Методика формування англомовної граматичної компетенції учнівДата конвертації11.03.2019
Розмір60.5 Kb.
Практичне заняття № 3 a

Тема: "Методика формування англомовної граматичної компетенції учнів"
Мета: Набути знань та оволодіти методичними вміннями, необхідними для формування в учнів граматичної компетенції.
Завдання:

 • Ознайомтеся з метою і змістом формування в учнів англомовної граматичної компетенції.

 • Вивчіть термінологію з проблеми.

 • Навчіться:

 • робити методичний аналіз граматичних явищ англійської мови;

 • аналізувати прийоми і способи подачі активного і пасивного граматичного матеріалу та вправи, що рекомендуються для його засвоєння;

 • використовувати ефективні способи і прийоми формування граматичної компетенції учнів;

 • планувати і проводити фрагменти уроків з навчання активного і пасивного граматичного матеріалу.


Зміст теми

Поняття іншомовної граматичної компетенції. Роль граматичних навичок у мовленнєвій діяльності. Основна мета формування граматичної компетенції - формування граматичних навичок у рецептивних і продуктивних видах мовленнєвої діяльності. Основні характеристики рецептивних і продуктивних граматичних навичок.

Активний і пасивний граматичні мінімуми. Граматична структура і зразок мовлення. Мовленнєва одиниця. Рівні мовленнєвих одиниць.

Основні етапи формування граматичної навички. Прийоми ознайомлення учнів з граматичними структурами активного і пасивного граматичного мінімуму. Основні типи і види вправ для автоматизації дій учнів з граматичними структурами активного граматичного мінімуму. Основні типи і види вправ для автоматизації дій учнів з граматичними структурами пасивного граматичного мінімуму.

Методика формування граматичної компетенції учнів на різних етапах навчання.

Роль і місце засобів навчання у процесі формування граматичних навичок.


Базова термінологія

адаптація граматичних завдань активний граматичний мінімум граматична вправа

граматична гра

граматична компетенція

граматична навичка

граматична структура

граматична форма

граматичне правило

граматичне явище

граматичний матеріал

критерії відбору граматики

навчати граматики комунікативне ознайомлення з граматичним явищем

пасивний граматичний мінімум

принцип багатозначності

принцип моделювання

структурний підхід


adaptation of grammar tasks

active grammar minimum

grammar task

grammar game

grammatical competence

grammar habit/subskill/skill

grammatical structure

grammatical form

grammar rule

grammar phenomenon/item/exponent

grammar material

criteria for selecting grammar

to teach grammar communicatively

grammar presentation technique

passive grammar minimum

principle of polysemy

principle of modelling

structural approach

Питання для опрацювання

1. Мета і зміст формування граматичної компетенції учнів у початковій, основній і старшій школі. • Конспект лекції.

 • Методика ... 2002. - С.72-77.

 • Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Англійська мова. 2 - 12-ті класи // English Language and Culture. - № 29 - 30. - August 2001. - 37 c.

Опрацювавши вказані джерела, сформулюйте і запишіть визначення активного граматичного мінімуму (АГМ) і мету його засвоєння. Випишіть з програми по класах конкретний граматичний матеріал, який учень має засвоїти як рецептивно, так і продуктивно, тобто розпізнавати і розуміти при аудіюванні та читанні, а також вживати у процесі говоріння та письма.

2. Особливості навчання активного граматичного матеріалу. • Конспект лекції.

 • Методика ... 2002. - С.77-80.

Опрацювавши вказані джерела, назвіть операції, що входять до репродуктивної граматичної навички, випишіть визначення понять "граматична структура" (ГС), "зразок мовлення"; порівняйте різні способи опису структури навчальної одиниці мовлення -за допомогою вербального правила, символів, геометричних фігур, схем, зразка мовлення. Поясніть принципи, якими має керуватися вчитель у роботі над АГМ.

3. Організація активного граматичного матеріалу в базовому та альтернативних підручниках англійської мови для середньої школи. • Плахотник В.М., Мартинова Р.Ю. Підручник англійської мови для 5 класу середньої школи. - К.: Освіта, 1994. - С. 164 - 178.

 • English through Communication. Підручник для 5 класу середньої школи / Кол. авторів під керівн. Н.К.Скляренко. - К.: Освіта, 1996. - С. 375 -412.

 • Хоменко Е.Г. Граматичний коментар у підручнику для інтенсивного навчання англійської мови у 5 класі середньої школи //Іноземні мови. - 1995. - № 2. - С. 18 - 20.

Опрацювавши вказані джерела, поясніть, як організовано граматичний матеріал у різних підручниках, випишіть із статті Е.Г. Хоменко основні положення, відповідно до яких подано граматичний матеріал у підручнику "English through Communication"

4. Процес навчання активного граматичного матеріалу. • Конспект лекції.

 • Методика ... 2002. - С.80-86.

 • Гапонова С.В. Планування граматичного етапу уроку іноземної мови// Іноземні мови. - 1997. - № 3. - С.6-10.

 • Скляренко Н.К. Сучасні вимоги до вправ для формування іншомовних мовленнєвих навичок і вмінь// Іноземні мови. - 1999. - № 3. - С.3-7.

 • Wingate J. 10 Ways to ... Revive a Lesson//Іноземні мови. - 2000. - № 2. -C. 21.

 • In-Service Development Course for English Language Teachers. Resource Pack (photocopiable materials), Part 1. - K.: Ленвіт, 2002. - HО2a "Grammar Presentation Techniques".

Розкрийте методику ознайомлення учнів з новою граматичною структурою (ГС), що належить до АГМ. Запишіть приклади і назви видів вправ, які виконуються на етапі автоматизації дій учнів на рівні фрази (вправи І групи) та понадфразової єдності (вправи II групи).

5. Особливості навчання пасивного граматичного матеріалу. • Конспект лекції.

 • Методика ... 2002. - С. 72 - 73.

 • Чинні програми середніх загальноосвітніх шкіл. Іноземні мови. 2-12 кл. Розділ "Мовна компетенція".

Опрацювавши вказані джерела, сформулюйте і запишіть визначення пасивного граматичного мінімуму (ПГМ) і мету його засвоєння. Випишіть з програми по класах конкретний граматичний матеріал, який учень має засвоїти лише рецептивне, тобто розпізнавати і розуміти при читанні.

6. Ознайомлення учнів з граматичними структурами ПГМ. • Конспект лекції.

 • Методика ... 2002. - С.86-89.

 • Визначте прийоми ознайомлення учнів з граматичними структурами ПГМ.

7. Автоматизація дій учнів з граматичними структурами ПГМ.

 • Конспект лекції.

 • Методика ... 2002. - С.90-92.

Запишіть приклади некомунікативних рецептивних вправ та умовно-комунікативних вправ для перевірки розуміння граматичних структур ПГМ.

8. Використання технічних засобів у навчанні граматики. • Настольная книга преподавателя иностранного языка: Справочное пособие/ Е.А. Маслыко, П.К.Бабинская, А.Ф.Будько й др. - Минск: Вышэйшая школа, 2001. - С. 283 - 303.

 • Грачева Н.П. О комплексном использовании средств наглядности в овладении грамматической стороной устной речи // ИЯШ. - 1991. - № 1. - С.26-30.

 • Горчев Ю.А. Лингафонньїй практикум по английскому язьїку для 5 класса: Пособие для учителя. - М.: Просвещение, 1984. - С. 3 - 22, С. 186 - 197.

 • Москалець О.О. Можливості комп'ютерного посібника AZAR Interactive для організації позааудиторної роботи першокурсників мовного вищого закладу освіти // Іноземні мови. - 2001. - № 4. - С. 35 -38.

Опрацювавши вказані джерела, визначте режими роботи в лінгафонному кабінеті та комп'ютерні програми, які доцільно використовувати у процесі навчання граматичного матеріалу; проаналізуйте можливості комп'ютерного посібника AZAR Interactive; для самостійної роботи учнів старших класів з удосконалення граматичної навички.

Випишіть етапи роботи над граматичною темою і 4-5 фоновправ на автоматизацію дій учнів у вживанні граматичної структури видочасової форми Future Simple.


Практичні завдання

1. Ознайомтеся з фрагментами уроків для навчання: • Активного граматичного матеріалу на засвоєння ГС видочасової форми Present Simple (третя особа однини у стверджувальній формі);

 • Пасивного граматичного матеріалу для розпізнавання функцій безособових форм дієслова у реченні.

2. Будьте готові продемонструвати фрагменти, з якими ви ознайомилися, на практичному занятті.

3. На основі поданих зразків розробіть власні фрагменти уроків з навчання: • Активного граматичного матеріалу для засвоєння ГС видочасової форми Past Simple (всі особи однини у стверджувальній формі).

 • Пасивного граматичного матеріалу для розпізнавання функцій інфінітива у реченні.

4. Будьте готові продемонструвати свої фрагменти на практичному занятті.
Додаткова література

 • Ветохов A.M. Причина забывания лексико-грамматического материала в средних и старших классах // Іноземні мови. - 2000. - № 3. - С. 9 - 10. Вишневський О.І. Підстановчі вправи з англійської мови. - К.: Радян.школа, 1979. - 144 с.

 • Гапонова С.В. Планування граматичного етапу уроку іноземної мови // Іноземні мови.-1997. - № 3. - С. 6 - 10.

 • Грачева Н.П. О комплексном использовании средств наглядности в овладении грамматической стороной устной речи // ИЯШ. - 1991. - № 1. -С. 26 - 30.

 • Завьялова А.Г. Ситуативное обучение Present Continuous на начальном этапе овладения английским языком//ИЯШ. - 1990. - №3. - С. 14-17.

 • Киреева Н.А. Обучение употреблению грамматических структур в Present Progressive Tense в устной речи // Іноземні мови. - 2001. - №1. - C.I 2-13. Колкер Я.М., Устинова E.G., Еналиева Т.М. Практическая методика обучения иностранному языку. - М.: Академия, 2000. - С. 156 - 159.

 • Кочетова Л.А. Формирование грамматических навыков устной речи в условиях учебного общения // ИЯШ. - 1989. - №4. - С.79 - 82.

 • Куклина С.С. Коллективная учебная деятельность в группе на этапе формирования навыков иноязычного общения. // ИЯШ. - 1998. - № 5. - С. 11 -17.

 • Никитенко З.Н. Технология обучения грамматике в курсе английского языка для детей 6-ти лет в 1 классе средней школы // ИЯШ. - 1992. - № 5-6. - С. 39 - 46.

 • Німецька О.М. Методика навчання граматичного матеріалу на середньому ступені у підручнику English through Communication // Іноземні мови. - 1997. - № 4. - С.20-23.

 • Панова Л.С. Обучение иностранному языку в школе. - К.: Радян.школа, 1989. - С. 19 - 41.

 • Пассов Е.И. Условно-речевые упражнения для формирования грамматических навыков. - М.: Просвещение, 1978. - 128 с.

 • Поспелова М.Д. Обучение условным предложениям на уроках английского языка в старших классах // ИЯШ. - 2001. - № 1. - С. 16 -20.

 • Рогова Г.В., Рабинович Ф.М., Сахарова Т.Е. Методика обучения иностранным языкам в средней школе. - М.: Просвещение, 1991. - С. 74-88.

 • Скляренко Н.К. Методична розробка з навчання видо-часової форми Present Perfect Continuous // Іноземні мови. - 2000. - №2. - С. 48-50.

 • Скляренко Н.К. Навчання граматичних структур англійської мови в школі. - К: Радян.школа., 1982. - 104 с.

 • Скляренко Н.К. Сучасні вимоги до вправ для формування іншомовних мовленнєвих навичок і вмінь // Іноземні мови. - 1999. - №3. - С.3-7. Скляренко Н.К., Німецька О.М. Особливості навчання граматичного матеріалу на середньому ступені у підручнику "English through Communication" // Іноземні мови -1997.-№1.-С.31-34.

 • Соковых А.П., Малишевская Л.П. Использование учебных правил при формировании грамматических навыков // Коммуникативность обучения - в практик) школы. - М.: Просвещение, 1985. - С. 64-72.

 • ХоменкоЕ.Г. Граматичний коментар у підручнику для інтенсивного навчання англійської мови у 5 класі середньої школи // Іноземні мови. - 1995. - №2. - С. 18-20.

 • Цеглин B.C. Как обучать грамматически правильной речи//ИЯШ. -1998.-№ 1. -С. 18-23.

 • Batstone R. Grammar. - Oxford Univ.Press, 1995. - 148 p.

 • Celce-Murcia M. Techniques and Resources in Teaching Grammar. - Oxford

 • Univ.Press, 1988. - 190p.

 • Chen T. In Search of an Effective Grammar Teaching Model // Forum. - 1995. -#3. - Vol.33. - P.58-60.

 • In-Service Curriculum and Development Course for English Language Teachers: Trainer's Guide. - K.: Ленвіт, 2002. - P. 148-160.

Каталог: ld
ld -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
ld -> Програма навчальної дисципліни історія світової культури
ld -> Тема Основні етапи розвитку документознавства
ld -> Програма навчальної дисципліни міфологія Галузь знань 0201 культура Напряму підготовки 020101 культурологія
ld -> Дивовижний світ многогранників
ld -> Програма розвитку дітей дошкільного віку зі спектром аутистичних порушень
ld -> Діти з порушеннями психофізичного розвитку як суб'єкт корекційної освіти план
ld -> Інформаційний пакет 04 основи корекційної педагогіки
ld -> Есе на тему: “Українське мистецтво другої половини ХVII-XVIII ст.”
ld -> Дипломної освіти «Допущено до рецензування»


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка