Методика викладання дошкільної педагогіки плани семінарських занять змістовий модуль ІСкачати 99.75 Kb.
Дата конвертації20.07.2017
Розмір99.75 Kb.
#26344
МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ДОШКІЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ
ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ; МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ДОШКІЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ

Семінарське заняття № 1.

Актуальні проблеми змісту та методики викладання дошкільної педагогіки

План:


 1. Характеристика оновлених стандартів дошкільної освіти.

 2. Актуальні проблеми змісту дошкільної педагогіки в контексті оновлених стандартів дошкільної освіти.

 3. Характеристика ступеневої підготовки фахівців із дошкільної освіти.

Семінарське заняття № 2.Дидактичні вимоги до проектування навчальної лекції

План:


 1. Типи лекції. Місце лекції в навчальному процесі.

 2. Загальна характеристика сучасної лекції у вищій школі.

 3. Розробити структуру лекції із навчальної дисципліни «Дошкільна педагогіка».

 4. Проілюструвати на прикладі розробленої лекції урахування дидактичних
  принципів відбору і викладення матеріалу (науковість, доступність, історичність, зв'язок теорії з практикою тощо).

Семінарське заняття № 3.Використання інтерактивних методик під час проведення лекції

План:


 1. Охарактеризувати роль «мозкового штурму» у лекції як засобу забезпечення активності студентів на занятті. Навести приклади.

 2. Розкрити місце та значення постановки проблемних запитань у ході викладання лекцій із дошкільної педагогіки. Навести приклади формулювання проблемних запитань.

Семінарське заняття № 4.Особливості проведення семінарського та практичного заняття з дошкільної педагогіки

План:


 1. Розробити кілька варіантів плану семінарського та практичного заняття до однієї теми з дошкільної педагогіки (за вибором).

 2. Обґрунтувати варіативність методів роботи під час проведення семінарського та практичного заняття.


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИКЛАДАЧА З ДОШКІЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ


Семінарське заняття № 5.

Інші типові форми організації та проведення практичних занять

План:


1. Розкрити специфіку підготовки і проведення «круглого столу» як форми практичного заняття. Запропонувати тематику «круглих столів» із дошкільної педагогіки.

2. Спроектувати дискусію (диспут) як форму практичного заняття.


Семінарське заняття № 6.

Використання наочності у процесі викладання дошкільної педагогіки

План:


1. Розробити пам’ятку вимоги до використання наочності у процесі викладання дошкільної педагогіки.

2. Презентувати пакет наочності до лекції чи практичного заняття з дошкільної педагогіки (тема за вибором студента) в електронному форматі.


ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ; МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ДОШКІЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ 1. Запропонувати тези доповіді на наукову студентську конференцію на тему «Реалізація принципів дидактики у підготовці майбутніх педагогів дошкільної освіти: нове бачення проблеми».

 2. Підготувати міні-реферат «Реалізація особистісно зорієнтованого (індивідуального) підходів у процесі викладання дошкільної педагогіки».

 3. Розробити навчально-методичний комплекс: конспект лекцій, семінарських чи практичних занять, наочності до одного із модулів дошкільної педагогіки (за вибором).


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИКЛАДАЧА З ДОШКІЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ 1. Розробити організаційну форму позанавчальної виховної роботи із студентами (наприклад: гурток, студія, екскурсія тощо).

 2. Підготувати комп’ютерну презентацію з курсу «Дошкільна педагогіка» (тема за вибором студентів).

 3. Підготувати методичні рекомендації на тему: «Впровадження інноваційних форм позанавчальної діяльності майбутніх педагогів із дошкільної педагогіки».

ІНДИВІДУАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНА РОБОТА

(навчальний проект)

Види ІНДЗ:

 1. Розробити та презентувати модель професійної компетентності викладача дошкільної педагогіки.

 2. Розробити дидактичний комплект із навчальної дисципліни «Дошкільна педагогіка»:

Тематика змістових модулів: «Основи дошкільної педагогіки», «Особливості виховання та розвитку дітей дошкільного віку», «Підготовка дитини до школи», «Принципи управління дошкільним навчальним закладом» – на вибір студентів).

 1. Розробити критерії незалежної експертизи дидактичного комплекту. Форма презентації на вибір студентів (комп’ютерна презентація, метод незалежного оцінювання).


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

Основна:

 1. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти в Україні: історія, теорія : підручник / А.М. Алексюк. – К. : Либідь, 1998. – 560 с.

 2. Артемова Л.В. Педагогіка і методика вищої школи: навчально-методичний посібник / Л.В. Артемова. – К. : Кондор, 2008. – 272 с.

 3. Балюбаш Я.Я. Організація навчального процесу у вищих закладах освіти / Я.Я. Болюбаш. – К.: Компас, 1997. – 63 с.

 4. Бєлєнька Г.В. Інтерактивні прийоми викладання навчальної дисципліни у вищій школі / Г.В. Бєлєнька. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2001. – 118 с.

 5. Вітвіцька С.С. Основи педагогіки вищої школи / С.С. Вітвіцька. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 316 с.

 6. Вітвіцька С.С. Практикум із педагогіки вищої школи: Навч. посіб. За модульно-рейтинговою системою навчання для студентів магістратури. / С.С. Вітвіцька. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 396 с.

 7. Джуринский А.Н. Развитие образования в современном мире : учеб. пособие / А.Н. Джуринский. – М.: Гуманит. Издат. Центр ВЛАДОС, 1999. – 200 с.

 8. Козлова С. А. Дошкольная педагогика / С. А. Козлова, Т. А. Куликова. – М., 2000. – 416 с.

 9. Назимов Р.А. Дидактические основы активизации учебной деятельности студентов. / Р.А. Назимов. – Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1995.

 10. Підготовка фахівців із дошкільної освіти за кредитно-модульною системою організації навчального процесу : навчальний посібник / за ред. Т.І. Поніманської. – 2-ге вид., доп. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2010. – 304 с.

 11. Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка. Навчальний посібник / Т.І. Поніманська . – К.: Академвидав, 2006. – 456 c.

 12. Слєпкань З.В. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова. – 2000. – 180 с.

 13. Трухін І.О. Психолого-технологічні основи шкільного виховання: Навч. пос. для студентів ВНЗ / І.О. Трухін, О.Л. Шпак – Дрогобич : Вимір, 2003. – 406 с.

 14. Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності / В.М. Шейко, Н.М. Кушнеренко – К.: Знання, 2006. – 317 с.


Додаткова:

 1. Бойс Р. Секрети викладацької майстерності:стратегії успішної поведінки : [викладачі – початківці. Майстерність підготовки до занять. Стратегії досягнення сталості] / Р.Бойс // Синергія. – 2004.– №2. – С. 59-62.

 2. Буряк В. Викладач університету:вимоги до особистісних і професійних рис : [творчий викладач. Педагогічна майстерність. Культура мислення, почуттів, поведінки, педагогічного спілкування, самоосвіти викладача] / В.Буряк// Вища школа. – 2010. – №3-4. – С. 11-35.

 3. Гура О.І. Педагогіка вищої школи: вступ до спеціальності: Навчальний посібник. / О.І. Гура. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 224 с.

 4. Дошкільна освіта: навч.-метод. посібник для підготовки фахівців ОКР «Магістр» напряму підготовки 0101 Педагогічна освіта спеціальності 8.010101 «Дошкільна освіта» / за заг. ред.. М.М. Чепіль, Н.В. Скотна. – Дрогобич : Ред.-вид. відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2009. – Серія «Бібліотечка дошкільного педагога». – 270 с.

 5. Навчальний процес у вищій педагогічній школі / за ред. О.Г.Мороза. – НПУ ім. Драгоманова, 2001 – 337 с.

 6. Нагаєв В.М. Методика викладання у вищий школі : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл./ В.М.Нагаєв – К.: Центр навч. літератури, 2007.- 232с.

 7. Педагогічні інновації у сучасній школі / Ред. Кол. Єрмаков І.Р. // Відп. ред. Паламарчук В.Ф., Румянцева Д.І. Шевченко В.І. – К.: «Освіта», 1994. – 88 с.

 8. Поніманська Т.І. Семінарські та практичні заняття з дошкільної педагогіки / Т.І. Поніманська, І.М. Дичківська – К., 2004.

 9. Чепіль М. Вища школа та Болонський процес : навч.-метод. посібник / Марія Чепіль. – Дрогобич : Ред.-вид. відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2010. – 90 с.

 10. Чепіль М. Педагогіка вищої школи. Болонський процес : навч.-метод. посібник / Марія Чепіль. – Дрогобич : Ред.-вид. відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2010. – 96 с. – (Університетська бібліотека).

 11. Чепіль М.М., Дудник Н.З. Педагогічні технології : навчальний посібник / рек. Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (лист № 1/11 – 1506 від 22.02.11). – К. : Альма-матер, 2012. – 224 с.

Навчально-методична карта дисципліни «Методика викладання дошкільної педагогіки»

Разом: 108 год., лекції – 12 год., семінарські заняття – 12 год., індивідуальна робота – 4 год., МКР – 4 год.,

самостійна робота – 40 год., підготовка до екзамен – 36 год., екзамен

Модулі

Змістовий модуль І.

Змістовий модуль ІІ.

Назва

модуля


ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ; МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ДОШКІЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИКЛАДАЧА З ДОШКІЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ

Кількість

балів за модуль69 балів

47 балів

Лекції

1

2

3

4

5

6

ДатиТеми

лекційКонцептуальні підходи до організації навчання майбутніх педагогів дошкільної освіти у системі вищого навчального закладу

Сутність та особливості підготовки майбутніх педагогів дошкільної освіти. Загальна характеристика форм і методів навчання у вищій школі

Особливості підготовки та специфіка проведення лекцій, семінарських та практичних занять із дошкільної педагогіки

Активізація пізнавальної діяльності студентів на різних етапах оволодіння знаннями з дошкільної педагогіки

Сутність і значення науково-дослідницької роботи студентів у процесі вивчення методики дошкільної педагогіки

Особливості організації позанавчальної діяльності викладачем із дошкільної педагогіки

Теми семінарських

занять


Актуальні проблеми змісту та методики викладання дошкільної педагогіки


Дидактичні вимоги до проектування навчальної лекції


Використання інтерактивних методик під час проведення лекції


Особливості проведення семінарського та практичного заняття з дошкільної педагогіки


Інші типові форми організації та проведення практичних занять


Використання наочності у процесі викладання дошкільної педагогіки


Самостійна робота

30 балів

ІНДЗ

30 балів

Види поточного контролю

Модульна контрольна робота № 1

25 балів

Модульна контрольна робота № 2

25 балів

Екзамен

40 балів

176 : 60 = 2,93
Каталог: download -> version -> 1402555725 -> module
version -> Виписка з навчального плану
version -> Методичні рекомендації щодо викладання уроків для стійкого розвитку «Моя щаслива планета» розділ Система уроків-зустрічей для 3 класу курсу за вибором «Моя щаслива планета»
version -> Затверджую директор Зіньківської спеціалізованої школи І-ІІІ ст.№2 Л. В. Литус
version -> Наказ №526 " Про затвердження Науково-методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів загальноосвітніх
version -> Методичні рекомендації Донецьк  2006 ббк 64. 9 (ІІ) 722 ш 30
version -> Вимоги до оформлення посібника
version -> Програма бібліотечно-бібліографічних знань для учнів 1-11 класів
module -> Леонід Губерський Віктор Андрущенко Філософія як теорія та методологія розвитку освіти Київ 2008 р. Ббк
module -> Програма сучасні інформаційні технологіїї в дошкільній освіті для спеціальності 01010101 «Дошкільна освіта»

Скачати 99.75 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка