Методичні вказівки щодо виконання дипломної роботи за освітньо-кваліфікаційним рівнемСторінка3/4
Дата конвертації06.11.2017
Розмір0.61 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4

6.5. Посилання

В процесі написання дипломної роботи студент повинен давати посилання на джерела, матеріали або окремі результати, які він наводить у роботі, або на яких ідеях і висновках розробляється проблема.

Посилання в тексті дипломної роботи слід зазначати у квадратних дужках порядковим номером за переліком джерел, наприклад: „… у працях 17 …”, або 4, с. 52.

Посилання на ілюстрації в роботі вказують порядковим номером, наприклад, „рис. 1.2”, на формули – порядковим номером формули в дужках „…у формулі (4.1)”.

На всі таблиці в тексті мають бути посилання, при цьому слово „таблиця” пишуть скорочено, наприклад: „… в табл. 1.2”.
6.6. Додатки

Додатки розміщують у порядку появи посилань у тексті дипломної роботи.

Кожен додаток повинен починатися з нової сторінки і мати заголовок. Над заголовком праворуч малими літерами з першої великої друкується слово „Додаток” і велика літера на позначення послідовності (Додаток А).

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки (наприклад: додаток А, додаток Б), за винятком літер Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь.


6.7. Перелік використаних джерел (літератури)

Перелік використаних джерел будують у порядку появи посилань у тексті або в алфавітному порядку.

Вимоги до оформлення посилань:

а) посилання на книгу:


 1. Притульська Н.В. Ідентифікація продовольчих товарів: теорія і практика: монографія / Н.В. Притульська. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2007. – 193 с.

 2. Титаренко Л.Д. Теоретичні основи товарознавства: навчальний посібник / Л.Д. Титаренко. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 227 с.

 3. Балабанова Л.В. Управління маркетинговим потенціалом підприємства: Монографія / Л.В. Балабанова, Р.В. Мажинський. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2005. – 153 с.

 4. Економіка підприємства: підручник / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. – К: КНЕУ, 2004. – 528 с.


б) посилання на статтю:

 1. Павлова В.А. Кон’юнктура ринку та конкурентоспроможність комп’ютерної техніки / В.А. Павлова, В.Г. М’ячин // Академічний огляд. – 2003. – №2. – С. 69-73.

 2. Павлова В.А. Маркетингові дослідження ринку косметичних товарів / В.А. Павлова // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2005. – № 1(31). – С. 205-209.

 3. Павлова В.А. Конкурентоспроможність ювелірних виробів на сучасному ринку / В.А. Павлова, Г.А. Рижкова / Товари ХХІ століття: міжн. наук.-практ. конф. – Полтава: ПУСКУ. – 2002. – С. 146-148.


в) посилання на електронні джерела інформації:

 1. Соціально-економічне становище України [Електронний ресурс]. − режим доступу: htth;//www.ukrstat.gov.ua

 2. Родина А. Рынок кондитерских товаров /А.Родина // Семинар „Покупательский маркетинг”, 2005 [Електронний ресурс]. − режим доступу: www. Marketing. spb. ru


г) посилання на нормативні документи:

 1. ГОСТ 2077–84 Хлеб ржаной, ржано-пшеничный и пшенично-ржаной. Технические условия. – М.: Гостандарт, 1983.

 2. ДСТУ 202.002-96 « Вина тихі. Технічні умови».7. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
Під час виконання дипломної роботи студента консультує керівник. Крім того, студент у випадку необхідності може користуватись консультаціями інших викладачів як випускової кафедри, так і інших кафедр університету.

На початку виконання роботи студенту необхідно ознайомитися з основною літературою за обраною темою і скласти план в аспекті основних розділів і параграфів. План має бути узгоджений з науковим керівником. В ході роботи перелік літератури доповнюється, а план роботи коригується і деталізується.

Матеріали про результати діяльності підприємства (організації), на базі якого виконується дипломна робота, збираються, зокрема, під час проходження практики. При обробці зібраного матеріалу особливу увагу рекомендується приділити наочності та змістовності таблиць, рисунків, схем, графіків.

Виконання дипломної роботи здійснюється дипломником за планом-графіком.

Керівник контролює хід виконання роботи. Виконані розділи подаються керівникові і відповідно до його зауважень уточнюються, доповнюються чи переробляються.

Пicля пiдгoтoвки poздiлiв дипломної poбoти та ознайомлення з ними кepiвника, cтyдeнт згiднo iз зayвaжeннями тa вкaзiвкaми дoопpaцьoвyє poздiли роботи. Зaвершeнa poбoтa (у пepeплeтeному вигляді) пoдaєтьcя нa пiдпиc кepiвникові.

Керівник дипломної роботи оцінює роботу за 100-бальною шкалою, спираючись на наступну схему:


 1. Оформлення роботи – максимально 10 балів. Оцінюється ступінь відповідності оформлення дипломної роботи встановленим університетом вимогам (обсяг та структура роботи, оформлення титульного листа, рисунків, таблиць, діаграм, посилань, списку літератури тощо).

 2. Своєчасність подання окремих елементів роботи керівнику – максимально 20 балів. Оцінюється відповідність строків подання керівнику першого, другого, третього розділів та роботи в цілому тим, що були зафіксовані в завданні на виконання дипломної роботи. Кожний своєчасно поданий елемент дає по 5 балів. Завершена і оформлена робота подається на кафедру для розгляду не пізніше ніж за 10 днів до початку роботи ДЕК.

 3. Теоретичні та аналітичні аспекти роботи (перший та другий розділи) – максимально 25 балів. Оцінюються масштаби представлення в роботі сучасних досліджень даної проблематики, критичність аналізу публікацій та підходів, представлених в літературі та інших інформаційних джерелах, наявність фактичного матеріалу, в тому числі первинного, зібраного студентом, масштаби та доцільність його використання, ступінь новизни статистичного та іншого фактичного матеріалу, що використаний в дипломній роботі, відповідність проведеного аналізу об’єкта дослідження обраній темі.

 4. Практичні аспекти роботи (третій розділ) – максимально 20 балів. У залежності від напряму підготовки оцінюється наявність розрахунків, проведених студентом, наявність та ступінь обґрунтованості рекомендацій та пропозицій, викладених в роботі та відображаючих власний погляд студента.

 5. Оцінка попереднього захисту – максимально 25 балів. Попередній захист організується кафедрою після дати подання оформлених робіт на кафедру. Під час попереднього захисту комісія з викладачів кафедри в ході співбесіди оцінює ступінь самостійності виконання дипломної роботи студентом, розуміння ним теоретичних та практичних аспектів обраної теми. Оцінку за результатами співбесіди виставляє керівник за узгодженням з членами комісії.

Студенти, які не пройшли попередній захист до захисту дипломної роботи не допускається.

Оцінка керівника наводиться у відгуку на дипломну роботу, яка є складовою подання голові державної екзаменаційної комісії щодо захисту дипломної роботи (додаток К).

Дипломна робота, яка за оцінкою керівника має менше 50 балів, спеціально розглядається на засіданні кафедри. Завізований керівником напряму протокол засідання кафедри подається ректору університету для прийняття остаточного рішення. Студент знайомиться з цим рішенням до засідання ДЕК.

Пicля оцінки наукового керівника дипломної poбoтa для одержання рецензії направляється на підприємство (в організацію), на базі якого вона виконувалася, або на інше рецензування (додаток Л).

Дипломна робота з відгуком наукового керівника та іншими матеріалами надходить до завідувача кафедри, який вирішує питання про допущення дипломної роботи до захисту, про що робиться відповідний запис у поданні.

В поданні голові державної екзаменаційної комісії щодо захисту дипломної роботи (додаток К) фіксується узагальнена інформація: про тему дипломної роботи, наявність самої роботи і рецензії до неї, довідка про успішність, відгук керівника та висновок кафедри про дипломну роботу.
Завершена і оформлена робота подається на кафедру для розгляду не пізніше ніж за 10 днів до початку роботи ДЕК.

Диплoмнa poбoтa, якa oтpимaлa незадовільний вiдгyк керівника, спеціально розглядається на засіданні кафедри. Протокол засідання кафедри подається через керівника напряму підготовки ректору університету для прийняття остаточного рішення. Cтyдeнт знaйoмитьcя з цим рішенням дo зaciдaння ДЕК.


8. ЗAXИCТ ТА ОЦІНЮВАННЯ ДИПЛOМНИX POБIТ
8.1. Зaxиcт диплoмниx poбiт пpoвoдитьcя нa вiдкpитoмy зaciдaннi ДЕК y тepмiни, визнaчeнi навчальними плaнaми i згiднo з гpaфiкoм, який зaтвepджyєтьcя ректором університету.

8.2. Дo зaxиcтy роботи cтyдeнт пoвинeн пiдгoтyвaти дoпoвiдь, розраховану на 7-10 xвилин, а також ілюстративний матеріал для членів ДЕК.

У дoпoвiдi cтyдeнт виcвiтлює актуальність, мету і завдання дипломної poбoти, кopoткo xapaктepизyє ocнoвний змicт poбoти, мeтoдикy i peзyльтaти проведених дocлiджeнь, oгoлoшyє виcнoвки тa пpoпoзиції. Читaти пiд чac зaxиcтy дoпoвiдь нe рекомендується, а вільно висловлювати думку з мінімальною опорою на друкований текст.

8.3. Оцінювання рівня якості підготовки студента, який здобуває освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста здійснюють члени Державної екзаменаційної комісії на основі встановлених правил, принципів, критеріїв, системи і шкали оцінювання з використанням форм і методів діагностики.

Об'єктом оцінювання є сукупність знань, умінь і навичок, набутих компетенцій, відтворених у процесі виконання і захисту диплом­ної робота.

Оцінювання рівня якості вищої освіти здійснюється чле­нами Державної екзаменаційної комісії на основі принципів: об'єк­тивності, індивідуальності, комплексності, етичності, диференційо­ваного та компетентнісного підходу з урахуванням критеріїв оціню­вання набутих загальних і професійних компетенцій.

8.4. Дипломна робота спеціаліста як інструмент оцінювання має продемонструвати вміння:


 • працювати з інформаційними джерелами (законодавчими і норма­тивними документами, науковою спеціальною літературою, у т.ч. виданою іноземними мовами, матеріалами Інтернет та Інтранет, даними статистичної та фінансової звітності);

 • викладати матеріал логічно та аргументовано;

 • використовувати статистичні та математичні методи аналізу досліджуваної проблеми;

 • застосовувати сучасні наукові методи для проведення емпіричних досліджень;

 • використовувати набуті навички для розроблення пропозицій і обґрунтування рекомендацій щодо предмета дослідження;

 • узагальнювати результати та формулювати висновки щодо проведених досліджень.

8.5. Критеріями оцінювання дипломної роботи є:

 • чіткість, повнота та послідовність розкриття кожного пункту плану і теми роботи загалом;

 • науковість стилю викладення;

 • відсутність орфографічних і синтаксичних помилок;

 • правильність оформлення роботи відповідно до вимог державних стандартів (при значних відхиленнях від встановлених вимог робота може бути недопущена до захисту або це суттєво вплине на загальну оцінку).

8.6. Дипломна робота з ознаками плагіату рішенням Державної екзаменаційної комісії знімається з розгляду, виставляється незадовільна оцінка.

8.7. Оцінюючи дипломну роботу, комісія враховує наукову новизну, якість наукового дослідження, практичну значущість, відпо­відність оформлення встановленим вимогам, вміння захистити сформульовані положення та висновки на засіданні ДЕК.


Підсумкова оцінка по дипломній роботі формується за наступною формулою:

,
де О1оцінка керівника дипломної роботи (за 100-бальною шкалою) (вага в підсумковій оцінці – 0,25);

О2середня оцінка успішності студента за період навчання (за 5-бальною шкалою) (вага в підсумковій оцінці – 0,25);

О3 – середня оцінка захисту дипломної роботи (за 5-бальною шкалою) (вага в підсумковій оцінці – 0,50).

Якщо середня оцінка захисту дипломної роботи є меншою 2,51 бала, виставляється підсумкова оцінка „незадовільно”.


Приклад розрахунку:


Оцінка

За національною шкалою

Відмінно

Добре

Задовільно

Необхідний % знань

90-100

80-89

70-79

60-69

50-59

За шкалою ЄКТС

А

В

С

D

E

Оцінка керівника дипломної роботи виставляється у відгуку керівника.

Середня оцінка успішності студента визначається напрямом підготовки.

Середня оцінка захисту дипломної роботи є середньою оцінкою доповіді студента на захисті та його відповідей на питання членів ДЕК. Питання членів ДЕК поділяються на три групи:Перша група питань („теоретичні”) спрямована на виявлення загального рівня теоретичних знань студента з проблематики роботи.

Друга група питань („системні”) – на виявлення рівня системного мислення студента, його здатності бачити взаємозв’язки між явищами.

Третя група питань („практичні”) – на перевірку обґрунтованості пропозицій, розрахунків, власних висновків студента.

8.8. Оцінка, виставлена ДЕК є кінцевою і опротестуванню не підлягає.

8.9. Дипломна робота, в якій розкрито тему, опрацьовано використані джерела, проаналізовано певну інформаційну та статистичну бази даних, сформульовано висновки без необхідного їх обґрунтування допускається до захисту, але не може бути оцінена вище, ніж «задовільно».

Робота, в якій надано власну оцінку використаним джерелам, самостійно проаналізовано підібраний статистичний матеріал, звітні дані підприємства/організації, на базі якого досліджувалася тема, зроблено висновки та сформульовано пропозиції, але вони не є достатньо аргументованими, може бути оцінена на «добре».

Робота, в якій надано власну оцінку різноманітним джерелам, використано кількісні методи дослідження, побудовано формалізо­вану модель проблеми, зроблено власні дослідження, розрахунки і на їх основі – аргументовані висновки та обґрунтовані пропозиції, а результати цієї роботи опубліковано у наукових виданнях або матеріалах наукових конференцій, може бути оцінена на «відмінно».

8.10. Рішення щодо підсумкової оцінки приймається більшістю голосів членів ДЕК за результатами публічного захисту з урахуванням висновків наукового керівника та рецензента.

8.11. За результатами успішного захисту дипломної роботи Державна екзаменаційна комісія приймає рішення щодо присвоєння кваліфікації «спеціаліст з товарознавства і комерційної діяльності» і про видачу випускнику диплома державного зразка.

8.12. У тих випадках, коли захист дипломної роботи визнано незадовільним, комісія вирішує, чи може студент подати повторно ту ж роботу після доопрацювання і усунення недоліків, чи йому необхідно опрацювати іншу тему.

Дипломні роботи, які пройшли процедуру захисту, протягом 3-х днів після завершення роботи ДЕК, передаються до архіву на зберігання, а їх реєстр – до бібліотеки.

Додаток АФорма №Н-9.02
Форма титульного листа
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ

КАФЕДРА ТОВАРОЗНАВСТВА І ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

ДИПЛОМНА РОБОТА

на тему
Конкурентоспроможність лакофарбових товарів на ринку України”
(за матеріалами _________________)

назва підприємства (організації)


Виконав: студент ___курсу, групи_____

Спеціальності (напряму підготовки)

__________________________________


шифр і назва
__________________________________

прізвище, ініціали

Керівник:

__________________________________

прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене звання

Дніпропетровськ

20__

Додаток БФорма №Н-9.01
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ
КАФЕДРА __________________________________________________________
Освітньо-кваліфікаційний рівень________________________________________
Напрям підготовки (спеціальність)_______________________________________
Затверджую:

Зав. кафедри_________________

____________________________

____________________________(підпис, прізвище, ім’я та по батькові,

науковий ступінь, вчене звання, посада)

“____” __________________20__р.


ЗАВДАННЯ

на дипломну роботу студенту

____________________________________________________________________прізвище, ім’я та по батькові

1. Тема роботи__________________________________________________


керівник роботи ______________________________________________________

____________________________________________________________________(прізвище, ім’я та по батькові, науковий ступінь, вчене звання

затверджені наказом від “____” ____________20__ р., № _____

2. Термін здачі студентом закінченої роботи __________________________

3. Цільова установка та вихідні дані до роботи_________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

4. Зміст роботи (перелік питань, які належить розробити):

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________


6. Консультанти розділів роботи:

Розділ

Консультант (прізвище, ініціали, посада)

Підпис, дата

Завдання видав

Завдання прийняв
7. Дата видачі завдання_________________________________________


Календарний план виконання роботи

№ п/п

Назва етапів дипломної роботи

Термін виконання етапів роботи

За планом

Фактично

Студент _________­ _________________________підпис прізвище, ініціали
Керівник дипломної роботи ______­ __________________________

підпис прізвище, ініціали

Додаток В
Каталог: uploads -> tovaroznavstvo13-14
uploads -> Правила прийому до аспірантури та докторантури київського національного університету культури І мистецтв
uploads -> Положення про аспірантуру Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Загальна частина
uploads -> Програма дисципліни «іноземна мова (англійська)»
uploads -> Положення правил прийому до нту "хпі" на 2016 рік правила прийому 2016 Організацію прийому до нту "хпі" та його структурних підрозділів здійснює приймальна комісія правила прийому 2016
uploads -> Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни історія науки І техніки для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
uploads -> Лекція № Тема лекції: Поняття мистецтва як частини культури
uploads -> Афінська держава та стародавня спарта у стародавній історії та культурі людства
uploads -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
uploads -> Освіта осіб з інвалідністю в Україні Тематична національна доповідь Київ -2010 Тематичну національну доповідь «Освіта осіб з інвалідністю в Україні»
tovaroznavstvo13-14 -> Методичні вказівки щодо виконання дипломної магістерської роботи за освітньо-кваліфікаційним рівнем


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка