Методика викладання економічннх дисциплін ПредметомСкачати 109.24 Kb.
Дата конвертації09.11.2017
Розмір109.24 Kb.
#31692
Методика викладання економічннх дисциплін
Предметом вивчення навчальної дисципліни є навчальний процес у вищому закладі освіти у всіх його формах з вивчення економічних дисциплін та методи викладання економічних дисциплін. Предмет має міцне міждисциплінарне підґрунтя й широкі інтернаукові зв’язки.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни


1.1. Вивчення навчальної дисципліни ставить за мету надання студентам магістратури теоретичних знань та практичних навичок, потрібних для викладання економічних дисциплін вищого навчального закладу, для підготовки дидактичного матеріалу з економічних дисциплін, для розробки методичного забезпечення різних форм контролю та адекватного оцінювання знань студентів з економічних дисциплін.
1.2. Основними завданнями вивчення “Методики викладання економічних дисциплін” як модулю дисципліни «Педагогіка вищої школи» є надання допомоги студентам у вивченні закономірностей навчання і виховання студентів вищої школи, організації їх наукової та професійної підготовки, сформувати системні знання про особливості викладання економічних дисциплін в сучасній вищій школі, виховати уміння і навички використання різноманітних форм організації навчання, методів, прийомів та засобів викладання економічних дисциплін. Вивчення цієї дисципліни - невід’ємна складова підготовки студентів до майбутньої самостійної діяльності у професійній роботі як економіста, так і викладача.

Опанування предметом дисципліни сприяє проходженню асистентської практики у формі розробки методичного забезпечення та проведення окремих лекційних і практичних занять зі студентами молодших курсів під наглядом провідного викладача.


1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати :

 • Актуальні проблеми сучасної вищої школи України та економічної освіти в контексті інтеграції до європейського освітнього простору в умовах реалізації положень Болонського процесу;

• Систему організаційних і дидактичних заходів, що спрямованих на реалізацію змісту економічної освіти і формування економічного мислення;

• Нормативно-правову базу організації навчального процесу та вивчення економічних дисциплін; стандарти вищої економічної освіти;

• Основні види занять у вищих навчальних закладах (лекції; лабораторні, практичні, семінарські, індивідуальні заняття; консультації; самостійна робота студентів; індивідуальні завдання; практична підготовка студентів);

• Систему контрольних заходів: поточний і підсумковий контроль, семестровий контроль (екзамен, диференційований залік, семестровий залік, модульний контроль); державна атестація студента;

• Структуру навчального часу студента;

• Структуру робочого часу викладача економічних дисциплін;

• Форми навчання (денна, вечірня, заочна, екстернат, дистанційна);

• Організацію та підготовку науково-методичного забезпечення вивчення економічних дисциплін;вміти :

 • Готувати навчально-методичні матеріали для проведення лекцій, практичних та семінарських занять з економічних дисциплін;

• Розробляти методичне забезпечення для здійснення діагностичних процедур оцінювання рівня знань студентів з економічних дисциплін;

• Читати лекції в студентській аудиторії з економічних дисциплін;

• Проводити семінарські, практичні та лабораторні заняття з економічних дисциплін;

• Проводити модульні контрольні роботи, заліки та іспити з економічних дисциплін;

• Організовувати виховні заходи для студентів;

• Досліджувати якість навчально-виховного процесу, викладання економічних дисциплін та розробляти заходи щодо її підвищення;

• Використовувати сучасні технології навчання та викладання економічних дисциплін у вищій школі;

• Використовувати інновації в організації вивчення економічних дисциплін у вищій школі;

• Готувати наукові роботи з проблем організації та вдосконалення навчально-методичного та виховного процесу у вищій школі.

Тема 1. Вища економічна освіта в Україні. Вдосконалення економічної освіти в контексті реалізації положень Болонського процесу

Сутність і завдання економічної освіти. Концепція сучасної економічної освіти в Україні. Навчання як ключове завдання управління. Необхідність і сутність неперервної економічної освіти. Економічне навчання як процес зміни економічної поведінки. Соціально-психологічні умови навчання конкурентоздатного фахівця в системі економічної освіти. Економічні знання та їхня роль у формуванні світогляду людини. Класифікація та різновиди економічних знань, практичне призначення їх. Особливості економічних знань як предмета навчання. Вимоги й остаточна мета вивчення економічних наук. Логіка викладу, формування та сприйняття навчального матеріалу під час вивчення економіки. Предмет і завдання «Методики викладання економіки».

Нормативно-правова база організації навчального процесу у вищій школі. Державні стандарти економічної освіти. Освітньо-кваліфікаційна характеристика. Освітньо-професійна програма. Засоби діагностики якості вищої освіти. Стандарти вищого навчального закладу.

Основні принципи Болонської декларації, їх реалізації в світі та Україні, їх значення для організації економічної освіти. Система обліку трудомісткості навчальної роботи в кредитах. ECTS (Європейська система перезарахування кредитів (залікових одиниць трудомісткості), здатною працювати в рамках концепції «навчання впродовж усього життя».

Тема 2. Дидактичні засоби економічної освіти

Дидактика. Предмет дидактики та її функції. Методологія. Методологічні категорії: ідеї, гіпотези, концепції, теорії. Методика. Мета навчання: форми, методи, засоби, прийоми. Організаційне та методичне забезпечення навчального процесу. Методика вузівського навчання та її функції. Закономірності дидактичної методології вищої школи. Організаційна технологія. Сучасні методологічні концепції вузівського навчання.

Принципи навчання й особливості застосування їх у процесі викладання економічних дисциплін. Специфіка економічних знань як предмета навчання та її вплив на вибір методів і прийомів навчання економічних дисциплін.

Методичні особливості викладання економічних дисциплін для різних вікових груп (школярі, студенти коледжів, вищих навчальних закладів, дорослі).


Тема 3 Лекція в системі економічної освіти

Лекція – провідна форма навчання. Вплив специфіки економічних знань як предмета навчання на вибір організаційних форм навчання економіці. Методика підготовки та проведення лекції, уроку з економічних предметів. Організаційний, науковий і методичний рівень лекції з економіки. Критерії, що визначають якість викладання економічних знань. Умови ефективного проведення теоретичних занять.

Основні стадії підготовки лекції з економічних дисицплін. Ознайомлення з навчальними програмами, сіткою годин, що відведення для вивчення курсу, наявними підручниками, навчально-методичними посібниками, монографічною і періодичною літературою. Складання плану. Визначення кола питань, що розглядатимуться на лекції та семінарському занятті, враховуючи посилення уваги до самостійної роботи студентів.

Структура лекції: план, вступ, головна частина, висновки. Формулювання питань і логічна витриманість плану.

Написання тексту лекцій. Відбір і композиція матеріалів за принципом – від простого до складного, від відомого до невідомого. Поєднання теорії і практики, чітке виділення теоретичного каркасу лекції і фактичного ілюстративного матеріалу. Посилення аргументації. Яскравість, новизна, переконливість – вимога до викладу матеріалу. Організація й керування увагою аудиторії.

Комплекс допоміжних методичних прийомів. Наочність викладу. Графіки, малюнки, таблиці. Застосування технічних засобів.


Тема 4. Практичні й семінарські заняття з економічних дисциплін

Місце та роль семінарських і практичних занять у викладанні економічних дисциплін. Методичні вимоги до підготовки та проведення семінарських і практичних занять з економіки. Дидактичні принципи, що визначають особливості підготовки та проведення семінарських і практичних занять з економіки. Підготовка семінарського заняття. Комплексний характер роботи з підготовки до семінару. Теоретична та методична робота викладача в процесі підготовки семінарського заняття. Робочий план семінару викладача. Розрахунок часу на види робіт. Вступне слово викладача. Підведення підсумків семінару. Організація роботи студента з підготовки до семінару.

Основи методики проведення семінарів з економіки. Методи проведення семінарських занять. Метод розгорнутої бесіди. Обговорення рефератів. Фронтальне опитування. Практичні вправи. Прес-конференції, диспути. Письмові контрольні роботи на семінарах. Дискусійні методичні питання щодо методів проведення семінарів.

Тема 5. Ситуаційна методика викладання економічних дисциплін

Ситуаційна методика в світі та Україні. Інтеграція ситуаційної методики навчання в структуру навчальних курсів. Проблема зв'язку теорії та практики та способи її вирішення в системі навчання. Визначення ситуаційної методики навчання. Історія виникнення застосувапння методу конкретних ситуацій. Переваги та основні ристи методики вирішення проблем конктерних ситуацій. Види конкретних ситуацій за змістом, за методом їх підготовки.

Методика створення конкретних ситуацій. Етапи створення конктрених ситуацій. Джерела та вимоги до матеріалу для ситуацій. Написання тексту колнкретної ситуації, вимоги до тексту. Структура конктерної ситуації. Легітимізація конктерної ситуації.

Методика застосування ситуацій в навчальному процесі. Необхідність підготовки метдичних рекомендацій з застосування ситуаційної мтеодики. Структура методичних рекомендацій. План-конспект проведення заняття з застосуванням методу конкретних ситуацій.

Оцінювання роботи студентів з кейсами. Розробка критеріїв оцінювання роботи студентів в процесі орбговорення конкретної ситуації. Використання індивідуальних письмових звітів студентів.
Тема 6. Економічні ігри та методика їх використання в навчальному процесі

Гра та її ознаки як імітаційного методу активного навчання. Функції ігрового методу навчання. Основні види ігор, що застосовуються в навчальному процесі. Рольові ігри, особливості та ознаки. Імітаційна гра. Організаційно-дієва гра. Ділова гра та її особливості. Переваги застосування ігрової методики.

Послідовність процесу розробки ділової гри. Необхідність методичного забезпечення проведення гри в начальному процесі. Інструкції для учасників гри. Бланки оперативної перевірки виконання завдань гри. Документація для остаточного оцінювання учасників гри.

Система оцінювання діяльності учасників гри. Необхідність оцінювання учасників гри в системі підвищення ефективності навчання. Співвідношення заохочень та шртафів в системі оцінювання. Визначення об'єктів та суб'єтів оцінювання. Врахування оригінальності та творчості в рішення і діях учасників гри. Наявність помилок та їх врахування.

Організація та проведення ділових ігор. Необхідність побудови системи управління ходом гри. Розробка робочого плану проведення ділової гри. Матеріальне забезпечення проведення гри. Підведення підсумків гри та рекомендації студентам для подальшого навчання.

Тема 7. Організація самостійної роботи при вивчення економічних дисциплін

Самостійна робота: поняття, вимоги, основні завдання. Навички самостійної роботи як передумова ефективного навчання. Роль самостійної роботи в процесі опанування економічних знань. Мета, зміст, типи завдань для самостійної роботи під час вивчення економічних дисциплін. Пізнавальні завдання, їхні дидактичні функції, рекомендації щодо розроблення. Аудиторна й поза аудиторна самостійна робота. Самоосвіта, її значення в сучасному житті професіонала.

Вимоги до організації самостійної роботи: планомірність, дотримання режиму, регулярність та послідовність. Виконання курсових робіт та вимоги до самостійної роботи студента. Наукові роботи студентів як форма самостійної роботи. Дипломні роботи студентів. Самостійна робота студентів під час виробничої та інших видів практики.

Психолого-педагогічні проблеми самостійної роботи. Складнощі організації самостійної роботи студентів з економічною інформацією. Дискусійні матеріали та їх врахування в організації самостійної роботи. Виховання навичок синтезування матеріалу та його узагальнення. Долання лінгвістичних труднощів в самостійному вивченні матеріалу. Складання словників термінів. Перетворення пасивного запасу знань в активну форму їх використання.

Роль викладача в організації самостійної роботи студента. Нормативне регламентування самостійної роботи студента. Основи організації управління самостійною роботою студента. Оцінювання самостійної роботи студентів. Структурно-логічна схема дій викладача при організації самостійної роботи студентів. Методи і форми оцінювання самостійної роботи під час ви-вчення економіки.
Тема 8. Діагностування рівня знань студентів та його форми

Контроль як методична проблема. Функції контролю. Види та методи контролю, які використовують під час вивчення економічних дисциплін. Функції контролю: освітня, діагностична, виховна, розвиваюча, прогностично-методична. Види міжсесійного контролю: попередній, поточний, тематичний.

Організаційна технологія контролю: семінарські і практичні заняття, письмові контрольні роботи і реферати, тестування, семестрові атестації, підрахування рейтингу спішності кожного студента з комплексу фахових дисциплін. Самооцінювання та взаємооцінювання. Оцінка результатів процесу навчання. Критерії оцінки успішності навчання та їхній зв’язок із цілями навчання.

Тестовий контроль та його використання в процесі вивчення економіки. Переваги й недоліки тестування. Модульна система організації на­вчання та рейтинговий контроль знань. Компетенція як результат процесу навчання. Сучасна шкала оцінювання у загальноосвітніх навчальних закладах. Таксономічна шкала Блума.


Рекомендована література:

Основна

 1. Аксьонова О.В. Методика викладання економічних дисциплін: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2006. – 708 с.

 2. Економічна освіта в класичному університеті. / За ред. В.Д.Базилевича // Вища школа. – 2007. - № 6.

 3. Лекції з педагогіки вищої школи: Навчальний посібник /За ред. В.І. Лозової. — Харкiв: «ОВС», 2006.

 4. Найдьонов І.М., А.І.Ігнатюк. Методика викладання фінансово-економічних дисциплін. – К., 2002.

 5. Педагогіка вищої школи: Навч. пос. /З.Н.Курлянд, Р.І.Хмелюк, А.В.Семенова та ін.; За ред. З.Н.Курлянд. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2007.

 6. Сучасна економічна освіта: Україна і Болонський процес. / За ред. В.Д.Базилевича. – К.: Знання, 2006.

 7. Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. – К.: «Академвидав», 2006.


Додаткова

 1. Закон України «Про вищу освіту».

 2. Вітвицька С.С. Практикум з педагогіки вищої школи: Навчальний посібник за модульно-рейтинговою системою навчання для студентів магістратури. – К.: Центр навчальної літератури, 2005.

 3. Барнс Л.Б., Кристенсен К.Р., Хансен Э.Дж. Преподавание и метод конкретних ситуацій. – М., 2000.

 4. Вища школа. Науково-практичне періодичне видання. Видається з 2001 р.

 5. Економічна освіта в Україні ХХІ століття: стан та перспективи розвитку. Збірник досліджень Консорціуму із розвитку менеджмент-освіти в Україні. – К., 2005.

 6. Ковальчук Г.О. Контрольні завдання з економіки. – К.: ТОВ «Кадри», 2002. – 272 с.

 7. Каленюк І.С. Освіта в економічному вимірі: потенціал та механізм розвитку. – К.: ТОВ «Кодри», 2001. – 326 с.

 8. Майбуров И.А.Учебник для магистратуры: необходимость и концептуальное видение// Университетское управление: практика и анализ - 2010. № 3- с. 41-47.

 9. Нагаєв В.М. Методика викладання у вищій школі. – К.: Центр учбової літератури.- 2007.- 232 с.

 10. Про особливості впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу: Наказ Міністерства освіти і науки України від 20 жовтня 2004 року № 812. (www: mon.gov.ua)

 11. Сыроежкин И.М., Вербицкий А.А. Методика разработки и использования деловых игр как формы активного обучения студентов. – М., 1981.


Джерела INTERNET:

 1. (www.elitarium.ru) .Элитариум: Центр дистанционного образования .

Каталог: wp-content -> uploads -> programs of courses -> enterprise economics
uploads -> Урок №02. 10. 2014. Розділ І. Візуальні мистецтва Тема Архітектура світу
programs of courses -> Програма з дисципліни «мікроекономіка» для студентів спеціальності
programs of courses -> Програма навчальної дисципліни «гроші та кредит. Модуль гроші» Тема Економічна природа та функції грошей
programs of courses -> Програма з дисципліни «історія економічних учень» для студентів спеціальності
enterprise economics -> Економічна теорія
enterprise economics -> Планування діяльності підприємства

Скачати 109.24 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка