”.


Приклад розрахунку:


Оцінка

За національною шкалою

Відмінно

Добре

Задовільно
Необхідний % знань

90-100

80-89

70-79

60-69

50-59

За шкалою ЄКТС

А

В

С

D

E

Оцінка керівника дипломної роботи виставляється у відгуку керівника.

Середня оцінка успішності студента визначається напрямом підготовки.

Середня оцінка захисту дипломної роботи є середньою оцінкою доповіді студента на захисті та його відповідей на питання членів ДЕК. Питання членів ДЕК поділяються на три групи:Перша група питань („теоретичні”) спрямована на виявлення загального рівня теоретичних знань студента з проблематики роботи.

Друга група питань („системні”) – на виявлення рівня системного мислення студента, його здатності бачити взаємозв’язки між явищами.

Третя група питань („практичні”) – на перевірку обґрунтованості пропозицій, розрахунків, власних висновків студента.

8.8. Оцінка, виставлена ДЕК є кінцевою і опротестуванню не підлягає.

8.9. Дипломна магістерська робота, в якій розкрито тему, опрацьовано використані джерела, проаналізовано певну інформаційну та статистичну бази даних, сформульовано висновки без необхідного їх обґрунтування допускається до захисту, але не може бути оцінена вище, ніж «задовільно».

Робота, в якій надано власну оцінку використаним джерелам, самостійно проаналізовано підібраний статистичний матеріал, звітні дані підприємства/організації, на базі якого досліджувалася тема, зроблено висновки та сформульовано пропозиції, але вони не є достатньо аргументованими, може бути оцінена на «добре».

Робота, в якій надано власну оцінку різноманітним джерелам, використано кількісні методи дослідження, побудовано формалізо­вану модель проблеми, зроблено власні дослідження, розрахунки і на їх основі – аргументовані висновки та обґрунтовані пропозиції, а результати цієї роботи опубліковано у наукових виданнях або матеріалах наукових конференцій, може бути оцінена на «відмінно».

8.10. Рішення щодо підсумкової оцінки приймається більшістю голосів членів ДЕК за результатами публічного захисту з урахуванням висновків наукового керівника та рецензента.

8.11. За результатами успішного захисту дипломної магістерської роботи Державна екзаменаційна комісія приймає рішення щодо присвоєння кваліфікації «магістр з товарознавства і комерційної діяльності, товарознавець-організатор торгівлі» і про видачу випускнику диплома державного зразка.

8.12. У тих випадках, коли захист дипломної роботи визнано незадовільним, комісія вирішує, чи може студент подати повторно ту ж роботу після доопрацювання і усунення недоліків, чи йому необхідно опрацювати іншу тему.

Дипломні роботи, які пройшли процедуру захисту, протягом 3-х днів після завершення роботи ДЕК, передаються до архіву на зберігання, а їх реєстр – до бібліотеки.

Додаток АФорма №Н-9.02
Форма титульного листа
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ

КАФЕДРА ТОВАРОЗНАВСТВА І ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

     1. ДИПЛОМНА РОБОТА

на тему
Конкурентоспроможність лакофарбових товарів на ринку України”
(за матеріалами _________________)

назва підприємства (організації)


        1. Виконав: студент ___курсу, групи_____

Спеціальності (напряму підготовки)

__________________________________


      1. шифр і назва
      2. __________________________________

прізвище, ініціали

       1. Керівник:

__________________________________

прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене звання

Дніпропетровськ

20__

Додаток БФорма №Н-9.01
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ
КАФЕДРА __________________________________________________________
Освітньо-кваліфікаційний рівень________________________________________

Напрям підготовки (спеціальність)_______________________________________

Затверджую:

Зав. кафедри_________________

____________________________

____________________________(підпис, прізвище, ім’я та по батькові,

науковий ступінь, вчене звання)

“____” __________________20__р.


ЗАВДАННЯ

на дипломну роботу студенту

____________________________________________________________________прізвище, ім’я та по батькові

1. Тема роботи__________________________________________________


керівник роботи ______________________________________________________

____________________________________________________________________(прізвище, ім’я та по батькові, науковий ступінь, вчене звання

затверджені наказом від “____” ____________20__ р., № _____

2. Термін здачі студентом закінченої роботи __________________________

3. Цільова установка та вихідні дані до роботи_________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

4. Зміст роботи (перелік питань, які належить розробити):

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________


6. Консультанти розділів роботи:

Розділ

Консультант (прізвище, ініціали, посада)

Підпис, датаЗавдання видав

Завдання прийняв
7. Дата видачі завдання_________________________________________


Календарний план виконання роботи

№ п/п

Назва етапів дипломної роботи

Термін виконання етапів роботиЗа планом

Фактично

Студент _________­ _________________________підпис прізвище, ініціали
Керівник дипломної роботи ______­ __________________________

підпис прізвище, ініціали

Додаток В


  1. Каталог: uploads -> tovaroznavstvo13-14
   uploads -> Правила прийому до аспірантури та докторантури київського національного університету культури І мистецтв
   uploads -> Положення про аспірантуру Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Загальна частина
   uploads -> Програма дисципліни «іноземна мова (англійська)»
   uploads -> Положення правил прийому до нту "хпі" на 2016 рік правила прийому 2016 Організацію прийому до нту "хпі" та його структурних підрозділів здійснює приймальна комісія правила прийому 2016
   uploads -> Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни історія науки І техніки для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
   uploads -> Лекція № Тема лекції: Поняття мистецтва як частини культури
   uploads -> Афінська держава та стародавня спарта у стародавній історії та культурі людства
   uploads -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
   uploads -> Освіта осіб з інвалідністю в Україні Тематична національна доповідь Київ -2010 Тематичну національну доповідь «Освіта осіб з інвалідністю в Україні»
   tovaroznavstvo13-14 -> Методичні вказівки щодо виконання дипломної роботи за освітньо-кваліфікаційним рівнем


   Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка