Методичні вказівки з курсу «Педагогічна майстерність»Скачати 45.07 Kb.
Дата конвертації16.02.2019
Розмір45.07 Kb.
ТипМетодичні вказівки
Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет педагогічної освіти

Кафедра загальної та соціальної педагогіки

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

З КУРСУ

«Педагогічна майстерність»

для студентів-магістрів спеціальності 014 "Середня освіта"

географічного факультету
(денна форма навчання)

на 2017-2018 р.р.

Уклала: доц. Крива М.В.

Львів - 2017


Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою вивчення навчальної дисципліни є формування професійної компетентності студентів з проблем організації навчально-виховного процесу в освітньому закладі, розвиток у них адекватного розуміння сутності педагогічної діяльності як організації взаємодії викладача з учнями (студентами) як рівноправних суб’єктів, партнерів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повиннізнати:

 • сучасні філософські засади педагогічної діяльності;

 • складові педагогічної майстерності викладача;

 • базові ціннісні орієнтації педагога;

 • особливості вербальної та невербальної поведінки педагога;

 • різновиди порушення дисципліни та способи розв’язання конфліктів;

 • особливості педагогічного впливу на особистість, створення ситуацій успіху;

 • сучасні методи, прийоми активного й інтерактивного навчання;

 • особливості організації педагогічної взаємодії на різних етапах навчання;

вміти:

- адекватно сприймати та аналізувати поведінку учнів (студентів);

- застосувати позитивні рівні, конструктивні прийоми педагогічного спілкування;

- застосовувати невербальне спілкування;

- виконувати позитивні словесні дії ;

- аналізувати та розв'язувати педагогічні конфлікти, обирати доцільний спосіб конструктивного розв’язання;

- формувати інтерес учнів (студентів) до змісту навчального предмета, процесу навчання;

- застосовувати різноманітні методи, прийоми емоційно-вольового впливу на поведінку учня;

- застосовувати інтерактивні методи, різні форми організації навчально-пізнавальної діяльності учнів;

- планувати та складати план-конспект навчального заняття.І. Теми практично-семінарських занять.

Змістовий модуль 1. Основи педагогічної діяльності та педагогічної культури викладача географії
Практично-семінарське заняття № 1 (2 год.)

Тема: Педагог: професійна діяльність і особистість

Питання для обговорення і дискусії:

1. Сутність педагогічної діяльності, основні види, специфіка.

2. Структура педагогічної діяльності.

3. Функції педагога. Сучасні вимоги до педагога.

4. Педагогічні вміння вчителя.
Завдання для самостійної роботи студента (7 год.):

1. Проаналізуйте "рольовий репертуар" вчителя (згідно В. Леві). Доведіть на прикладах, що у "рольовому репертуарі" вчителя органічно поєднуються компоненти його педагогічної діяльності, здатність до педагогічної взаємодії та авторитет?

2. Підготуйтеся до дискусії на теми:

- учитель (викладач) - це успішна людина чи невдаха?

- яким ви бачите сьогоднішнє і майбутнє професії вчителя?

3. Виконайте діагностичний тест на схильність до педагогічної професії.


Рекомендована література:

1. Ковальчук Л.О. Основи педагогічної майстерності: навч. посібник. – Львів, 2007.

2. Педагогічна майстерність / За ред. І. Зязюна. – К., 1997.

3. Педагогічна майстерність: Підручник / За ред. І. Зязюна. – К., 2004.

4. Теслюк В.М., Лузан П.Г., Шовкун Л.М. Основи педагогічної майстерності : навчальний посібник. – К., 2010.

5. Федорчук В.В. Основи педагогічної майстерності. Кам'янець- Подільський, 2008.Практично-семінарське заняття № 2 (2 год.)

Тема: Педагогічна культура вчителя, його професійна майстерність

Питання для обговорення і дискусії:

1. Поняття про педагогічну культуру вчителя, її головні складові.

2. Поняття про педагогічну майстерність учителя, її складові.

3. Головні критерії майстерності педагога, рівні оволодіння професійною майстерністю.

4. Роль педагогічної творчості та творчого мислення вчителя географії у підвищенні ефективності навчально-виховного процесу.
Завдання для самостійної роботи студента (7 год.):

1. Підготуйте есе на тему "Психолого-педагогічний портрет сучасного вчителя географії".

2. Підготуйтеся до дискусії щодо статусу учителя в Україні та за кордоном.
Рекомендована література:

1. Ковальчук Л.О. Основи педагогічної майстерності: Навч. посібник. – Львів: Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007.

2. Педагогічна майстерність / За ред. І. Зязюна. – К., 1997.

3. Педагогічна майстерність: Підручник / За ред. І. Зязюна. – К., 2004.

4. Сисоєва С.О. Педагогічна творчість: монографія. Х.-К., 1998.

5. Теслюк В.М., Лузан П.Г., Шовкун Л.М. Основи педагогічної майстерності : навчальний посібник. – К., 2010.

6. Федорчук В.В. Основи педагогічної майстерності. Кам'янець- Подільський, 2008.

Змістовий модуль 2. Актуальні питання оволодіння основами педагогічної майстерності
Практично-семінарське заняття № 3 (2 год.)

Тема: Педагогічне спілкування як взаємодія

1. Сутність, функції, особливості, принципи педагогічного спілкування.

2. Стилі педагогічного спілкування.

3. Бар'єри в процесі спілкування педагога з учнями та моделі поведінки.

4. Структура педагогічного спілкування.
Завдання для самостійної роботи студента (7 год.):

1. Підготуйте міні-проект "Стиль педагогічного спілкування".

Охарактеризуйте стилі педагогічного спілкування за такими характеристиками: розподіл функцій між вчителем і учнем; співвідношення вимогливості і поваги до особистості; співвідношення прямого і зворотного зв'язку; врахування міжособистісних взаємин в колективі учнів; відношення до неформального лідера в класі; характер формулювання завдань класу; ставлення до своїх помилок; кількість і якість виховних впливів; співвідношення дисциплінуючих і організуючих впливів.

Наведіть конкретні приклади взаємодії вчителя та учня, що свідчать про найбільш яскраві характеристики особливостей педагогічного спілкування.

Загальна кількість балів: 6.

2. Підготуйтеся до диспуту щодо спільного та відмінного в діяльності актора і педагога.

3. Виконайте діагностичний тест на визначення стилю спілкування.
Рекомендована література:

1. Ковальчук Л.О. Основи педагогічної майстерності: навч. посібник. – Львів, 2007.

2. Педагогічна майстерність / За ред. І. Зязюна. – К., 1997.

3. Педагогічна майстерність: Підручник / За ред. І. Зязюна. – К., 2004.

4. Теслюк В.М., Лузан П.Г., Шовкун Л.М. Основи педагогічної майстерності : навчальний посібник. – К., 2010.

5. Федорчук В.В. Основи педагогічної майстерності. Кам'янець- Подільський, 2008.Практичне заняття № 4 (2 год.)

Тема: Педагогічна техніка вчителя

Питання для обговорення і дискусії:

 1. Поняття педагогічної техніки; внутрішня техніка діяльності педагога; контроль та регулювання емоцій, фізичного стану.

 2. Засоби невербального спілкування педагога: характеристика та значення у взаємодії з учнями (жести, міміка, віддаль, паузи, інтонація, пози, візуальний контакт).

 3. Засоби невербального контакту педагога: психофізична готовність (мускульна мобілізація); емоційна готовність (“важка вага”, “легка вага”, “усе з гідністю”); візуальний контакт з аудиторією. Осанка, поза, рух педагога у класі.

 4. Зовнішній вигляд педагога (стриманість, охайність, естетична виразність, доцільність одягу).

 5. Техніка мовлення вчителя. Словесні дії педагога.


Завдання для самостійної роботи студента (7 год.):

1. Підготуватися до виконання вправ:

- "самопредставлення",

- на вдосконалення дикції,

- на вироблення техніки мовлення-слухання.

2. Підготувати приклади для вияву умінь: слухати, бути уважним, говорити компліменти, застосовувати перифраз, “Я-Ти” повідомлення.

3. Виконайте діагностичний тест на розуміння вчителем психолого-педагогічної сутності процесу пояснення.
Рекомендована література:

1. Ковальчук Л.О. Основи педагогічної майстерності: Навч. посібник. – Львів: Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 608 с.

2. Педагогічна майстерність / За ред. І. Зязюна. – К., 1997. – 349 с.

3. Педагогічна майстерність: Підручник / За ред. І. Зязюна. – К., 2004. – 422 с.

4. Теслюк В.М., Лузан П.Г., Шовкун Л.М. Основи педагогічної майстерності : навчальний посібник. – К. : ДАККіМ, 2010. – 244 с.

5. Федорчук В.В. Основи педагогічної майстерності. Кам'янець- Подільський, 2008. - 140 с.Практичне заняття № 5 (2 год.)

Тема: Майстерність педагога у розв'язанні педагогічних конфліктів . Педагогічний такт і педагогічна етика вчителя

Питання, винесені на обговорення

1. Поняття про конфлікти у педагогічних ситуаціях, їхня типологія, причини.

2. Способи поведінки педагога у конфліктних ситуаціях, шляхи розв’язання конфлікту.

3. Шляхи розв’язання педагогічних конфліктів.

4. Організація переговорів, медіації для розв’язання педагогічних конфліктів.

5. Педагогічний такт і педагогічна етика вчителя.


Завдання для самостійної роботи студента (7 год.):

1. Підготуйтеся до аналізу конфліктних ситуацій, шляхів подолання порушення дисципліни учнів, програвання стилів поведінки педагога у конфліктних ситуаціях.

2. Складіть порівняльну характеристику тактовного і нетактовного учителя.

3. Виконайте тест Томаса на визначення стилю поведінки у конфлікті.Рекомендована література:

1. Ковальчук Л.О. Основи педагогічної майстерності: навч. посібник. – Львів, 2007.

2. Педагогічна майстерність / За ред. І. Зязюна. – К., 1997.

3. Педагогічна майстерність: Підручник / За ред. І. Зязюна. – К., 2004.

4. Теслюк В.М., Лузан П.Г., Шовкун Л.М. Основи педагогічної майстерності : навч. посібник. – К., 2010.

5. Федорчук В.В. Основи педагогічної майстерності. - Кам'янець- Подільський, 2008.Практичне заняття № 6 (2 год.)

Тема: Майстерність організації навчально-пізнавальної діяльності учнів

 1. Система планування й підготовки навчального заняття.

 2. Педагогічне керівництво навчально-пізнавальною діяльністю учнів на різних етапах уроку.

 3. Шляхи розвитку позитивної внутрішньої мотивації навчально-пізнавальної діяльності учнів.

 4. Вибір та умови ефективного застосування активних та інтерактивних методів навчання, форм навчально-пізнавальної діяльності учнів.


Завдання для самостійної роботи студента (7 год.):

1. Розробіть фрагмент уроку географії з застосуванням інтерактивних методів навчання.

2. Наведіть приклади пізнавальних ігор з географії.
Рекомендована література:

1. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник. – К., 2001.

2. Педагогічна майстерність: Підручник / За ред. І. Зязюна. – К., 2004.

3. Пометун О.І., Пироженко Л.В. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: науково-методичн. посібн. — К., 2004.

4. Сисоєва С.О. Педагогічна творчість: монографія. Х.-К., 1998.

Практичне заняття № 7-8 (4 год.)

Тема: Майстерність педагогічної взаємодії з обдарованими дітьми

1. Характерні особливості обдарованих дітей.

2. Види обдарованості учнів (загальна та спеціальна обдарованість, інтелектуальна обдарованість, академічна обдарованість).

3. Особливості вікової обдарованості.

4. Екстернат як форма навчання обдарованих дітей.

5. Методичні прийоми організації навчально-творчої діяльності учнів з географії.


Завдання для самостійної роботи студента (16 год.):

1. Розробіть творчі нестандартні завдання з географії для роботи з обдарованими учнями.

2. Складіть перелік інтелектуальних змагань природничого спрямування.

Рекомендована література:


 1. Мотилько, Т. Л.   Психолого-педагогічний супровід обдарованих дітей. - К., 2014.

 2. Савенков, А.И. Одаренные дети в детском саду и школе : учеб. пособие / А.И. Савенков. -М. : Academia, 2000.

 3. Туріщева Л. В. Особливості роботи з обдарованими дітьми / Людмила Василівна Туріщева. – Х., 2008.

Індивідуальне завдання "Професійний портрет особистості викладача".

Зміст і завдання:

1. Проведіть самоаналіз якостей та умінь особистості, що становлять систему професійно-педагогічних якостей, і визначте рівень їхнього розвитку. Результати проведеного самоаналізу запишіть у таблицю.Напрямки

Група якостей

Якості та уміння

Рівні розвитку

І

ІІ

ІІІ

ІV

Загальні

Загальні

Загальна ерудиція

Ціннісна орієнтація

Лідерські здібності

Специфічні

Професійні знання

Предметні знання

Педагогічні

Психологічні

Загально

педагогічні умінняПізнавальні

Проективні

Конструктивні

Організаторські

Комунікативні

Дидактичні

Особистісні якості

Увага

Інтелект

Пам'ять

Творчі здібності

Педагогічні здібності

Комунікабельність

Здатність до емпатії

Почуття гумору

Самооцінка

Толерантність

Рефлексія

Емоційна стійкістьПедагогічна спрямованість
2.На основі самоаналізу готовності до професійної педагогічної діяльності та тестів, виконаних на практичних заняттях, складіть план дій щодо майбутнього самовдосконалення і самовиховання у педагогічній діяльності.

3. Які ваші основні педагогічні цінності? Спробуйте подати їх в ієрархічному порядку.
ІІ. Інформація щодо здійснення оцінювання навчальних досягнень студента

Оцінювання навчальних досягнень студента здійснюються на основі рейтингової системи за шкалою від 0 до 100 балів.

Передбачено такі види оцінювання навчальної діяльності студентів:

- поточний контроль навчально-пізнавальної діяльності студентів на практичних заняттях (доповідь, повідомлення, тестування, виконання завдань практичної роботи) - максимально 4 б (28 б);

- самостійна робота студента - максимально 42 б;

- підсумковий тест - максимально 30 б.


ІІІ. Розподіл балів, які отримують студенти

Поточна робота, тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (залік)

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 230100

Т1

Т2

Т3


Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

СР8

20

30+12


Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для заліку

90 – 100

А

Зараховано

81-89

В

71-80

С

61-70

D

51-60

Е

26-49

FX

не зараховано з можливістю повторного складання

0-25

F

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліниIV. Рекомендована література

Базова

 1. Брінклі А., Десантс Б. Мистецтво бути викладачем. Практичний посібник. К, 2003.

 2. Бутенко Н. Комунікативна майстерність викладача.К., 2005.

 3. Васянович Г.П. Педагогічна етика. Львів, 2005.

 4. Грабовська С.Л., Равчина Т.В. Конфлікти без насильства. Львів, 2001.

 5. Зязюн І.А., Сагач Г.М. Краса педагогічної дії. К., 1997.

 6. Кайдалова Л. Г., Щокіна Н. Б., Вахрушева Т.Ю. Педагогічна майстерність викладача: Навчальний посібник. – Х.: Вид-во НФаУ, 2009. – 140 с. http://dspace.nuph.edu.ua/bitstream/123456789/1759/1/Book_ПМВ.pdf

 7. Козленкова Н.В. Педагогическое мастерство: Учеб. пособие. М., 2007.

 8. Ковальчук Л. Основи педагогічної майстерності: Навчальний посібник. Львів, 2007.

 9. Мотилько Т. Л.   Психолого-педагогічний супровід обдарованих дітей. - К., 2014.

 10. Основи педагогічної майстерності: модульно-рейтинговий підхід: навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів /Упорядники О.І. Кіліченко, І.В. Кланічка. – Івано-Франківськ, 2005. – 206 с.

 11. Педагогічна майстерність: Підручник / За ред. І.А. Зязюна. К., 2004.

 12. Педагогічна майстерність: Хрестоматія: Навч. посіб. / Упорядник І.А. Зязюн та інші. К., 2006.

 13. Пометун О.І., Пироженко Л.В. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: науково-методичн. посібн. — К., 2004.

 14. Сергеев И.С. Основы педагогической деятельности. - Спб, 2004.

 15. Сисоєва С.О. Педагогічна творчість: монографія. - Х.-К., 1998.

 16. Теслюк В.М., Лузан П.Г., Шовкун Л.М. Основи педагогічної майстерності : навчальний посібник. – К., 2010.

 17. Туріщева Л. В. Особливості роботи з обдарованими дітьми. – Х. : Вид. група «Основа», 2008.

 18. Федорчук В.В. Основи педагогічної майстерності. Кам'янець- Подільський, 2008. - 140 с.


Допоміжна

 1. Белухин Д.А. Личностно ориентированная педагогика. М., 2005.

 2. Байкова Л.А.., Гребенкина Л.К. Педагогическое мастерство и педагогические технологии: Учеб. пособие. М., 2000.

 3. Грабовська С.Л., Равчина Т.В. Конфлікти без насильства. Львів, 2001.

 4. Карнеги Д. Как завоевать друзей и оказать влияние на людей: Сочинения. - М., 2001.

 5. Кошманова Т., Брайс Л., Голм Г., Равчина Т. Педагогіка для громадянського суспільства: Навчальний посібник / За заг.ред. Т.С. Кошманової. Львів, 2005.

 6. Савенков, А.И. Одаренные дети в детском саду и школе : учеб. пособие / А.И. Савенков. -М. : Academia, 2000.

 7. Синиця І.О. Педагогічний такт і майстерність учителя. К., 1981.

 8. Учителю о педагогической технике / Под ред. Л.И. Рувинского. М., 1987.

 9. Чернышев А.С. Практикум по решению конфликтных педагогических ситуаций. М., 1999.


Інформаційні ресурси

 1. dspace.nuph.edu.ua/bitstream/123456789/1759/1/Book_ПМВ.pdf.

2. http://kolosok.org.ua.

3. mon.gov.ua/.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
2016 -> Програма навчальної дисципліни аграрне право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс
2016 -> Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи
2016 -> Програма навчальної дисципліни господарське право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс Семестр
2016 -> Методичні Рекомендації Запобігання і виявлення
2016 -> Програма додаткового вступного випробування з фаху для вступників на здобуття ос
2016 -> Кз «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» Веселівської районної ради
2016 -> Урок №3 Реферативна робота
2016 -> Лекція №1 Вступна лекція: Екологія як наука Екологія мета, завдання, методи, основні терміни та визначення


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка