Методичні вказівки щодо виконання дипломної роботи за освітньо-кваліфікаційним рівнемСторінка1/4
Дата конвертації06.11.2017
Розмір0.61 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ
КАФЕДРА ТОВАРОЗНАВСТВА І ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА


ЗАТВЕРДЖУЮ:

ПРЕЗИДЕНТ______________Б.І. ХОЛОД

«____»______________2013 р.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО ВИКОНАННЯ дипломнОЇ роботи
за освітньо-кваліфікаційним рівнем СПЕЦІАЛІСТ
зі спеціальності 7.03051001 “Товарознавство і комерційна діяльність”

Дніпропетровськ

2013
Методичні вказівки щодо виконання дипломної роботи за освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст” зі спеціальності 7.03051001 “Товарознавство і комерційна діяльність” / В.А. Павлова, Г.А. Рижкова. – Дніпропетровськ: Видавництво Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, 2013. – 37 с.
Укладачі: В.А. Павлова, д.е.н., професор, Г.А. Рижкова, к.е.н., доц., доцент кафедри товарознавства і торговельного підприємництва.
Затверджено на засіданні кафедри

Протокол № 1 від 28.08.2013 р.
Відповідальна за випуск: В.А. Павлова, д.е.н., професор, зав. кафедри товарознавства і торговельного підприємництва.


З М І С Т


1. Вимоги до державної атестації спеціаліста

3

2. Мета і завдання дипломної роботи

3

3. Загальна структура дипломної роботи

5

4. Зміст дипломної роботи спеціаліста

6

5. Вимоги до дипломної роботи спеціаліста

10

6. Порядок оформлення дипломної роботи

10

7. Порядок виконання дипломної роботи

15

8. Зaxиcт та оцінювання диплoмниx poбiт

17

Додатки
Додаток А. Форма титульної сторінки

20

Додаток Б. Завдання на дипломну роботу студентові

21

Додаток В. Анотація

22

Додаток Ґ. Об’єкти дослідження

24

Додаток Д.1. Форма титульної сторінки реферату для захисту дипломної роботи англійською мовою

25

Додаток Д.2. Структура реферату для захисту дипломної роботи англійською мовою

26

Додаток Е. Орієнтовна тематика дипломних робіт

27

Додаток Ж. Заява студента на затвердження теми дипломної роботи

31

Додаток З. Орієнтовний зміст роботи

32

Додаток К. Подання голові державної екзаменаційної комісії

35

Додаток Л. Рецензія на дипломну роботу

37


1. ВИМОГИ ДО ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ СПЕЦІАЛІСТІВ
1.1. Засоби діагностики якості вищої освіти спеціаліста зі спеціальності 7.03051001 «Товарознавство і комерційна діяльність» напряму підготовки 030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво» встановлюють вимоги, які забезпечують визначення рівня здатності вирішувати складні завдання і проблеми у певній галузі професійної діяльності, що передбачає проведення досліджень або здійснення інновацій на основі знань, умінь, комунікацій автономності і відповідальності.

2.2. Державна атестація – це процес установлення відповідності якості вищої освіти, рівня здобутих професійних компетенцій випускника університету вимогам галузевих стандартів вищої освіти України зі спеціальності 7.03051001 «Товарознавство і комерційна діяль­ність» напряму підготовки 030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво».

1.3. Державна атестація здійснюється за допомогою засобів контролю ступеня досягнення кінцевої мети освітньо-професійної підготовки з дотриманням дидактичних принципів формування і реа­лізації системи засобів державної діагностики.

1.4. Принципами формування і реалізації системи засобів державної діагностики якості освіти спеціаліста зі спеціальності 7.03051001 «Товарознавство і комерційна діяльність» напряму підготовки 030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво» є: уніфікація, комплексність, взаємозамінність та взаємодоповненість, актуальність, інноваційність, інформативність, дієвість, індивідуальність, диференційованість, об'єктивність і відкритість, валідність, варіативність.

1.5. Державна атестація здійснюється на підставі оцінки якості засвоєння освітньо-професійної програми, рівня професійних знань, умінь та навичок, ступеня сформованості загальних та професійних компетенцій спеціаліста, передбачених галузевими стандартами вищої освіти України зі спеціальності 7.03051001 «Товарознавство і комерційна діяльність» напряму підготовки 030510 «Товаро­знавство і торговельне підприємництво».

У процесі діагностування застосовується захист випускної кваліфікаційної роботи – дипломної роботи.


2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
2.1. Дипломна робота це самостійне дослідження, виконане студентом на завершальному етапі навчання в університеті. Вона є кваліфікаційним документом, на підставі якого Державна екзаменаційна комісія (ДЕК) визначає рівень теоретичної підготовки випускника, його готовність до самостійної роботи за фахом і приймає рішення про присвоєння кваліфікації.

Як теоретико-прикладне дослідження, дипломна робота повинна бути виконана за тематикою, яка має відображення у професійних завданнях освітньо-кваліфікаційної характеристики спеціаліста, містити глибоке теоретичне осмислення актуальної проблеми, а також обґрунтований проект практичного її розв’язання, виконаний на основі проведеного аналізу певних об’єктів (підприємства, організації), що функціонують у сучасних економічних умовах.

2.2. Метою підготовки дипломної роботи є поглиблення студентом теоретичних і практичних знань з обраного напряму спеціалізації, вироблення умінь застосовувати їх при вирішенні конкретних практичних завдань, а також виявлення ступеня підготовки випускника до самостійної практичної діяльності.

Працюючи над дипломною роботою, студент має засвоїти навички правильної постановки проблеми та обгрунтування її актуальності, формулювання мети і завдань, побудови логічного плану й оптимальної структури дослідження, роботи з джерелами інформації, аналізу та оцінки різних аспектів об’єкту дослідження, обгрунтування власних узагальнень, висновків і пропозицій.2.3. Дипломна робота виконується за матеріалами реальних об'єктів – організацій будь-якої форми власності, та їх об'єднань, які, як правило, є юридичними особами.

2.4. Дипломна робота передбачає вирішення двох (умовно) блоків теоретичних і експериментально-практичних товарознавчих та економіко-управлінських питань в ході дослідження проблем: формування споживних властивостей та якості товарів; аналізу структури асортименту товарів; порівняльної характеристики споживних властивостей товарів; оцінки якості та конкурентоспроможності товарів; товарознавчої експертизи конкрет­ного товару; впливу умов зберігання на динаміку якості товарів; розробки рекомендацій щодо організації зберігання з метою міні­мізації втрат кількості та якості товарів; комплексної оцінки якості товарів під час формування товарного асортименту та вибору постачальника й організації каналів розподілу; розробки заходів щодо оптимізації асортименту для підприємств-суб'єктів ЗЕД; аналізу та узагальнення рівня вимог вітчизняних і зарубіжних нормативних документів щодо гарантії якості товарів; ідентифікації товарів при здійсненні експортно-імпортних операцій; обґрунтовування чинників формування потреб споживачів та їх поведінки в окремих сегментах ринку; визначення конкурентних переваг товарів, що експортуються (імпортуються); здійснення пошуку партнерів для встановлення зовнішньоекономічних зв'язків; оцінювання конкурентного середо­вища підприємства; визначення ефективності впровадження іннова­ційних методів і технологій здійснення зовнішньоекономічної діяль­ності підприємства; розробки асортиментної і товарної політики підприємства-суб'єкта ЗЕД; розробки маркетингових програм, що забезпечують конкурентоспроможність товарів та підприємства на ринку; прогнозування показників зовнішньоекономічної діяльності підприємства при впровадженні логістичної та маркетингової діяль­ності підприємства; формування комерційного потенціалу торго­вельного підприємства; прогнозування попиту та його впливу на комерційну діяльність торговельного підприємства; розробки та прогнозування економічної ефективності закупівельної політики торговельного підприємства; оптимізації комерційних зв'язків торго­вельного підприємства; розробки та оптимізації стратегії управління товарним асортиментом підприємств торгівлі; розробки стратегії продажу товарів; формування та оптимізації розподілу комерційного бюджету; управління комерційним ризиком; інформаційно-аналітичного забезпечення управління товарними системами підприємства; формування товарної та цінової політики підприємства; впрова­дження та підвищення ефективності мерчандайзингу і категорійного менеджменту; прогнозування економічної ефективності управління товарними системами; управління логістичною діяльністю підпри­ємства та оцінювання її ефективності; удосконалення процесу та технології взаємодії логістичних систем підприємства з іншими його системами; забезпечення ефективної взаємодії логістичних систем та центрів, торговельних, виробничих та транспортних підприємств; управління аутсорсингом; розробки стратегії аутсорсингу та дослідження його впливу на економічну ефективність підприємства; розробки та управління закупівельною логістикою підприємства і визначення її ефективності; гармонізації закупівельної та збутової логістики підприємства; формування систем постачання товарів; управління товарорухом; формування і оптимізації інтегрованих ланцюгів постачання товарів та управління ними; інформаційного забезпечення вантажоперевезень; дослідження ефективності функ­ціонування систем вантажоперевезень; прогнозування та підвищення ефективності перевезень вантажів автомобільним, залізничним, морським, повітряним, річним та трубопровідним транспортом; управління збутовою логістикою підприємства; формування логістич­них каналів збуту товарів та управління ними; розробки стратегії управління товарними запасами, їх контролю та регулювання; управління складською логістикою; інформатизації та удосконалення технологічних процесів на складі; оптимізації розміщення складів і використання їх площі та місткості; формування та розвитку системи логістичного сервісу; розробки стратегії управління логістичним ризиком на підприємстві.

Каталог: uploads -> tovaroznavstvo13-14
uploads -> Правила прийому до аспірантури та докторантури київського національного університету культури І мистецтв
uploads -> Положення про аспірантуру Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Загальна частина
uploads -> Програма дисципліни «іноземна мова (англійська)»
uploads -> Положення правил прийому до нту "хпі" на 2016 рік правила прийому 2016 Організацію прийому до нту "хпі" та його структурних підрозділів здійснює приймальна комісія правила прийому 2016
uploads -> Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни історія науки І техніки для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
uploads -> Лекція № Тема лекції: Поняття мистецтва як частини культури
uploads -> Афінська держава та стародавня спарта у стародавній історії та культурі людства
uploads -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
uploads -> Освіта осіб з інвалідністю в Україні Тематична національна доповідь Київ -2010 Тематичну національну доповідь «Освіта осіб з інвалідністю в Україні»
tovaroznavstvo13-14 -> Методичні вказівки щодо виконання дипломної магістерської роботи за освітньо-кваліфікаційним рівнем


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка