«Методика навчання природознавства та основ здоров’я»Скачати 385.13 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації23.12.2016
Розмір385.13 Kb.
#4631
  1   2
Завдання для самостійного опрацювання вчителями,

котрі будуть проходити курси підвищення кваліфікації

учителів біології, екології, природознавства та основ здоров’я,

керівників гуртків з предметів

Спецкурси: «Методика навчання екології в старшій профільній школі»;

«Методика навчання природознавства та основ здоров’я».

Теми для самостійного опрацювання

Приклади питань

для самостійної роботи

Моделі освіти другої половини XX ст.

американська;

радянська;

європейська.

 1. Сучасні тенденцій розвитку суспільства.

 2. Поняття про інноваційний характер сучасної освіти.

 3. Освіта в умовах інформаційного суспільства.

 4. Ціннісні орієнтації сучасної парадигми освіти.

 5. Історичні етапи розвитку взаємодії філософії та освіти.

 6. Основні світоглядні цінності української освіти і виховання.

 7. Роль національної культури у формуванні духовності сучасної людини.

 8. Ідеї національного виховання в педагогічній спадщині К.Ушинського, С.Русової, Г.Ващенка.

 9. Криза освіти кінця XX ст., її причини та прояви.

 10. Сучасне розуміння поняття «освітня парадигма».

 11. Розвиток синергетичної методології у вітчизняній науці.

 12. Сутність сучасної парадигми освіти:

 13. Тенденції створення єдиного освітнього простору та Болонський процес.

 14. Методологічні засади стандартизації у сфері освіти.

 15. Проблеми формування нової філософської парадигми вітчизняної освіти, її концептуалізація.
Педагогічна матриця як базовий пласт педагогічної думки і досвіду

Проблема збереження національної самобутності освіти в умовах багатоманітності підходів та технологій.

Програми розвитку освіти регіонального рівня

Вимоги до презентації матеріалів з досвіду роботи в рамках атестації педагогічних працівників.

Складання інструкцій з охорони праці, посадових інструкцій, наказів (для окремої категорії фахівців)

Міжнародна співпраця для збереження і сталого розвитку Карпат.

Екологічні проблеми Карпатського Євро регіону;

Основні Засади Концепції Транскордонного Співробітництва;

Основні міжнародні екологічні програми розвитку Карпат


Методологічні та організаційні основи екологічної освіти і виховання.

Створення єдиної безперервної системи екологічної освіти

Гуманітарний принцип, або принцип екологічної культури,

Науково-теоретичний принцип, або принцип екологічного мислення.


Джерела екологічного права.

Законодавчі акти, що регулюють природоресурсні відносини.

Законодавчі акти, що регулюють природоохоронні відносини.

Законодавчі акти, що регулюють екологічні відносини.


система розвитку здоров’я;

система збереження здоров’я;особливості формування ЗСЖ дітей і дорослих;

Порівняльний аналіз підходів до визначення рівнів оволодіння мовою

в загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти та в Українських освітніх державних стандартах.

Алгоритми композиційно-змістового аналізу науково-методичної літератури.

Вимоги до оформлення докурсових творчих робіт., рефератів, звітів за результатами дослідження.

Соціальна самоіндетифікація особистості.

Шляхи соціалізації(імітація, копіювання, рольова гра та ін.)

форми та механізми соціалізації особистості учня під час навчання;

готовність учня-випускника до самореалізації.

Національна державність 1917–1920 рр. Уроки і висновки.

Розходження житейського і наукового розуміння людьми термінів «компетентність» та «компетенція».

 1. Розкрийте зміст поняття “інновація”.

 2. Чим відрізняється інноваційний освітній процес від стабільного, традиційного?

 3. Що досліджує педагогічна праксеологія як галузь наукового знання?

 4. Розкрийте сутність закону стереотипізації педагогічних інновацій.

 5. Назвіть етапи життєвого циклу нововведення, що забезпечують реалізацію інноваційного процесу.

 6. Охарактеризуйте можливі причини опору розгортання інноваційної діяльності.

 7. Які нормативно-правові документи регламентують інноваційну діяльність в школі?

 8. Виписати загальну характеристику тих дидактичних (виховних) систем, технологій, методик та моделей, що апробуються, адаптуються та впроваджуються в закладах освіти Івано-Франківської області, які можуть бути використані вами у професійній роботі.

 9. З’ясувати умови ефективності інноваційного педагогічного процесу в школі.

 10. Зробити опис концепту нововведення, вибраного вами для апробації, апробації та впровадження у міжкурсовий період.

 11. Обґрунтувати актуальність реалізації компетентнісного підходу в навчально-виховному процесі.

 12. Зробити аналіз публікацій і досліджень з проблеми реалізації компетентнісного підходу в навчально-виховному процесі С. Бондара, І. Єрмакова, Є. Іванової, В. Кременя, С. Подмазіна, І. Родигіної, Г. Селевка, А. Хуторського, А. Маркової та інших.

 13. З’ясувати інноваційний потенціал педагогічних технологій як засіб формування компетенцій школяра, зокрема методу проектів, технологій інтерактивного, інтегрованого, проблемного навчання, розвитку критичного мислення тощо.

 14. Дайте визначення поняття “компетенція”.

 15. Розкрийте можливості технологій щодо формуванню предметних компетенцій школяра.

 16. Назвіть педагогічну технологію, яка забезпечує розвиток суб’єктності школяра.

 17. Які компетенції формуються з допомогою методу проектів?

 18. Як впливає емоційно-ціннісна складова змісту на формування компетенцій учнів?

 19. Готовність до професійної діяльності як об’єкт психолого-педагогічних досліджень.

 20. Формування готовності вчителів до інноваційної діяльності у працях І. Дичківської.

 21. Формування готовності вчителів до інноваційної діяльності у працях О. Пєхоти.

 22. Формування готовності вчителів до інноваційної діяльності у працях І. Підласого.

 23. Аналіз нормативно-правової бази про порядок розгортання інноваційної діяльності.

 24. Перелік ППЗ з предмета, методика використання в навчально-виховному процесі з біології.

 25. Мати елементарні навички роботи з Microsoft Power Point, Publisher, Word, Excel
Аналіз уроку з позицій особистісно орієнтованого підходу

Загальна характеристика дидактичних (виховних) систем, технологій, методик та моделей, які апробуються, адаптуються та впроваджуються в закладах освіти Івано-Франківської області.

Умови ефективності інноваційного педагогічного процесу.

Актуальність технологічного підходу в умовах модернізації освітньої галузі.

Аналіз публікацій і досліджень, у яких започатковано розв’язання даної проблеми, зокрема В. Беспалько, С. Бондара, Л. Буркової, В. Гузєєва, Т. Гришиної, Т. Назарової, В. Паламарчук, О. Пометун, С. Подмазіна, І. Підласого, Г. Селевка, М. Чошанова та інших.

Поглиблення процесів технологізації педагогіки: трансформація традиційного частково-методичного підходу в технологічний.

Актуальність реалізації компетентнісного підходу в навчально-виховному процесі.

Аналіз публікацій і досліджень С. Бондара, І. Єрмакова, Є. Іванової, В. Кременя, С. Подмазіна, І. Родигіної, Г. Селевка, А. Хуторського, А. Маркової та інших з даної проблеми.

Інноваційний потенціал педагогічних технологій як засіб формування компетенцій школяра.

Концепція спрямованої самоорганізації професійної діяльності педагога.

Різні типи та види професійного портфоліо вчителя, зокрема технологічне.

Технологія векторного самоаналізу готовності вчителя до проектно-впроваджувальної діяльності як управлінський інструментарій самоменеджменту інновацій.

Зміст і форма позакласної роботи

Заходи змагального характеру.

Засоби масової інформації.

Заходи культурно - масового характеру.

Зразок плану проведення тижня хімії у школі.

Психологічний портрет сучасного підлітка

Моделювання як метод пізнання дійсності за допомогою моделей.

Поняття про модель.

Застосування на уроці матеріальних (глобус, телурій, макети тощо) та уявних (схема, малюнок, план, карта, креслення, казка, оповідання, загадка, гіпотеза тощо) моделей.

Методика проведення спостережень..

Методика проведення дослідів.

Методика проведення практичних робіт.

Особливості підручників і навчальних посібників з хімії в умовах розробки стандартів освіти та диференціації навчання

Природа звуку. Вплив різних частот на здоров’я людини.

Характеристика рівня та інтенсивності звуку;

Вплив на здоров’я інфразвуку;

Вплив на здоров’я ультразвуку.Критерії набуття математичних компетентностей:

рівні навчальних досягнень учнів за 12-бальною шкалою;

рівні засвоєння основних математичних понять;

критерії засвоєння математичної компетентності функції (МКФ);аналіз матеріалів зовнішнього тестування з точки зору компетентнісного підходу.

Формування поняття про єдність живої природи, виходячи з рівнів організації живого.

Забезпечення між предметних зв’язків хімії з іншими природничими науками (хімія, фізика, географія, астрономія).

Використання ІКТ на уроках хімії

Використання методу проектів в навчально-виховному процесі

Створення учнівської та вчительської мультимедійних презентацій в MS Power Point

Створення учнівської публікації в MS Publisher

Створення дидактичних матеріалів для учнів за допомогою Microsoft Word та Microsoft Excel

Створення дидактичних матеріалів для вчителів за допомогою Microsoft Excel


Рекомендована література

(список літератури генерований з електронної бази бібліотеки ОІППО, включає статті в фахових виданнях, книжкові додатки до фахових газет, підручники, посібники)
Біологія

 1. Активні форми та методи навчання біології / Укладач К.М.Задорожний .- Харків : Основа , 2008 .- 123с. .-(Б-ка журналу "Біологія") : б.к. [б.н.] Посібник містить розробки вчителів біології, присвячені застосуванню активних форм і методів навчання біології

 2. Базанова Т.І. та ін. Біологія : Підручник для 8 класу .- Харків : Гімназія , 2008 .- 320с.:іл. : 12грн45к [5092,5093]

 3. Базанова Т.І. та ін. Біологія : Підручник для 9 класу загальн.юнавчальн.закладів .- Харків : Світ дитинства , 2009 .- 296с.:іл. : 15грн71к [5271]

 4. Балан П.Г та ін. Біологія 10 клас. Рівень стандарту, академічний рівень / /П.Г. Балан, Ю.Г. Верес, В.П. Поліщук .- Київ : Генеза , 2010 .- 287с.: іл. : 17 грн 52 к [5337, 5338]

 5. Балан П.Г., Вервес Ю.Г. Біологія : Підручник для 11 класу загальноосв.навч.закл. Рівень стандарту, академічний рівень .- К. : Генеза , 2011 .- 304с.:іл. .- 978-966-11-0061-8 : 22 грн 19 к [5465, 5466]

 6. Бєлий В.Я. Питання медицини й гігієни в курсі біології .- Харків : Основа , 2008 .- 109с. .-(Біб-ка журналу "Біологія") : б.к. [1072б.к.] У книзі докладно розповідається про живильну й лікувальну цінність добре відомих нам дикоростучих рослин, овочів, ягід і таких, що культивуються людиною, а також меду, наведено медичні показання їх застосування у курся ботаніки, зоології, біології лн

 7. Біологія 8 клас. Дидактичні матеріали до курсу / Уклад.:К.М.Задорожний .- Харків : Основа , 2008 .- 141с. .-("Б-ка журналу "Біологія") : б.к. [1139б.к.]

 8. Біологія тварин.8-й клас.Уроки зі складних тем : Спецвипуск // Біологія .- 2011 .- № 34-35 .- С. 1-125

 9. Біологія. : Програми для ЗНЗ.7-11кл. .- Київ : Ірпінь , 2005 .- 85 : 1.17 [65593]

 10. Біологія. : Програми для профільних класів. / Данилова О. .- Київ : Педагогічна преса. , 2004 .- 106с.
  Програми для природничого, фізико-математичного, технологічного, суспільного-гуманітарного і художньо-естетичного профілів. профілю,

 11. Богданова Д. Біологія. : Довідник школяра і студента. .- Донецьк : БАО , 2003 .- 592с. : 12.50 [65961]

 12. Вервес Ю. Загальна біологія. : Підручник для 10 кл спеціалізованої ЗНЗ для дітей зі зниженим зором.. .- Київ : Благовіст , 2005 .- 304 : 16.07 [4690,4691]

 13. Використання ігрових технологій під час викладання біології / Укладач: К.М. Задорожний .- Харків : Основа , 2010 .- 141 с.: табл. .-(Б-ка журналу "Біологія"; Вип.12) : бк [1219 бк]
  У посібнику розглянуто особливості використання ігрових технологій на уроках біології. На конкретних прикладах продемонстровано основні переваги та недоліки застосування цих методів і надано практичні поради відносно їх використання у навчальному процесі.

 14. Відкриті та нестандартні уроки біології у 6 кл. / Задорожний К. .- Харків : Основа , 2005 .- 144с. [718]

 15. Гончарова Л. Око, зір, окуляри. : Інтегрований урок "Фізика - біологія" у 8 кл. / Л. Гончарова // Фізика. .- 2005 .- № 1 .- С. 8

 16. Грицай Н.Б. Методика проведення біологічних екскурсій у природу .- Х. : Основа , 2011 .- 110с. .-(Б-ка журналу "Біологія"; Вип.11(107)) .- 978-617-00-1173-2 : бк [1515бк] Викладання біології немислиме без екскурсій. Вони мають виняткове значення для формування у школярів наукового світогляду, цілісного уявлення про живу природу, взаємозв'язки між організмами, вплив діяльності людини на довкілля.Крім того, саме під час екскурсій учні вивчають видову різноманітність природи рідного краю. Про це та багато чого іншого, пов'язаного із урізноманітненням навчального процесу, йдеться у пропонованому посібнику

 17. Гудкова Н. Майбутня професія - біологія. / Н. Гудкова // Біологія. .- 2006 .- № 9 .- С. 2

 18. Гуліна Т. Інтегрований урок (біологія та фізика). / Т. Гуліна // Біології. .- 2006 .- № 4 .- С. 6

 19. Даниленко Л. Міжпредметні зв"язки у шкільному курсі "Біологія" в 7-9-х класах / Л. Даниленко // Біологія .- 2010 .- № 1 .- С. 1

 20. Довідник учителя біології, пртродознавства в запитаннях та відповідях. / Єресько О. .- Харків : Ранок , 2006 .- 592 [912] Нормативно-правові документи, Календарно-тематичне планування, вимоги до оформлення класного журналу, шкільний кабінет, зовн. Оцін. Олімпіади, соціальні права вчителя.

 21. Дослідна та проектна діяльність під час навчання біології / украдач К.М.Задорожний .- Харків : Основа , 2008 .- 143с. .-(Бібліотека журналу "Біологія") : б.к. [1013б.к.]

 22. Емельянова В. Елементи народознавства на уроках біологія. / В. Емельянова // Хімія. Біологія. .- 2005 .- № 24 .- С. 4

 23. Загальна біологія : Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів / Кучеренко М.Є.,Вервес Ю.Г. .- Київ : Генеза , 2004 .- 158с.:іл. : 5грн.17к. [4426,4427]

 24. Ільченко В.Р. та ін. Біологія : Підручник для 7 класу .- Полтава : Довкілля-К , 2007 .- 240с.:іл. : 7грн63к [5004, 5005]

 25. Інформаційні технології на уроках біології / Уклад. К.М.Задорожний .- Харків : Основа , 2009 .- 127с. .-(Б-ка журналу "Біологія") : б.к. [1161б.к.]

 26. Книга вчителя біології, природознавства, основ здоров"я. : Довідкові матеріали. .- Харків. : Торсінг плюс. , 2005 .- 352 [844]

 27. Князева О. Інтеграція знань - біологія і математика. / О. Князева // Біологія. .- 2006 .- № 1 .- С. 3

 28. Кучеренко В. Загальна біологія. : Підручник для 11 кл. .- Київ : Генеза , 2004 .- 272 : 7.05 [4600, 4601]

 29. Кучеренко М. Біологія. : Посібник для вступників до вузів. .- Київ : либідь , 1994 .- 336с.

 30. Лишенко І.,Міхеєва Г.,Юрик Л. Біологія. : Запитання,задачі,вправи,тести. Посібник. .- Київ : Академія , 2000 .- 141с. : 3.5 [65725] Посібник містить різної складності запитання,задачі,вправи й тексти з розділів біології,які вивчають у 6 класі, а також відповіді на них.

 31. Мартинова Л.П. Українсько-російський та російсько-український шкільний біологічний словник .- Х. : Основа , 2011 .- 125с. .-(Б-ка журналу "Біологія"; Вип.3 (99)) .- 978-617-00-0828-2 : бк [1340 БК]
  Словних охоплює термінологію всіх розділів сучасного шкільного курсу біології, а також деякі терміни суміжних наук - хімі, фізики, Словник містить подад дві тисячі слів

 32. Маслікова І.В. Авторські навчальні програми як об"єкт і предмет дослідницької діяльності вчителя біології .- Харків : Основа , 2008 .- 125с. .-(Біьліртека журналу"Біологія") : б.к. [1118б.к.]
  На основі системного маркетингового підходів розкривається місце і роль варіативного навчання в системі освітніх послуг навчаотного закладу. Авторська програма розглядається як предмет і об"єкт дослідницької діяльності вчителя

 33. Матяш Н.Ю., Шабатура М.Н. Біологія : Підруч. Для 9 класу загальн.навч.закл. .- Київ : Генеза , 2009 .- 272с.:іл. : 16 грн 27 к [5173]

 34. Межжерін С.В. Біологія : Підручник для 10 класу загальноосввтніх навчальних закладів (Профільний рівень) .- Київ : Планета книжок , 2010 .- 336с.: іл. .- 978-966-2329-02-5 : 15 грн 30 к [5407]

 35. Межжерін С.В. Біологія : Підручник для 8 класу загальн.навч.закл. .- Київ : Освіта , 2008 .- 255с.?іл. : 11грн11к [5006, 5007]

 36. Межжерін С.В., Межжеріна Я.О. Біологія : Підручник для 11 класу загальноосв.навч.закл. Рівень стандарту, академічний рівень .- К. : Освіта , 2011 .- 336с.:іл. .- 978-966-04-0830-2 : 27 грн 18 к [5467, 5468]

 37. Мусієнко М. Біологія. : Підручник для 7 кл. .- Київ : Генеза , 2007 .- 288 : 8.55 [4933,4934]

 38. Недільська І. Біологія людини. : Урок у профільному 9 кл. / І. Недільська // Біологія. .- 2005 .- № 35 .- С. 16

 39. Ніколенко В.О. Інтелектуальні ігри на уроках біології / / В.О. Ніколенко .- Харків : Основа , 2010 .- 141с.: табл. .-((Б-ка журналу "Біологія"; вип.9)) : бк [1284 бк] У роботі розкривається ігрова модель навчання на прикладі використання інтелектуальних ігор на уроках біології. Робота містить стислі відомості про основні інтелектуальні ігри, їх історію, особливості, правила. Наведені зразки питань для проведення ігор на уроках біології з учнями 7-11 класів.

 40. Нові педагогічні технології для вчителів біології / Укладач: К.М. Задорожний .- Харків : Основа , 2009 .- 112 с. .-(Б-ка журналу "Біологія"; Вип.12) : бк [1220 бк] Посібник містить розробки, присвячені використанню вчителями біології новітніх педагогічних технологій. Частина з них присвячена загальним принципам використання нових технологій, а в інших роботах показана практична реалізація цих методів. Матеріали посібника сприяють ефективному використанню педагогічного досвіду й полегшують його адаптацію до конкретних умов викладання в різних школах

 41. Нові педагогічні технології для вчителів біології. Вип.2 / уклад. К.М. Задорожний .- Х. : Основа , 2010 .- 158с.:іл., табл. .-(Б-ка журналу "Біологія"; Вип.11(95)) .- 978-617-00-0731-5 : бк [1298бк]
  Посібник містить розробки різноманітних сучасних педагогічних технологій, які використовуються вчителями біології. Особливу увагу приділено використанню колективних засобів навчання та елементів нородної педагогіки на уроках біології. Окремо розглянуто різноманітні форми узагальнюючих уроків біології у 8 класі.

 42. Овчинніков С. Збірник задач і вправ із загальної біології. : Навчальний посібник. .- Київ : Генеза , 2002 .- 152с. : 5.51 [65894,65895] Наведено приклади розрахункових і ситуаційних задач з головних тем курсу загальної біології.

 43. Педагогічна майстерня вчителя біології. Вип.3 / /Укладач: К.М. Задорожний .- Харків : Основа , 2010 .- 173с.: табл, іл. : бк [1286 бк] Посібник містить розробки вчителів біології, які дозволяють підвищити ефективність викладання і збільшити зацікавленість учнів. Розглянуто застосування методів проблемного навчання та принципу модульності в навчально-виховному процесі. Значну увагу приділено проблемі екологізації навчально-виховного процесу. Матеріали посібника можуть використовуватися як для роботи на уроках біології, так і в позакласній діяльності

 44. Педагогічна майстерня вчителя біології. Випуск 2 / Укладач: К.М. Задорожний .- Харків : Основа , 2009 .- 140 с. .-(Б-ка журналу "Біологія"; Вип.12) : бк [1222 бк] Посібник містить розробки вчителів біології, присвячені розв'язанню актуальних проблем, що трапляються кожному вчителю. Аналіз наведеного досвіду дозволить раціонально використовувати новітні педагогічні технології, адаптувати їх до умов конкретної школи і системи викладання.

 45. Перлини всеукраїнського конкурсу "Учитель року -2008" : Упорядн. В.А.Дорошенко, Є.І.Наумов .- Чернівці : Видавничий дім "Букрек" , 2008 .- 352с. : 14 грн 97 к [70258]
  Збірка містить матеріали з досвіду роботи переможців та лауреатів Всеукраїнського конкурсу "Учитель року-2008" у номінаціях: "Початкові класи", "Заруб.література", "Історія", "Біологія", "Фізична культура"

 46. Петренко Л.Т., Петренко Л.П. Викладання біології в профільних класах. Випуск 4. Факультативний курс "Еволюція систем органів.Філогенія органічного світу". Частина1 .- Харків : Основа , 2009 .- 141с. .-("Б-ка журналу "Біологія") : б.к. [1143б.к.] Розміщення тем у посібнику відповідає послідовності вивчення матеріалу на уроках біології людини

 47. Петренко Л.Т., Петренко Л.П. Викладання біології в профільних класах. Випуск 4. Факультативний курс "Еволюція систем органів.Філогенія органічного світу". Частина ІІ .- Харків : Основа , 2009 .- 126с. .-("Б-ка журналу "Біологія") : б.к. [1140б.к.] Розміщення тем у посібнику відповідає послідовності вивчення матеріалу на уроках біології людини

 48. Пінська В.Г. Біологія 9 клас. : Дидактичні матеріали до курсу. Вип.1 і 2 .- Харків : Основа , 2009 .- 127с. .-(Б-ка журналу "Біологія") : б.к. [1159б.к.]

 49. Позакласні біологічні заходи / За ред. К.М.Задорожного .- Харків : Основа , 2008 .- 109с. .-(Б-ка журн. "Біологія") : б.к. [1061б.к.]

 50. Позакласні біологічні заходи. Випуск 6 / Уклад.:К.М.Задорожний .- Харків : Основа , 2009 .- 158с. .-("Б-ка журналу "Біологія") : б.к. [1138б.к.] Пропонований посібник продовжує серію книг, присвячених розробкам заходів з біології - як загальношкільних, так і для окремих класів

 51. Позакласні біологічні заходи. Випуск 7 / Укладач: К.М. Задорожний .- Харків : Основа , 2010 .- 127 с.: іл. .-(Б-ка журналу "Біологія"; Вип.12) : бк [1250 бк] Посібник продовжує серію книг, присвячених розробкам позакласних заходів з біології - як загальношкільних, так і для окремих класів.

 52. Позакласні заходи з біології. / Задорожний К. .- Харків : Основа , 2004 .- 128с. [689]
  сценарії.

 53. Профільне навчання / М.Голубенко .- Київ : Журнал "Сільська школа України" , 2004 .- 120с. : б/к [б/н]
  Концепція профільного навчання в старшій школі, програми для природничого профілю: хімія, біологія, інформатика, матемавтика

 54. Реліна Л. Що таке кріобіологія? / Л. Реліна // Біологія. .- 2005 .- № 2 .- С. 2

 55. Розвиток інтелекту та пізнавальної діяльності учнів на уроках біології / Уклад.: К.М.Задорожний .- Харків : Основа , 2009 .- 110с. .-("Б-ка журналу "Біологія") : б.к. [1142б.к.]
  Посібник містить розробки вчителів біології, присвячені розвитку інтелекту та пізнавальної активності учнів на уроках

 56. Савустьяненко Т.Л. Діяльнісний підхід під час вивчення біології .- Харків : Основа , 2008 .- 158с. .-(Бібліотека журналу "біологія") : б.к. [1087б.к.] У посібнику роз"яснені теоретичні основи вказаноих технологій навчання

 57. Савустьяненко Т.Л. Інновації на уроках біології .- Харків : Основа , 2007 .- 192с. .-(Б-ка журн. "Біологія") : б.к. [1046б.к.]

 58. Свінченко А.І. Інтерактивні форми діяльності на уроках біології. Ч.1 .- Харків : Основа , 2011 .- 95с. .-(Б-ка журналу "Біологія"; Вип. 4(100)) .- 978-617-00-0876-3 : б.к [1373 б.к] Як зробити кожний урок цікавим і домогтися того, щоб він розвивав розумову активність учнів, пізнавальний інтерес? Які педагогічні технології дозволяють дитині розкрити зання, які вчитель оцінить справедливо? Істує безліч різноманітних прийомів організації занять, котрі допомагають учням виявити свої здібності. Один із найефективніших - інтерактивні методи навчання.

 59. Свінченко І.А. Групові форми навчання у викладанні біології. Частина ІІ .- Х. : Основа , 2011 .- 91с. .-(Б-ка журналу "Біологія" Вип.10(106)) .- 978-617-00-1140-4 : бк [1490бк]
  Що можна зробити, щоб учні з різним потенціалом одержали якнайбільше знань, умінь і навичок? Як розв'язати проблему недостатності часу, коли за сорок п'ять хвилин потрібно забезпечити ефективну роботу кожного учня? Про розв'язання цих та інших питань шляхом застосування групової форми роботи йдеться у пропонованому посібнику.

 60. Свінченко І.А. Групові форми навчання у викладанні біології.Частина І І .- Х. : Основа , 2011 .- 92с. .-(Б-ка журналу "Біологія";Вип.9(105)) .- 978-617-00-1128-2 : б.к. [1481бк] Що можна зробити, щоб учні з різним потенціалом одержали якнайбільше знань, умінь і навичок? Як розв'язати проблему недостатності часу, коли за сорок п'ять хвилин потрібно забезпечити ефективну роботу кожного учня ? Про розв'зання цих та інших питань шляхом застосування групової форми роботи йдеться у пропонованому посібнику.

 61. Свінченко І.А. Інтерактивні форми діяльності на уроках біології. Ч.2 .- Харків : Основа , 2011 .- 95с. .-(Б-ка журналу "Біологія"; Вип. 5(101)) .- 978-617-00-0918-0 : б.к [1397 бк]

 62. Серебряков В.В., Балан П.Г. Біологія : Підручник для 8 класу .- Київ : Генеза , 2008 .- 288с.:іл. : 12грн01к [5094,5095]

 63. Соболь В Біологія. : Підручник для 7 кл. .- Київ : Грамота , 2007 .- 296 : 7.90 [4880,4881]

 64. Степанюк А. та ін. Біологія : Підруч. Для 9 класу загальн.навч.закл. .- Тернопіль : Підручники й посібники , 2009 .- 288с.:іл. : 15 грн 77 к [5170]

 65. Страшко С.В. та ін. Біологія : Підруч. Для 9 класу загальн.навч.закл. .- Київ : Грамота , 2009 .- 296с.:іл. : 15 грн 78 к [5171]

 66. Сучасні методики викладання біології в школі / Укладач: К.М. Задорожний .- Харків : Основа , 2009 .- 175 с.: іл., табл. .-(Б-ка журналу "Біологія"; Вип.12) [1221 бк] Автори розглядають як загальні питання викладання біології в школі, так і дають конкретні рекомендації щодо використання новітніх педагогічних технологій на прикладі окремих тем і розділів біології. Багато уваги приділяється ігровій формі проведення уроків та виконанню і оцінюванню дабораторних та практичних робіт.

 67. Тагліна О.В. Біологія 10 клас .Академічний рівень. Рівень стандарту : Підручн. для загальноосв. навч.закладів .- Харків : Ранок , 2010 .- 256с.:іл. : 12 грн 89 к [5324, 5325]

 68. Тагліна О.В. Біологія 11 клас : Дидактичні матеріали до курсу .- Харків : Основа , 2011 .- 93с. .-(Б-ка журналу "Біологія"; Вип. 6(102)) .- 878-617-00-0958-6 : б.к [1420 бк] Посібник містить дидактичні матеріали, необхідні для підготовки й проведення занять з біології в 11 класі за новою програмою 2010 року. Вони містять інформацію до розділів "Закономірності спадковості й мінливості", "Надорганізмені рівні організації живої природи", "Історичний розвиток органічного світу".

 69. Тиждень біології в школі. Випуск 5 / Укладач К.М.Задорожний .- Харків : Основа , 2009 .- 140с. .-(Б-ка журналу "Біологія", вин.10) : б.к. [1188б.к.] Посібник містить рекомендації для проведення заїодів у різних класах, зважаючи на вікові особливості учнів та розділи програми з біології

 70. Тиждень біології в школі. Випуск 7 / уклад. К.М. Задорожний .- Харків : Основа , 2011 .- 142с.: табл. .-(Б-ка журналу "Біологія"; Вип.1(97)) .- 978-617-00-0792-6 : бк [1317 бк] Пропонований посібник дозволяє значно покращити й полегшити організацію та проведення предметного тижня біології в школі. Велика кількість розробок окремих біологічних заходів надає можливість вибору актуальних тем, які є найбільш цікавими для конкретної школи

 71. Токарівська Д.П., Фаль Л.М. Лабораторні і практичні роботи з біології та природознавства : інструкції з безпеки життєдіяльності .- Х. : Основа , 2011 .- 126с. .-(Б-ка журналу "Біологія"; Вип.8(104)) .- 978-617-00-1051-3 : бк [1455бк] Основою розробки інструкцій є вимоги загальних положень щодо безпеки праці під час проведення навчальних занять, лабораторних і практичних робіт, демонстраційних дослідів у кабінеті біології. Інструкції розроблені до всих тем лабораторних і практичних робіт у 7-11 класах. Посібник містить матеріал для безпосереднього використання вчителем під час проведення вторинного інструктажу з безпеки життєдіяльності.

 72. Трегуб В. Рольові ігри на уроках біології та в позакласній роботі. .- Харків : Основа , 2005 .- 96с. [699]

 73. Уроки-ігри та інші форми ігрової діяльності у курсі біології / Укладач К.М. Задорожний .- Харків : Основа , 2008 .- 141с. .-(Бібліотека журналу "Біологія") : б.к. [1030б.к.]

 74. Хорощун В.Д. Експеримент як активна форма навчання в курсі "Біологія людини" / В.Д. Хорощун // Біологія .- 2007 .- № 26 .- С. 4

 75. Шабатура М. Біологія людини. : Підручник для 8 кл. .- третє, перероблене. .- Київ : Генеза , 2004 .- 192 : 5.76 [4568, 4569]


Каталог: predmety -> biologiya -> media -> files
predmety -> Міністерство освіти і науки України Управління освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
predmety -> Формування ключових компетентностей учнів на уроках математики
predmety -> Методичний кабінет Коломийської сш І-ІІІ ст. №5 імені Т. Г. Шевченка
predmety -> Прокатування Волочіння В. Гащак зош №7
predmety -> Схвалено комісією з економіки Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України
predmety -> Використання творчості письменників рідного краю на уроках словесності та в позаурочній роботі
predmety -> Только мертвый, спокойствию рад
files -> «Методика навчання природознавства та основ здоров’я»
files -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів із поглибленим вивченням біології
files -> Програма курсу «природознавство»

Скачати 385.13 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка