Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з дисциплін " Товарознавство (Харчові продукти)" для напряму підготовкиСторінка1/2
Дата конвертації20.11.2016
Розмір0.61 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ
КАФЕДРА ТОВАРОЗНАВСТВА І ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯКУРСОВОЇ РОБОТИ
з дисциплін

Товарознавство (Харчові продукти)”


для напряму підготовки

6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво»


Затверджено на засіданні кафедри

Протокол № 1 від 30.08.12

Дніпропетровськ

2012

Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з дисципліни “Товарознавство (Харчові продукти)” / О.Р. Сергєєва, О.В. Кузьменко – Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет ім. Альфреда Нобеля, 2012. – 34 с.
Укладачі: О.Р. Сергєєва, ст. викладач, О.В. Кузьменко, ст. викладач
Відповідальна за випуск: В.А. Павлова, зав. кафедри товарознавства і торговельного підприємництва, д.е.н., професор.

ЗМІСТ


1. Мета і завдання курсової роботи

3

2. Загальна структура курсової роботи

4

3. Зміст курсової роботи

4

4. Порядок оформлення курсової роботи

7

4.1. Загальні вимоги

7

4.2. Нумерація

7

4.3. Таблиці

8

4.4. Формули

9

4.5. Посилання

10

4.6. Перелік використаних джерел

10

4.7. Додатки

11

5. Порядок виконання курсової роботи

11

6. Захист та оцінювання курсової роботи

12

Додатки:
А. Титульна сторінка

14

Б. Завдання на курсову роботу

15

В. Орієнтовна тематика курсових робіт

16

Д. Приблизний план курсової роботи

17

Ж. Вступ

19

З. Розділ 1

21

К. Розділ 2

23

Л. Висновки та пропозиції

31

М. Література

341. Мета і завдання курсової роботи
Курсова робота – це одна з форм самостійної науково-дослідної роботи студента вищого навчальною закладу.

Згідно з навчальним планом за спеціальністю „Товарознавство і торговельне підприємництво” у шостому семестрі студенти виконують курсову роботу з дисципліни „Товарознавство (Харчові продукти)”.

Головна мета курсової роботи – закріплення та поглиблення теоретичних знань студентів з проблем товарознавства; набуття практичних навичок з питань організації та проведення експериментальних досліджень відповідно до обраної теми.

При виконанні курсової роботи студент повинен показати вміння працювати з літературою, аналізувати думки різних авторів щодо досліджуваної проблеми; висловити та обґрунтувати свою позицію; скласти докладний, логічно побудований огляд літератури, показати вміння самостійно організувати і в повному обсязі провести експериментальні дослідження, проаналізувати одержані дані з використанням комп'ютерної техніки і на цій основі зробити висновки та подати реальні, обґрунтовані пропозиції.

Тему курсової роботи студент вибирає самостійно. Вона закріплюється за студентом розпорядженням по факультету. У цьому розпорядженні вказується також науковий керівник. Бажано, щоб виконана студентом курсова робота стала частиною його майбутньої дипломної роботи.

Курсова робота з товарознавства обов'язково повинна мати експериментальну частину. Проведення експериментальних досліджень дає студенту можливість на практиці перевірити одержані теоретичні знання; впевнитися в життєздатності особистих ідей та можливості їх практичного втілення. У процесі експериментальних досліджень студент може використовувати не тільки стандартні методики визначення основних (регламентованих) показників якості продовольчих товарів, але й оригінальні і уніфіковані автором методи дослідження.

Разом з науковим керівником студент складає план курсової роботи та календарний графік її виконання, визначає об'єкт дослідження, методики, які будуть використані в процесі експериментальної роботи, узгоджує структуру та обсяг курсової роботи.

У процесі виконання курсової роботи студент підтримує постійний зв’язок з науковим керівником, інформує його про хід написання роботи, одержує необхідні наукові та методичні консультації.2. Загальна структура курсової роботи
Титульна сторінка (додаток А).

Завдання на курсову роботу (додаток Б).

Зміст 1-2 сторінки. Потрібно вказати назви всіх розділів і підрозділів із зазначенням початкових сторінок. Назви розділів і підрозділів мають бути стислими і зрозумілими, літературно грамотними, тісно пов’язаними з назвою роботи, але не повторювати її.

Вступ – 2-3 сторінки. Дається обґрунтування актуальності і значення обраної теми, формулюються мета, завдання та об’єкт дослідження, визначаються методи дослідження та джерела інформації, структура.

Перший розділ (не перевищує 1/3 загального обсягу роботи, визначається як теоретичний розділ) структурно складається з 3-4 підрозділів, містить теоретичний виклад важливих аспектів проблеми та критичний огляд джерел.

Другий розділ (не менше 1/2 загального обсягу роботи, експериментально-аналітичний розділ) присвячується дослідженню властивостей матеріалів, сировини, готової продукції, проведенню експертизи, діагностики, ідентифікації та сертифікації випробувань та обґрунтуванню фактичного стану досліджуваної проблеми на матеріалах, що характеризують об’єкт дослідження.

Розділ має бути достатньо насиченим фактичною інформацією, яка відображає стан об’єкту дослідження за певний період.Висновки та рекомендації – 3–5 сторінок. Це заключна частина роботи. Вона містить стислий конкретний виклад результатів аналізу, пропозицій, які зроблені студентом для покращення стану об’єкта дослідження. Текст висновків та рекомендацій повинен поділятися на пункти.

Перелік використаних джерел (літератури) містить відомості про всі використані джерела інформації.

Додатки містять матеріали допоміжного характеру – таблиці, блок-схеми, дослідницькі анкети, форми звітності тощо.

Орієнтовний обсяг курсової роботи має складатися з 30-40 друкованих аркушів комп’ютерного набору формату А-4 (без врахування переліку використаних джерел та додатків).

Всі частини курсової роботи повинні бути логічно поєднані та переконливо аргументовані.
3. Зміст курсової роботи
Вступ. У вступі обґрунтовується актуальність теми курсової роботи, визначаються її мета, завдання, об’єкт, предмет та методи дослідження, обґрунтовується послідовність вирішення завдань курсової роботи тощо.

Актуальність теми повинна обґрунтовувати значення проблеми дослідження.

Ступінь науковості обґрунтовує постановку наукової задачі та досягнуті результати в процесі її реалізації.

Об’єкт дослідження – методологічна характеристика дослідження; процес чи явище, що породжує проблемну ситуацію й обране для вивчення. Визначення об’єкта пов’язано з відповіддю на питання: що розглядається?

Предмет дослідження – методологічна характеристика того, що знаходиться в межах об’єкту дослідження. Предмет позначає аспект розгляду, дає представлення про те як розглядається об’єкт, тобто визначення предмета пов’язано з відповіддю на питання: як розглядається об’єкт дослідження.

Мета дослідження – представлення про результат. Ставлячи мету, дослідник уявляє собі, який результат він має намір одержати, яким буде цей результат.

Метод – сукупність прийомів, операцій і способів теоретичного пізнання і практичного перетворення дійсності, досягнення визначених результатів.

Методика – розглядається як інструкція діяльності по реалізації методу дослідження.
Теоретичну частину, а саме огляд літератури, слід виконати так, щоб всебічно, повно і системно розкрити теорію питання, взятого для дослідження; розповісти про сучасний стан досліджуваної проблеми; викласти та проаналізувати точки зору різних авторів щодо питань, які вирішуються в даній роботі; обґрунтувати свою особисту думку з цих питань.

Залежно від теми курсової роботи в огляді літератури можуть висвітлюватися такі питання:

стан та тенденції розвитку ринку товару

хімічний склад та харчова цінність товару;

характеристика чинників, що формують асортимент і якість товару (роль нормативної документації, характеристика та вплив сировини, вплив окремих технологічних операцій);

характеристика чинників, які впливають на зберігання якості товару (тара та пакувальні матеріали, умови транспортування, умови й терміни зберігання);

класифікація та характеристика асортименту досліджуваної групи товарів;

сучасні напрямки підвищення якості та зменшення втрат товарів у процесі товаропросування;

оцінка якості товару.

Недостатньо використовувати тільки підручники, стандарти та методичні рекомендації. Необхідно опрацювати додаткову літературу – монографії, наукові збірники учбових і науково-дослідних закладів, експрес-інформаційні випуски й реферативні журнали з проблематики дипломної роботи, галузеві журнали та газети.

Огляд літератури повинен показати рівень знань студента, його обізнаність з питань, які вирішуються в курсовій роботі, вміння логічно та аналітично мислити і письмово викладати свої думки. Тому студент не повинен дослівно переписувати матеріал з книжки. Необхідно творчо його опрацьовувати і по можливості давати критичну оцінку. Дуже важливо закінчити літературний огляд коротким підсумком (резюме) з обґрунтуванням необхідності роботи над даною проблемою.
Eкcпepимeнтaльнo–aнaлiтичнa чacтинa. У цій частині курсової роботи мова йдеться про кoнкpeтнi зpaзки споживчих тoвapiв, нa якиx пpoвoдилиcя дocлiджeння, пpo opгaнiзaцiю пocтaнoвки i пpoвeдeння eкcпepимeнтy, мeтoди дocлiджeння, пpo загальну характеристику підприємства що реалізує чи виробляє дану продукцію,. Якщo для викoнaння доcлiднoї poбoти викopиcтoвyютьcя зaraльнoпpийнятi мeтoдики, тo вoни дeтaльнo нe oпиcyютьcя, a poбитьcя лишe пocилaння нa джepeлa, в якиx вoни oпyблiкoвaнi (cтaндapти, мeтoдичнi вкaзiвки). Hoвi aбo yнiфiкoвaнi мeтoдики дocлiджeння oпиcyютьcя бiльш дeтaльнo.

Згiднo з тeмoю курсової poбoти cтyдeнт вивчaє динaмiкy acopтимeнтy визнaчeнoї гpyпи тoвapiв нa пiдпpиємcтвi (opгaнiзaцiї) зa ocтaннi 4-5 poкiв з нacтyпним aнaлiзoм oдepжaниx дaниx. Пpoвoдить дocлiджeння якocтi тoвapiв, якi зaплaнoвaнi тeмoю курсової poбoти, пpи нaдxoджeннi нa пiдпpиємcтвo (opгaнiзaцiю) в пepioд peaлiзaцiї aбo в пpoцeci збepeжeння. Peзyльтaти дocлiджeнь якocтi oднoймeннoгo тoвapy piзниx пocтaчaльникiв дoзвoлять poзpaxyвaти piвeнь його якоcтi.

Peзyльтaти eкcпepимeнтaльниx i aнaлiтичниx дaниx пoвиннi бyти oфopмлeнi y виглядi тaблиць, rpaфiкiв зa дoпoмoгoю пepcoнaльниx EOM i oбoв'язкoвo пpoaнaлiзoвaнi.
Висновки. В них дається оцінка одержаних результатів, стисло характеризується стан питання, методи вирішення поставленої мети, їх практичний аналіз, обґрунтування достовірності результатів.

Рекомендації повинні мати конкретний, адресний характер, бути повністю підтверджені результатами виконаної роботи.

Текст висновків та рекомендацій повинен поділятися на пункти.Перелік використаних джерел (літератури) містить опис книг, підручників, брошур, статей, методичних матеріалів, нормативних документів та інших джерел, на які є посилання в тексті роботи.
Додатки. У додатки виносяться матеріали допоміжного характеру: розширені таблиці, проміжні розрахунки, копії документів, ілюстрації допоміжного характеру, програмне забезпечення для розв’язання економічних задач тощо.
4. Порядок оформлення курсової роботи
4.1. Загальні вимоги
Курсові роботи виконуються українською мовою.

Текст друкують за допомогою комп’ютера на одному боці аркуша білого паперу формату А-4 через 1,5 міжрядкових (комп’ютерних) інтервали, шрифт Times New Roman, 14.

Текст необхідно друкувати, залишаючи береги таких розмірів: лівий – 25 мм, правий – 10 мм, верхній і нижній – 20 мм.

Розмір абзацу – 5 знаків.

Текст основної частини поділяють на розділи та підрозділи.

Заголовки структурних частин „зміст”, „вступ”, „розділ”, „висновки”, „ПЕРЕЛІК використаних джерел (ЛІТЕРАТУРИ)”, „додатки” друкують великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох чи більше речень, їх розділяють крапкою.

Відстань між заголовком і текстом повинна дорівнювати 3 – 4 інтервалам.

Кожний розділ курсової роботи слід починати з нової сторінки.


4.2. Нумерація
Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака № .

Першою сторінкою курсової роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок. На титульному аркуші номер сторінки не проставляють, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті без крапки в кінці.

Зміст, вступ, висновки, перелік використаних джерел не нумерують. Номер розділу ставлять після слова „розділ”, після номера крапку не ставлять, потім з нового рядка друкують заголовок розділу.

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. У кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: 2.3. (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу.

Ілюстрації (схеми, графіки, діаграми) і таблиці необхідно подавати безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці.

Ілюстрації позначають словом „Рис.” і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком тих, що подані в додатках. Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад: Рис. 1.2 (другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назву та пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією.

Таблиці теж нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) у межах розділу. У правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис „Таблиця” із зазначенням її номера. Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: „Таблиця 1.2” (друга таблиця першого розділу).

При переносі частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово „Таблиця” і номер її вказують один раз праворуч над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова „Продовження табл.” і вказують номер, наприклад: „Продовження табл. 1.2” .

Формули нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого берега аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках арабськими цифрами, наприклад: (3.1), перша формула третього розділу.

Нумерувати слід лише ті формули, на які є посилання у тексті. Інші нумерувати не рекомендується.

Примітки до тексту і таблиць, в яких вказують довідкові й пояснювальні дані, нумерують послідовно в межах однієї сторінки. Якщо приміток на одному аркуші декілька, то після слова „Примітки” ставлять двокрапку, наприклад:

Примітки:Якщо є одна примітка, то її не нумерують і після слова „Примітка” ставлять крапку.
4.3. Таблиці
Приклад побудови таблиці:

Таблиця 1.1

Прогнозні показники розвитку окремих галузей сфери виробництва споживчих товарів по Дніпропетровській області на 2006-2013 рр.*
Рік

Обсяг виробництва харчової промисловості та сільськогосподарської продукції

Обсяги виробництва товарів легкої промисловості

В абсолютних показниках, млн. грн

Темпи приросту, %

В абсолютних показниках, млн. грн

Темпи приросту, %

2006

4934

106,2

110

103,8

2007

5284,3

107,1

114

103,6

2008

5670

107,3

119

104,4

2009

6089,6

107,4

124

104,2

2010

6861,5

107,8

130

104,8


Продовження табл.1.1

2011

7054,1

109,9

2012

7249,2

110,0

2013

7446,2

111,0

*Складено за матеріалами управління харчової та переробної промисловості „Прогнозні показники соціально-економічного розвитку регіону на 2006-2013 рр.” та Програмою розвитку легкої промисловості Дніпропетровської області на період до 2010 р.
Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і друкують симетрично до тексту.

Заголовки граф починаються з великих літер, підзаголовки – з маленьких, якщо вони становлять одне речення із заголовком, і з великих, якщо вони мають самостійне значення. У кінці заголовків і підзаголовків крапки не ставлять.

Допускається розміщення таблиці вздовж довгого боку аркуша.

Таблицю розміщують після першого посилання на неї в тексті або на наступній сторінці, а за необхідності – у додатку. Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на інший аркуш, при цьому назву вміщують тільки над її першою частиною.

Якщо цифрові або інші дані в якому-небудь рядку таблиці не подають, то в ньому ставлять прочерк.
4.4. Формули
Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати безпосередньо під формулою і в тій послідовності, в якій вони подані у формулі. Значення кожного символу і числового коефіцієнта треба подавати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова „де” без двокрапки.

Наприклад:


, (2.1)

де Vp - об’єм розчину, який беремо для розчинення жиру в продукті;

dж – густота жиру, при t 20 0С, г/см3;

q – наважка шоколаду;

Пр – коефіцієнт переломлення розчинника;

Прж – коефіцієнт переломлення розчину жиру;

Пж – коефіцієнт переломлення жиру.
Рівняння і формули треба виділяти з тексту окремими рядками. Якщо рівняння не вміщується в один рядок, його слід перенести після знака рівності (=) або після знаків плюс (+), мінус (), множення () і ділення (:).
4.5. Посилання
При написанні курсової роботи студент повинен давати посилання на джерела, матеріали або окремі результати, які він наводить у роботі, або на ідеях і висновках яких розробляється проблема.

Посилання в тексті курсової роботи слід зазначати у квадратних дужках порядковим номером за переліком джерел, наприклад: „… у працях 17 …”, або 4, с. 52.

Посилання на ілюстрації курсової роботи вказують порядковим номером, наприклад, „рис. 1.2”, на формули – порядковим номером формули в дужках „…у формулі (4.1)”.

На всі таблиці в тексті мають бути посилання, при цьому слово „таблиця” пишуть скорочено, наприклад: „… в табл. 1.2”.


4.6. Перелік використаних джерел (літератури)
Перелік використаних джерел будують у порядку появи посилань у тексті або в алфавітному порядку.

Вимоги до оформлення посилань:а) посилання на книгу:

 1. Титаренко Л.Д. Теоретичні основи товарознавства: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 227 с.

 2. Балабанова Л.В. Управління маркетинговим потенціалом підприємства: Монографія / Л.В. Балабанова, Р.В. Мажинський. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2005. – 153 с.

 3. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. – К: КНЕУ, 2004. – 528 с.


б) посилання на статтю:

 1. Павлова В.А. Кон’юнктура ринку та конкурентоспроможність комп’ютерної техніки / В.А. Павлова, В.Г. М’ячин // Академічний огляд. –– 2003. – №2. – С. 69-73.

 2. Павлова В.А. Маркетингові дослідження ринку косметичних товарів // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2005. – № 1(31). – С. 205-209.

 3. Павлова В.А. Конкурентоспроможність ювелірних виробів на сучасному ринку / В.А. Павлова, Г.А. Рижкова /Міжнародна науково-практична конференція “Товари ХХІ століття”. – Полтава: ПУСКУ. – 2002. – С. 146-148.


в) посилання на електронні джерела інформації:

 1. Соціально-економічне становище України. – htth;//www.ukrstat.gov.ua.

 2. Родина А. Рынок кондитерских товаров / Семинар „Покупательский маркетинг”, 2005. – www. Marketing. spb. ru.


г) посилання на нормативні документи:

  1. ГОСТ 2077–84 Хлеб ржаной, ржано-пшеничный и пшенично-ржаной. Технические условия. – М.: Гостандарт, 1983.

  2. ДСТУ 202.002-96 « Вина тихі. Технічні умови».


4.7. Додатки
Додатки розміщують у порядку появи посилань у тексті курсової роботи.

Кожен додаток повинен починатися з нової сторінки і мати заголовок. Над заголовком праворуч малими літерами з першої великої друкується слово „Додаток” і велика літера на позначення послідовності (Додаток А).

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки (наприклад: додаток А, додаток Б), за винятком літер Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь.
5. Порядок виконання курсової роботи
На початку виконання роботи студенту необхідно ознайомитися з основною літературою за обраною темою і скласти план в аспекті основних розділів і параграфів. План має бути узгоджений з науковим керівником. В ході роботи перелік літератури доповнюється, а план роботи коригується і деталізується.

Пicля пiдгoтoвки poздiлiв курсової poбoти та ознайомлення з ними кepiвника, cтyдeнт згiднo iз зayвaжeннями тa вкaзiвкaми дoопpaцьoвyє poздiли роботи. Зaвершeнa poбoтa (у пepeплeтeному вигляді) пoдaєтьcя нa пiдпиc кepiвникові.

Керівник оцінює курсову роботу за такими основними критеріями:

– ступінь відповідності змісту курсової роботи назві теми та спеціальності;

– ступінь відповідності оформлення курсової роботи встановленим університетом вимогам (обсяг; зміст; оформлення титульного листа, рисунків, таблиць, діаграм, посилань, списку літератури тощо);

– логічність побудови роботи в цілому та в межах окремих розділів;

– масштаби представлення в роботі сучасних досліджень даної проблематики, критичність аналізу публікацій та підходів, представлених в літературі та інших інформаційних джерелах;

– ступінь повноти та деталізації при розкритті основних аспектів теми курсової роботи;

– наявність фактичного матеріалу, в тому числі первинного, зібраного студентом, масштаби та доцільність його використання. Ступінь новизни статистичного та іншого фактичного матеріалу, що використано в курсовій роботі;

– ступінь використання сучасних інструментів аналізу;

– наявність розрахунків, проведених студентом, ступінь їх обґрунтованості;

– наявність та ступінь обґрунтованості рекомендацій та пропозицій, викладених в роботі та відображаючих власний погляд студента.Виконання курсової роботи та подання її на кафедру відбувається у терміни, передбачені графіком навчального процесу. Курсова робота, яка не містить дослідження проблеми на конкретному торговельному підприємстві, а відбиває лише теоретичні її аспекти та не відповідає вимогам щодо оформлення, до захисту не допускається і повертається студенту для доопрацювання.
6. Захист та оцінювання курсової роботи
Виконану курсову роботу студент подає на кафедру, де її мають зареєструвати і передати на рецензування.

У рецензії зазначають допускається чи не допускається робота до захисту. В разі незадовільної оцінки робота повертається студенту на дороблення. Студент повинен усунути недоліки і представити роботу для повторного рецензування.

Захист курсової роботи проводиться згідно з графіком навчального процесу.

Захищена курсова робота зберігається на кафедрі.Критерії оцінки курсової роботи.

Максимальна кількість балів, якою оцінюється курсова робота, складає 100 балів. Із них: • за своєчасне подання курсової роботи на кафедру – максимум 20 балів;

 • оцінка за результатами рецензування – максимум 40 балів (при повторному представленні роботи після доопрацювання – максимум 20 балів);

 • оцінка за результатами захисту – максимум 40 балів.

Рекомендується використовувати таку шкалу відповідності 40-бальної системи оцінки 4-бальній: 0, 10, 19 балів – «незадовільно»; 20, 26 – «задовільно»; 27, 34 – «добре»; 35, 40 – «відмінно».

Своєчасним вважається подання курсової роботи на кафедру відповідно до терміну, визначеному викладачам-лектором. У цьому випадку студент отримує 20 балів.

При запізненні з представленням курсової роботи не більше, ніж на 7 (сім) днів студент отримує 10 балів. В інших випадках – 0 балів.


Переведення результатів 100-бальної шкали в 4-бальну здійснюється таким чином:

– 85–100 балів – «відмінно»; • 65–84 бали – «добре»;

 • 45–64 бали – «задовільно»;

 • менше 45 балів – «незадовільно».

До відомості викладач заносить дві оцінки – за 100-бальною та 4-бальною системами.
Каталог: olderfiles
olderfiles -> Лекція 12. 2011 Шморгун А. М. Конституційне право зарубіжних країн модуль +10 балів +5 балів в методичці теми робіт, які повинні зробити (реферат)
olderfiles -> Безпека життєдіяльності являє собою область наукових знань, що охоплюють теорію і практику захисту людини від шкідливих, небезпечних та уражаючих факторів в усіх сферах людської діяльності
olderfiles -> Функціонально-планувальні основи проектування громадських будівель і споруд
olderfiles -> Реферат Безпека інформаційних систем та технологій
olderfiles -> Лекція з дисципліни «цивільний захист» для студентів всіх спеціальностей
olderfiles -> Методичні вказівки до вивчення теми Поняття та структура валютного ринку
olderfiles -> Реферат Тема: п оширен ня соціальн их небезпек, які загрожують життю І здоров'ю людини
olderfiles -> Реферат здати за місяць до початку сесії Кафедра конституційного та адміністративного права 535 каб
olderfiles -> Реферат (по особл частині)?!


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка