Методичні вказівки та нормативні положення правил безпеки під час занять з фізичного виховання й спортуСторінка1/4
Дата конвертації23.12.2016
Розмір0.6 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВАМЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА НОРМАТИВНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ЗАНЯТЬ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ Й СПОРТУ

(Для науково-педагогічних працівників Академії, викладачів технікумів і ліцею, викладачів-тренерів, посадових осіб спортивних споруд, аспірантів та студентів усіх спеціальностей)

Харків - ХНАМГ - 2004
Методичні вказівки та нормативні положення правил безпеки під час занять з фізичного виховання й спорту (Для науково-педагогічних працівників Академії, викладачів технікумів і ліцею, викладачів-тренерів, посадових осіб спортивних споруд, аспірантів і студентів усіх спеціальностей). Укл. В.Клочко, Д. Безкоровайний, І. Звягінцева. - Харків: ХНАМГ, 2004. - 52 с.
Укладачі: доц., канд. техн. наук В. Клочко,

ст. викл. Д. Безкоровайний,

викл. І. Звягінцева
Рецензент: проф., канд. техн. наук Б. М. Коржик

Рекомендовано кафедрою фізичного виховання й спорту, протокол № 7 від 17 січня 2004 р.
Зміст


Стор.

Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів………………………………………………………………………..

4


Передмова………………………………………………………………

5

Вступ…………………………………………………………………….

7

1. Нормативні положення законодавчих актів України………..……

8

2. Нормативні положення правил безпеки під час здійснення навчально-тренувального процесу і проведення спортивних змагань..

12


2.1. Галузь застосування…………………………………………….

12

2.2. Загальні положення……………………………………………..

12

2.3. Вимоги правил безпеки до місць здійснення навчально-тренувального процесу і проведення спортивних змагань. Вимоги до спортивних споруд, спортивних залів……………………………..

14


2.4. Вимоги до відкритих спортивних майданчиків………………..

19

2.5. Вимоги до спортивного інвентарю і обладнання………………

21

3. Вимоги безпеки під час проведення занять з фізичної культури й спорту……………………………………………………………………

23


3.1. Вимоги безпеки під час проведення занять з циклічних видів спорту……………………………………………………………………

23


3.1.1. Вимоги безпеки під час проведення занять з легкої атлетики, кросової підготовки………………………………………………...

23


3.1.2. Вимоги безпеки під час проведення занять з лижної підготовки й ковзанярського спорту………………………………………..

24


3.1.3. Вимоги безпеки під час проведення занять з плавання……...

25

3.2. Вимоги безпеки під час проведення занять з спортивних ігор (футбол, волейбол, баскетбол, гандбол)………………………………

27


3.3. Вимоги безпеки під час проведення занять з художньої та спортивної гімнастики, аеробіки……………………………………..

29


4. Відповідальність, обов'язки та права посадових осіб під час здійснення навчально-тренувального процесу і проведення спортивних змагань…………………………………………………………………..

30


5. Події і причини травм, нещасних випадків та ушкоджень……….

31

5.1. Класифікація видів подій і причин, що призводять до травм, нещасних випадків та ушкоджень…………………………………….

32


5.2. Причини травм, нещасних випадків та ушкоджень……………

35

Перелік посилань……………………………………………………….

39

Додаток. Правила проведення туристських походів, експедицій та екскурсій з учнівською і студентською молоддю України……….

40Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів

ВНЗ - вищий навчальний заклад

КФВйС - кафедра фізичного виховання й спорту

ФВйС - фізичне виховання й спорт

БЖ - безпека життєдіяльності

ДНАОП - державний нормативний акт про охорону праці

НАОП - нормативний акт про охорону праці

ГОСТ - міждержавний стандарт системи стандартів про

охорону праці

ДСТУ - державний стандарт України з питань безпеки праці

ДСанПіН - державні санітарні правила й норми

НПП - науково-педагогічні працівники (викладачі ВНЗ ІІІ - ІУ

рівня акредитації)

Передмова
Одним із перших в незалежній Україні був прийнятий Закон "Про охорону праці". Він створив необхідну правову базу в організації роботи і контролю за станом охорони праці в усіх галузях народного господарства, в тому числі з фізичної культури, фізичного виховання та спорту.

На цей час в Україні діє більше 1660 нормативно - правових, інструктивних документів загальнодержавного й галузевого значення про охорону праці. Станом на 1 січня 2003 року вони систематизовані в Державному реєстрі міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці (Реєстр ДНАОП) в напрямках: ДНАОП - державні нормативні акти, НАОП - нормативні акти, ГОСТ - міждержавні стандарти системи стандартів про охорону праці, ДСТУ - державні стандарти України з питань безпеки праці, ДСанПіН - державні санітарні правила й норми та ін. [1]. Державні міжгалузеві й галузеві нормативні акти про охорону праці - це правила, стандарти, норми, положення, інструкції та інші документи, яким надано чинності правових норм, обов’язкових до виконання.

У зв’язку з прийняттям Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві й професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності", Кабінет Міністрів України постановою від 21 серпня 2001 р. за № 1094 затвердив "Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві" (далі - Положення). У Положенні систематизовано перелік обставин, за яких настає страховий випадок державного соціального страхування громадян від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, наведено класифікатор причин нещасного випадку й види подій, що призвели до нещасного випадку [2,3].

Для забезпечення виконання рішень Міносвіти України від 95.06.28, протокол № 7/6 - 3 "Про стан та перспективи розвитку фізичної культури й

спорту у вищих навчальних закладах України", від 98.02.25, протокол № 2/9 - 19 "Про координацію роботи з фізичного виховання й спорту в навчально-виховних закладах галузі Міносвіти України", Цільової комплексної програми "Фізичне виховання - здоров’я нації", затвердженої Указом Президента України від 98.09.01, № 963/98, для оновлення змісту, форм, методичних та нормативно - правових документів з фізичного виховання вийшов наказ Міністра МОНУ від 03.11.14, № 757 "Про затвердження навчальних програм з фізичного виховання для ВНЗ України І - ІІ, ІІІ - ІУ рівнів акредитації". У п. 6.4 наказу затверджено обов’язкове виконання санітарно-гігієнічних норм і вимог техніки безпеки, вказані наповнюваності навчальних та фізкультурно-оздоровчих груп в кількості 10 - 15 осіб, а в навчальній програмі в розділі 4 "Забезпечення процесу фізичного виховання" виділено п. 4.6 "Забезпечення безпеки фізичного виховання" [4, 5]. Виникла нагальна необхідність забезпечити виконання оновлених законодавчих, нормативно-правових й інструктивних документів у практичній діяльності Академії [1 – 5]. У цих методичних вказівках наведені витяги, відповідні коментарі й роз’яснення, які знайдуть практичне використання у навчанні студентів Академії, діяльності науково-педагогічних працівників (НПП), тренерів-викладачів КФВйС, профспілкових та інших працівників, робота яких пов'язана з виконанням вимог Законів України "Про охорону праці", "Про освіту", "Про пожежну безпеку" та інших питань з безпеки життєдіяльності та правил безпеки.

Вступ
Навчання у вищому навчальному закладі є найскладнішою формою розумової діяльності студента. Воно характеризується великим обсягом інтелектуальної роботи, 9-10-годинним щоденним навантаженням, необхідністю постійного виконання плану організації режиму робочого дня, тижня і необхідністю перспективного річного та п’ятирічного планування життя. Це призводить до стрімкого зростання впливу на студента психоемоційних, фізіологічних і техногенних факторів зовнішнього середовища, в тому числі середовища Академії. У зв’язку з цим студентству необхідна обґрунтована рекреація (відновлення, активний відпочинок). Головна направляюча складова рекреації надається студентству керівництвом Академії у вигляді вивчення гуманітарних дисциплін "Фізичне виховання" і "Фізична культура та психофізичний тренінг". При вивченні цих дисциплін студенти 4 години на тиждень виконують рухові активні вправи у вигляді практичних занять з фізичного виховання й спорту (ФВйС) [5]. Протягом всього терміну навчання проводиться постійний контроль рівня психофізіологічного стану студентів НПП медичними працівниками кафедри фізичного виховання й спорту (КФВйС) Академії та регіонального медичного об’єднання 20-ї обласної студентської лікарні.

Інтереси суспільства вимагають від майбутнього фахівця високого рівня особистої фізичної культури, вміння регулювати рівень своєї професійної працездатності, зміцнювати біологічний потенціал своєї життєдіяльності. Усі ці функції особистості фізична культура реалізує через систему дисциплін "Фізичне виховання" і "Фізична культура та психофізичний тренінг", їх теоретичне, методичне й практичне впровадження. Незважаючи на те, що адміністрація Академії, КФВйС постійно поліпшують матеріально-технічну базу, умови занять ФВйС, якість спортивного інвентарю, травматизм при заняттях фізичними вправами й спортом в Академії ще продовжує мати місце. Ушкодження організму, викликане різким чи раптовим впливом на нього умов середовища, що змінилися, називається травмою. Якщо травма отримана в умовах виробництва чи занять, то ця подія називається нещасним випадком. Автори плекають надію, що ці методичні вказівки нададуть реальну допомогу в підготовці й вивченні дисциплін "Фізичне виховання" і "Фізична культура та психофізичний тренінг", дозволять попередити можливі ушкодження й травми при активних заняттях фізкультурною та спортивною діяльністю в Академії.1. Нормативні положення законодавчих актів України
Законодавчі акти України визначають головні положення щодо реалізації конституційного права громадян на охорону їх життя й здоров’я у процесі трудової діяльності й навчання, встановлюють єдиний порядок організації законодавства в Україні. Наводимо головні з них.

Конституція України (витяг):

Стаття 43. "Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці…".

Стаття 50. "Кожен має право на безпечне життя й здоров’я, довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди".

Закон України "Про освіту" (витяг):

Стаття 26. Забезпечення безпеки і нешкідливих умов навчання, праці та виховання.

"Забезпечення безпеки і нешкідливих умов навчання, праці та виховання у закладах освіти покладається на їх власника або уповноважений ним орган, керівника закладу освіти."

Кодекс законів про працю України. Із змінами й доповненнями за станом на 1 листопада 1997 р. (витяг):

Стаття 2. Основні трудові права працівників. "…Працівники мають право на відпочинок…, право на здорові і безпечні умови праці, …".

Стаття 13. Зміст колективного договору. "…У колективному договорі встановлюються взаємні зобов’язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин, зокрема:

- режиму роботи, тривалості робочого часу та відпочинку;  • умов і охорони праці;

  • забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, організації оздоровлення та відпочинку працівників…".

Стаття 153. Створення безпечних і нешкідливих умов праці.

"…Забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці покладається на власника або уповноважений ним орган.

Умови праці на робочому місці, стан та безпека технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, колективного та індивідуального захисту, що використовується працівником, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативних актів про охорону праці.

…Працівник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася ситуація, небезпечна для його життя чи здоров’я або людей, які його оточують, і навколишнього середовища.

…На власника або уповноважений ним орган покладається систематичне проведення інструктажу (навчання) працівників з питань охорони праці, протипожежної охорони.

Трудові колективи обговорюють і схвалюють комплексні плани поліпшення умов, охорони праці та санітарно-оздоровчих заходів і контролюють виконання цих планів…".

Стаття 159. Обов’язок працівника виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці.

"…Працівник зобов’язаний:

- знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, вміти користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;

- додержуватися зобов’язань щодо охорони праці, передбачених колективним договором (угодою, трудовим договором) та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства, установи, організації;

- проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди;

- співробітничати з власником або уповноваженим ним органом у справі організації безпечних і нешкідливих умов праці, особисто вживати посильних заходів щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, яка створює загрозу його життю чи здоров’ю або людей, які його оточують, і навколишньому природному середовищу, повідомляти про небезпеку свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу…".

Стаття 248. Повноваження профспілкових органів при здійсненні ними контролю за додержанням законодавства про працю та за житлово-побутовим обслуговуванням працівників.

"…Для здійснення контролю за додержанням законодавства про працю, правил по охороні праці, за виконанням колективних договорів і за житлово-побутовим обслуговуванням працівників члени профспілкових комітетів підприємств, установ, організацій і вищестоящих профспілкових органів, а також інші повноважні представники цих органів мають право:

1) безборонно відвідувати й оглядати цехи, відділи, майстерні та інші місця роботи на підприємстві, в установі, організації;…".

Закон України "Про охорону праці".

Стаття 1. Поняття охорони праці.

"…Охорона праці - це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров’я і працездатності людини в процесі праці…".

Стаття 7. Права робітників на охорону праці під час роботи на підприємстві.

"…Працівник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася ситуація, небезпечна для його життя чи здоров’я або людей, які його оточують, й навколишнього середовища. Факт наявності такої ситуації підтверджується спеціалістами з охорони праці підприємства із участю представника профспілки й уповноваженого трудового колективу, а в разі виникнення конфлікту - відповідним органом державного нагляду за охороною праці з участю представника профспілки.

За період простою з цих причин не з вини працівника за ним зберігається середній заробіток…".

Стаття 8. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань.

"…Усі працівники підлягають обов’язковому соціальному страхуванню власником від нещасних випадків і професійних захворювань…" .МОНУ. Базова навчальна програма "Фізичне виховання".

п. 4.6 Забезпечення безпеки фізичного виховання.

"…Безпека занять ФВйС забезпечується:


  • своєчасним медичним оглядом студентів;

  • ознайомленням їх з правилами профілактики порушень здоров’я у процесі фізичного тренування;

  • дотримання правил організації занять фізичними вправами з використанням різноманітних технічних засобів;

  • оволодінням студентами навичками страховки і самостраховки;

  • своєчасною перевіркою устаткування, інвентаря й техніки, що

використовується, дотриманням санітарно-гігієнічних умов;

та протипожежної безпеки…" [5].

Окрім наведених у переліку посилань нормативних документів, автори розглядають і методично рекомендують ще десь 50 нормативних актів та інструкцій.2. Нормативні положення правил безпеки під час

здійснення навчально-тренувального процесу

і проведення спортивних змагань
2.1. Галузь застосування

Правила безпеки під час здійснення навчально-тренувального процесу і проведення спортивних змагань в загальноосвітніх навчальних закладах (далі - Правила) поширюються на всіх учасників навчально-виховного процесу під час організації та проведення занять із ФВйС (на навчальних заняттях груп загальної фізичної підготовки, спортивного удосконалення, у гуртках оздоровчої фізичної культури, спортивних секціях), спортивних змагань у загальноосвітніх навчальних закладах системи освіти й науки України (далі - навчальних закладах) незалежно від форм власності [2].

Нормативні положення встановлюють вимоги безпеки, що є обов'язковими для виконання керівними, медичними працівниками, НПП КФВйС та особами, які проводять навчальну, фізкультурно-масову, спортивну (тренування та змагання), оздоровчу роботу під час навчання й відпочинку у навчальних та позанавчальних закладах, установах освіти, в оздоровчих таборах тощо [6,7,8].
2.2. Загальні положення

2.2.1. Заняття з ФВйС у навчальних закладах проводяться відповідно до базової програми з фізичної культури, затвердженої Міністерством освіти і науки України [5]. Уроки, заняття в гуртках, секціях повинні проводитися тільки НПП, вчителем-тренером фізичної культури або особами, які мають належну освіту та кваліфікацію.

2.2.2. Дозвіл на введення в експлуатацію спортивних споруд і проведення занять з ФВйС дає комісія, створена у складі представників: адміністративно-господарської частини, навчальної частини, служби нагляду за охороною праці, пожежного нагляду Академії, санітарної й медичної служби КФВйС і представника профспілки.

2.2.3. Переобладнання спортивних споруд та установка додаткового обладнання дозволяються тільки за погодженням з представниками організацій, зазначених у п. 2.2.2 [2,7,8].

2.2.4. Відповідно до Положення про організацію охорони праці й порядок розслідування нещасних випадків у навчально-виховних закладах до занять з ФВйС допускаються студенти, які пройшли медичний огляд і не мають протипоказань щодо стану здоров'я. Керівництво організацією лікарського контролю за станом здоров'я студентів, які займаються ФВйС у навчальних закладах, здійснюють органи охорони здоров'я відповідно до нормативних документів та інструкції про роботу медичного персоналу загальноосвітніх шкіл, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я СРСР і Міністерства освіти СРСР від 14.09.76 №885/143, які діють і по цей час. Медичне обслуговування студентів виконують закріплені за навчальним закладом лікарі, медичний персонал поліклініки Академії та 20-ї обласної студентської лікарні.

Висновок про стан здоров'я та всі лікарські вказівки щодо допустимого навантаження для кожного студента, записані в лікарській контрольній карті, медперсонал доводить до відома: медсестри і лікаря КФВйС, заступників деканів факультетів із спортивно-масової роботи та НПП, які проводять заняття з ФВйС. На підставі даних про стан здоров'я й фізичного розвитку студентів розподіляють для занять фізичними вправами на основну, підготовчу і спеціальну медичну групи.

2.2.5. Під час проведення занять з ФВйС як на заняттях, так і в поза-навчальний час студенти користуються спеціальним спортивним одягом (спортивний костюм) та спортивним взуттям, що визначаються правилами проведення змагань з окремих видів спорту. Проводити заняття без спортивного одягу і спортивного взуття не дозволяється.

2.2.6. У спортивних спорудах повинна бути аптечка (на відкритих спортивних майданчиках - переносна аптечка) з набором медикаментів, перев'язувальних засобів і приладів, та інструкція щодо надання першої долікарської допомоги в разі травм та пошкоджень.

2.2.7. Під час проведення спортивних змагань у навчальних закладах (місцевих, регіональних, республіканських) необхідно проводити заходи щодо забезпечення безпеки їх учасників відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.98, №2025 "Про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових культурно-видовищних заходів" і нормативних актів НАОП 9.1.70-4.01.83, "Положення про заходи щодо забезпечення порядку і безпеки, а також евакуації та оповіщення учасників і глядачів при проведенні масових спортивних заходів", НАОП 9.1.70-5.01.81, "Інструкції з техніки безпеки при експлуатації спортивних споруд" та ін. [6-8].
2.3. Вимоги правил безпеки до місць здійснення навчально-тренувального процесу й проведення спортивних змагань. Вимоги до спортивних споруд, спортивних залів

2.3.1. Приміщення спортивних залів, розміщення в них обладнання повинні задовольняти вимогам будівельних норм: ДБН В.2.2-3-97 «Будинки і споруди навчальних закладів», ДБН 360-92 «Містобудування, планування міських і сільських поселень», ВСН 46-86 «Спортивные и культурно-оздоровительные сооружения. Нормы проектирования», санітарних норм і правил: ДСанПіН 5.2.2.008-98 «Санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчально-виховних спортивних споруд та організації навчально-виховного процесу», СП 1567-76 «Санитарные правила устройства й содержания мест занятий по физической культуре и спорту», «Типовые правила зксплуатации спортивных залов при проведении учебно-тренировочньк занягий», а також ДНАОП 0.00-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», Правил влаштування електроустановок і НАПБ В.01.050-98/920 «Правила пожежної безпеки для закладів, установ та організацій системи освіти України».

2.3.2. Відповідно до ДСанПіН 5.5.2.008-98 «Санітарні правила і норми влаштовування, утримання загальноосвітніх навчально-виховних закладів та організації навчально-виховного процесу» кількість місць у спортивному залі під час проведення занять слід встановлювати з розрахунку 2,8 м2/студента. Заповнювати зал понад установлену норму не дозволяється.

При влаштуванні тільки одного фізкультурно-спортивного залу його розміри приймаються не менше як 24х12 м незалежно від кількості студентів.

2.3.3. Підлоги спортивних залів повинні бути пружними, без щілин і застругів, мати рівну, горизонтальну й неслизьку поверхню. Матеріали, що використовуються для обладнання й оздоблення спортивних залів, повинні відповідати вимогам чинних документів, узгоджених з Міністерством охорони здоров'я України.

Підлоги не повинні деформуватися від миття й до початку занять мають бути сухими й чистими.

2.3.4. Дозволяється у підлозі спортивного залу обладнувати місце приземлення після стрибків і зіскоків.

2.3.5. Стіни спортивних залів повинні бути рівними, гладенькими, пофарбованими в світлі тони на всю висоту панелей, що дає змогу легко виконувати вологе прибирання приміщення.

Пофарбування має бути стійким проти ударів м'яча, не обсипатися і не забруднюватися у разі доторкування до стін.

Стеля залу повинна мати пофарбування, що не обсипається, стійке проти ударів м'яча.

2.3.6. На вікнах спортивних залів і на світильниках слід установлювати захисну огорожу від ударів м'яча; вікна повинні мати фрамуги, які можна відчинити з підлоги.

2.3.7. Приміщення горища спортивного залу потрібно утримувати в чистоті й замикати на замок. Ключі від приміщень горища повинні зберігатися у певному місці, доступному для одержання їх у будь-який час доби. У приміщеннях горища не дозволяється влаштовувати склади спортивного інвентаря та навчального обладнання.

2.3.8. Освітленість спортивного залу має відповідати вимогам СНиП 11-4-79 «Естественное и искусственное освещение» і СП 1567-76 «Санитарные правила устройства и содержания мест занятий по физической культуре и спорту».

2.3.9. Коефіцієнт природної освітленості спортивних залів, який показує, у скільки разів освітленість у приміщенні менше освітленості ззовні будівлі, повинен бути не нижче 1,5%.

2.3.10. Штучне освітлення закритих спортивних споруд має відповідати

вимогам СНиП 11-4-79 «Естественное и искусственное освещение», що наведені у табл. 2.3.1.

2.3.11. Як джерело світла для залів треба використовувати люмінесцентні світильники типу стельових плафонів, що мають безшумні пускорегулювальні апарати, або світильники з лампами розжарювання повністю відбитого чи переважно відбитого світлорозподілу. Застосовувати світильники із захисними кутами менше як 30° не дозволяється.

2.3.12. Вентиляція спортивних споруд повинна здійснюватися природним наскрізним способом провітрювання залу через вікна й фрамуги, а також за допомогою спеціальних вентиляційних припливно-витяжних пристроїв.

2.3.13. Вентиляція та опалення повинні забезпечувати повітрообмін під час занять ФВйС до 80 м3/год. на одну людину, температуру повітря не нижчу за 15°С відповідно до ДСанПіН 5.5.2.008-98 «Державні санітарні правила і норми на створення, утримання температури в загальноосвітніх навчально-виховних закладах та організація навчально-виховного процесу».

2.3.14. Електрична мережа, що забезпечує спортивний зал електричною

енергією, повинна бути обладнана рубильниками або двополюсними вимикачами відповідно до ДНАОП 0.00-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів».

Рубильники повинні встановлюватися поза приміщенням - у коридорі, на сходовій площадці тощо.

На всіх штепсельних розетках мають бути встановлені запобіжні заглушки і зроблені написи про величину напруги.

2.3.15. Відповідно до ДСанПіН 5.5.2.008-98 «Державні санітарні норми і правила влаштування, утримання температури в загальноосвітніх навчально-виховних закладах та організації навчально-виховного процесу» температура в роздягальнях має бути не нижче 18 - 20°С, у душових приміщеннях - 25°С.

2.3.16. У приміщеннях основних спортивних споруд на видному місці повинен бути розміщений план евакуації студентів на випадок пожежі згідно із НАПБ В.01.050-98/920 «Правила пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України». План евакуації має передбачати безпечне виведення студентів з території спортивного комплексу та всіх допоміжних приміщень й місць проведення занять або змагань.

Таблиця 2.3.1 - Норми штучної освітленості в закритих спортивних спорудахНайменування виду спорту

Освітленість min, лк


Площа і зона, в яких нормується освітленість

Примітка

1

2

3

4

Баскетбол, волейбол, гандбол футбол:

а) люмінесцентні лампи

б) лампи розжарювання
Гімнастика спортивна і художня, боротьба, легка атлетика:

а) люмінесцентні лампи

б) лампи розжарювання
Навчальні заняття:

а) люмінесцентні лампи


б) лампи розжарювання

200
75


100
50

150
100

200
75
100-50

Горизонтальна на рівні підлоги

Вертикальна на висоті від підлоги до 2м

Горизонтальна на рівні підлоги

Вертикальна на висоті від підлоги до 2м

Горизонтальна на рівні підлоги, килима, помосту

Горизонтальна на поверхні підлоги
Вертикальна на висоті від підлоги до 2м

Горизонтальна на поверхні підлоги

Вертикальна на висоті від підлоги до 2м


Потрібно передбачити захист світильників від ударів м'яча

Вертикальна освітленість-на площині, що проходить через поздовжню вісь залу з обох його боків
2.3.17. Двері евакуаційних виходів у спортивних залах дозволяється замикати тільки зсередини за допомогою засувок, гачків або засувів, що легко відкриваються. Не дозволяється забивати наглухо або захаращувати двері запасних виходів із спортивного залу.

2.3.18. Відповідно до НАПБ В.01.050-98/920 «Правила пожежної безпеки для закладів, установ й організацій системи освіти України» спортивний зал у прилеглих до нього приміщеннях має бути обладнаний пінними або порошковими вогнегасниками в кількості не менше двох на приміщення.
2.4. Вимоги до відкритих спортивних майданчиків

2.4.1. Відкриті спортивні майданчики повинні бути розміщені в спортивній зоні на відстані не менше 25 м від навчальних та навчально-допоміжних приміщень і відповідати вимогам ВСН 46-86 «Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения. Нормы проектирования», СП 1567-76 «Санитарные правила устройства и содержания мест занятий по физической культуре и спорту» та ДБН В 2.2-3-97 «Будинки та споруди навчальних закладів».

2.4.2. Майданчики для рухливих ігор повинні бути встановлених розмірів, що визначаються правилами проведення змагань з різних видів спорту, затвердженими національними спортивними федераціями.

2.4.3. Відповідно до СП 1567-76 «Санитарные правила устройства и содержания мест занятий по физической культуре и спорту» відкриті майданчики повинні мати покриття з рівною й неслизькою поверхнею, яка не має механічних включень, що приводять до травмування.

2.4.4. Майданчики не можна огороджувати канавами, влаштовувати дерев'яні або цегляні бровки. Не менше ніж на 2 м від майданчика не повинно бути дерев, стовпів, парканів та інших предметів, що можуть спричинити травму.

2.4.5. Бігові доріжки повинні бути спеціально обладнані, не мати бугрів, ям, слизького ґрунту. Доріжка повинна продовжуватися не менше як на 15 м за фінішну позначку.

2.4.6. Ями для стрибків мають бути заповнені піском, розпушеним на глибину 20 - 40 см. Пісок повинен бути чистим, розрівняним. Перед кожним стрибком пісок слід розрихлити й вирівняти.

2.4.7. Метання спортивних приладів (спис, м'яч, граната, молот) має проводитися з дотриманням заходів безпеки, що унеможливлюють попадання спортивних приладів за межі майданчика. Довжина секторів для приземлення спортивних приладів повинна бути не менше 60 м.

2.4.8. Місце проведення занять з лижної підготовки - профіль схилів, рельєф місцевості, дистанцію та умови проведення треба вибирати відповідно до вікових особливостей й фізичної підготовленості студентів.

2.4.9. Навчальний майданчик для початкового навчання катання на лижах повинен бути захищений від вітру, мати ухил не більше 0,015.

Розмір майданчика вибирають з таким розрахунком, щоб постійна дистанція між лижниками була не менше 10 м.

2.4.10. Навчальні й тренувальні схили повинні мати ущільнений сніг без будь-яких схованих під ним каменів, пеньків, дерев, глибоких ям і вибоїн, що утворюють трампліни. Схил не повинен мати обледенінь та оголених ділянок землі.

2.4.11. Освітленість відкритих спортивних майданчиків згідно із СНиП 11-4-79 «Естественное и искусственное освещение» має відповідати показникам, наведеним у табл. 2.4.1.

2.4.12. Катки із штучним льодовим покриттям повинні мати товщину льоду не менше 15 см. Ухил має бути не більше 0,015.

2.4.13. Катки й ковзанярські доріжки повинні мати рівну поверхню, без тріщин і вибоїн. Усі пошкодження поверхні льоду, що виникають, негайно огороджують палицями із червоними прапорцями на кінцях. На катках і ковзанярських доріжках на одного студента має припадати не менше 8 м2 площі.

Таблиця 2.4.1 - Норми освітленості на відкритих спортивних майданчикахВид спорту

Освітленість min, лк

Площа і зона, в яких нормується освітленість

Примітка

1


2


3


4


Баскетбол, волейбол, гандбол (7х7), футбол

Гімнастика спортивна і художня, боротьба, легка атлетика

а) стрибки в довжину

б) стрибки у висоту


в) штовхання ядра

г) метання гранати, диска

У секторі для приземлення спортивних приладів

Бігова доріжка50

30


50
50
30
50

30
50


20

Горизонтальна на поверхні майданчика

Вертикальна на висоті від 1 до 5 м над поверхнею майданчика

Горизонтальна на поверхні майданчика

Горизонтальна на поверхні

ями

Горизонтальна в зоні відштовхування йприземлення

Горизонтальна в зоні кільця

й сектора

Горизонтальна на поверхні доріжки для розбігу

Горизонтальна на поверхні решти доріжки для розбігу
Горизонтальна на поверхні доріжки

Вертикальна на висоті від підлоги до 2мПотрібно передбачити захист світильників від ударів м'яча

Вертикальна освітленість на площині, що проходить через поздовжню вісь майданчика

з обох його боків


Каталог: 745
745 -> В. Н. Каразіна державне (конституційне) право зарубіжних країн робоча програма
745 -> Робоча програма та матеріали для семінарських занять І самостійної роботи студентів харків 2012 (075. 8) Ббк 67. 400я73
745 -> Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів спеціальності 03050802, 03050802«Банківська справа»
745 -> «Конституційні права і свободи людини та громадянина.»
745 -> Тема: Образи природи Криму. Створення романтичного автопортрета, розкриття психологічного паралелізму природи та людини у «Кримських сонетах» А. Міцкевича. Мета
745 -> Екологічне виховання на уроках математики і фізики
745 -> Моделювання – одна з основних категорій теорії пізнання


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка