Методичні вказівки щодо виконання дипломної роботи за освітньо-кваліфікаційним рівнем


ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА ДИПЛОМНОЇ РОБОТИСторінка2/4
Дата конвертації06.11.2017
Розмір0.61 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4
3. ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

3.1. Дипломна робота спеціаліста складається із:  • титульного аркуша;

  • завдання на дипломну роботу;

  • анотації та ключових слів;

  • переліку умовних позначень (за потреби);

  • змісту;

  • вступу;

  • основної частини;

  • висновків та пропозицій;

  • додатків;

  • списку використаних джерел.

3.2. Рекомендований обсяг дипломної роботи спеціаліста – 80-100 сторінок (у т.ч. обсяг таких складових як вступ, висновки та пропозиції – до 5-6 сторінок). До цього обсягу не включено список використаних джерел та додатки. Допускається відхилення в межах ± 10%. Співвідношення між теоретичною та експериментальною частинами (яка включає аналітичну) складає 1:3.
4. ЗМІСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ СПЕЦІАЛІСТА
4.1. Зміст дипломної роботи визначається її темою.

4.2. Титульний аркуш є першою сторінкою дипломної роботи і оформлюється відповідно до вимог, установлених університетом (додаток А).

4.2. Завдання на дипломну роботу (додаток Б) складається студентом разом з науковим керівником (науковим консультантом), підписується ними та затверджується завідувачем кафедри.

4.3. В анотації – 1-2 сторінка (обсягом до 800 знаків) – зазначається прізвище та ініціали студента, назва дипломної роботи, основний зміст та результати дослідження. Ключові слова (слова специфічної термінології за темою, які найчастіше зустрічаються у дипломній роботі) наводяться у називному відмінку. Кількість ключових слів – 5-7.

Анотація повинна бути написана українською та однією з іноземних мов (переважно – англійською), розміщуватися на окремому аркуші разом з ключовими словами та передувати змісту (зміст та оформлення мають бути ідентичними) (додаток В).

Анотація підписується викладачем-консультантом від кафедри іноземної мови.

4.4. Якщо в роботі вжито специфічну термінологію, а також використано маловідомі скорочення, нові символи, позначення тощо, то перелік умовних позначень може бути поданий у вигляді окремого списку, який розміщують перед змістом, після анотації та списку ключових слів.

Перелік слід друкувати у дві колонки: у лівій за абеткою наводяться скорочення, а у правій – їх детальне розшифрування.

4.5. Якщо в дипломній роботі спеціальні терміни, скорочення, символи, позначення повторюються менше трьох разів, перелік не складають, їхнє розшифрування наведуть у тексті при першому згадуванні.

4.6. Зміст 1-2 сторінки – дипломної роботи відображається в плані, розробленому за допомогою наукового керівника.

У змісті роботи повинні бути передбачені (умовно) два блоки теоретичних і експериментально-практичних товарознавчих та економіко-управлінських питань: І блок – теоретико-аналітичний; II блок – експериментально-практичний.

Матеріал роботи має бути викладено як єдине ціле в логічній послідовності.

Зміст (план) розміщують безпосередньо після переліку умовних позначень, починаючи з нової сторінки. Зміст включає: вступ; послідовно перелічені назви усіх розділів, підрозділів, пунктів і підпунктів (якщо вони мають заголовки); висновки та пропозиції; список використаних джерел; додатки.

Навпроти кожної позиції проставляються номери сторінок, які вказують на початок викладення матеріалу.

4.7. У вступі зазначається проблема, що потребує вирішення, ступінь її дослідження, актуальність проведення і мета досліджень у обраному напрямі, завдання, що вирішуються для досягнення мети, об'єкт і предмет досліджень, Обсяг вступу, зазвичай, не повинен перевищувати 2,5 – 3 сторінки.

Актуальність теми подається у вигляді критичного аналізу та шляхів розв'язання проблеми, обґрунтування необхідності дослід­жень для підприємств та організацій.

Мета (представлення про результат. Ставлячи мету, дослідник уявляє собі, який результат він має намір одержати, яким буде цей результат) та завдання роботи повинні бути чітко сформульова­ними та відображати тематику дослідження.

Об'єкт дослідження визначається разом з вибором теми і є товаром, послугою, підприємством (методологічна характеристика дослідження; процес чи явище, що породжує проблемну ситуацію й обране для вивчення. Визначення об’єкта пов’язано з відповіддю на питання: що розглядається?).

Предмет дослідження міститься в межах проблемного об'єкта, який потребує вирішення (методологічна характеристика того, що знаходиться в межах об’єкту дослідження. Предмет позначає аспект розгляду, дає представлення про те як розглядається об’єкт, тобто визначення предмета пов’язано з відповіддю на питання: як розглядається об’єкт дослідження).

4.8. Зміст основної частини дипломної роботи викладають за розділами. Розділи можуть поділятися на підрозділи, пункти, підпункти.Теоретична частина дипломної роботи присвя­чується теоретико-методологічним аспектам обраного об'єкта та предмета досліджень. Теоретичне обґрунтування має визначати роль і місце досліджуваних явищ та процесів у формуванні якості товарів, їх конкурентоспроможності, експертизі, ідентифікації, сертифікації, комерційній та зовнішньоекономічній діяльності підприємства.

Розглядаються загальнотеоретичні підходи до теми з вико­ристанням сучасних літературних джерел щодо досліджуваної проблеми, а також: питання з висвітлення теоретичних основ товаро­знавства, пов'язаних з маркетинговими дослідженнями (монографії, наукові статті, матеріали конференцій, електронні ресурси тощо), у тому числі іноземних авторів; обов'язковим є порівняння різних точок зору, використання статистичних відомостей (із посиланням на джерела).

Під час розкриття теоретичних питань слід висвітлити елементи наукової новизни з формулюванням власної позиції автора щодо напряму дослідження, оригінальні авторські пропозиції стосовно розбудови теоретичних і методичних питань.

В аналітичній частині надається аналіз ринку певного товару, зокрема результатів його моніторингу щодо експорту та імпорту регуляторного впливу держави і його значення у формуванні товар­ного ринку, аналіз нормативно-правової бази, що визначає порядок випуску товарів у вільний обіг, динаміку товарного забезпечення ринку за певний період тощо. У цій частині аналізуються вітчизняні та міжнародні вимоги до якості досліджуваного товару, а також наводяться дані систематизації властивостей об'єкта досліджень. За змістом цей розділ є аналітичним підґрунтям виконання досліджень і має бути органічно поєднаним з наступними розділами.

У результаті аналітичного огляду визначається перелік факторів, що є вирішальними у формуванні ринку України та економічної ситуації в цілому, суттєво впливають на стан ринку товарів, спонукають до внесення змін у чинні нормативні документи.

На основі наявної інформації студент узагальнює результати аналітичних досліджень і робить висновок наприкінці розділу про необхідність вирішення проблемних питань.

Наведений аналіз стану проблеми як в теоретичному, так і в аналітично-правовому аспектах, повинен містити обов'язкові посилання на джерела інформації (зі списку використаних джерел).

Написання роботи потребує використання статистичних даних, нормативно-правових документів, довідкової та спеціальної літе­ратури. Саме тому бажано доповнити систематизовану інформацію таблицями, графіками, діаграмами з подальшим їх аналізом в основному тексті роботи.Експериментальна частина роботи містить власні товарознавчі та економічні дослідження студента, який повинен виявити вміння самостійно проводити та аналізувати результати. Обґрунто­вується вибір об'єктів та методів, подається схема досліджень, наводяться результати експерименту. В роботі наводяться докази наукової гіпотези, методологія постановки експерименту, зазна­чаються методи, що використовуються, здійснюється економічний аналіз основних показників роботи підприємства відповідно до предмета дослідження.

Об'єктом роботи є товар, що реалізується на підприємстві або задіяний в комерційній діяльності, експертному чи ідентифікаційному дослідженні (додаток Ґ). Доцільним є надання товарознавчої оцінки товару та стислої характеристики підприємства (установи, об'єднання тощо), експертної установи, за матеріалами яких здійснюється дослідження. Цей розділ повинен містити такі основні відомості про підприємство: форму власності, організаційно-правову форму, основні економічні показники діяльності, матеріально-технічну базу, чисель­ність працюючих, схему організаційної структури, організацію охорони праці тощо.

У розділі «Методи дослідження» наводяться методи, за допомогою яких визначаються показники якості товарів у лабораторних умовах, здійснюються експертні оцінки, розрахунки конкурентоспроможності товару, ефективності продажу, збуту, зовнішньо­торговельних операцій тощо. Розкриваються питання щодо оцінки товару, зокрема, споживних властивостей, асортименту, якості, а також визначення рівня конкурентоспроможності, позиціонування товару. Виявляються споживчі переваги, аналізуються результати щодо ідентифікації, якості, безпечності, експертних та сертифіка­ційних досліджень товарів тощо.

Якщо методи є стандартними, то наводиться лише їх суть з посиланням на стандарт. При використанні нових методів, їх обов'язково слід описати і зробити посилання на джерело. В роботі наводяться тільки ті методики та методи, що безпосередньо використано в роботі.

Цей розділ також містить аналіз діяльності суб'єктів підприємницької діяльності з питань комерції, маркетингу, організації виробництва, логістики, мерчандайзингу тощо.

Результати власних досліджень оформлюються у вигляді таблиць, графіків, рисунків з їх детальним аналізом. Студент повинен давати оцінку повноті вирішення поставлених завдань, достовірності одержаних результатів, характеризувати обрані для дослідження зразки та їх аналоги.

4.9. У висновках та пропозиціях містяться підсумки проведе­ного дослідження, основні наукові та практичні результати, рекомен­дації щодо їх науково-практичного використання.

Висновки формулюються відповідно до поставлених завдань.

Власні пропозиції щодо розв'язання проблемних питань від­повідного об'єкта дослідження повинні кореспондуватися з висновками.

4.10. У додатках наводяться допоміжні матеріали: копії доку­ментів, витяги із нормативних актів і документів, звіти, окремі інструкції/положення/правила, результати соціологічних опитувань, громіздкі таблиці, рисунки тощо.

4.11. До списку використаних джерел слід включати джерела, на які у тексті є посилання. Список складається із нормативних актів, нормативних документів, вітчизняної та зарубіжної наукової та спеціальної літератури, фахових видань, електронних ресурсів.

Вимоги до оформлення списку використаних джерел наведені в ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

4.12. Дипломні роботи студентів можуть бути захищені англійською або іншою іноземною мовою (за рекомендацією кафедри іноземних мов та за узгодженням із завідувачем випускової кафедри). Для захисту іноземною мовою готується реферат обсягом 8-10 сторінок, який подається разом з дипломною роботою (додатки Е.1 та Е.2).

4.14. Дипломна робота оформлюються відповідно до вимог ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення».

Захист дипломної роботи відбувається прилюдно на відкритому засіданні Державної екзаменаційної комісії.5. ВИМОГИ ДО ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ СПЕЦІАЛІСТА
5.1. Дипломна робота спеціаліста повинна мати цілісний, логічний, доказовий і аргументований характер, містити аналіз проблеми дослідження, реальні обґрунтовані пропозиції щодо розши­рення асортименту, вдосконалення якості товарів та надання послуг, запровадження систем якості та безпечності продукції, бути належно оформленою і мати всі необхідні супровідні документи.

5.2. Тема дипломної роботи повинна відображати проблематику напрямів діяльності й основних функцій та типових завдань діяльності, що формують складові професійної компетент­ності магістра.

Вибір теми дипломної роботи є початком дипломування. Ознайомлення студентів з орієнтовною тематикою дипломних робіт проводиться кафедрою на початку осіннього семестру (додаток Ж). Тема роботи також може бути запропонована керівництвом організації, яка визначена базою переддипломної (комплексної) практики студента. Тему дипломної роботи може запропонувати й сам студент, обгрунтувавши її доцільність та актуальність.

5.3. Після узгодження теми студент пише заяву про її затвердження (додаток З), а потім розробляється план дипломної роботи (додаток К).

Тема дипломної роботи подається студентом і науковим керівником роботи завідувачу кафедри для затвердження. Остаточно теми дипломних робіт затверджуються наказом ректора університету.

Після затвердження ректором тем дипломних робіт не дозволяється вносити будь-які зміни до назв тем.

Керівник дипломної роботи не має права надавати відгук на дипломну роботу, а завідувач кафедри допускати дипломну роботу до захисту, якщо назва теми не відповідає тій, що затверджена ректором.

5.4. Керівник зі студентом оформлює у двох примірниках завдання на виконання дипломної роботи. Один примірник передається на кафедру, а другий залишається студентові. Завдання на виконання дипломної роботи повинне містити план-графік її виконання, попередньо затверджений кафедрою.


6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
6.1. Загальні вимоги

Дипломні роботи спеціаліста, як правило, виконуються українською мовою.

Текст друкують за допомогою комп’ютера на одному боці аркуша білого паперу формату А-4 через 1,5 міжрядкових (комп’ютерних) інтервали, шрифт Times New Roman, 14.

Текст необхідно друкувати, залишаючи береги не менше таких розмірів: лівий – 25 мм, правий – 10 мм, верхній і нижній – 20 мм.

Розмір абзаца – 5 знаків.

Текст основної частини поділяють на розділи та підрозділи.

Заголовки структурних частин „зміст”, „вступ”, „розділ”, „висновки”, „ПЕРЕЛІК використаних джерел (ЛІТЕРАТУРИ)”, „додатки” друкують великими літерами симетрично до тексту.

Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу.

Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох чи більше речень, їх розділяють крапкою.

Відстань між заголовком і текстом повинна дорівнювати 1-2 інтервалам.

Кожен розділ дипломної роботи слід починати з нової сторінки.
6.2. Нумерація

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака № .

Першою сторінкою дипломної роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок. На титульному аркуші номер сторінки не проставляють, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті без крапки в кінці.

Підписи розділів „зміст”, „вступ”, „висновки”, „ПЕРЕЛІК використаних джерел (ЛІТЕРАТУРИ)”, „додатки” подаються у тексті без додавання порядкового номеру.

Порядковий номер розділу ставлять тільки після слова „РОЗДІЛ”, наприклад, „РОЗДІЛ 1”. Після номера розділу крапку не ставлять, заголовок розділу друкують з нового рядка.

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. У кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: 2.3. (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу.Ілюстрації (схеми, графіки, діаграми) і таблиці необхідно подавати безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці.

Ілюстрації позначають словом „Рис.” і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком тих, що подані в додатках. Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад: Рис. 1.2. (другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назву та пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією в центрі.

Таблиці теж нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) у межах розділу. У правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис „Таблиця” із зазначенням її номера. Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: „Таблиця 1.2” (друга таблиця першого розділу).

При переносі частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово „Таблиця” і номер її вказують один раз праворуч над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова „Продовження табл.” і вказують номер, наприклад: „Продовження табл. 1.2” .Формули нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого берега аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках арабськими цифрами, наприклад: (3.1), перша формула третього розділу.

Нумерувати слід лише ті формули, на які є посилання у тексті. Інші нумерувати не рекомендується.Примітки до тексту і таблиць, в яких вказують довідкові й пояснювальні дані, нумерують послідовно в межах однієї сторінки. Якщо приміток на одному аркуші декілька, то після слова „Примітки” ставлять двокрапку, наприклад:

Примітки:Якщо є одна примітка, то її не нумерують і після слова „Примітка” ставлять крапку.
6.3. Таблиці

Приклад побудови таблиці:

Таблиця 1.3

Прогнозні показники розвитку окремих галузей сфери виробництва споживчих товарів по Дніпропетровській області на 2006-2013 рр.*Рік

Обсяг виробництва харчової промисловості та сільськогосподарської продукції

Обсяги виробництва товарів легкої промисловості

В абсолютних показниках, млн. грн

Темпи приросту, %

В абсолютних показниках, млн. грн

Темпи приросту, %

2006

4934

106,2

110

103,8

2007

5284,3

107,1

114

103,6

2008

5670

107,3

119

104,4

2009

6089,6

107,4

124

104,2

2010

6861,5

107,8

130

104,8

2011

7054,1

109,9

2012

7249,2

110,0

2013

7446,2

111,0

*Складено за матеріалами управління харчової та переробної промисловості „Прогнозні показники соціально-економічного розвитку регіону на 2006-2013 рр.” та Програмою розвитку легкої промисловості Дніпропетровської області на період до 2010 р.

Таблиця 2.3

Оцінка конкурентоспроможності підприємств–виробників споживчих товарів


Назва підприємства

Блокові коефіцієнти конкурентоспроможності

Інтегральний коефіцієнт КСП

фінансового потенціалу

виробничого потенціалу

маркетингового

потенціалуорганізаційного потенціалу та менеджменту

ТОВ „Кондитерська фабрика „Квітень”

0,304

0,322

0,265

0,139

1,030

Кондитерська фабрика „Дніпровські зорі” ЗАТ „Кондитерська фабрика „АВК”

0,356

0,383

0,229

0,099

1,067

Дніпропетровський завод продтоварів

0,338

0,285

0,360

0,055

1,038

ЗАТ Дніпропетровський комбінат харчових концентратів

0,305

0,342

0,277

0,146

1,070

Примітка: ККП – інтегральний коефіцієнт конкурентоспроможності підприємства.
Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і друкують симетрично до тексту.

Допускається розміщення таблиці вздовж довгого боку аркуша.

Таблицю розміщують після першого посилання на неї в тексті або на наступній сторінці, а за необхідності – у додатку. Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на інший аркуш, при цьому назву вміщують тільки над її першою частиною.

Якщо цифрові або інші дані в якому-небудь рядку таблиці не подають, то в ньому ставлять прочерк.


6.4. Формули

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати безпосередньо під формулою і в тій послідовності, в якій вони подані у формулі. Значення кожного символу і числового коефіцієнта треба подавати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова „де” без двокрапки.Наприклад:

(2.1),

де X – масова частка вологи, %;m1 – маса бюкси з наважкою тістечка до висушування, г;

m2 – маса бюкси з наважкою тістечка після висушування, г;

m – маса порожньої бюкси, г.
Рівняння і формули треба виділяти з тексту окремими рядками. Якщо рівняння не вміщується в один рядок, його слід перенести після знака рівності (=) або після знаків плюс (+), мінус (), множення () і ділення (:).
Каталог: uploads -> tovaroznavstvo13-14
uploads -> Правила прийому до аспірантури та докторантури київського національного університету культури І мистецтв
uploads -> Положення про аспірантуру Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Загальна частина
uploads -> Програма дисципліни «іноземна мова (англійська)»
uploads -> Положення правил прийому до нту "хпі" на 2016 рік правила прийому 2016 Організацію прийому до нту "хпі" та його структурних підрозділів здійснює приймальна комісія правила прийому 2016
uploads -> Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни історія науки І техніки для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
uploads -> Лекція № Тема лекції: Поняття мистецтва як частини культури
uploads -> Афінська держава та стародавня спарта у стародавній історії та культурі людства
uploads -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
uploads -> Освіта осіб з інвалідністю в Україні Тематична національна доповідь Київ -2010 Тематичну національну доповідь «Освіта осіб з інвалідністю в Україні»
tovaroznavstvo13-14 -> Методичні вказівки щодо виконання дипломної магістерської роботи за освітньо-кваліфікаційним рівнем


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка