Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)" для студентів усіх спеціальностей


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИСторінка2/3
Дата конвертації20.03.2017
Розмір0.66 Mb.
#12656
ТипМетодичні вказівки
1   2   3

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни Українська мова (за професійним спрямуванням)” для студентів усіх спеціальностей
Затверджено

на засіданні Вченої ради

академії

Протокол № ­­­15 від 27.12.2010

Дніпропетровськ НМетАУ 2011

УДК 657(075.8)


Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Українська мова (за професійним спрямуванням)” для студентів усіх спеціальностей / Л.Є. Гапонова, В.М. Голенко, Н.В. Леонова та ін. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2011. – 48 с.


Наведені робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Українська мова (за професійним спрямуванням)”.

Запропонований список рекомендованої літератури допоможе студентам під час виконання індивідуальних завдань та вивчення тем для самостійного опрацювання.

Призначений для студентів усіх спеціальностей.

Укладачі: Л.Є. Гапонова, викл.

В.М. Голенко, ст. викл.

Н.В. Леонова, ст. викл.

І.В. Рибалко, викл.

Г.А. Чумакова, канд. філол. наук, доц.

Л.М. Ткач, канд. філол. наук

Відповідальний за випуск В.Т. Британ, канд. іст. наук, проф.

Рецензент К.А. Прокоф’єва, канд. філол. наук, доц. (НМетАУ)

Підписано до друку 10.05.2011. Формат 60х84 1/16. Папір друк. Друк плоский.

Облік.-вид. арк. 2,82. Умов. друк. арк. 2,79. Тираж 100 пр. Замовлення №
Національна металургійна академія України

49600, м. Дніпропетровськ-5, пр. Гагаріна, 4

_______________________________

Редакційно-видавничий відділ НМетАУ

Робоча програма навчальної дисципліни

Українська мова (за професійним спрямуванням)”


Розподіл навчальних годин

 

Усього

Семестри

1

2

Усього годин за навчальним планом, у тому числі:

108

26

82

Аудиторні заняття, з них:

16

4

12

лекції

-

-

-

лабораторні роботи

-

-

-

практичні заняття

16

4

12

семінарські заняття

-

-

-

Самостійна робота, у тому числі при:

92

22

70

підготовці до аудиторних занять

36

16

20

підготовці до контрольних заходів

38

-

38

виконанні курсових проектів (робіт)

-

-

-

виконанні індивідуальних завдань

-

-

-

опрацюванні розділів програми, що не викладаються на лекціях

18

6

12

Підсумковий контроль

Екзам.

-

к/р


Структура дисципліни


Семестр

Тема практичних занять та обсяг, годин

Вид підсумкового контролю
1

Законодавчі та нормативно-стильові основи професійного спілкування

1. Державна мова – мова професійного спілкування. Предмет і завдання дисципліни, її наукові основи. Професійна мовнокомунікативна компетенція. Мовні норми.

Основи культури мовлення. Функціональні стилі української мови та сфера їх застосування. Основні ознаки функціональних стилів.1

2. Поняття національної та літературної мови. Найістотніші ознаки літературної мови. Типологія мовних норм.

1

3. Словники у професійному мовленні. Типи словників.

Мовний, мовленнєвий, спілкувальний етикет.1

4. Професійна сфера як інтеграція офіційно-ділового, наукового і розмовного стилів.

1

Самостійна робота

Опрацювання розділів програми, що не викладаються на лекціях

Мова професійного спілкування як функціональний різновид української літературної мови.

Мова і культура мовлення в житті професійного комунікатора. Комунікативна професіограма фахівця.

Граматичні норми в професійній комунікації.

Роль словників у підвищенні мовленнєвої культури.

Засоби забезпечення статусу престижності української мови. Історичний досвід. Комунікативні ознаки культури української мови.

Стандартні етикетні ситуації. Парадигма мовних формул.6


Підготовка до аудиторних занять

16

Усього:

26

2

Професійна комунікація

1. Спілкування як інструмент професійної діяльності. Спілкування і комунікація. Функції спілкування. Види, типи і форми професійного спілкування. Основні закони спілкування.

1

2. Поняття про ораторську (риторичну) компетенцію. Презентація як різновид публічного мовлення. Типи презентацій. Особливості усного спілкування.

1

3. Поняття ділового спілкування. Мистецтво перемовин. Збори як форма прийняття колективного рішення. Нарада. Дискусія. «Мозковий штурм» як евристична форма комунікації.

1

4. Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації. Класифікація документів. Вимоги до тексту документа.

2

5. Документація з кадрово-контрактних питань. Резюме. Характеристика. Рекомендаційний лист. Заява. Автобіографія. Трудовий договір. Трудова угода.

2

6. Довідково-інформаційні документи. Службова записка. Рапорт. Довідка. Протокол, витяг з протоколу. Етикет службового листування. Класифікація листів.

1

Самостійна робота

Опрацювання розділів програми, що не викладаються на лекціях

Публічний виступ як важливий засіб комунікації

Способи впливу на людей під час безпосереднього спілкування.

Співбесіда з роботодавцем. Етикет телефонної розмови, комунікації, типи комунікацій.

Вимоги до змісту та розташування реквізитів. Вимоги до бланків документів. Оформлювання сторінки.

Реквізити листа та їх оформлювання. Різні типи листів.

Гендерні аспекти спілкування. Невербальні засоби спілкування. Мовленнєві, стилістичні, композиційні і комунікативні принципи презентації. Особливості нейролінгвістичного програмування.


Дискусія, полеміка, диспут як різновид суперечки. Технології проведення «мозкового штурму». Етикет службового листування.

6Контрольна роботаНаукова комунікація як складова фахової діяльності

1. Українська термінологія в професійному спілкуванні. Загальнонаукова, міжгалузева і вузькоспеціальна термінологія.

1

2. Особливості наукового тексту і професійного наукового викладу думки. Форми і види перекладу. Особливості редагування наукового тексту.

2

3. Термінологія обраного фаху. Способи творення термінів. Нормування, кодифікація і стандартизація термінів.

1

Самостійна робота

Опрацювання розділів програми, що не викладаються на лекціях

Теоретичні засади термінознавства та лексикографії. Термін та його ознаки. Українські електронні термінологічні словники.

Основні правила бібліографічного опису джерел, оформлювання покликань.

Рецензія, відгук як критичне осмислення наукової праці.

Термінологія обраного фаху. Анотування і реферування наукових текстів. Наукова дискусія та її правила.

Калькування елементів близькоспоріднених мов. Переклад термінів.6

Підготовка до аудиторних занять

20

Підготовка та складання підсумкового контролю

38

Опрацюванні розділів програми, що не викладаються на лекціях

18

Усього:

82Екзамен
Критерії оцінювання індивідуального завдання

для студентів заочної форми навчання

з дисципліни “Українська мова (за професійним спрямуванням)”
Робота допускається до захисту

Робота демонструє глибоке розуміння дисципліни, вміння застосувати свої знання у мовній практиці і професійній комунікації, що підтверджується безпомилковим виконанням усіх завдань. Відсутні граматичні та пунктуаційні помилки, робота написана без відхилень від чинних вимог до норм сучасної української мови та мови професійного спрямування й має обґрунтовані відповіді.

Необхідні виправлення мають бути чіткими й акуратними (не більше 5).

Робота допускається до співбесіди перед захистом

Робота виявляє посередні знання з дисципліни, часткове засвоєння навичок мовної практики, містить граматичні та пунктуаційні помилки при виконанні завдань (не більше 10), а також порушення логічної послідовності обґрунтувань; написана майже без відхилень від існуючих вимог до норм сучасної української мови та мови професійного спрямування і має частково обґрунтовані відповіді.Робота не зараховується, повертається студентові на доопрацювання

Робота демонструє суттєві недоліки в засвоєнні програмного матеріалу, невміння застосувати одержані знання на практиці, що виявляється у великій кількості помилок (більше 10) і відхилень від чинних вимог до норм сучасної української мови та мови професійного спрямування, у неповному обґрунтуванні відповідей, складанні документів без дотримання вимог стандартів.


Методичні рекомендації до виконання індивідуального завдання

Під час виконання завдань 4 – 10 радимо користуватися підручниками з української мови (за професійним спрямуванням) і виданнями “Українського правопису” (1997 – 2011 років видання).

Під час виконання завдань 1, 2, 3, 9 слід користуватися методичними розробками й рекомендованою літературою.
СПИСОК ДОКУМЕНТІВ:
(для самостійного опрацювання)

1. Заява.

2. Автобіографія.

3. Пояснювальна записка.

4. Доповідна записка.

5. Резюме.

6. Характеристика з місця роботи (навчання).

7. Лист-прохання, лист-запит, лист-попередження або ін. (на вибір).


Усно пояснити особливості реквізитації наведених документів.
ПРАВОПИСНІ ТА ГРАМАТИЧНІ ТЕМИ
(для самостійного опрацювання)

1. Правопис і відмінювання прізвищ, імен, по батькові.

2. Правопис слів іншомовного походження.

3. Правопис форм родового відмінка однини іменників ІІ відміни чол. роду.

4. Правопис великої літери у власних назвах.

5. Особливості вживання числівників у ділових паперах та їх зв’язок з іменниками.

6. Правопис складних іменників і прикметників.

7. Особливості вживання прийменників.


У роботі слід подати список використаної літератури, оформлений відповідно до правил укладання бібліографії (не менше 5-ти позицій).
ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Варіант № 1

1. Охарактеризуйте стилістичну диференціацію української мови.

2. Назвіть реквізити листа. Чим реквізити різних типів листів відрізняються між собою?

3. Дайте визначення національної та літературної мови. З’ясуйте, чи тотожні ці поняття. Відповідь обґрунтуйте.

4. Перекладіть подані словосполучення та поставте їх у формі давального, орудного, знахідного, кличного відмінків. Усно поясніть правопис та особливості відмінювання прізвищ, імен, по батькові.

Дорогой Ельченко Виталий Сергеевич.

Маляр Еникеева Наталия Всеволодовна.

Власне прізвище, ім’я, по батькові.5. Запишіть слова відповідно до орфографічних норм, вставляючи замість крапок пропущені букви. Усно поясніть правопис.

Корд…л…єри, мад…яр, ар…єргард, Н…юфаундленд, Туреч…ина, гринві…кий, мек…кий, туре…кий, чува…кий, че…кий, Ніц…а, ін…овац…я, коміс…ія, гол…андський, пар…тет, опоз…ц…я, пер…фер…я, порт…є, пр…ор…тет, рат…ф…кац…я, тар…ф, д…сгармон…я, пр…з…нтац…я, інт…л…гент, абон…м…нт.6. Запишіть числівники словами. Розкрийте дужки й поставте іменники у відповідному відмінку. Усно обґрунтуйте зв’язок числівників з іменниками.

52 (гектар), 45 (кілометр), 117 (конвеєр), 2/3 (площа), 777,65 (тонна чавуну), 3412 (метр).Провідміняйте за відмінками словосполучення:

17639 метрів дроту; 56,006 міліметра.7. Запишіть слова у формі родового відмінка однини. Усно поясніть їх правопис.

Акредитив, визначник, важіль, вектор, газ, гектар, екс-міністр, гідролокатор, епюр, етнос.8. Запишіть складні слова-терміни за правилами орфографії. Усно поясніть правопис.

Аеро/динаміка, вантажо/обіг, вакуум/машина, вектор/потенціал, газо/балон, гамма/промені, динамо/машина, метало/обробний, тепло/обмінний, фізико/технічний.9. Перекладіть українською мовою наведені конструкції. Усно поясніть вживання прийменників.

В виду изложенного, ни под каким видом, работать по субботам, поступить по совести, по своему обыкновению, в пять часов ровно, из-за погодных условий, на прошлой неделе, поставить в известность, выписка из протокола.10. Перекладіть українською мовою фаховий текст з російської мови (250 слів), складіть словник фахової термінології. Кожен термін охарактеризуйте за схемою: дефініція, ступінь спеціалізації (загальногалузевий, міжгалузевий, вузькоспеціальний), походження (власний, запозичений), спосіб творення (для українських термінів).
Варіант № 2

1. Охарактеризуйте офіційно-діловий стиль.

2. Назвіть реквізити резюме. Чим реквізити резюме відрізняються від реквізитів листа?

3. Охарактеризуйте мовленнєві, стилістичні, композиційні і комунікативні принципи презентації.

4. Перекладіть подані словосполучення та поставте їх у формі давального, орудного, знахідного, кличного відмінків. Усно поясніть правопис та особливості відмінювання прізвищ, імен, по батькові.

Прокурор Агеенко Анна Андриановна.

Уважаемый господин Романовский Михаил Ратиборович.

Власне прізвище, ім’я, по батькові.5. Запишіть слова відповідно до орфографічних норм, вставляючи замість крапок пропущені букви. Усно поясніть правопис.

Перемир…я, Лук…янівс…кий, транс…європейс…кий, Уман…щина, секретар…, п…ят…сот, лейпци……кий, остро……кий, реформіс…кий, наймен…шен…кий, гіл…яч…я, клятвен…ий, св…ящен…ий, шален…ий, закон…ий, ро.…зброєн…я, марк…т…нг, д…лер, Т…бет, ауд…тор…я, д…плом, міц…ю, легіт…мац…я, кар…єр…ст.6. Запишіть числівники словами. Розкрийте дужки й поставте іменники у відповідному відмінку. Усно обґрунтуйте зв’язок числівників з іменниками.

123 (слухач); 4 (оберемок); 2000 (громадянин); 891,005 (центнер), 775 (рулон), 1212 (студент).

Провідміняйте за відмінками словосполучення:

6644 стовпи; 95,21 тонн шлагу.

7. Запишіть слова у формі родового відмінка однини. Усно поясніть їх правопис.

Мотор, графіт, полімер, інвестор, компроміс, манометр, норматив, компресор, долар, поділ.8. Запишіть складні слова-терміни за правилами орфографії. Усно поясніть правопис.

Альфа/залізо, вагон/вага, вакуум/манометр, ват/година, вектор/швидкість, гігро/скопічний, водо/непроникність, галогенід/іон, сто/сімдесяти/семи/річчя, пиле/осаджувальний.9. Перекладіть українською мовою наведені конструкції. Усно поясніть вживання прийменників.

Принимая во внимание, смеяться над собой, прийти по делу, расходы по бюджету, сообщить по факсу, прибегать к мерам, экономист по образованию, по возвращении, неделю тому назад, во изменение, по имени, по собственной инициативе.10. Перекладіть українською мовою фаховий текст з російської мови (250 слів), складіть словник фахової термінології. Кожен термін охарактеризуйте за схемою: дефініція, ступінь спеціалізації (загальногалузевий, міжгалузевий, вузькоспеціальний), походження (власний, запозичений), спосіб творення (для українських термінів).
Варіант № 3

1. Поясніть особливості класифікації документів.

2. Назвіть реквізити службової записки. Чим реквізити службової записки відрізняються від реквізитів заяви?

3. Охарактеризуйте мовне законодавство та мовну політику в Україні.

4. Перекладіть подані словосполучення та поставте їх у формі давального, орудного, знахідного, кличного відмінків. Усно поясніть правопис та особливості відмінювання прізвищ, імен, по батькові.

Мэр города Турчиненко Маргарита Станиславовна.

Электромонтер Бойко Геннадий Лаврентьевич.

Власне прізвище, ім’я, по батькові.5. Запишіть слова відповідно до орфографічних норм, вставляючи замість крапок пропущені букви. Усно поясніть правопис.

Пів…ящика, об…ї…джати, невід…ємний, кон…юнктура, п…єдестал, ад…ютант, німан…с…кий, шовініс…кий, шліссел…бур…кий, товари…кий, шаблон…чик, св…ящен…ик, очищен…ий, роздоріж…я, Поволж…я, міськ…ом, сімдесятиріч…я, ім…н…тет, ак…орд, ст…пенд…я, д…рект…ва, ауд…т, б…бл…ограф…я, інвест…ц…ї.6. Запишіть числівники словами. Розкрийте дужки й поставте іменники у відповідному відмінку. Усно обґрунтуйте зв’язок числівників з іменниками.

22 (плуг); 5 (ножиці); 116 (підприємство); 53,04 (мільйон, гривня), 874 (лез), 9995 (доларів).Провідміняйте за відмінками словосполучення:

9845 кілограмів; 25,98 тонн чавуну.7. Запишіть слова у формі родового відмінка однини. Усно поясніть їх правопис.

Темпера, трубопровід, фермер, фасад, від’ємник, дослідник, сюжет, товарообіг, обєкт, партнер.

8. Запишіть складні слова-терміни за правилами орфографії. Усно поясніть правопис.

Волого/ємність, газо/вимірник, гальвано/техніка, глинисто/сульфатний, гаряче/кований, дво/вуглекислий, дельта/залізо, дуплекс/процес, димо/вловлювач, жерсте/прокатний.9. Перекладіть українською мовою наведені конструкції. Усно поясніть вживання прийменників.

По мере возможности, очутиться в таком положении, по собственной воле, заседание по понедельникам, за отчетный период, без десяти минут двенадцать, найти выход из положения, по недоверию к, за исключением воскресений, к исполнению.10. Перекладіть українською мовою фаховий текст з російської мови (250 слів), складіть словник фахової термінології. Кожен термін охарактеризуйте за схемою: дефініція, ступінь спеціалізації (загальногалузевий, міжгалузевий, вузькоспеціальний), походження (власний, запозичений), спосіб творення (для українських термінів).

Варіант № 4

1. Охарактеризуйте комунікативну компетенцію. Назвіть її види.

2. Назвіть реквізити характеристики. Чим реквізити характеристики відрізняються від реквізитів автобіографії?

3. Назвіть особливості мовного, мовленнєвого, спілкувального етикету.

4. Перекладіть подані словосполучення та поставте їх у формі давального, орудного, знахідного, кличного відмінків. Усно поясніть правопис та особливості відмінювання прізвищ, імен, по батькові.

Электромонтер Бойко Геннадий Лаврентьевич.

Фотокорреспондент Шапка Инга Константиновна.

Власне прізвище, ім’я, по батькові.5. Запишіть слова відповідно до орфографічних норм, вставляючи замість крапок пропущені букви. Усно поясніть правопис.

Львів…янин, комп…ютер, миш…як, міл…ярд, суб…єкт, субс…д…я, мен…ший, хабар…, прип…ят…с…кий, люд…с…кіс…т…, удмур…кий, пари…кий, запорі…кий, кавка…кий, таджи…кий, інд…ферентн…сть, легіт…мац…я, л…з…нг, конт…нгент, пар…тет, опоз…ц…я, пер…фер…я, напружен…ий, перетворен…ий.6. Запишіть числівники словами. Розкрийте дужки й поставте іменники у відповідному відмінку. Усно обґрунтуйте зв’язок числівників з іменниками.

132 (раз); 24 (долар); 1060 (замовлення); 52,73 (метр), 7453 (євро), 333 (день).Провідміняйте за відмінками словосполучення:

9911 кілотонн; 96,006 метрів скловолокна.7. Запишіть слова у формі родового відмінка однини. Усно поясніть їх правопис.

Доменник, керівник, обєм, ванадій, опонент, радіослухач, центнер, циркуляр, іммігрант, кабель.

8. Запишіть складні слова-терміни за правилами орфографії. Усно поясніть правопис.

Ідентифікаційно/вибірковий, інтер/кристалітний, інтер/поляція, інфра/червоний, іонно/нейтральний, іон/душ, іскро/гасник, йодисто/водневий, йодо/метрія, ітрій/індій.9. Перекладіть українською мовою наведені конструкції. Усно поясніть вживання прийменників.

По вопросу о налогах, прибегнуть к хитрости, при любой погоде, принимать участие, отчисления в фонд, укрепиться во мнении, текущий счет в банке, недочет в работе, по истечении срока действия, на исходе дня, на следующий год.10. Перекладіть українською мовою фаховий текст з російської мови (250 слів), складіть словник фахової термінології. Кожен термін охарактеризуйте за схемою: дефініція, ступінь спеціалізації (загальногалузевий, міжгалузевий, вузькоспеціальний), походження (власний, запозичений), спосіб творення (для українських термінів).
Варіант № 5

1. Охарактеризуйте текст, як головний елемент документа.

2. Назвіть реквізити рапорту. Чим реквізити рапорту відрізняються від реквізитів витягу з протоколу?

3. Поясніть поняття «мовна політика». Визначіть пріоритетні напрямки державної мовної політики України.

4. Перекладіть подані словосполучення та поставте їх у формі давального, орудного, знахідного, кличного відмінків. Усно поясніть правопис та особливості відмінювання прізвищ, імен, по батькові.

Прокурор Шевчина Забава Ростиславовна.

Куратор Лященко Игорь Савелиевич.

Власне прізвище, ім’я, по батькові.5. Запишіть слова відповідно до орфографічних норм, вставляючи замість крапок пропущені букви. Усно поясніть правопис.

Пред…явити, опам…ятатися, вузлов…язальний, Н…юфаундленд, Уман…щина, кон…юнктура, гамбур…кий, ніц…кий, узбе…кий, стат…ей, буквен…ий, гуман…ий, недоторкан…ий, якіст…ю, страйк…ом, ат…аше, Андор…а, Ніц…а пер…пет…ї, порт…є, пр…в…лей, пр…ор…тет, рат…ф…кац…я, фальс…ф…кац…я, тар…ф,6. Запишіть числівники словами. Розкрийте дужки й поставте іменники у відповідному відмінку. Усно обґрунтуйте зв’язок числівників з іменниками.

2093 (мільярд); 604 (предмет); 2768 (висота); 157,07 (грам), 6543 (лист), 71 (проект).Провідміняйте за відмінками словосполучення:

555 сторінок, 502,9 мікрона.7. Запишіть слова у формі родового відмінка однини. Усно поясніть їх правопис.

Імпортер, зиск, виборець, власник, луг, відповідач, акціонер, бізнес, баланс, маклер.

8. Запишіть складні слова-терміни за правилами орфографії. Усно поясніть правопис.

Затвор/затягувач, зерно/кристалізування, золото/вловлювання, зонально/збурений, зонд/зумер, зубчасто/хиткий, зумпф/бета, імпульс/інжектор, калібр/скоба, вісімдесяти/двох/поверховий.9. Перекладіть українською мовою наведені конструкції. Усно поясніть вживання прийменників.

По должности, на следующий год, по декабрь включительно, счет в банке, по всем правилам, оставаться при своем мнении, на повестке дня, упрекать за недостатки, оставаться в накладе, в розницу.10. Перекладіть українською мовою фаховий текст з російської мови (250 слів), складіть словник фахової термінології. Кожен термін охарактеризуйте за схемою: дефініція, ступінь спеціалізації (загальногалузевий, міжгалузевий, вузькоспеціальний), походження (власний, запозичений), спосіб творення (для українських термінів).
Варіант № 6

1. Назвіть компоненти спілкування. Слухання та його роль у комунікації.

2. Назвіть реквізити автобіографії. Чим реквізити автобіографії відрізняються від реквізитів характеристики?

3. Поясніть гендерні аспекти спілкування.

4. Перекладіть подані словосполучення та поставте їх у формі давального, орудного, знахідного, кличного відмінків. Усно поясніть правопис та особливості відмінювання прізвищ, імен, по батькові.

Архитектор Лескова Светлана Вениаминовна.

Уважаемый Верхотучка Филипп Олегович.

Власне прізвище, ім’я, по батькові.5. Запишіть слова відповідно до орфографічних норм, вставляючи замість крапок пропущені букви. Усно поясніть правопис.

Вибор…кий, Прип…ять, кур…йозний, торф…янистий, Туреч…ина, секретар…, ладо…кий, узбе…кий, гринві…кий, напружен…ий, перетворен…ий, воєн…ий, бос…, ір…еальний, коміс…ія, гол…андський, марк…т…нг, д…лер, Т…бет, ауд…тор…я, д…плом, ст…пенд…я, д…рект…ва, ауд…т.6. Запишіть числівники словами. Розкрийте дужки й поставте іменники у відповідному відмінку. Усно обґрунтуйте зв’язок числівників з іменниками.

502 (верстат); 674 (слухач); 1015 (область); 22,205 (процент), 63 (аспірант), 28,6 (рівень).Провідміняйте за відмінками словосполучення:

4908 гривень, 72,3 кілограмів срібла.7. Запишіть слова у формі родового відмінка однини. Усно поясніть їх правопис.

Компроміс, обіг, комерсант, індекс, таллій, зварник, шатун, тяга, експерт, патент.8. Запишіть складні слова-терміни за правилами орфографії. Усно поясніть правопис.

Водо/постачання, гамма/випромінювання, дизель/мотор, інженер/економіст, індуктивно/нейтральний, мікро/фібра, низько/частотний, політико/історичний, шлако/бетон, шести/кутник.9. Перекладіть українською мовою наведені конструкції. Усно поясніть вживання прийменників.

В дополнение, следующий за мной человек, по причине болезни, характерно для нас, доклад по проблеме, соглашаться с моим мнением, по нашим сведениям, приводить в негодность, с сохранением в должности, в течение дня.10. Перекладіть українською мовою фаховий текст з російської мови (250 слів), складіть словник фахової термінології. Кожен термін охарактеризуйте за схемою: дефініція, ступінь спеціалізації (загальногалузевий, міжгалузевий, вузькоспеціальний), походження (власний, запозичений), спосіб творення (для українських термінів).
Варіант № 7

1. Дайте визначення комунікації. Назвіть типи комунікацій, перешкоди та бар’єри комунікації.

2. Назвіть реквізити заяви. Чим реквізити заяви відрізняються від реквізитів протоколу?

3. Сформулюйте поняття ораторської (риторичної) компетенції.

4. Перекладіть подані словосполучення та поставте їх у формі давального, орудного, знахідного, кличного відмінків. Усно поясніть правопис та особливості відмінювання прізвищ, імен, по батькові.

Хирург-диагност Борщевская Илона Сергеевна.

Археолог Могила Филипп Ласлович.

Власне прізвище, ім’я, по батькові.5. Запишіть слова відповідно до орфографічних норм, вставляючи замість крапок пропущені букви. Усно поясніть правопис.

Ін…єкц…я, н…юанс, кар…єр…ст, Корд…л…єри, мад…яр, ар…єргард, Н…юфаундленд, заозер…я, Уман…щина, мек…кий, туре…кий, чува…кий, че…кий, клятвен…ий, св…ящен…ий, св…ящен…ик, шален…ий, закон…ий, роз…броєн…я, д…сгармон…я, р…ф…рендум, пр…з…нтац…я, інт…л…гент, абон…м…нт.6. Запишіть числівники словами. Розкрийте дужки й поставте іменники у відповідному відмінку. Усно обґрунтуйте зв’язок числівників з іменниками.

63 (практикант) 211 (місце) 932 (мільйон) 70,94 (міліграм), 999 (абітурієнт), 652 (громадянин).Провідміняйте за відмінками словосполучення:

7620 контактів, 56,002 кілограмів платини.7. Запишіть слова у формі родового відмінка однини. Усно поясніть їх правопис.

Нагрів, виливок, радій, критерій, ефект, авторитет, аванс, синонім, кворум, метод.8. Запишіть складні слова-терміни за правилами орфографії. Усно поясніть правопис.

Авто/заміна, ампер/секунда, багато/різцевий, вапнисто/глинистий, високо/оборотний, газо/непроникність, кислото/тривкий, чотири/валкова, електро/магнітні, контур/контакт.9. Перекладіть українською мовою наведені конструкції. Усно поясніть вживання прийменників.

По заказу, следовать по маршруту, в соответствии, ни под каким видом, по последним сведениям, во многом не согласны, прийти по делу, по небрежности, в виде остатка, с сохранением должности, без остатка, в доказательство.10. Перекладіть українською мовою фаховий текст з російської мови (250 слів), складіть словник фахової термінології. Кожен термін охарактеризуйте за схемою: дефініція, ступінь спеціалізації (загальногалузевий, міжгалузевий, вузькоспеціальний), походження (власний, запозичений), спосіб творення (для українських термінів).
Варіант № 8

1. Дайте визначення терміна, назвіть його ознаки. Термінологія як система.

2. Назвіть реквізити трудової угоди. Чим реквізити трудової угоди відрізняються від реквізитів резюме?

3. Охарактеризуйте статус української мови в сучасній Україні. Якими документами він засвідчується?

4. Перекладіть подані словосполучення та поставте їх у формі давального, орудного, знахідного, кличного відмінків. Усно поясніть правопис та особливості відмінювання прізвищ, імен, по батькові.

Эколог Водопьянова Ольга Олеговна.

Сталевар Трублаевич Зиновий Иннокентиевич.

Власне прізвище, ім’я, по батькові.5. Запишіть слова відповідно до орфографічних норм, вставляючи замість крапок пропущені букви. Усно поясніть правопис.

Прип…ят…с…кий, перевір…те, Сибір…, лейпци……кий, остро……кий, реформіс…кий, наймен…шен…кий, згуртован…іс…ть, стат…ей, козач…ина, Поволж…я, міськ…ом, сімдесятиріч…я, ім…ігрант, бос…, марк…т…нг, д…лер, Т…бет, ауд…тор…я, д…плом, ст…пенд…я, д…рект…ва, ауд…т, інвест…ц…ї.6. Запишіть числівники словами. Розкрийте дужки й поставте іменники у відповідному відмінку. Усно обґрунтуйте зв’язок числівників з іменниками.

732 (учень), 42 (цех), 1907 (сторінка), 2/3 (двір), 90,765 (міліграм), 5432 (сторінка).Провідміняйте за відмінками словосполучення:

5512 контакти, 631,78 карата.7. Запишіть слова у формі родового відмінка однини. Усно поясніть їх правопис.

Глушник, радон, стиск, виливок, ливарник, винахід, випробувач, землекористування, виріб, вимір.8. Запишіть складні слова-терміни за правилами орфографії. Усно поясніть правопис.

Вантажо/потік, коксо/збагачення, крипо/стійкість, електро/метрична, легко/плавкість, сорока/п’яти/шаровий, стрічко/прокатний, листо/вигинальний, магніто/рушійний, мас/детектор.9. Перекладіть українською мовою наведені конструкції. Усно поясніть вживання прийменників.

По заключению соглашения, вступать в переговоры, по закону, иметь в виду, принять во внимание, в настоящий момент, прийти на прием, быть в нерешительности, брать на себя ответственность, оставлять без рассмотрения.10. Перекладіть українською мовою фаховий текст з російської мови (250 слів), складіть словник фахової термінології. Кожен термін охарактеризуйте за схемою: дефініція, ступінь спеціалізації (загальногалузевий, міжгалузевий, вузькоспеціальний), походження (власний, запозичений), спосіб творення (для українських термінів).
Варіант № 9

1. Дайте визначення професійної мовнокомунікативної компетенції.

2. Назвіть реквізити рапорту. Чим реквізити рапорту відрізняються від реквізитів листа?

3. Охарактеризуйте становлення і розвиток наукового стилю української мови.

4. Перекладіть подані словосполучення та поставте їх у формі давального, орудного, знахідного, кличного відмінків. Усно поясніть правопис та особливості відмінювання прізвищ, імен, по батькові.

Доменщик Новиченко Илья Казимирович.

Госпожа Королёва Марина Карловна.

Власне прізвище, ім’я, по батькові.5. Запишіть слова відповідно до орфографічних норм, вставляючи замість крапок пропущені букви. Усно поясніть правопис.

Субс…д…я, пред…явити, вузлов…язальний, зобов…язання, лейпци……кий, остро……кий, реформіс…кий, наймен…шен…кий, німан…с…кий, шовініс…кий, товари…кий, шаблон…чик, воєн…ий, без…бройний, згуртован…іс…ть, стат…ей, Поволж…я, пер…пет…ї, пр…в…лей, пр…ор…тет, рат…ф…кац…я, фальс…ф…кац…я, тар…ф, д…сгармон…я.6. Запишіть числівники словами. Розкрийте дужки й поставте іменники у відповідному відмінку. Усно обґрунтуйте зв’язок числівників з іменниками.

202 (завод); 124 (львів’янин); 6205 (особа); 665,75 (грам); 8765 (звіт), 73 (акт).

Провідміняйте за відмінками словосполучення:

9812 контракти, 601,07 карата.7. Запишіть слова у формі родового відмінка однини. Усно поясніть їх правопис.

Дивіденд, диспут, діелектрик, бор, вантаж, згин, випар, баланс, внесок, користувач.8. Запишіть складні слова-терміни за правилами орфографії. Усно поясніть правопис.

Кріо/каталізатор, магніто/метр, макро/темплет, масло/фільтр, мікро/шпаринність, міксер/ливник, мета/ванадійовий, модуляційно/статичний, сірчано/кремнійово/кислий, насос/елеватор.

9. Перекладіть українською мовою наведені конструкції. Усно поясніть вживання прийменників.

В доказательство, вступать в должность, отослать по адресу, очутиться в таком положении, несмотря на противоречия, к настоящему моменту, за август включительно, брать во внимание, отказ в просьбе.10. Перекладіть українською мовою фаховий текст з російської мови (250 слів), складіть словник фахової термінології. Кожен термін охарактеризуйте за схемою: дефініція, ступінь спеціалізації (загальногалузевий, міжгалузевий, вузькоспеціальний), походження (власний, запозичений), спосіб творення (для українських термінів).
Варіант № 10

1. Охарактеризуйте місце української термінології в професійному спілкуванні.

2. Назвіть реквізити трудового договору. Чим реквізити трудового договору відрізняються від реквізитів службової записки?

3. Дайте визначення «Мозкового штурму» як евристичної форми, що активізує креативний потенціал співрозмовників під час колективного обговорення проблеми.

4. Перекладіть подані словосполучення та поставте їх у формі давального, орудного, знахідного, кличного відмінків. Усно поясніть правопис та особливості відмінювання прізвищ, імен, по батькові.

Секретарь Прошка Ирина Сергеевна.

Дизайнер Ручка Игорь Максимович.

Власне прізвище, ім’я, по батькові.5. Запишіть слова відповідно до орфографічних норм, вставляючи замість крапок пропущені букви. Усно поясніть правопис.

Прип…ять, кур…йозний, торф…янистий, достопам…ятний, кон…юнктура, п…єдестал, удмур…кий, пари…кий, запорі…кий, таджи…кий, клятвен…ий, св…ящен…ик, шален…ий, закон…ий, роз…броєн…я, очищен…ий, роздоріж…я, пр…ор…тет, рат…ф…кац…я, тар…ф, д…сгармон…я, р…ф…рендум, пр…з…нтац…я, інт…л…гент.6. Запишіть числівники словами. Розкрийте дужки й поставте іменники у відповідному відмінку. Усно обґрунтуйте зв’язок числівників з іменниками.

102 (острів), 33 (планер), 119 (замовлення), 5/10 (кілометр), 8585 (аркуш), 76220 (атом).Провідміняйте за відмінками словосполучення:

6532 слухачі, 552,9 ара.7. Запишіть слова у формі родового відмінка однини. Усно поясніть їх правопис.

Кодекс, емігрант, вексель, аквізитор, дебітор, агент, стронцій, розтяг, брифінг, бартер.

8. Запишіть складні слова-терміни за правилами орфографії. Усно поясніть правопис.

Гео/динаміка, недогрів/недопал, ніхром/нитка, низько/молекулярний, номо/грама, нутро/мір, обтиск/затиск, одно/валентний, окалино/відламувач, окис/індекс.9. Перекладіть українською мовою наведені конструкції. Усно поясніть вживання прийменників.

Вносить вопрос на рассмотрение, на украинском языке, принять к сведению, принять активное участие, получить по счету, по данным наблюдения, по ходу дела, изъять из обращения, отказаться от своих слов, по адресу.10. Перекладіть українською мовою фаховий текст з російської мови (250 слів), складіть словник фахової термінології. Кожен термін охарактеризуйте за схемою: дефініція, ступінь спеціалізації (загальногалузевий, міжгалузевий, вузькоспеціальний), походження (власний, запозичений), спосіб творення (для українських термінів).
Варіант № 11

1. Назвіть основні принципи анотування та реферування наукових текстів.

2. Назвіть реквізити пояснювальної записки. Чим реквізити пояснювальної записки відрізняються від реквізитів протоколу?

3. Охарактеризуйте сьогочасну українську ситуацію в галузі термінологічного нормування та проблеми сучасного термінознавства.

4. Перекладіть подані словосполучення та поставте їх у формі давального, орудного, знахідного, кличного відмінків. Усно поясніть правопис та особливості відмінювання прізвищ, імен, по батькові.

Журналист Григорьев Евгений Мстиславович.

Министр юстиции Тихоня Нинель Вячеславовна.

Власне прізвище, ім’я, по батькові.5. Запишіть слова відповідно до орфографічних норм, вставляючи замість крапок пропущені букви. Усно поясніть правопис.

Мад…яр, ар…єргард, Н…юфаундленд, Черка…ина, Туреч…ина, п…ят…сот, вол…кий, ніц…кий, узбе…кий, гринві…кий, мек…кий, чува…кий, св…ящен…ий, закон…ий, роз…броєн…я, очищен…ий, роздоріж…я, міц…ю, ауд…т, б…бл…ограф…я, інвест…ц…ї, інд…ферентн…сть, легіт…мац…я, л…з…нг.6. Запишіть числівники словами. Розкрийте дужки й поставте іменники у відповідному відмінку. Усно обґрунтуйте зв’язок числівників з іменниками.

83 (ливарник); 602 (сектор); 1100 (раз); 9,140 (міліграм), 2221 (гектар), 889 (звіт).Провідміняйте за відмінками словосполучення:

653 конспекти, 89,5 відсотка.7. Запишіть слова у формі родового відмінка однини. Усно поясніть їх правопис.

Кворум, агент, дебітор, гонорар, кобальт, завідувач, консул, магістр, вексель, імпортер.8. Запишіть складні слова-терміни за правилами орфографії. Усно поясніть правопис.

Газо/генератор, дробо/струминна, кіловат/година, пакетир/прес, паро/подібний, петле/утворення, пластинчасто/пружний, площинно/плитковий, пневмо/динаміка, щільно/густинний.9. Перекладіть українською мовою наведені конструкції. Усно поясніть вживання прийменників.

По возможности, вступать в силу, выйти из отдела, исходить из предло-жений, академический отпуск по болезни, в порядке нагрузки, во многих случаях, при благоприятных обстоятельствах, в отмену приказа, прийти по делу.10. Перекладіть українською мовою фаховий текст з російської мови (250 слів), складіть словник фахової термінології. Кожен термін охарактеризуйте за схемою: дефініція, ступінь спеціалізації (загальногалузевий, міжгалузевий, вузькоспеціальний), походження (власний, запозичений), спосіб творення (для українських термінів).
Варіант № 12

1. Охарактеризуйте довідково-інформаційні документи.

2. Назвіть реквізити доповідної записки. Чим реквізити доповідної записки відрізняються від реквізитів резюме?

3. Назвіть основні правила бібліографічного опису, оформлювання покликань.

4. Перекладіть подані словосполучення та поставте їх у формі давального, орудного, знахідного, кличного відмінків. Усно поясніть правопис та особливості відмінювання прізвищ, імен, по батькові.

Юрист Жаганка Нонна Олефировна.

Нотариус Хрущин Павел Михайлович.

Власне прізвище, ім’я, по батькові.5. Запишіть слова відповідно до орфографічних норм, вставляючи замість крапок пропущені букви. Усно поясніть правопис.

Н…юфаундленд, Туреч…ина, секретар…, зупин…ці, прип…ят…с…кий, гамбур…кий, ніц…кий, ладо…кий, узбе…кий, мек…кий, че…кий, якіст…ю, воєн…ий, без…бройний, стат…ей, Поволж…я, міськ…ом, марк…т…нг, д…лер, д…плом, ст…пенд…я, д…рект…ва, ауд…т, інвест…ц…ї.6. Запишіть числівники словами. Розкрийте дужки й поставте іменники у відповідному відмінку. Усно обґрунтуйте зв’язок числівників з іменниками.

27 (університет); 102 (школа); 1583 (замовлення); 375,001 (центнер), 664 (акт), 85 (співбесіда)Провідміняйте за відмінками словосполучення:

343 учні, 72,9 відсотки.7. Запишіть слова у формі родового відмінка однини. Усно поясніть їх правопис.

Власник, брокер, відбиток, зсув, аквізитор, долар, європій, приймальник, депозит, давач.8. Запишіть складні слова-терміни за правилами орфографії. Усно поясніть правопис.

Ванадієво/плутонієвий, блок/пласт, дотично/кругова, магніто/стрикційний, металургійно/промислова, обліково/фінансовий, поверхнево/перетинний, прес/форма, прибутково/збутковий, роликово/ковтальний.9. Перекладіть українською мовою наведені конструкції. Усно поясніть вживання прийменників.

По собственному желанию, на должном уровне, по моим расчетам, из уважения к вам, послать по почте, под надзором, исходя из вышеуказанного, в силу сложившихся обстоятельств, в процентном соотношении, по заказу.10. Перекладіть українською мовою фаховий текст з російської мови (250 слів), складіть словник фахової термінології. Кожен термін охарактеризуйте за схемою: дефініція, ступінь спеціалізації (загальногалузевий, міжгалузевий, вузькоспеціальний), походження (власний, запозичений), спосіб творення (для українських термінів).
Варіант № 13

1. Охарактеризуйте реферат як жанр академічного письма. Назвіть складові реферату.

2. Назвіть реквізити резюме. Чим реквізити резюме відрізняються від реквізитів автобіографії?

3. Охарактеризуйте основні правила етикету телефонної розмови.

4. Перекладіть подані словосполучення та поставте їх у формі давального, орудного, знахідного, кличного відмінків. Усно поясніть правопис та особливості відмінювання прізвищ, імен, по батькові.

Дилер Миронова Маргарита Валериевна.

Шахтер Державин Роберт Ростиславович.

Власне прізвище, ім’я, по батькові.5. Запишіть слова відповідно до орфографічних норм, вставляючи замість крапок пропущені букви. Усно поясніть правопис.

Перемир…я, транс…європейс…кий, дит…ясла, львів…янин, миш…як, міл…ярд, суб…єкт, лейпци……кий, реформіс…кий, шліссел…бур…кий, шаблон…чик, клятвен…ий, св…ящен…ий, закон…ий, роз…броєн…я, очищен…ий, роздоріж…я, марк…т…нг, д…лер, Т…бет, ауд…тор…я, д…плом, б…бл…ограф…я, інд…ферентн…сть.6. Запишіть числівники словами. Розкрийте дужки й поставте іменники у відповідному відмінку. Усно обґрунтуйте зв’язок числівників з іменниками.

144 (співробітник); 303 (підрозділ); 7487 (громадянин); 90,843 (кіловат), 888 (сторінка), 99 (коло).Провідміняйте за відмінками словосполучення:

76431 нейтрони, 978,11 фунта.7. Запишіть слова у формі родового відмінка однини. Усно поясніть їх правопис.

Кворум, сульфур, дебітор, зсув, аквізитор, долар, вектор, газ, гектар, ексикатор.8. Запишіть складні слова-терміни за правилами орфографії. Усно поясніть правопис.

Вакуум/шлюз, газо/генератор, гальвано/техніка, двохсот/п’ятдесяти/річчя, затвор/затягувач, золо/змивник, інженер/механік, магніто/рушійний, повітро/розподіл, радіо/випромінювання.9. Перекладіть українською мовою наведені конструкції. Усно поясніть вживання прийменників.

В течение дня, обратиться по адресу, записать на английском языке, иметь в виду, передать по факсу, по мере надобности, мы пришли к выводу, по непредвиденным обстоятельствам, находиться в, по собственному желанию.10. Перекладіть українською мовою фаховий текст з російської мови (250 слів), складіть словник фахової термінології. Кожен термін охарактеризуйте за схемою: дефініція, ступінь спеціалізації (загальногалузевий, міжгалузевий, вузькоспеціальний), походження (власний, запозичений), спосіб творення (для українських термінів).
Варіант № 14

1. Дайте визначення й назвіть основні засади наукового етикету.

2. Назвіть реквізити трудової угоди. Чим реквізити трудової угоди відрізняються від реквізитів пояснювальної записки?

3. Охарактеризуйте нараду як форму колективного обговорення.

4. Перекладіть подані словосполучення та поставте їх у формі давального, орудного, знахідного, кличного відмінків. Усно поясніть правопис та особливості відмінювання прізвищ, імен, по батькові.

Дирижер Матвеев Серафим Савелиевич.

Прокатчица Кажневская Яна Симоновна.

Власне прізвище, ім’я, по батькові.5. Запишіть слова відповідно до орфографічних норм, вставляючи замість крапок пропущені букви. Усно поясніть правопис.

Субс…д…я, пред…явити, вузлов…язальний, кур…йозний, кон…юнктура, п…єдестал, гамбур…кий, узбе…кий, гринві…кий, мек…кий, туре…кий, че…кий, страйк…ом, напружен…ий, перетворен…ий, легіт…мац…я, л…з…нг, конт…нгент, пар…тет, опоз…ц…я, пер…фер…я, пр…в…лей, пр…ор…тет, рат…ф…кац…я.6. Запишіть числівники словами. Розкрийте дужки й поставте іменники у відповідному відмінку. Усно обґрунтуйте зв’язок числівників з іменниками.

23 (інструктор); 25 (особа); 126,907 (тонна); 1,4 (тисяча), 876 (частка).Провідміняйте за відмінками словосполучення:

7652 мікрони, 999,5 грама.7. Запишіть слова у формі родового відмінка однини. Усно поясніть їх правопис.

Компроміс, обіг, комерсант, аргон, опонент, радіослухач, імпортер, зиск, виборець, осмій.8. Запишіть складні слова-терміни за правилами орфографії. Усно поясніть правопис.

Вантаж/потік, виставка/продаж, водо/стійкість, газо/провід, гідро/підсилювач, двадцяти/восьми/профільний, динамічно/відновлювальний, ролико/подібний, радієво/іридієвий, флюсуюче/легуючий.9. Перекладіть українською мовою наведені конструкції. Усно поясніть вживання прийменників.

В действительности, отпуск по болезни, за отчетный период, контрольная по информатике, по мере продвижения, по надобности, иметь в виду, по окончании срока, за отсутствием доказательств, из-за денег.10. Перекладіть українською мовою фаховий текст з російської мови (250 слів), складіть словник фахової термінології. Кожен термін охарактеризуйте за схемою: дефініція, ступінь спеціалізації (загальногалузевий, міжгалузевий, вузькоспеціальний), походження (власний, запозичений), спосіб творення (для українських термінів).
Каталог: file
file -> Інформація для вступників 2015 року до аспірантури Інституту соціології Національної Академії наук України
file -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
file -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
file -> Про вступний іспит та реферат при вступі до аспірантури Інституту соціології нан україни
file -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
file -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
file -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка