Методичні вказівки щодо виконання практичних завдань наведені в підрозділі 4Скачати 125.62 Kb.
Дата конвертації09.04.2017
Розмір125.62 Kb.
ТипМетодичні вказівки
Розділ 3

ЗАВДАННЯ ДЛЯ


БЛОЧНО-МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ
3.1. Денна і вечірня форми навчання

Поточний контроль знань студентів є важливим елементом навчального процесу. У процесі вивчення дисципліни «Судово-бухгалтерська експертиза» поточний контроль знань студентів здійснюється протягом семестру за такими напрямками:1) систематичність та активність роботи студента на семінарських та практичних заняттях;

2) виконання завдань для самостійного опрацювання;

3) виконання модульних завдань (письмові контрольні роботи).
1. Порядок контролю систематичності та активності роботи студента викладені у розділі 4.

Методичні вказівки щодо виконання практичних завдань наведені в підрозділі 2.4.

2. Вимоги до написання реферату.
До виконання реферату студент повинен вивчити нормативні документи, спеціальну літературу та інші джерела з вибраної теми. Після цього скласти план за темою реферату (див. дод. 7).

Титульний аркуш оформлюється згідно з установленим порядком (див. дод. 6).

Реферат виконується на стандартних аркушах паперу, скріплених у папку. Робота повинна бути виконана на комп’ютері, ряд­ки розташовані через 1,5 інтервала, шрифтом 14 кегля. Обсяг реферату — 10—15 пронумерованих сторінок. Текст розміщується з одного боку стандартного аркуша паперу з полями: ліворуч 30 мм, праворуч — 10 мм, знизу і зверху — по 20 мм.

З відома лектора студент може виконати реферат за темою, не передбаченою в переліку тем рефератів.

Завершений реферат студент здає викладачу для перевірки в установлені графіком терміни. Після його рецензування викладачем робота допускається до захисту, який здійснюється на основі індивідуальної бесіди зі студентом.

Студенти, які не виконали завдання з самостійної роботи або мають незадовільну оцінку, не допускаються до здачі заліку з дисципліни «Судово-бухгалтерська експертиза».ПЕРЕЛІК ТЕМ РЕФЕРАТІВ

1. Поняття економічного контролю, його сутність, об’єктив­ність та основні принципи.

2. Роль правоохоронних органів під час здійснення економічного контролю.

3. Державна податкова служба як орган контролю.

4. Функції, повноваження й обов’язки податкової міліції.

5. Сутність судово-бухгалтерської експертизи та її зв’язок з практикою бухгалтерського обліку.

6. Історичні аспекти розвитку судово-бухгалтерської експертизи.

7. Об’єкти судово-бухгалтерської експертизи.

8. Загальнонаукові методичні прийоми та їх використання у судово-бухгалтерській експертизі.

9. Частково наукові методичні прийоми, використовувані у судово-бухгалтерській експертизі.

10. Організація інформаційного забезпечення судово-бухгал­терської експертизи.

11. Використання автоматизованої системи обробки інформації в процесі судово-бухгалтерської експертизи.

12. Планування проведення судово-бухгалтерської експертизи.

13. Проведення судово-бухгалтерської експертизи в експертних установах.

14. Методика проведення бухгалтерської експертизи в суді.

15. Права обвинувачуваного в разі призначення та провадження судово-бухгалтерської експертизи.

16. Матеріали, які пред’являються в судово-бухгалтерську експертизу.

17. Особливості проведення судово-бухгалтерської експертизи в господарському суді.

18. Призначення і проведення судово-бухгалтерської експертизи по цивільним справам.

19. Експертиза організаційно-правових основ підприємницької діяльності.

20. Допит експерта-бухгалтера.

21. Взаємодія експерта-бухгалтера і слідчого у розкритті господарських правопорушень.

22. Права обвинувачуваного в разі призначення та провадження судово-бухгалтерської експертизи.

23. Методика експертного дослідження стану і операцій з грошовими коштами у касі і на рахунках у банку.

24. Методика експертного дослідження стану і операцій з основними засобами.

25. Експертне дослідження операцій з малоцінними та швидкозношуваними предметами (МШП).

26. Методика експертного дослідження операцій з матеріальними запасами.

27. Методика судово-бухгалтерської експертизи операцій, пов’язаних з виробництвом.

28. Методика судово-бухгалтерської експертизи операцій, пов’язаних з реалізацією продукції, послуг.

29. Експертне дослідження операцій з розрахунків з персоналом.

30. Методика проведення судово-бухгалтерської експертизи операцій, пов’язаних з розрахунками дебіторів, кредиторів та розрахунків з бюджетом.

31. Методика експертного дослідження операцій, пов’язаних з обігом цінних паперів.

32. Методика проведення судово-бухгалтерської експертизи фінансових результатів діяльності підприємства.

33. Судово-бухгалтерська експертиза правопорушень, пов’я­заних із ухиленнями від сплати податків.

34. Особливості експертного дослідження товарних операцій в торгівлі.

35. Особливості методики судово-бухгалтерської експертизи підприємств різних галузей народного господарства (торгівлі, сфери послуг та ін.).

36. Бухгалтерський облік в умовах функціонування автоматизованої обробки інформації за допомогою бухгалтерської програми «1С».

37. Система формування показників ситуаційних операцій судово-бухгалтерської експертизи в базах даних ПЕОМ.

38. Структура і порядок складання експертного висновку.

39. Оцінка висновку експерта-бухгалтера слідчим, адвокатом та судом.

40. Зарубіжний досвід організації судово-бухгалтерської експертизи.

3. Проміжний контроль у формі модулів здійснюється згідно з установленим в університеті порядком проведення заліку.

Два модульних завдання підготовлено на основі навчальної програми дисципліни «Судово-бухгалтерська експертиза».

Після вивчення теоретичного й практичного матеріалу з дисципліни за темами №№ 1—4 студенти виконують контрольну роботу Модуль № 1, а контрольну роботу Модуль № 2 — після вивчення теоретичного й практичного матеріалу за темами №№ 5—7 у формі контрольних робіт за варіантами.
Кожне завдання модульного контролю № 1 (контрольна робота) містить 5 завдань (одне теоретичне питання, три тестових завдання і одну практичну задачу). Завдання модульного контролю № 2 містить 10 тестів.

Перевірку та оцінку контрольних робіт, виконаних студентами, проводять керівник курсу і викладач, який веде практичні заняття з дисципліни. Контрольні роботи зберігаються на кафедрі до закінчення навчального семестру і поверненню студентам не підлягають.Результати першого модуля оцінюються за такою шкалою:

  • 2-х завдань — 0 балів;

  • 3-х завдань — 5 балів;

  • 4—5-ти завдань — 10 балів.

Результати другого модуля оцінюються по 1 балу за кожний тест.

Таким чином, оцінка двох модульних завдань не перевищує 20 балів.

Загальна оцінка модульного контролю проводиться відповідно до порядку, встановленого кафедрою, і входить складовою частиною в підсумкову оцінку поточного контролю.Приблизний варіант Модуля 1 для поточного контролю знань студентів спеціальності 6106 «Облік і аудит»
з дисципліни «Судово-бухгалтерська експертиза»
денної і вечірньої форм навчання


Варіант № 1

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ

1. Види судових експертиз, їх класифікація.Виберіть правильну відповідь на тестові питання:

2. Будь ласка, продовжіть наведене речення:

Судово-експертну діяльність в Україні здійснюють ...

3А) В яких з нижченаведених нормативних актах розглядаються загальні питання судової експертизи?

а) Закон України «Про судову експертизу»;

б) Закон України «Про банки і банківську діяльність»;

в) Інструкція «Про призначення та проведення судової експертизи»;

г) Закон України «Про аудиторську діяльність»;

д) Закон України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні».

3Б) Яка з видів експертиз призначається, якщо неповні або неясні висновки основної експертизи?

а) комісійна;

б) повторна;

в) додаткова.

4А) Який документ складає суд для проведення експертизи?

а) постанову;

б) ухвалу;

в) рішення;

г) висновок.

4Б) Будь ласка, продовжіть:

Судово-бухгалтерська експертиза — це процесуальна дія, що полягає у ...


5 Задача

Умови

До науково-дослідного інституту судових експертиз м. Києва надійшли матеріали кримінальної справи № 7-86 по фірмі «Троян­да» при постанові судді Шевченківського району м. Києва Савіна Д. А. Згідно з актом перевірки № 77 від 01.01.2003 р., складеним ревізорами ДПІ у Шевченківському районі м. Києва, на підприємстві «Троянда» була проведена інвентаризація та виявлені лишки ТМЦ у розмірі 5000 грн.

На вирішення судово-бухгалтерської експертизи поставлені такі запитання:

1. В якому розмірі підтверджується нестача ТМЦ на складі, яка була виявлена інспектором ДПІ Шевченківського району м. Києва Грінцевич В. О.?

На дослідження надані такі документи:


  • Акти приймання-передачі ТМЦ ТОВ «Троянда» за 2002—2003 рр.;

  • Наказ на проведення інвентаризації за 2002 р.;

  • Розписка комірника, яка надається перед початком проведення інвентаризації про стан ТМЦ на складі;

  • Картки складського обліку ТМЦ;

  • Звіряльна відомість результатів інвентаризації ТМЦ.

Завдання

  1. Проаналізувати надані на дослідження матеріали.

  2. Якщо це необхідно, то вказати, яких документів (матеріалів) для проведення експертизи не вистачає.

3. Указати, в якій частині постанови на проведення експертизи, що надійшла до науково-дослідницького інституту судових експертиз м. Києва, вказуються факти нестачі (лишків) ТМЦ на складі та обставини, у зв’язку з якими виникла необхідність проведення експертизи.

Приблизний варіант Модуля 2 для поточного контролю знань студентів спеціальності 6106 «Облік і аудит»
з дисципліни «Судово-бухгалтерська експертиза»
денної і вечірньої форм навчання


Варіант № 1

Виберіть правильну відповідь на тестові запитання:

1. Чи правильне твердження: «Спеціалізовані установи та відомчі служби, які виконують судові експертизи, не мають права встановлювати міжнародні наукові зв’язки з установами криміналістики інших країн»?

а) так;


б) це спірне питання;

в) ні.
2. Як відбувається плата іноземним спеціалістам за участь у судовій експертизі?

а) за рахунок української сторони;

б) за рахунок іноземної сторони;

в) за домовленістю сторін.
3. Будь ласка, продовжіть:

У вступній частині постанови про призначення СБЕ вказується...


4. Які з перелічених нижче послуг відносяться до державних платних послуг, що пропонуються НДІ судових експертиз?

а) виконання наукових розробок з питань організації і виробництва судових експертиз;

б) проведення експертиз з кримінальних справ;

в) консультаційні та експертні послуги у разі виклику в органи дізнання та суд.


5. Хто встановлює строки проведення експертизи?

а) керівник підприємства, що перевіряється;

б) керівник експертної установи чи його заступник;

в) слідчий;

г) суддя.
6. Будь ласка, перелічіть, коли експерт-бухгалтер не має можливості надати висновок:

1.


2.
7. Будь ласка, перелічіть, з яких частин складається висновок?

1.


2.

3.
8. У якій частині висновку експертизи експерт-бухгалтер складає висновки?


9. Що є об’єктами експертного дослідження запасів?

а) реальність відображення в балансі;

б) достовірність оцінки;

в) надходження, вибуття та достовірність відображення їх в обліку;

г) немає правильних відповідей;

д) всі відповіді правильні.


10. Будь ласка, продовжіть:

Проведення ревізії з ініціативи правоохоронних органів, відповідно до чинного законодавства, покладено на ...3.2. Заочна форма навчання

Після вивчення теоретичного матеріалу з дисципліни «Судово-бухгалтерська експертиза» за темами (1—7) студенти заочної форми навчання під час екзаменаційної сесії виконують Модуль 1 (контрольну роботу), який складається з 10 тестових питань.


Результати модуля оцінюються в 2 бали за кожний тест.

Таким чином, оцінка модульного завдання не перевищує 20 балів.

Приблизний варіант Модуля 1 для поточного контролю знань студентів спеціальності 6106 «Облік і аудит»
з дисципліни «Судово-бухгалтерська експертиза»
заочної форми навчання


Варіант № 1

Виберіть правильну відповідь на тестові запитання:

1. Який з перелічених органів не належить до правоохоронних органів?

а) Міністерство юстиції;

б) органи внутрішніх справ;

в) служба безпеки;

г) податкова міліція.


2. Різниця між судово-бухгалтерською експертизою і ревізією визначається за:

а) суб’єктом;

б) об’єктом;

в) завданням;

г) методами.
3. За рахунок яких коштів відшкодовуються збитки, заподіяні неправомірними діями посадових осіб органів державної податкової служби?

а) коштів, що стягуються з винних осіб;

б) за рахунок резервних коштів підприємства;

в) за рахунок коштів державного бюджету.


4. Чи можуть об’єкти дослідження під час проведення експертизи пошкоджуватися чи витрачатися?

а) так;


б) ні;

в) лише в тій мірі, в якій це необхідно для дослідження.


5. Яке з наведених визначень найбільш точно розкриває суть терміна «експертиза» відповідно до Закону України «Про судову експертизу»?

а) це дослідження будь-якого питання обізнаною особою;б) це дослідження експертом на основі спеціальних знань об’єк­тів, процесів та явищ, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів дізнання;

в) це процес дослідження об’єктів та явищ особою — експертом під час проведення судового розслідування.


6. Як поділяються експертизи за організаційними ознаками?

а) первинні;

б) комісійні;

в) додаткові;

г) комплексні;

д) основні;

е) повторні.
7. Судово-бухгалтерська експертиза дає можливість відповісти на такі питання:

а) чи підтверджуються документально вказані суми нестачі товарно-матеріальних цінностей?

б) який розмір матеріальних збитків?

в) хто дійсно скоїв правопорушення?

г) який вирок мав винести судовий орган щодо обвинувачень?

8. На які дві категорії поділяються усі документи, з якими працює експерт?

а) правові та неправові;

б) правильні та направильні;

в) регулюючі та нерегулюючі;

г) доброякісні та недоброякісні.


9. Які методичні прийоми безпосередньо пов’язані з дослідженням об’єкта судово-бухгалтерської експертизи (частково наукові методи)?

а) документальні;

б) системний аналіз;

в) розрахунково-аналітичні;

г) індукція та дедукція;

д) органолептичні;

е) узагальнення, оцінювання і реалізація результатів експертизи.
10. Які з наведених нижче прийомів можна віднести до органолептичних?

а) суцільні спостереження;

б) вибіркові спостереження;

в) зустрічні перевірки;

г) експеримент;

д) прийоми часткової методики;

е) службове розслідування;

є) технологічні експертизи.Каталог: library -> 6%20ОБЩЕСТВЕННЫЕ%20НАУКИ -> 65%20ЭКОНОМИКА -> 65.052%20БУХ.УЧЕТ -> МУМ НОВА-САВ НА Судово-бухгалтерская%20экспертиза%20КНЕУ -> шб¬·с%20тс-¬б-%20тсїTLлєб-
65.052%20БУХ.УЧЕТ -> Роботи студентів
65.052%20БУХ.УЧЕТ -> Метою дисципліни є засвоєння студентами знань
65.052%20БУХ.УЧЕТ -> Бухгалтерського обліку в управлінні а. Концептуальні основи методології бухгалтерського обліку в управлінні Історичні основи
65.052%20БУХ.УЧЕТ -> 2 Облік коштів на рахунках у банках
65.052%20БУХ.УЧЕТ -> Облік фінансових інвестицій економічна сутність та класифікація фінансових інвестицій Фінансові інвестиції
65.052%20БУХ.УЧЕТ -> Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Київ «Центр учбової літератури»
шб¬·с%20тс-¬б-%20тсїTLлєб- -> Тема організація судово-бухгалтерської експертизи
65.052%20БУХ.УЧЕТ -> Н. С. Вітвицька О. Е. Кузьмінська контроль і ревізія Навчально-методичний посібник
65.052%20БУХ.УЧЕТ -> Об’єктами розробки є інтегрований план рахунків виконання кошторисів

Скачати 125.62 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка