«методологія та методи наукових досліджень» Лекційні заняття, їх тематика, зміст І обсягСкачати 104.02 Kb.
Дата конвертації05.02.2017
Розмір104.02 Kb.
«МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»
1. Лекційні заняття, їх тематика, зміст і обсяг


Назви тем та анотований змістКількість годин

денна


Тема № 1. Вступна лекція. Наука як сфера людської діяльності

Наука як сфера людської діяльності. Наукознавство та його завдання/

Ознаки науки, як специфічної діяльності Основні поняття науки.


2

Тема №2. Історія становлення та розвитку наук

Історичні етапи розвитку науки. Цілі та функції науки. Класифікація наук. Наукова школа. Основні риси працівника науки.
2

Тема №3. Методологія науково-дослідної діяльності
Загальне поняття про методологію дослідження. Фундаментальна методологія. Загальнонаукова методологія. Конкретнонаукова методологія.Методи і техніка дослідження

2

Тема №4. Методи наукових досліджень
Система методів наукових досліджень. Загальна характеристика методів наукового дослідження. Застосування логічних законів і правил.


2

Тема №5. Етапи та послідовність проведення наукового дослідження

Загальна схема проведення наукового дослідження. Характеристика етапів проведення наукового дослідження. Вибір (постановка) теми або проблеми дослідження. Ознайомлення із станом обраної для дослідження проблеми. Уточнення проблеми (теми) і складання програми дослідження. Систематичне накопичення дослідних матеріалів Зведення (опрацювання) результатів дослідження. Теоретичний аналіз результатів дослідження. Літературне оформлення результатів дослідження. Упровадження результатів дослідження у практику. Оцінювання значущості результатів дослідження.2

Тема №6. Експеримент як складова частина наукового дослідження

Науковий експеримент: сутність, класифікація. Види експерименту. Етапи організації ї проведення експерименту.
2

Тема №7. Інформаційне забезпечення наукової роботи
Суть і види наукової інформації. Методи пошуку і збору наукової інформації. Аналіз та інтерпретація інформації. Організація роботи з науковою літературою. Форми обміну науковою інформацією.


2

Тема №8 . Оформлення результатів наукового дослідження
Наукова публікація: поняття, функції, основні види. Мінімальна кількість та обсяг публікацій здобувача. Наукова монографія. Наукова стаття.

Тези наукової доповіді (повідомлення). Реферат. Доповідь (повідомлення). Структура тексту доповіді. Методика підготовки та оформлення публікації. Техніка написання тексту Магістерська дисертація як кваліфікаційне дослідження.2

Всього

16


2. Семінарські (практичні, лабораторні) заняття, їх тематика і обсяг


Тема заняття та його план

Кільк годин

денна


Наука як сфера людської діяльності

1. Наукознавство та його завдання/

2. Основні поняття науки.

3. Ознаки науки, як специфічної діяльності.
2

Історія становлення та розвитку наук

1. Історичні етапи розвитку науки.

2. Цілі та функції науки

3.Класифікація наук.

4. Наукова школа.


2

Методологія науково-дослідної діяльності

1. Загальне поняття про методологію дослідження.

2. Фундаментальна,методологія

3. Загальнонаукова методологія

4. Конкретнонаукова методологія

5. Методи і техніка дослідження
2

Методи наукових досліджень

1.Система методів наукових досліджень.

2. Загальна характеристика методів наукового дослідження.

3. Застосування логічних законів і правил.
2

Етапи та послідовність проведення наукового дослідження

1.Вибір (постановка) теми або проблеми дослідження.

2. Ознайомлення із станом обраної для дослідження проблеми.

3.Уточнення проблеми (теми) і складання програми дослідження.

4.Систематичне накопичення дослідних матеріалів

5.Зведення (опрацювання) результатів дослідження.

6.Теоретичний аналіз результатів дослідження.

7Літературне оформлення результатів дослідження.

8Упровадження результатів дослідження у практику.

9Оцінювання значущості результатів дослідження
2

Експеримент як складова частина наукового дослідження

1.Науковий експеримент: сутність, класифікація.

2.Види експерименту.

3.Етапи організації ї проведення експерименту.
2

Інформаційне забезпечення наукової роботи
1.Суть і види наукової інформації.

2.Методи пошуку і збору наукової інформації.

3.Аналіз та інтерпретація інформації.

4.Організація роботи з науковою літературою.

5.Форми обміну науковою інформацією.


2

Оформлення результатів наукового дослідження

1.Наукова публікація: поняття, функції, основні види.

2.Наукова монографія.3.Наукова стаття.

4.Тези наукової доповіді (повідомлення). Доповідь (повідомлення). Структура тексту доповіді.

5. Реферат

6. Методика підготовки та оформлення публікації.

7.Техніка написання тексту
2


3. Самостійна робота студентів, їх тематика та обсяг


Зміст самостійної роботи

Години

денна

Тема«Історія становлення та розвитку наук»
1. Історичні етапи розвитку науки.

2. Цілі та функції науки.4

Тема: « Інформаційне забезпечення наукової роботи»
1. Суть і види наукової інформації.

2. Методи пошуку і збору наукової інформації.

3. Організація роботи з науковою літературою.

4. Форми обміну науковою інформацією.


4
8


4. ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ


 1. Історичні етапи розвитку науки.

 2. Класифікація наук. Наукова школа.

 3. Методи і техніка дослідження

 4. Застосування логічних законів і правил.

 5. Характеристика етапів проведення наукового дослідження.

 6. Науковий експеримент: сутність, класифікація.

 7. Види експерименту.

 8. Етапи організації ї проведення експерименту.

 9. Форми обміну науковою інформацією.

 10. Методи пошуку і збору наукової інформації.

 11. Наукова публікація: поняття, функції, основні види.

 12. Наукова стаття. Тези наукової доповіді (повідомлення). Реферат. Доповідь (повідомлення). Структура тексту доповіді.

 13. Методика підготовки та оформлення публікації.

 14. Техніка написання тексту.5. Засоби контролю

Тест
6. Питання до самоперевірки


 1. Дайте характеристику науці як сфері людської діяльності.

 2. Що таке наукознавство. Назвіть її завдання.

 3. Назвіть ознаки науки, як специфічної діяльності

 4. Розкрийте сутність основних понять науки.

 5. Дайте характеристику історичним етапам розвитку науки.

 6. Назвіть цілі та функції науки.

 7. Розкрийте сутність класифікації наук.

 8. Назвіть ознаки наукової школа.

 9. Назвіть основні риси працівника науки.

 10. Дайте характеристику системи методів наукових досліджень.

 11. Загальна характеристика методів наукового дослідження.

 12. В чому складається методика застосування логічних законів і правил.

 13. Загальна схема проведення наукового дослідження.

 14. Дайте характеристику етапів проведення наукового дослідження.

 15. Розкрийте сутність наукового експерименту.

 16. Назвіть види експерименту та етапи організації ї проведення експерименту.

 17. Загальне поняття про методологію дослідження.

 18. Розкрийте сутність фундаментальної методологія.

 19. Розкрийте сутність загальнонаукової методологія.

 20. Розкрийте сутність конкретно наукової методологія.

 21. Розкрийте сутність методів і техніки дослідження

 22. Суть і види наукової інформації.

 23. Розкрийте сутність методів пошуку і збору наукової інформації.

 24. Розкрийте сутність аналізу та інтерпретації інформації.

 25. Вчому складаюься особливості організації роботи з науковою літературою.

 26. Дайте характеристику формам обміну науковою інформацією.

 27. Дайте характеристику науковій публікації:, як формі обміну науковими знаннями.

 28. Дайте характеристику науковій монографії, як формі обміну науковими знаннями.

 29. Дайте характеристику науковій статті, як формі обміну науковими знаннями

 30. Дайте характеристику тез наукової доповіді (повідомлення).

 31. Дайте характеристику реферату як виду науковій публікації.

 32. Дайте характеристику доповідь (повідомлення) . як формі обміну науковими знаннями.С труктура тексту доповіді.

 33. Розкрийте сутність методики підготовки та оформлення публікації.

 34. Розкрийте сутність техніки написання тексту.7. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ З ДИСЦИПЛІНИ

 1. Білуха М.Г. Основи наукових досліджень: Підруч. для студ. екон. спец, вузів / М.Г. Білуха. — К.: Вища пік., 1997.— 271 с

 2. Здобувачу наукового ступеня: Метод, рекомендації / Упоряд. С.В. Сьомій. — К.: МАУП, 2002. — 184 с

 3. Крушелъницъка О.В. Методологія та організація нау­кових досліджень: Навч. посібник / О.В. Крушельницька. — К.: Кондор, 2003. — 192 с

 4. Кушнаренко Н.М. Наукова обробка документів: Підруч. / Н.М. Кушнаренко, В.К.Удалова. — К.: Вікар, 2003. — 328 с — (Вища освіта XXI століття).

 5. Дудченко АА. Основы научных исследований: Учеб. пособие / А.А. Дудченко, Я.А. Дудченко, Т.А. Примак; Под ред. А.А. Дудченко. — К.: О-во "Знання", КОО, 2000. — 114 с.

 6. П'ятницька-Позднякова І.С. Основи наукових дослі­джень у вищій школі: Навч. посібник / І.С. П'ятницька-Позднякова. — К., 2003. — 116 с

 7. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методи­ка науково-дослідницької діяльності: Підруч. / В.М. Шей­ко, Н.М. Кушнаренко. — 3-тє вид., стер. — К.: Знання-Прес, 2003. — 295 с

 8. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня: Метод, поради / Авт.-упоряд. Л.А. Пономаренко. — К.: Ред. "Бюл. ВАК України", 1999. — 80 с.Каталог: sites -> bdpu.org -> elearning -> ifmto -> pptamtn
ifmto -> Програма навчальної дисципліни пп 15 «алгебра І теорія чисел»
ifmto -> Програма навчальної дисципліни пмп 08 лінійна алгебра напрям підготовки: 040201 Математика
ifmto -> Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни «Фізика твердого тіла у застосуванні до твердотільної мікроелектроніки»
ifmto -> В. М. Сучасні інформаційні системи і технології. Навчальний посібник
ifmto -> Форма навчання – заочна Інститут фізико-математичної і технологічної освіти Кафедра дидактики природничо–наукових дисциплін та інформаційних технологій у навчанні Дисципліна – педагогіка. Графік консультацій – понеділок
ifmto -> Конспектування теоретичного матеріалу: числові множини; властивості операцій над множинами
ifmto -> Теорія подільності натуральні І цілі числа
ifmto -> Конспектування теоретичного матеріалу: числові множини; властивості операцій над множинами
pptamtn -> Доцент Даннік Л. А. Дисципліна «Теорія і методика трудового навчання» Назва теми лекції та анотований зміст: Загальні питання трудової підготовки учнів

Скачати 104.02 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка