Методичний комплекс для самостійної роботи студентів спеціальності «Економічна та соціальна географія» з курсу «країнознавство»Сторінка14/14
Дата конвертації23.10.2016
Розмір3.49 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Держави-члени НАТО

(станом на 01.01.2008 р.)


Рік вступу

Кількість держав
з моменту
утворення

Держави-члени
1949

12

Бельгія, Велика Британія, Данія, Ісландія, Італія, Канада, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Португалія, США, Франція

Країни-засновниці

1952

14

Греція, Туреччина

1955

15

ФРН

1982

16

Іспанія

1999

19

Польща, Угорщина, Чехія

2004

26

Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Румунія, Словаччина, Словенія

Додаткова інформація

Країни, що не мають конституції у вигляді одного документа: Велика Британія, Ізраїль, Нова Зеландія, Ліван, Оман.

Найдавніша у світі республіка та одночасно найдавніша держава Європи – Сан-Марино (існує з 301 р. н. е.).

Найдавніша федеративна держава – Швейцарія (хоча офіційна назва Швейцарська Конфедерація). З 1 вересня 1291 р. альпійські кантони Урі, Унтервальден та Швіц підписали угоду про утворення конфедерації. Конституція 1848 р. законодавчо перетворила конфедерацію на федеративну державу.

Перші міжнародні організації виникли у Європі у ХVІІ ст. і мали переважно економічний або політичний характер.

Найбільшу протяжність сухопутних кордонів має Китай – 22117 км. Він межує з 14 державами. Росія теж межує з 14 державами (з урахуванням Калінінградської області), але займає ІІ місце за протяжністю сухопутних кордонів – 20017 км.

Короткий термінологічний словник
Анклав – відокремлена частина території, яка розміщена у межах

територіальних володінь іншої (інших) держави (держав).


Валовий внутрішній продукт – сукупна ринкова вартість усього обсягу кінцевого

(ВВП) виробництва товарів та послуг за рік.


Валовий національний продукт – сумарний обсяг продукції, виробленої за

(ВНП) допомогою факторів виробництва, що

належать представникам конкретної держави.
Вільна економічна зона – частина території держави, яка має особливий режим

управління і пільгових умов, щодо діяльності

підприємств та іноземних фірм; вона виділена із

загального митного кордону і має певну свободу у

вирішенні господарських питань.
Географічне положення - це розміщення певного об'єкта, території, країни

відносно інших об'єктів, територій, акваторій, країн.

Геополі­тика - це наука, яка вивчає вплив географічних чин­ників переважно на

зовнішню, а також на внутрішню політику держав.


Делімітація кордону – визначення напряму лінії державного кордону,

зафіксоване на топографічних картах і письмових

документах, що підписані урядами держав-сусідів.
Демаркація кордону – проведення державного кордону на місцевості з

позначенням його спеціальними прикордонними знаками

відповідно до делімітаційних документів.
Джамахирія – форма правління, за якої відсутні традиційні інститути влади;

вважається, всі державні рішення приймаються усім народом.


Домініон – країна, яка зберігає зовнішній і внутрішній суверенітет, однак

найвищого керівника призначає монарх тієї держави, з якою вона

пов’язана колоніальним минулим.
Імперія – велика монархічна держава, на чолі якої є імператор (найвищий титул

монарха).


Колонія - країна або те­риторія, що перебуває під владою іноземної держави

(метропо­лії), не має політичної, економічної самостійності;

управління нею здійснюється на підставі спеціального режиму.
Конфедерація – об’єднання суверенних, незалежних держав, яке створюють

для досягнення конкретної мети (Швейцарія).


Кордон державний - це уявна (іноді реальна) лінія на поверхні землі (суходолі та

акваторії) та уявна вер­тикальна площина, що проходить

через неї в повітря­ному просторі і надрах. Вона визначаємежі держави і відділяє одну територію держави від

іншої або від відкритих морів.
Королівство – монархічна держава, яку очолює король або королева.
Країна - територія з позначеними межами, що користується державним

суверенітетом або знаходиться під владою іншої держави.
Країнознавство - географічна наука, яка займається комплексним вивченням

природи, історико-географічних особливостей, демографії,

соціально-економіко-географічних, геокультурних та

геополітичних аспектів країн світу.


Метрополія - держава, яка має колонії.
Міжнародні організації – неурядові об’єднання держав або національних

товариств (асоціацій), які діють для досягнення певних

цілей (політичних, економічних, науково-технічних

та ін.).
Монархія - це форма державного правління, за якої найвища влада в країніналежить одній особі - монар­хові.
Морська економічна зона - акваторія в межах 200 морських миль (370 км.) від

берега певної держави. В їх межах цим державам

належить виключне право на розвідування і

розробку будь-яких природних ресурсів.


Незалежна держава - це країна, яка реалізує влас­ну внутрішню і зовнішню

політику на основі суверен­ної волі своїх громадян абоправителя (монарха) і здат­на проводити свою національну

політику та відстою­вати національні інтереси на

міжнародній арені.
Нунцій – дипломатичний представник Ватикану.
Парламент – законодавчий орган держави, сформований повністю або

частково на виборних засадах.
ПГП – положення країн і районів по відношенню до політичних союзників і

супротивників, вогнищ різного роду політичних конфліктів та ін.


Підопічні території - землі, які тимчасово передані ООН під управління тієї чи

іншої держави.
Протекторати - державні утворення, які делегують свої зовнішньополітичні

(іноді й внутрішньополітичні) права суверенній державі.
Республіка - це форма державного правління, за якої всі вищі органи влади або

обираються народом, або формуються парламентом, який

обирається народом.
Спірні території – території, на які претендують дві або декілька держав.
Територіальні морські води - прибережна частина морських вод завширшки

12 морських миль (22,2 км.), що належать до

держави, біля якої розташована.
Територія – (в міжнародному праві розуміють ) різні простори|простір-час| земної кулі з|із| його

сухопутною і водною поверхнею, надрами і повітряним простором,

а також космічний простір|простір-час| і небесні тіла, що знаходяться|перебувають| в нім.
Територія держави - частина Земної кулі, яка є під суверенітетом певної

держави. До складу державної території належить суходіл

з його надрами, внутрішні і територіальні морські води, а

також повітряний простір над державою.


Типологія держав світу – науковий поділ держав світу за різними ознаками

(географічне положення, форма правління,

адміністративно - територіальний устрій, розміри

території, кількість жителів, ВВП на одну особу тощо).


Унітарна держава - це держава з єдиними централізованими органами влади, у

якій не виділено автономних одиниць і яка має єдиний

конституційний режим.
Федеративна держава – держава, у складі якої є декілька державних утворень

(федерація) (суб’єктів федерації), що мають суверенітет.

Національна система оцінювання
% від максимальної суми балів за всі форми навчальної діяльності

Оцінка за національною шкалою оцінювання

більше, рівно 85 %

Відмінно

75,0-84,9 %

Добре

50,1-74,9 %

Задовільно

менше, рівно 50 %

Незадовільно

Європейська система оцінювання(ECTS)


% від максимальної суми балів за всі форми навчальної діяльності

Оцінка в ECTS

91-100 %

A

81-90 %

B

61-80 %

C

46-60 %

D

33-45 %

E

менше 32 %

F


Результати оцінювання за національною шкалою та шкалою ECTS


% від максимальної суми балів за всі форми навчальної діяльності

Оцінка в ECTS

Оцінка за національною шкалою

екзамен

залік

91-100 %

A

відмінно

зараховано81-90 %

B

відмінно

61-80 %

C

добре

46-60 %

D

задовільно

33-45 %

E

задовільно

менше 32 %

F

незадовільно

не зараховано


Система оцінювання результатів навчальних досягнень студентів

з курсу «Країнознавство»
Модульний контроль 1

Вид діяльності

Кількість

Бали

Сума

Семінари

9

5

45

Тести

3

10

30

Реферат

1

10

10

Підсумковий модуль

1

15

15

Загальна сума балів

-

-

100


Джерела інформації, використані при підготовці посібника:


 1. Андрєєва В.М. Політична карта світу. Населення світу. / В.М. Андрєєва, Г.Д. Довгань. – Харків.: Вид. група «Основа», 2004. – 160 с.;

 2. Атлас світу., К.: ДНВП «Картографія», 2008. – 200 с.;

 3. Безуглий В.В., Козинець С.В. Регіональна економічна і соціальна географія світу: Навч. посіб. Вид. 2-ге, перероб. – К.: ВЦ «Академія», 2007. 688 с.;

 4. Географический справочник ЦРУ. – Екатеринбург: У-Фактория, 2005. – 704 с.;

 5. Грицак Ю.П. Страноведение: Ведущие страны мира: пособие для экономических. и географических. специальностей вузов. - Х.: Издательство ХНУ имени В.Н. Каразина, 2002.- 63 с.;

 6. Довідник НАТО (українською мовою). Укладач Шервен Ніколас., Public Diplomacy Division NATO, 1110;

 7. Дубович І. Країнознавчий словник-довідник. - Львів: Видавничий дім „Панорама”, 2003.-580 с.;

 8. Економічна і соціальна географія світу / атлас для 10-11 класів., К.: ІПТ, 2006. – 48 с.;

 9. Європейський Союз. Словник-довідник / Ред. М. Марченко. – К.: К.І.С., 2005. – 142 с.;

 10. Європейський вибір України. Навчальний посібник. – Львів: Військовий інститут, 2007. – 216 с.;

 11. Европейский Союз: справочник - путеводитель / Под. ред. Буториной О.В., Борко Ю.А., Иванова И.Д. – 2-е изд. – М.: Издательский дом «Деловая литература», 2003. – 288 с.;

 12. Критерії членства в СОТ, ЭС та НАТО. Інтеграційні перспективи України. / Гол. ред. І.І. Жовква, К., 2007. – 88 с.;

 13. Копійка В.В., Шинкаренко Т.І. Європейський Союз: заснування та етапи становлення. Навчальний посібник для студентів ВНЗ. –К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2001. – 448 с.;

 14. Масляк П.О. Країнознавство: підручник.-К.: Знання, 2007.-292 с.;

 15. Міжнародні організації: Навч. посіб. / За ред.. О.С. Кучика. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2007. – 749 с. Brussels, Belgium, 2006. - 384 с.;

 16. Осика С.Г., Пятницький В.Т. Світова організація торгівлі / 2-ге видання, перероблене і доповнене. К.: «К.І.С.», 2004.-516 с.;

 17. Палій О. Навіщо Україні НАТО ? – К.: Дніпро, 2006.-144 с.;

 18. Страноведение: учебное пособие/кол. авторов: Рогач П.И., Косяков Н.Е., Гаркава В.Г., Лукьянчик С.В.- Минск: Издательство Белорусского экономического университета, 2003.-284 с.;

 19. Увесь світу цифрах і фактах. Довідник., 4-те видання, виправлене та доповнене., К.: Видавництво «Мапа», 2008. – 128 с.Електронні ресурси:
www.nato.int;

www.wto.org;

www.mil.gov.ua/index.php?part=ua-nato&lang=ua;

www.ukraine-eu.mfa.gov.ua/eu;

www.ru.wikipedia.org

www.europa.dovidka.com.ua
Каталог: files -> 2012
2012 -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій українознавство
2012 -> «основи соціальної географії» Харків 2007
2012 -> Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з курсу «Медична географія»
2012 -> Методичні вказівки для самостійної роботи студентів зі спеціальності «Економічна І соціальна географія»
2012 -> Титульний аркуш
2012 -> Рішенням Київської обласної ради від 29. 07. 2010 №775-33-v програма співпраці місцевих органів виконавчої влади, органів


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка