Методичний комплекс для самостійної роботи студентів спеціальності «Економічна та соціальна географія» з курсу «країнознавство»Сторінка1/14
Дата конвертації23.10.2016
Розмір3.49 Mb.
#304
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Міністерство освіти і науки України

Харківський національний університет імені В.Н. КаразінаГеолого-географічний факультет
МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

для самостійної роботи студентів

спеціальності «Економічна та соціальна географія»

з курсу

«КРАЇНОЗНАВСТВО»


Харків


2008

Міністерство освіти і науки України

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Геолого-географічний факультетМЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

для самостійної роботи студентів

спеціальності «Економічна та соціальна географія»

з курсу

«КРАЇНОЗНАВСТВО»

Харків


2008

УДК 911.3

Методичний комплекс для самостійної роботи студентів спеціальності «Економічна та соціальна географія» з курсу «Країнознавство». – Харків, 2008. – 146 с.
Укладачі: Решетов І.К., доктор геологічних наук, професор;

Вірченко П.А., викладач кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства.


Рекомендовано до друку

Вченою Радою геолого-географічного факультету

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

(протокол № 9 від 23.05. 2008 р.)
Методичний комплекс розроблений згідно з програмою навчального курсу «Країнознавство», як одного з важливих предметів у циклі дисциплін професійної і практичної підготовки фахівців у галузі соціально-економічної географії.

Мета: надати методичну допомогу студентам та формувати навички самостійної роботи з додатковими джерелами інформації при вивчені навчального курсу «Країнознавство».

Методичний комплекс розрахований на студентів денного та заочного відділень ВНЗ І- ІV рівнів акредитації, які мають напрямок підготовки «Географія», спеціальність «Економічна та соціальна географія».

Методичний комплекс містить загальні відомості про навчальний курс, тематичний план та структуру курсу, вимоги до рівня компетентності студентів, теоретичні матеріали, які необхідно опрацювати до початку семінарських занять, рекомендовану літературу та електронні джерела інформації за темами курсу, теми і плани семінарських занять та контрольні питання для самоперевірки, додатки у вигляді схем і таблиць, зразки запитань та завдань до модульного контролю, систему оцінювання навчальних досягнень студентів.
Підписано до друку 10 червня 2008 р. Формат 60х901/16. Папір офісний.

Друк різограф. Обл.-вид. арк. Тираж 50 прим. Зам. №
Науково-видавнича фірма «Екограф»

61018, м. Харків, вул. Деревянка, 7, к. 86,

Тел. (057) 719-51-18

Зміст
Загальні положення…………………………………………………………………….. 5

Вимоги до рівня компетентності студентів……………………….…………… 6

Структура навчального курсу………………………………………………………. 7

Рекомендована література та електронні ресурси………………………… 7

Тематика та питання семінарських занять…………………………….……… 8

Теоретичні матеріали рекомендовані для опрацювання

при підготовці до семінарських занять…………………………………………. 11

Заняття № 1…………………………………………………………………………… 11

Заняття № 2…………………………………………………………………………… 16

Заняття № 3…………………………………………………………………………… 24

Заняття № 4…………………………………………………………………………… 34

Заняття № 5…………………………………………………………………………… 42

Заняття № 6…………………………………………………………………………… 53

Заняття № 7…………………………………………………………………………… 66

Заняття № 8…………………………………………………………………………… 76

Заняття № 9…………………………………………………………………………… 83

Основні завдання та запитання до модульного контролю……………… 90

Зразок одного з варіантів модульного контролю…………………………… 91

Додатки (таблиці та схеми)………………………………………………………….. 92

Короткий термінологічний словник………………………………………………. 141

Оцінювання результатів навчальних досягнень студентів…………………. 144

Джерела інформації, використані при підготовці посібника……………….. 145

Дисципліна «Країнознавство» викладається студентам V курсу денного відділення та VІ курсу заочного відділення спеціальності «Економічна та соціальна географія» у вигляді семінарсько-практичних занять.Місце та значення дисципліни. Початок ХХІ ст. ознаменувався динамічними перетвореннями у світі, пов’язаними із загостренням боротьби між протилежними тенденціями розвитку суспільства – процесами глобалізації та локалізаційної дезінтеграції. Саме у царині єдності й боротьби цих протилежностей і проходить розвиток народів і країн світу у наш час. У такому контексті предмет «Країнознавство» виступає як один з провідних у цілісному розумінні процесів, які відбуваються у сучасному світі.

Дана дисципліна формує систему економіко-географічних знань сучасного географа про світові процеси в цілому та окремі країни світу зокрема. Знання про закономірності розвитку світового господарства, прогрес одних країн і кризові явища інших завжди були інтересом аналізу економіко-географів.«Країнознавство» виступає як один з про­відних предметів у цілісному розумінні процесів, які відбувають­ся у сучасному світі. Кожна людина повинна мати хоча б найзагальніші уявлення про сучасну політичну карту світу, роз­міщення населення нашої планети, світове господарство, глобальні проблеми людства. Це потрібно у повсякден­ному житті для того, щоб встановлювати зв'язки між різними подіями, інформацію про які ми отримуємо із газет, повідомлень по радіо та телебаченню, із комп'ю­терної мережі, правильно оцінювати ці події і таким чи­ном правильно розуміти світ, в якому ми живемо.

Мета курсу - розглянути регіональні особливості розміщення і розвитку продуктивних сил окремих країн світу; оцінити сучасний рівень економічного та соціального розвитку країн світу, проаналізувати проблеми та перспективи розвитку.

Головним завданням курсу є формування вмінь самостійного аналізу студентами чинників, які впливають на розвиток господарства країн світу, засвоєння особливостей і відмін територіального розподілу праці окремих регіонів світу.

Матеріали методичного комплексу мають не лише навчально-ме­тодичне, а й інформаційне значення.

Працюючи з текстом посібника, постійно тримайте під рукою гео­графічний атлас світу і будь-який названий у тексті об'єкт або країну, регіон або місто відразу знаходьте на карті.
Вимоги до рівня компетентності студентів:
Рівень компетентності студентів формується за рахунок

теоретико-методологічних знань про:


 • об'єкт і предмет курсу його місце в системі наук;

 • закономірності й принципи країнознавства;

 • форми правління та адміністративно-територіальний устрій держав світу;

 • етапи формування політичної карти світу;

 • типологію країн світу за різними авторами;

 • головні міжнародні організації світу;

 • категорії географічного положення;

 • загальні засади районування світу та сучасний регіональний поділ.


Компетентність в дослідженні практичних аспектів країнознавства формується за рахунок умінь:


 • аналізувати роль і місце в світовому господарстві країн Європи;

 • характеризувати ЕГП, ПГП та ГПП країн світу за типовими планами;

 • складати порівняльні характеристики країн за різними ознаками та показниками;

 • виявляти вплив природних умов на спеціалізацію господарства окремих країн;

 • аналізувати характерні риси і структуру господарства окремих країн та географію зовнішньоекономічних зв'язків;

 • характеризувати сучасний стан взаємовідносин України з ООН, СОТ, НАТО та ЄС;

 • складати схеми, графіки, таблиці за матеріалами навчального курсу та аналізувати їх;

 • працювати з додатковими джерелами інформації, в тому числі й з електронними.

СТРУКТУРА КУРСУ(для денного відділення)
Тема

Години

1

Країнознавство як наука.

2

2

Держави на політичній карті світу.

2

3

Політична карта – дзеркало епохи.

2

4

Міжнародні організації світу.

2

5

Просторово-територіальна організація держав світу.

2

6

Регіональний поділ світу.

2

7

Україна та Світова організація торгівлі.

2

8

Європейський Союз та Україна.

2

9

Україна та НАТО.

2Література

Основна:

 1. Дубович І. Країнознавчий словник-довідник. - Львів: Видавничий дім «Панорама», 2003.-580 с.;

 2. Довідник НАТО (українською мовою). Укладач Шервен Ніколас., Public Diplomacy Division NATO, 1110;

 3. Масляк П.О. Країнознавство: підручник.-К.: Знання, 2007.-292 с.;

 4. Міжнародні організації: Навч. посіб. / За ред. О.С. Кучика. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2007. – 749 с. Brussels, Belgium, 2006. - 384 с.;

 5. Осика С.Г., Пятницький В.Т. Світова організація торгівлі / 2-ге видання, перероблене і доповнене. К.: «К.І.С.», 2004.-516 сДодаткова:

 1. Грицак Ю.П. Страноведение: Ведущие страны мира: пособие для экономических. и географических. специальностей вузов. - Х.: Издательство ХНУ имени В.Н. Каразина, 2002.- 63 с.;

 2. Страноведение: учебное пособие/кол. авторов: Рогач П.И., Косяков Н.Е., Гаркава В.Г., Лукьянчик С.В.- Минск: Издательство Белорусского экономического университета, 2003.-284 с.Електронні ресурси:

 1. www.nato.int;

 2. www.wto.org;

 3. www.mil.gov.ua/index.php?part=ua-nato&lang=ua;

 4. www.ukraine-eu.mfa.gov.ua/eu;

 5. http://europa.dovidka.com.ua/.


Заняття № 1


Каталог: files -> 2012
2012 -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій українознавство
2012 -> «основи соціальної географії» Харків 2007
2012 -> Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з курсу «Медична географія»
2012 -> Методичні вказівки для самостійної роботи студентів зі спеціальності «Економічна І соціальна географія»
2012 -> Титульний аркуш
2012 -> Рішенням Київської обласної ради від 29. 07. 2010 №775-33-v програма співпраці місцевих органів виконавчої влади, органів


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка