Методичні вказівки з самостійного вивчення дисципліни, практичних занять І виконання контрольних робіт з курсу «етика бізнесу»Дата конвертації12.07.2017
Розмір0.49 Mb.
ТипМетодичні вказівки
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

М. С. ЛИСЕНКО


Методичні вказівки

з самостійного вивчення дисципліни,

практичних занять і виконання контрольних робіт

з курсу
«ЕТИКА БІЗНЕСУ»


(для студентів 5 курсу денної і заочної форми навчання

за напрямом підготовки 0502 – «Менеджмент»)

Харків – ХНАМГ – 2008

Методичні вказівки з самостійного вивчення дисципліни, практичних занять і виконання контрольних робіт з курсу «ЕТИКА БІЗНЕСУ» (для студентів 5 курсу денної і заочної форми навчання за напрямом підготовки 0502 – «Менеджмент») / Укл.: Лисенко М. С. – Харків: ХНАМГ, 2008 – 44 с.

Укладач: М. С. Лисенко


Рецензент: ас. кафедри Історії і культурології В. В. Жигло

Рекомендовано кафедрою історії та культурології,

протокол № 9 від 18 березня 2007 р.

Передмова

Спілкування – це процес взаємозв’язку і взаємодії людей. У діловому спілкуванні вони передають один одному різноманітну інформацію, обмінюються думками, знаннями, поглядами, ідеями, результатами своєї діяльності; заявляють свої потреби, інтереси, цілі; засвоюють практичні навички і вміння, моральні принципи і правила етикету, звичаї, обряди, традиції; шукають нові шляхи подолання труднощів і проблем, приймають колективні рішення.

Завдання цього курсу виникають з актуальності проблеми дотримання етики бізнесу. Основні з цих завдань: 1. Дати знання:


 • про етичні і психологічні якості учасників ділового спілкування;

 • про моральні вимоги до стосунків менеджерів;

 • про сучасні технологічні можливості службових нарад, інших форм ділового спілкування;

 • про моральні принципи, норми і правила етикету.

2. Навчити використовувати знання з етики бізнесу на практиці. Вести ділові бесіди, переговори, наради. Готувати і здійснювати публічні виступи, вірно писати ділові листи, розмовляти по телефону. Культурно вести себе як у місцях ділового спілкування, так і в громадських. Вміти створити власний і корпоративний імідж.

Потреба людей в етичних нормах викликана об’єктивною необхідністю їхнього співіснування. «Етика бізнесу» - дисципліна, побудована на технології спілкування. У ній не має аналізу глибинних процесів «чому?», але є рекомендації «як потрібно».Мета: дати знання про моральні вимоги до стосунків ділових людей, про сучасні технологічні вимоги до основних форм ділового спілкування – бесід і переговорів, службових нарад тощо; про моральні принципи, норми і правила етикету.

Предмет: проблеми етики бізнесу

Календарно-тематичний план

МОМГ, МОМС, МБО, МОПЕК
Теми курсу

Денне навчання

Заочне навчання

Практичні заняття

Самостійна робота

Практичні заняття

Самостійна робота

1

Етика бізнесу як навчальна дисципліна

1

-

1

-

2

Сутність і структура процесу ділового спілкування

4


7

1

9

3

Форми ділового спілкування

4

7

2

9

4

Ділові прийоми

3

7

2

9

5

Імідж

3

7

1

9

6

Національні особливості етики бізнесу

3

8

1

10Разом 54


18

36

8

46
Основними формами вивчення курсу є практичні заняття та самостійна робота. Вони допомагають засвоїти програму предмету, а також поглибити, закріпити і творчо осмислити одержані знання.


Програма курсу «Етика бізнесу»

ТЕМА 1: Етика бізнесу як навчальна дисципліна.

Об’єкт та предмет навчальної дисципліни «етика бізнесу», її завдання. Сучасні погляди на місце етики у бізнесі. Професійні етичні кодекси. Етичні вимоги до менеджера. Службова етика.
ТЕМА 2: Сутність і структура процесу ділового спілкування.

Сприйняття та оцінка партнерами один одного. Психологічна характеристика партнера. Обмін інформацією у спілкуванні. Вербальні і невербальні канали зв’язку. Організація взаємодії ділових партнерів.


ТЕМА 3: Форми ділового спілкування.

Критерії культури усної мови. Проведення ділової бесіди та її аналіз. Ділова розмова по телефону. Специфіка роботи через перекладача. Ділове спілкування з журналістами. Особливості публічного виступу по радіо та на телебаченні. Організація та проведення нарад. Виступ на бізнес зборах. Ділова документація.


ТЕМА 4: Ділові прийоми.

Класифікація ділових прийомів, їх організація та проведення. Формальні та неформальні ділові прийоми. Сервіровка столу. Подарунки, сувеніри, квіти у ділових відношеннях. Правила оформлення візитівок.


ТЕМА 5: Імідж.

Поняття імідж та репутація. Іміджелогія, іміджмейкери. Створення позитивного іміджу. Імідж ділового чоловіка: одяг, манери, набуття необхідних якостей. Імідж ділової жінки: необхідні поради. Майстер-план по створенню іміджу корпорації. Основні елементи корпоративного іміджу. Помилки, що можуть призвести до втрати іміджу.


ТЕМА 6: Національні особливості етики бізнесу.

Культурні відмінності у міжнародному бізнесі. Етикет національного прапора. Національні особливості етики бізнесу в Україні. Етика бізнесу в Європі (Велика Британія, Франція, Німеччина, Іспанія, Італія). Специфіка етики бізнесу у Північній Америці (США, Канада). Особливості національного етикету в азійських державах (Китай, Японія, арабський світ). Національні традиції та їх значення у діловому спілкуванні.Методичні вказівки по підготовці до практичних занять

Участь у практичних заняттях має бути спрямована не просто на набуття певної суми знань, а головним чином на вироблення уміння і навичок ділового спілкування. За допомогою отриманих знань самостійно розбиратися у складних процесах суспільного розвитку. Одним з ефективних засобів активізації студентів на практичних заняттях є проблемне навчання, що сприяє розвитку творчої думки і процесу пізнання.

Практичні заняття можуть набувати різних організаційних форм: «круглий стіл», ділова гра, диспут, конкурс на кращі знання навчального матеріалу, підготовка доповідей. У їх основі – поглиблення якісної підготовки, підвищення ефективності практики, вироблення вміння відстоювати власні переконання, вести творчу дискусію.

Найбільш поширена форма практики – розгорнута бесіда. Вона вимагає знання фактичного матеріалу, уміння аргументовано викласти свої знання в усній формі. При підготовці до практичного заняття треба керуватися такими рекомендаціями: • Докладно ознайомтесь з темою і планом практичного заняття, кожним із винесених на розгляд питань.

 • Замовте у бібліотеці відповідні рекомендовані джерела й літературу, насамперед обов`язкову.

 • Прочитайте джерела й основну літературу до кожного з питань практичного заняття, намагаючись осмислити прочитане.

 • Законспектуйте необхідний матеріал, випишіть цитати.

 • Складіть план і текст свого виступ на практичному занятті з кожного питання. Потренуйте свій виступ.


Плани практичних занять

Заняття 1. Етика бізнесу як навчальна дисципліна.

1. Об’єкт і предмет дисципліни «етика бізнесу», її завдання.

2. Сучасні погляди на місце етики у бізнесі.

3. Етичні вимоги до менеджера.

4. Службова етика.

Запитання для самоконтролю.


 • Що є об’єктом і предметом навчальної дисципліни «етика бізнесу»?

 • Прокоментуйте завдання дисципліни «етика бізнесу».

 • Проаналізуйте різні точки зору на місце етики у сучасному бізнесі.

 • Охарактеризуйте етичні вимоги до менеджера.

 • Дайте розгорнуту відповідь про етику службових стосунків.


Заняття 2. Сутність і структура процесу ділового спілкування

1. Сприйняття та оцінка партнерами один одного.

2. Обмін інформацією у спілкуванні.

3. Невербальні канали зв’язку.

4. Організація взаємодії ділових партнерів.

Запитання для самоконтролю.


 • Які складові частини має процес спілкування та за якими правилами їх треба здійснювати?

 • Як сприймається та оцінюється людина людиною і чому так важливо це знати?

 • Чому важливо справити добре перше враження?

 • Яким чином здійснюється обмін інформацією між партнерами та як зробити його більш інтенсивним та ефективним?

 • Дайте розгорнуту відповідь про невербальні засоби комунікації.

 • Як організовується взаємодія ділових людей, щоб вона закінчилась бажанням партнерів активно виконувати прийняті рішення?


Заняття 3. Форми ділового спілкування

1. Ділова бесіда та її аналіз.

2. Ділова розмова по телефону.

3. Специфіка роботи через перекладача.

4. Ділове спілкування з журналістами.

5. Особливості публічного виступу по радіо та на телебаченні.

6. Організація та проведення нарад.

7. Ділова документація.Запитання для самоконтролю.

 • Які існують форми ділового спілкування?

 • За якими правилами треба вести ділову розмову?

 • Охарактеризуйте різні типи ділових бесід (з журналістами, через перекладача тощо).

 • Як можна ефективно використовувати телефон для розв’язання ділових проблем?

 • Поясніть принципи ділового листування.

Заняття 4. Ділові прийоми

1. Класифікація ділових прийомів, їх організація та проведення.

2. Формальні й неформальні ділові прийоми.

3. Сервіровка столу.

4. Подарунки, сувеніри, квіти у ділових відношеннях.

5. Візитівки

Запитання для самоконтролю.

 • Які типи ділових прийомів існують?

 • Охарактеризуйте формальні й неформальні ділові прийоми.

 • Яких принципів доцільно дотримуватися у сервіровці?

 • Якими є правила оформлення візитівок?

 • Етикет подарунків у діловій сфері.


Заняття 5. Імідж.

1. Поняття імідж, іміджелогія, іміджмейкери: загальна характеристика.

2. Імідж ділового чоловіка.

3. Імідж ділової жінки.

4. Імідж корпорації.
Запитання для самоконтролю.


 • Назвіть спільні та відмінні риси понять імідж та репутація.

 • У чому полягає імідж ділового чоловіка?

 • Охарактеризуйте імідж ділової жінки.

 • Якими є основні елементи корпоративного іміджу?

 • Помилки, що можуть призвести до втрати іміджу


Заняття 6. Національні особливості етики бізнесу.

1. Національні особливості етики бізнесу в Україні.

2. Специфіка етики ділового спілкування в Європі (Велика Британія, Франція, Німеччина, Іспанія, Італія).

3. Особливості етики бізнесу у Північній Америці (США, Канада).

4. Національний бізнес-етикет в азійських державах (Китай, Японія, арабський світ).

Запитання для самоконтролю.


 • Якими є особливості українського ділового етикету?

 • Яких тем варто уникати у розмові з іноземними партнерами?

 • Чому приділяється значна увага специфіці національної етики бізнесу?

 • Обгрунтуйте особливості етики бізнесу в одній із вивчених країн.Методичні рекомендації щодо організації

самостійної роботи студентів
Методичне забезпечення самостійної роботи студентів.

Зміст навчання (викладання та вивчення) предмету «етика бізнесу» визначено її навчальною програмою(варіативна дисципліна). Інформативну частину навчання складають конспект лекцій з навчального курсу, перелік рекомендованої до вивчення літератури, плани практичних занять і методичні вказівки до них, завдання до самостійної роботи і вказівки до її виконання.

Самостійна робота студентів – значна частина учбового процесу, що передбачає:


 • формування навичок роботи з літературою;

 • набування досвіду наукового дослідження;

 • розкриття індивідуальних талантів особистості студента;

 • формування світоглядних задач;

 • набування таких якостей, як наполегливість та системність у навчанні.

Значна роль самостійної роботи у підготовці спеціалістів підтверджується практикою вищої школи. Сьогодні самостійній роботі приділяється значне місце у навчальному процесі. Кількість аудиторних занять скорочується, а обсяг самостійної роботи збільшується. Тому варто розвивати індивідуальні форми учбової роботи. Уміння твердо мислити, орієнтуватися у потоці наукової інформації, самостійно ставити і вирішувати нові завдання – вимога сьогодення. Самостійна робота студента має бути близькою до дослідної.

Форми самостійної роботи студентів 1. Підготовка докладів;

 2. Виконання практичних завдань;

 3. Написання та захист реферату;

 4. Робота у бібліотеці: вивчення рекомендованої літератури та її конспектування;

 5. Реферування наукових статей та інших друкованих джерел;

 6. Написання конкурсних та дослідницьких робіт;

 7. Підготовка до виступів на практичних заняттях;

 8. Участь у студентських наукових конференціях;

 9. Підготовка до заліку з навчального курсу.

Техніка самостійної роботи студентів у вивченні відповідної дисципліни складається з доцільних прийомів пошуку необхідної література, читання, конспектування, написання докладів та доповідей. Про цю техніку викладач оповідає на консультаціях та практичних заняттях. Особливо важливою є правильна організація пошуку необхідних джерел. Пошук варто починати з роботи у бібліотеці (з каталогами або електронною системною обліку літератури).

Після опрацювання джерел та літератури наступає етап конспектування питань самостійної роботи.

Під час роботи з текстом: • не переписуйте цілі речення чи абзаци, краще виписуйте ключові думки, ідеї;

 • затримуйте увагу на наступному реченні кожного абзацу, особливо коли це великі абзаци;

 • звертайте увагу на так звані слова – сигнали – «отже», «таким чином» та інші, які вживаються з метою акцентувати увагу на чомусь важливому;

 • уважно ознайомтесь з виносками автора;

 • після конспектування питань перевірте себе, що ви запам`ятали (для кращого засвоєння послідовності та логічності матеріалу).

Одним із шляхів запам’ятовування та засвоєння учбового матеріалу є

читання записів. Конспектувати необхідно цілеспрямовано, заздалегідь. Конспект не повинен бути суцільним текстом. Його оформлення має бути чітким, наочним, забезпечувати зручність у користуванні ним.

Переписувати дослівно текст джерела, літератури можливо лише тільки при цитуванні. У такому випадку цитоване слід узяти в лапки. У посилці слід вказати автора твору (чи джерела), місце і рік видання, номер сторінки, з якої взято текст цитування. При написанні роботи дозволяється і рекомендується використовувати ілюстративні матеріали:


 • фотокартки й малюнки, які виконані самостійно;

 • листівки й репродукції, які є у відкритому продажу;

 • вирізки з газет та ілюстрованих журналів;

 • матеріали Internet.

Статистичний матеріал, використаний в роботі, рекомендується подавати у вигляді таблиць, графіків, діаграм. Вони повинні мати заголовки й пояснення. Незалежно від способу оформлення статистичних даних необхідно вказати їхні джерела.

Важливим у самостійній роботі студента є підготовка доповіді (повідомлення), що планується розповісти на практичному занятті. Доповідь має відповідати таким вимогам: • логічно і послідовно розкрити зміст обраного питання;

 • показати самостійну роботу над літературою;

 • вміти планувати, а також чітко і зрозуміло формувати основні питання виступу.

Студент доповідач має добре знати учбовий матеріал, володіти собою та аудиторією.

Отже, правильна організація самостійної роботи є важливим чинником підвищення ефективності і якості набуття знань.


Питання до самостійної підготовки

 1. Психологія ділового спілкування.

 2. Соціонічна сумісність ділових партнерів.

 3. Вербальні канали зв’язку.

 4. Історія розвитку ораторського мистецтва.

 5. Організація і проведення нарад.

 6. Ділова документація.

 7. Сервіровка столу на ділових прийомах з розсаджуванням.

 8. Імідж ділового чоловіка.

 9. Імідж ділової жінки.

 10. Імідж корпорації.

 11. Національні особливості етики бізнесу в Європі (Швейцарія).

 12. Національні особливості етики бізнесу в Європі (Нідерланди).

 13. Національні особливості етики бізнесу в Європі (Скандинавські країни).

 14. Національні особливості етики бізнесу в Європі (Польща).

 15. Національні особливості етики бізнесу в Європі (Угорщина, Словакія).

 16. Специфіка етики бізнесу у Латинській Америці: загальна характеристика.

 17. Особливості національного етикету в азійських державах: Індія.

 18. Особливості національного етикету в азійських державах: Південна Корея.

 19. Специфіка етики бізнесу в Австралії.

 20. Діловий етикет в Україні.

Вимоги та рекомендації до написання реферату

Реферат – одна із форм самостійного опанування студентом певних знань. Для його підготовки підбирається спеціальна література, робляться виписки, які згодом компонують відповідно до поставлених завдань. кінцевий результат написання реферату – оприлюднення його результатів.

Структура реферату: титульний аркуш, зміст, вступ, 2-3 розділи, висновки, список використаної літератури. Загальний обсяг реферату: до 15-20 сторінок, з них до 2 сторінок – вступ, 15-17 сторінок – основний текст, 1 сторінка – висновки.

Відлік сторінок починається з титульного аркуша. Проте титульний аркуш і аркуш «зміст» не нумерують, а починають з третього аркуша – «ВСТУП» - у верхньому правому куті із цифри «3».

У вступі зазначають актуальність теми, особисте ставлення до обраної проблеми, хронологічні та територіальні рамки дослідження.

Потім дають аналіз використаної літератури, вказуючи внесок кожного автора в розкриття проблеми. І нарешті – визначають мету та завдання роботи.

Кожен розділ, як правило, є розкриттям суті одного із завдань, який завершується висновком.

У висновках до реферату підводять загальні підсумки роботи.

Обов’язковою умовою для написання реферату є текстові посилання на використану літературу. У кінці речення ставлять квадратні дужки, в яких зазначають порядковий номер появи в тексті джерела і сторінку, з якої зроблено пряме цитування тексту чи просто передача суті матеріалу, наприклад [6, с. 80].

Список використаної літератури складають в міру появи посилань у тексті. При цьому зазначають загальну кількість сторінок книги чи статті.

Зразок складення бібліографічного показника:


 1. Книга з зазначенням одного автора:

Дороніна М. С. Культура спілкування ділових людей: Посібник.-К.: «Academia», 1997. - 192с.

 1. Книга з зазначенням декількох авторів:

Чмут Т. К., Чайка Г. Л. Етика ділового спілкування: Навчальний посібник. - К.: Вікар, 2002. – 223 с.

 1. Книга без зазначення автора:

Психология и этика делового общения: Учебник/Под ред. В. Н. Лавриненко – М.: Наука, 1997. – 318 с.

«Словарь по этике/Под ред. А. А. Гусейнова. - М.: «Энциклопедия»: 1999 – 32 с. 1. Стаття часопису:

Чмут Т. К. Культура спілкування як цілісний феномен//Проблеми загальної та педагогічної психології: Збірник наук праць. - 2000.-№2. - с.80 - 92.

Кількість використаної літератури має бути не менше 10 джерел. При цьому, по можливості, бажано використати найновіші видання.

Висока оцінка за виконання реферату залежить від дотримання усіх вищезазначених вимог та успішного захисту. Виступ (до 10 хв.) має передати основні положення реферату. При цьому особливо враховується вільне володіння матеріалом, вміння аргументовано обстоювати свою думку та зацікавити аудиторію.

Тематика рефератів:

1. Сучасні погляди на етику в бізнесі.

2. Діловий етикет: види, історія розвитку.

3. Основи ділового етикету і протоколу.

4. Службова етика.

5. Сутність і структура процесу ділового спілкування.

6. Сприйняття та оцінка партнерами один одного.

7. Невербальні засоби зв’язку.

8. Форми ділового спілкування.

9. Ділові бесіди.

10. Культура мови.

11. Ораторське мистецтво.

12. Підготовка та проведення нарад.

13. Ділові прийоми: особливості організації та проведення.

14. Сувеніри, подарунки, квіти у ділових відносинах.

15. Формальні ділові прийоми.

16. Неформальні ділові прийоми.

17. Імідж ділового чоловіка.

18. Імідж ділової жінки.

19. Імідж корпорації.

20. Національні особливості етики бізнесу в арабських країнах.

21. Національні особливості етики бізнесу у Великій Британії.

22. Національні особливості етики бізнесу у Німеччині.

23. Національні особливості етики бізнесу у Франції.

24. Національні особливості етики бізнесу в Іспанії.

25. Національні особливості етики бізнесу в Італії.

26. Національні особливості етики бізнесу у США.

27. Національні особливості етики бізнесу у Канаді.

28. Національні особливості етики бізнесу в Японії.

29. Національні особливості етики бізнесу у Китаї.

30. Національні особливості етики бізнесу в УкраїніПитання до заліку

1. «Етика бізнесу»: об’єкт, предмет, завдання курсу.

2. Сучасні погляди на місце етики в бізнесі.

3. Етичні вимоги до менеджера.

4. Службова етика.

5. Сприйняття та оцінка партнерами один одного.

6. Обмін інформацією у спілкуванні.

7. Невербальні засоби зв’язку.

8. Організація взаємодії ділових партнерів.

9. Ділова бесіда та її аналіз.

10. Ділова розмова по телефону.

11. Специфіка роботи через перекладача.

12. Ділове спілкування з журналістами.

13. Особливості публічного виступу по радіо та на телебаченні.

14. Організація та проведення нарад.

15. Ділова документація.

16. Типи ділових прийомів, неформальні ділові прийоми.

17. Формальні ділові прийоми.

18. Організація та проведення ділових прийомів.

19. Візитівки.

20. Сервіровка столу.

21. Подарунки, сувеніри, квіти у ділових відносинах.

22. Поняття імідж: загальна характеристика.

23. Імідж ділового чоловіка.

24. Імідж ділової жінки.

25. Імідж корпорації.

26. Національні особливості етики бізнесу в Україні.

27. Національні особливості етики бізнесу у Великій Британії.

28. Національні особливості етики бізнесу у Франції.

29. Національні особливості етики бізнесу у Німеччині.

30. Національні особливості етики бізнесу в Італії.

31. Національні особливості етики бізнесу в арабських країнах.

32. Національні особливості етики бізнесу у США.

33. Національні особливості етики бізнесу у Канаді.

34. Національні особливості етики бізнесу у Китаї.

35. Національні особливості етики бізнесу в Японії.

36. Національні особливості етики бізнесу в Іспанії.
ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

ЗА ШКАЛОЮ ECTS


% набраних балів

Оцінка за національною шкалою

Оцінка за шкалою ECTS

більше 91-100 включно

Відмінно


A

більше 81-90 включно

Добре

B


більше 71-80 включно

C

більше 61-70 включно

Задовільно

D


більше 51-60 включно

E


більше 25-50 включно

Незадовільно з можливістю повторного складання

FX

Більше 0-25 включно

Незадовільно з обов’язковим повторним курсом

F

Складено за матеріалами: 1. «Модернізація вищої освіти України і Болонський процес».- К., 2004.

 2. Наказ № 173-01 Ректора ХНАМГ «Про введення в дію типової форми накопичувальних заліково-екзаменаційних відомостей (за кредитно-модульною системою навчального процесу в Академії) від 14.12.2006р.


Тести поточного контролю знань
Тема 1. Етика бізнесу як навчальна дисципліна.

1.Етикет це –


2.Назвіть види етикету:


3.Країна, що внесла значний вклад у розвиток європейського етикету:

а)Франція; б)Італія; в) Велика Британія.

4.Етичний кодекс – це


5.Етичний кодекс підприємців 1912 р. складається з таких положень:

1)

2)


3)

4)


5)

6)


7)
6.Якими є сучасні професійні кодекси?

7.Етичні вимоги до менеджера:


8.Службовий етикет:Ваші поради

-між керівництвом й підлеглими

-між колегами


- між чоловіком та жінкою


Тема 2. Сутність і структура процесу ділового спілкування.

1.Назвіть методи сприймання

- формальні:

- неформальні

2.Чи можна стверджувати, що людина у своїй повсякденній діяльності більше керується почуттями, ніж розумом:

а)так; б)ні.

3.Експектація – це


4.Емпатія – це


5.Заповніть таблицюТипи темпераментів

Характерні ознаки психологічних темпераментів.

1)холерик
2)сангвіник
3)меланхолік
4)флегматік6.Які типи краще пристосовуються до людей і обставин?


7.Виберіть оптимальну пару за сумісництвом:

а)холерик-холерик

б)сангвіник-меланхолік

в)флегматик-холерик

г)меланхолік-флегматик

8.Дайте характеристику:

-інтроверт

-екстраверт

-нормоверт


9.Психологічні бар`єри об`єктивного сприйняття людини людиною:

10.Чому важливо справити на партнера добре перше враження?

11.Потреби людини впливають на її поведінку і стосунки з людьми. Розташуйте у правильній послідовності:

-потреба в почутті безпеки

-потреба у визнанні та адекватній оцінці

-фізіологічні потреби

-потреба в коханні, прихильності, симпатії

-потреба в реалізації своїх потенційних можливостей, здібностей, талантів.

12.Чи всі люди досягають вершини «піраміди Маслоу»? Чому?

13.Яку із ступеней взаємодії варто використовувати?

-спілкування на рівні маніпуляції;

-рівень рефлексивної гри;

-рівень правової взаємодії;

-рівень морального спілкування.


Тема 3. Форми ділового спілкування.

1. Вербальні засоби спілкування – це


2. Назвіть критерії культури усної мови:

3. Чому потрібно заздалегідь готуватися до ділової бесіди?

З яких частин складається ділова мова?

4. Дедуктивний метод ведення бесіди

індуктивний


5. Чому потрібно аналізувати проведену ділову бесіду?


6. Чи доречна критика у діловій дискусії?

Як зробити, щоб вона не переростала у суперечку?

7. Ваші рекомендації діловій розмові по телефону:

-вхідні дзвінки

-вихідні дзвінки


8. Позитивні та негативні моменти використання автовідповідача на роботі:

9. Назвіть типи ділових листів?

10. Яким загальним вимогам вони мають відповідати?

11. У які терміни потрібно відповідати на службові листи? (виберіть правильну відповідь?)

а) 3 дні; б) 10 днів; в)місяць.

Тема 4. Ділові прийоми
1. Які існують класифікації ділових прийомів?

Назвіть денні ділові прийоми


Вечірні ділові прийоми


Ділові прийоми з розсаджуванням


2. Правильно заповніть бланк запрошення на діловий прийом
Запрошення

3.Правила розсаджування за столом під час ділових прийомів:


4. Розробіть план проведення ділового прийому:

1)

2)

3)4)

5)

6)5. Як знайти своє місце за столом на прийомі з розсаджуванням?

а)____________________ б)_____________________ в)___________________________


З нагоди завершення будівництва керівник вашої фірми влаштовує обід. На обід запрошені співробітники фірми з дружинами і почесна особа з дружиною. Почесна особа прибуде літаком з іншого міста.
6. Хто поїде зустрічати почесну особу?

а) керівник фірми;

б)секретар глави фірми;

в) співробітник фірми;

г) заступник голови фірми.
7. Хто виходить першим з будинку аеропорту?

а) почесний гість;

б) зустрічаючий;

в)водій машини;

г) не має значення.
8. Хто несе валізу почесного гостя?

а) сам почесний гість;

б) зустрічаючий;

в) водій машини;

г) не має значення.
9. Водій відкриває двері автомобіля. Куди посадити почесного гостя?

а) поряд з водієм;

б) на задньому сидінні справа по ходу машини;

в) на задньому сидінні зліва по ходу машини;

г) на задньому сидінні посередині.
10. Машина під`їхала до готелю. Хто входить у готель першим?

а) зустрічаючий;

б) почесний гість;

в) водій;

г) не має значення.
11. Після реєстрації. Поведінка зустрічаючого. Чи йде він у номер з гостями?

а) повинен;

б) не повинен;

в) може йти, а може не йти;

г) не має значення.
12. Почесна особа приїжджає до ресторану. Хто його зустрічає при вході?

а) керівник;

б) секретар керівника фірми;

в) той, хто зустрічав в аеропорту;

г) ще хто – небудь.

13. Обід відбувається у великій залі з прямокутним столом посередині. Де буде сидіти почесна особа?

а) спиною до вхідних дверей;

б) біля стіни зліва від дверей;

в) біля стіни справа від дверей;

г) навпроти вхідних дверей.

14. На обіді господар і господиня зайняли місце посередині прямокутного столу навпроти один одного. У цьому випадку почесним місцем буде:

а) справа від господаря;

б) справа від господині;

в) зліва від господаря;

г) зліва від господині.
15. Обід завершається. Першим встає з-за столу:

а) господиня;

б) господар;

в) почесний гість;

г) інші гості.

Тема 5. Імідж

1. Імідж – це

2. Наука, що займається розробкою особистого і корпоративного іміджу називається

3. Фахівець по створенню іміджу
4. Вкажіть спільні та відмінні риси таких понять, як імідж та репутація

5. Одяг ділового чоловіка: Ваші поради.

Бажана тканина костюму, сорочки

Краватка


Взуття

Аташе - кейс


6. Одяг ділової жінки: необхідні рекомендації.

Переважні кольори костюму

Зачіска

Декоративна косметика та парфуми

7. Розкрийте основні положення майстер – плану по створенню іміджу корпорації:

а) закладка фундаменту

б) зовнішній імідж


в) внутрішній імідж

г) невідчутний імідж

8. Що таке корпоративний подарунок?

9. Які існують рекомендації для подарунків на службі?

10. Помилки, що ведуть до втрати ділового іміджу?


11. За якими принципами складаються букети?


12. Символіка кольору квітів.

-білий

-червоний- жовтий

- інші

13. Який сувенір можна подарувати іноземному партнеру?

Тема 6. Національні особливості етики бізнесу


1. Етикет національного прапору

2. Правила оформлення візитівок:

3. Чому специфіку національної етики потрібно враховувати у контактах з іноземцями?

____________________________________________________________________

4. Розкрийте особливості національної етики бізнесу деяких країн:

Європа:

- Велика Британія- Франція

- Німеччина

Італія

- Іспанія


- США

Держави Сходу:

- арабський світ

- Китай

- Японія

5. Якими є особливості українського ділового етикету?

6. Які теми не бажано використовувати в розмові з іноземними партнерами?Методичні рекомендації до написання контрольної роботи з курсу «Етика бізнесу» для студентів заочного навчання
Головне завдання ВНЗ – підготовка висококваліфікованих фахівців, які здатні правильно орієнтуватися у складних життєвих ситуаціях і приймати рішення на високому професійному рівні. Тому так важливо озброювати майбутнього спеціаліста не тільки глибокими знаннями, але й навчити його самостійно їх добувати, формувати активність, творчу самостійність у процесі навчання, розвивати потребу в постійному оновленні своїх знань.

Як відомо, на заочному факультеті самостійна робота має перевагу над іншими формами навчальної роботи. У рамках самостійного навчання, поряд з іншими, студент – заочник виконує контрольну роботу з дисципліни «етика бізнесу». Контрольна робота виступає як спосіб придбання та поглиблення знань, і як форма самоконтролю та контролю за навчанням студента з боку викладачів кафедри.

Виконання роботи прищеплює і розвиває навички роботи з науковою і навчальною літературою, здатність узагальнення матеріалу на основі вивчення літературних джерел, вміння чітко формувати свої думки в письмовій формі. Студент набуває певного досвіду для підготовки у майбутньому наукової роботи, використання знань у практичних діях.
Вимоги до контрольної роботи


 1. Роботи складаються з трьох питань. Робота повинна мати вступ, висновок і список використаної літератури.

 2. Базою для написання контрольної роботи є ознайомлення з темою навчального курсу, з основною та додатковою літературою та курсом лекцій.

 3. У роботі повинні використовуватися різноманітні фактичні дані.

 4. Обсяг контрольної роботи становить 20-25 сторінок рукописного тексту або 15 набраного на комп’ютері (інтервал1,5).

У письмовій роботі не допускається дослівний перепис підручника. Текст роботи пишуть самостійно, згідно з правилами оформляють висновки, посилання, цитати.

Приступаючи до вивчення літературних джерел, доцільно попередньо ознайомитися з обраною темою контрольної роботи за конспектами лекцій (якщо лекція за темою була прочитана), навчальним і навчально-методичним посібником. Слід обдумувати, на які питання звернути увагу, як підійти до вивчення найважливіших положень теми, правильно їх викласти. Така попередня праця дозволить студенту свідомо засвоювати зміст тем, що розкриваються у науковій і навчальній літературі.

Послідовне засвоєння матеріалу з «етики бізнесу» буде неможливе, якщо студент – заочник намагається написати контрольну роботу на основі ознайомлення з окремою темою, відкладаючи вивчення всього курсу на «потім», коли до заліку залишиться обмаль часу. Такий шлях загрожує тим, що студент отримає такі пропуски у своїх знаннях, які буде важко компенсувати. Слід пам’ятати, що «етика бізнесу» відноситься до числа гуманітарних наук, які формують спеціаліста з вищою освітою, вона вивчається у всіх вищих навчальних закладах. Навіть зміст цієї дисципліни диктує необхідність дотримання строгої логічної послідовності і наполегливості у вивченні навчального курсу.

Вдумливе вивчення літературних джерел слід супроводжувати записами у формі розгорнутого плану, тез, виписок, конспектів, виділяючи при цьому ті проблеми, що відносяться до вибраної теми контрольної роботи.

Обмірковуючи інформацію і готуючись до письмового викладу своїх думок, студент повинен пам’ятати, що для успішного виконання контрольної роботи з «етики бізнесу» важливе значення має не її обсяг, а ті питання, логічна послідовність висвітлення яких дозволяє більш – менш повно розкрити тему.

Тому, працюючи над літературою і орієнтуючись на навчальну програму, треба виділити головні, вузлові й другорядні питання теми, зрозуміти взаємозв’язок основних питань між собою, скласти уявлення по кожному з них і по всій темі.

При правильному розумінні логіки курсу «етика бізнесу» питання теми будуть уявлятися не уривчастими, а пов’язаними одне з одним, в єдиній системі, як необхідні її ланки.

У тексті роботи всі питання плану необхідно виділяти, що допомагає студенту поділити матеріал на логічні частини, побачити зв’язок між ними. Кінцевим результатом робот має стати краще засвоєння змісту теми. Робота повинна бути здана до деканату заочного факультету не пізніше 2 тижнів до початку сесії. Робота , що не відповідає вказаним вимогам, не зараховується і повертається студенту без перевірки і рецензії. Студент, який вчасно не виконав контрольну роботу, до заліку не допускається.

Контрольна робота оцінюється «зараховано» чи «не зараховано». Якщо робота не зарахована, студент, залежно від зауважень рецензента, переробляє її або пише по-новому.

На залік студент зобов’язаний принести зараховану контрольну роботу з рецензією викладача.


Критерії оцінювання
«5» - заслуговує студент, який дав аргументовану й повну відповідь на всі питання, поставлені в завданнях; вільно володіє програмним матеріалом, правильно розкриває сутність понять навчального курсу, аналізує і коментує, причинно-наслідкові зв’язки та особливості суспільного розвитку, вміє логічно формувати думку, дотримуватися точності й послідовності викладу матеріалу, пов’язувати етичні проблеми з проблемами інших дисциплін гуманітарного циклу, робити аргументовані висновки згідно з отриманими знаннями та опрацьованою навчальною літературою, джерелами.

«4» - заслуговує студент, який правильно відповів на всі питання, у відповідях на завдання виявив володіння навчальним матеріалом, але припустився окремих недоліків у послідовності викладу, повноті аналізу чи коментування суспільних явищ або у висновках, припустив незначні фактичні помилки.

«3» - заслуговує студент, який в основному опанував проблеми навчального курсу, дав в цілому правильні відповіді хоча б на два запитання, але допустив помилки у формулюваннях, зробив нечіткі висновки, виклав матеріал недостатньо повно й послідовно, аналізуючи питання теми, допустив значні помилки.

«2» - одержує студент, який виявив незнання основного матеріалу, виклав його непослідовно й нечітко, не дав відповіді на жодне з контрольних запитань, запропонованих у завданні, допустив грубі помилки у визначенні понять та аналізі навчальної тематики, не зміг застосувати отриманні знання в конкретній ситуації для вирішення практичних завдань.Варіанти контрольних робіт для студентів заочного навчання з предмету «Етика бізнесу»
Варіант 1

 1. Сучасні погляди на місце етики у бізнесі

 2. Особливості ділової бесіди з журналістами

 3. Специфіка національної етики бізнесу у США

Варіант 2

 1. Етичний кодекс підприємців 1912р.: основні засади і вплив на формування сучасних етичних кодексів

 2. Специфіка проведення ділової бесіди з перекладачем

 3. Особливості національної етики бізнесу у Канаді

Варіант 3

 1. Етика бізнесу як наука та навчальна дисципліна

 2. Критерії культури усної мови менеджера

 3. Специфіка національної етики бізнесу у країнах Латинської Америки (загальна характеристика)

Варіант 4

 1. Історія розвитку ділового етикету в Європі

 2. Типологія ділових бесід, етапи їх проведення та аналіз

 3. Особливості національної етики бізнесу у Франції

Варіант 5

 1. Історія розвитку бізнесу в Україні

 2. Ділова бесіда по телефону

 3. Особливості національної етики бізнесу у Великій Британії

Варіант 6

 1. Етика менеджера

 2. Етикет ділового листування

 3. Особливості національної етики бізнесу у Німеччині

Варіант 7 1. Етичні моделі спілкування у трудовому колективі

 2. Особливості виступу по радіо і на телебаченні

 3. Специфіка національної етики бізнесу в Італії

Варіант 8

 1. Проблеми сприйняття у процесі ділового спілкування

 2. Сувеніри та подарунки у ділових відносинах

 3. Особливості національної етики бізнесу в Іспанії

Варіант 9

 1. Значення ефекту першого враження у ділових контактах

 2. Символіка квітів у ділових стосунках

 3. Особливості національної етики бізнесу у Росії

Варіант 10

 1. Організація взаємодії ділових партнерів

 2. Візитівки

 3. Особливості національної етики бізнесу в Австралії

Варіант 11

 1. Обмін інформацією у діловому спілкуванні

 2. Етикет національного прапора

 3. Специфіка національної етики бізнесу у Китаї

Варіант 12

 1. Організація та проведення нарад

 2. Поняття імідж, іміджелогія, іміджмейкер

 3. Особливості національної етики бізнесу в Японії

Варіант 13

 1. Протокольні форми офіційних заходів

 2. Імідж ділового чоловіка

 3. Особливості національної етики бізнесу в Індії

Варіант 14 1. Організація і проведення ділових прийомів

 2. Імідж ділової жінки

 3. Особливості національної етики бізнесу в Ізраїлі

Варіант 15

 1. Класифікація ділових прийомів

 2. Імідж корпорації

 3. Особливості національної етики бізнесу арабських мусульманських держав (загальна характеристика)

Варіант 16

 1. Формальні ділові прийоми

 2. Символіка кольорів у одязі

 3. Особливості національної етики бізнесу у Південній Кореї

Варіант 17

 1. Неформальні ділові прийоми

 2. Планування кар’єри менеджера

 3. Вплив національних культур на етику поведінки ділових партнерів (аналіз проблеми)

Варіант 18

 1. Сервіровка столу ділових прийомів з розсаджуванням

 2. Принципи вдосконалення особистості

 3. Національні особливості етики бізнесу в Україні

Варіант 19

 1. Сервіровка столу формальних ділових прийомів

 2. Етапи створення імідж-плану корпорації

 3. Вимоги до одягу ділового чоловіка

Варіант 20

 1. Кар’єра та етичні норми

 2. Вимоги до одягу ділової жінки

 3. Правила промови тостів на офіційних заходах

Варіант 21

 1. Протокольні правила розсаджування по автомобілях

 2. Як правильно обставити кабінет менеджера

 3. Національні особливості етики бізнесу у скандинавських країнах (загальна характеристика)

Варіант 22

 1. Підготовка та виступ на офіційних зборах

 2. Етика підлеглого

 3. Національні особливості етики бізнесу у Нідерландах

Варіант 23

 1. Соціонічна сумісність ділових партнерів

 2. Порівняльна характеристика термінів репутація та імідж

 3. Національні особливості етики бізнесу у Швейцарії

Варіант 24

 1. Духовний саморозвиток менеджера

 2. Службовий етикет

 3. Національні особливості етики бізнесу в Австралії

Варіант 25

 1. Психічне здоров’я менеджера

 2. Службовий етикет між чоловіком та жінкою

 3. Правила оформлення запрошень на офіційні заходи

Варіант 26

 1. Кризиси у діловій кар’єрі менеджера

 2. Класифікація потреб за Маслоу, її значення для повсякденної діяльності керівника

 3. Особливості національної етики бізнесу у Польщі

Варіант 27

 1. Стреси: їх попередження і профілактика у роботі менеджера

 2. Помилки, що ведуть до втрати іміджу фірми

 3. Особливості національної етики бізнесу Угорщини

Варіант 28

 1. Типи кар’єри та їх характеристика

 2. Проблема моральності бізнесу

 3. Особливості національної етики бізнесу у Словаччині

Варіант 29

 1. Ділове красномовство

 2. Історія розвитку ділового етикету у країнах Сходу

 3. Особливості національної етики бізнесу у Чехії

Варіант 30

 1. Поняття етикет та його види

 2. Принципи самоаналізу

 3. Особливості національної етики бізнесу у Білорусі

Зразок оформлення титульного аркуша


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Кафедра історії і культурології
Контрольна робота

з курсу «Етика бізнесу»

Варіант №

Виконав:_________________

Студент(ка) 5 курсу________

Групи___________________

________________________

(Прізвище, ім’я, по-батькові)


Перевірив:

________________________


Харків


200_р.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Основна література:

 1. Сабат Энн Мэри. Бизнес-этикет. – М.: Изд-во «Торговый дом», 1999.-235 с.

 2. Тимченко Н.М. Искусство делового общения. – Харьков: РИП «Оригинал», 1992. – 175 с.

 3. Уткин Э.А. Этика бизнеса. – М. : Дело, 1993. – 385 с.

 4. Кричевский Р.Л. Если Вы – руководитель. – М.: Дело, 1993.-346 с.

 5. Щеткин Г.В. Практическая психология менеджмента. – К.: Україна, 1994.-385 с.

 6. Кубрак О.В. Етика ділового та повсякденного спілкування. - Суми: Університетська книга , 2001.-205 с.

 7. Зубенко Л.Г., Нємцов В.Д. Культура ділового спілкування. – К., 2000.-266 с

 8. Льюис Р.Д. Деловые культуры в международном бизнесе. -М., 1999.-440 с.

 9. Лозниця В.С. Психологія менеджменту.-К., 1997.-241 с.

Додаткова література:

1. Апресян Г. Ораторское искусство. – М.: Мысль, 1978. – 160 с.

2. Бороздина Г. В. Психология делового успеха: Уч. пособие - М:

ИНФРА- М, 2000. – 224 с.

3. Браим И. Н. Культура делового общения: Уч. пособие – Минск:

ИП «Экоперспектива», 1998. – 176 с.

4. Делайте бизнес красиво. Этические и социально-психологические основы

бизнеса: Практ. пособие. – М.: Инфа-М, 1995. – 240 с.

5. Деловой этикет. / Авт.-сост. И. Афанасьев. – К.: Альтерпресс, 1998. –

320с.


6. Етика ділового спілкування: Курс лекцій. / Т. К. Чайка, М. П. Лукашевич,

І. Б. Осечинська. – К.: Вид. МАУП, 1999. – 208 с.

7. Козлов Н. Как относиться к себе и людям или практическая психология

на каждый день. - М.: Аст-Пресс, 1999. – 320 с.

8. Козлов Н.И. Формула успеха. – СПб.: Питер, 2000. – 368 с.

9. Кузин Ф. А. Имидж бизнесмена - М.: ОСЬ-98, 1998. – 168 с.

10. Кузин Ф. А. Культура делового общения: Практ. пособие. - М.: ОСЬ-89,

1999. – 240с.

11. Курбатов В. И. Стратегия делового успеха: Учебн. пособие – Ростов-на-

Дону: Феникс, 1995. – 416 с.

12. Курс практической психологии, или как научиться работать и добиться

успеха: Учебн. пособ. для высшего управленческого персонала. /

Автор-сост. Р. Р. Кашапов. - М.: Аст-Пресс,1000. – 488 с.

13. Лукашевич Н. П., Лукашевич О. Н. Как достигнуть успеха в деловой

карьере. Кн. 1. Деловая карьера: путь к успеху. - Харьков: Око, 1998.-

128 с.


14. Маккей Х. Как уцелеть среди акул: опередить конкурентов в умении

продавать, руководить, стимулировать, заключать сделки / Пер. с англ.

- М.: Экономика, 1992. – 172 с.

15. Макклафлин К., Вилсон Г. Язык жестов. - СПб.: Питер, 2000. –

224 с.

16. Ливайн, М. Кром. Лидер в тебе/Пер. с англ. - Минск.:Парадокс, 1996. –416 с.

17. Олдхэм Дж., Морис Л. Авторитет вашей личности. Как лучше узнать

самого себя/Пер. с англ. – М.: Вече, АСТ, 1996. – 544 с.

18. Психология и этика делового общения: Учебник/Под ред. проф.

В.Н.Лавриненко. М.:ЮНИТИ, 1997. – 282 с.

19. Роджес Ф. ИБМ. Взгляд изнутри. Человек – фирма – маркетинг/Пер. с

англ. - М.: Наука, 1990. – 368 с.

20. Рюттингер Р. Культура предпринимательства/Пер. с нем. - М.: ЭКОМ,

1992. – 240 с.

21. Свергун О. Психология успеха, или как стать хозяином своей жизни. –

М.: Аст-Пресс, 1999. – 384 с.

22. Свет А. Алхимия успеха. Метод управления ситуациями. - СПб.: Изд.

«Питер», 2000.- 128 с.

23. Сопер П. Основы искусства речи/Пер. с англ. – М.:

Прогресс-Академия, 1992. – 196 с.

24. Таранов П. Секреты поведения людей. 300 законов жизни и успеха.

Настольная книга бизнесмена. - М.: ИТД «Гранд», 1998. – 544 с.

25. Таранов П.С. Золотая книга руководителя. - М.: ФАИР-ПРЕСС, 1999.-

496 с.

26. Тимченко Н. М. Искусство делового общения. - Харьков: РИП«Оригинал», 1992.-180 с.

27. Томилов В. В. Культура предпринимательства: Уч. пособие для вузов. –

СПб.: «Питер», 2000.-176 с.

28. Честара Дж. Деловой этикет/Пер. с англ. - М.: Агенство «ФАИР»,

Информ-пресс+, 1999.-336 с.

29. Ягодинский В. Н. Как себя вести: Практический курс культурного

поведения. - М.: Знание, 1991.-64с.

30. Якокка Л. Карьера менеджера - М.: Прогресс, 1990. – 384 с.Зміст

Стор.


 1. Передмова……………………………………………………………..…….3

 2. Календарно-тематичний план……………………..…..…………………...4

 3. Програма курсу «Етика бізнесу»……………………………………….….5

 4. Плани практичних занять……………………………………………….….7

 5. Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи

студентів……………………………………………………….……..….…10

 1. Вимоги та рекомендації до написання реферату…………...…………...14

Тематика рефератів…………………………………………………….….15

 1. Питання до заліку………………………………………………………….16

 2. Тести поточного контролю знань ……………………………………......19

 3. Методичні рекомендації до написання контрольної роботи з курсу «Етика бізнесу» для студентів заочного навчання………………………31

 4. Варіанти контрольних робіт для студентів заочного навчання… з предмету «Етика бізнесу» …………………………………………….…..34

 5. Список літератури………………………………………………………....40


НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Методичні вказівки з самостійного вивчення дисципліни, практичних занять і виконання контрольних робіт з курсу «Етика бізнесу» (для студентів 5 курсу денної і заочної форми навчання за напрямом підготовки 0502 –«Менеджмент»)

Укладач: к.і.н., доц. Майя Станіславівна Лисенко
Редактор: М. З. Аляб`єв

План 2008, поз.413М____________________________________________________________________

Підп. до друку 31.02. 2008 Формат 60х84 1/16 Папір офісний.

Друк на ризографі. Умовн.–друк. арк. 1,9 Обл.–вид. арк. 2,2

Зам. № Тираж 300 прим.

____________________________________________________________________

61002, м. Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12Сектор оперативної поліграфії ЦНІТ ХНАМГ
61002, м. Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка