Метою дисципліни є засвоєння студентами знаньСторінка1/8
Дата конвертації23.03.2017
Розмір1.3 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
Вступ

а
Н
вчальна дисципліна «Організація обліку в банках» призначена для підготовки фахівців магістерського рів­ня за спеціальністю «Облік та аудит в управлінні бан­ками».

Метою дисципліни є засвоєння студентами знань з наукової організації праці обліковців, з основ управління обліковим і контрольним процесами, специфіки організації технології облікового і контрольного процесів у банках, методів, принципів організації бухгалтерського обліку і контролю, організації облікових номенклатур, забезпечення функціонування обліку і контролю — інформаційного, правового, технічного тощо.

Розуміння основ організації обліку дає можливість: • глибше засвоїти зміст обліку і контролю;

 • краще орієнтуватись у можливостях і обмеженнях застосування облікової інформації;

 • грамотно використовувати дані обліку для захисту інтересів банку.

Відповідно до мети формуються завдання навчальної дис­ципліни «Організація обліку в банках» — творче вивчення ме­тодів, принципів та прийомів організації обліку в банках з ме­тою формування наукового мислення студентів освітньо-квалі­фікаційного рівня — магістр. Завдання деталізуються за таки­ми напрямками:

 • вивчення теоретичних основ організації бухгалтерського обліку;

 • ознайомлення із завданнями організації обліку в банках за відповідними напрямками;

 • засвоєння методики укладання переліків облікових номенклатур, графіків документообігу, руху реєстрів обліку та звітних форм, методів, форм та засобів організації роботи виконавців облікових функцій;

 • опанування методики розроблення організаційних регламентів;

 • ознайомлення з методикою організації внутрішньобанківського контролю;

 • визначення проблемних питань організації обліку в банках і шляхів їх вирішення.

Навчальний процес розрахований на самостійне вивчення сту­дентами теоретичного матеріалу, проведення з ними індивідуаль­них занять і консультацій. Поточний контроль рівня знань сту­дентів здійснюється за допомогою усного опитування, проведення контрольних робіт, тестування, оцінки написаних студентами рефератів і вирішених ними навчальних завдань. Підсумковий контроль проводиться у формі іспиту.

ТЕМАТИЧНИЙ

ПЛАН

ДИСЦИПЛІНИ

1


 1. Загальні теоретичні основи і принципи організації бухгалтерського обліку.

 2. Організація технічного оформлення і забезпечення бухгалтерського обліку.

 3. Організація облікових номенклатур та носіїв облікової інформації.

 4. Організація документообігу і діловодства.

 5. Організаційна побудова облікового підрозділу та організація праці обліковців.

 6. Організаційне забезпечення обліку.

 7. Облікова політика банку.

 8. Організація обліково-операційної роботи в банках України.

 9. Організація обліку касових операцій банку.

 10. Організація обліку кредитних операцій банку.

 11. Організація обліку депозитних операцій банку.

 12. Організація обліку операцій банку з цінними паперами.

 13. Організація обліку операцій в іноземній валюті.

 14. Організація обліку внутрішньобанківських операцій.

 15. Організація обліку основних засобів банку і контролю за їх використанням.

 16. Організація звітності банку.


РОЗГОРНУТА

ПРОГРАМА

ДИСЦИПЛІНИ

2

Тема 1. Загальні теоретичні основи
і принципи організації бухгалтерського обліку


Зміст дисципліни «Організація обліку в банках». Місце бух­галтерського обліку в системі управління; цілі бухгалтерського обліку в банках; фінансовий, управлінський і податковий облік; чинники, що впливають на організацію бухгалтерського обліку.

Вимоги до облікової інформації, обіг економічної інформації в системі обліку, використання облікової банківської інформації при прийнятті управлінських рішень.

Технологічний і структурний аспекти визначення предмета орга­нізації бухгалтерського обліку. Сутність облікової операції. Види операцій, характерних для облікового процесу. Складові предмета організації бухгалтерського обліку. Об’єкти організації бухгал­терського обліку.

Принципи організації бухгалтерського обліку. Сутність принципів цілісності, всебічності, субординації, динамічності, системоутворюючих відносин, адаптивності, паралелізму, ритмічності, безперервності, прямоточності, пропорційності щодо організації обліку.

Методичні і технічні прийоми організації бухгалтерського обліку. Застосування загальнонаукових методів при організації бухгалтерського обліку. Специфічні методи і прийоми організації бухгалтерського обліку. Використання графічного, проектного методів.

Основи організації бухгалтерського обліку і звітності в банках України. Нормативні акти, що регламентують питання організації бухгалтерського обліку в банках України. Методологічне керівництво бухгалтерським обліком і звітністю в банках України. Мета і завдання організації бухгалтерського обліку в банках.

Тема 2. Організація технічного оформлення
і забезпечення бухгалтерського обліку


Технічне оформлення бухгалтерського обліку, його сутність і значення. Принципи вдосконалення форм і методів бухгалтерського обліку (облікової політики).

Загальна побудова облікового процесу; механічні, переробні, творчі операції; інформаційні процедури; фази обробки облікової інформації; етапи облікового процесу — первинний, поточний та підсумковий. Сутність і процедури первинного, поточного і підсумкового обліку.

Фази циклу опрацювання облікової інформації у банках України. Послідовність опрацювання облікової інформації — збір даних, аналіз кожної операції, журналізація, перенесення даних до ра­хунків Головної книги, складання балансу і фінансових звітів. Річ­ний цикл опрацювання облікової інформації — характеристика фаз циклу, що мають місце наприкінці звітного періоду (здій­снення коригуючих проведень, підсумкових проведень на рахун­ках доходів і витрат, складання звітності).

Способи технології облікового процесу. Сутність, переваги і обмеження застосування ручного, механізованого і комп’ютер­ного способів опрацювання облікової інформації.

Об’єкти організації технології облікового процесу — номенклатури, носії даних, рух носіїв, забезпечення процесу та їх характеристика.

Технічне забезпечення бухгалтерського обліку, його сутність та зміст. Особливості організації технічного забезпечення обліку і контролю в умовах застосування ЕОМ.Тема 3. Організація облікових номенклатур
та носіїв облікової інформації


Сутність і значення облікових номенклатур. Структура облі­кової інформації; види реквізитів, формування носіїв економічної інформації — документів. Методика і техніка відбору облікових номенклатур. Формування облікових номенклатур на окремих ета­пах облікового процесу — первинного, поточного і підсумкового обліку.

Організація технології відображення та носіїв облікової інфор­мації. Методика і техніка розроблення форм носіїв, формування робочих альбомів.Організація відображення інформації первинного обліку. Методика і техніка вибору документів для організації документування господарських операцій. Уніфікація та стандартизація форм первинних документів. Особливості формування первинних доку­ментів в умовах автоматизації обліку.

Організація відображення даних поточного обліку. Вибір форм відображення облікової інформації поточного обліку — облікових регістрів. Вплив автоматизації на реєстрацію даних поточного обліку.

Організація відображення інформації підсумкового обліку. Види звітних форм. Особливості розроблення форм внутрішньої звітності.

Організація забезпечення формами носіїв інформації, їх зберігання і облік.Тема 4. Організація документообігу і діловодства

Поняття документообігу, стадії документообігу. Документо-
обіг за банківськими операціями. Класифікація банківських документів. Обов’язкові реквізити банківських документів, вимоги щодо їх складу і розміщення на документі.

Методи організації руху носіїв облікових даних. Види графіків руху облікової інформації. Індивідуальні, зведені графіки. Принципи побудови графіків. Особливості складання оперограм, сітьових графіків. Організація руху облікової інформації та її матеріальних носіїв на стадії первинного обліку. Організація підготовки та обробки первинних документів. Організація руху облікової інформації на стадії поточного обліку. Організація доку­ментообігу, порядок розроблення і затвердження графіків доку­ментообігу. Контроль за дотриманням графіків документообігу. Ор­ганізація робіт зі складання періодичної бухгалтерської звітності. Табель зовнішньої звітності за періодичністю надання (щоденна, тижнева, двотижнева, щомісячна, щоквартальна, річна).

Організація діловодства. Номенклатура справ бухгалтерії. Архівне зберігання документів.

Тема 5. Організаційна побудова облікового
підрозділу та організація праці обліковців

Форми організаційної побудови бухгалтерії — централізована і децентралізована. Структура апарату бухгалтерії. Фактори, що впливають на форму організаційної побудови та структуру бухгалтерії. Типи організаційних структур апарату бухгалтерського обліку — проста, ступінчаста та комбінована. Службова посада — первинний елемент структури апарату бухгалтерського обліку.

Побудова обліково-операційного апарату комерційних банків. Методика визначення чисельності облікового персоналу. Ергономічне і соціальне забезпечення працівників обліку і контролю.

Функції та відповідальність бухгалтерського персоналу банку: головного бухгалтера та його заступників, відповідальних виконавців, контролерів, операціоністів, операторів. Підбір, підготовка і підвищення кваліфікації працівників обліку і контролю.Тема 6. Організаційне забезпечення обліку

Організаційні регламенти з обліку, їх класифікація за обов’яз­ковістю застосування, ознакою конкретизації, сферою застосування, поширенням на елементи організаційної структури.

Зміст і методика розроблення положення про відділ. Нормативне регулювання розроблення положення про відділ. Цілі, організаційна структура, завдання і функції відділу, взаємовідносини з іншими функціональними підрозділами.

Зміст і методика розроблення посадових інструкцій. Відображення у посадовій інструкції цілей і завдань, прав і обов’язків, відповідальності, взаємозв’язку з іншими посадовими особами, критеріїв оцінки виконання обов’язків, порядку призначення і звільнення з посади.

Методика та техніка розроблення організаційних регламентів необлікового апарату для виконання ними облікових, контрольних і аналітичних функцій. Особливості розроблення графіків облікових робіт, робочих інструкцій, інших документів.Тема 7. Облікова політика банку

Загальні положення облікової політики банку, питання, що регламентуються обліковою політикою банку. Основні концептуаль­ні складові МСБО, на яких базується облікова політика банківбезперервність діяльності, постійність правил бухгалтерського обліку, обачливість, нарахування, дата операції, окреме відображення активів і пасивів, прийнятність вхідного балансу, перевага змісту над формою, оцінка, відкритість, консолідація, суттєвість, конфіденційність. Головні завдання бухгалтерського обліку в бан­ках, відповідальність за організацію бухгалтерського обліку в кон­кретному банку.

План рахунків бухгалтерського обліку в банках, його характеристика та використання при організації фінансового і податкового обліку. Реєстрація облікової інформації.Відображення в обліковій політиці банку методологічних прин­ципів бухгалтерського обліку. Методи оцінки активів і зобов’я­зань, порядок фінансового обліку доходів і витрат, визначення результату діяльності банку, порядок розподілу результатів поточ­ного року, формування і використання фондів і резервів. Методи нарахування процентів за кредитними і депозитними операціями, методи розрахунку амортизації основних засобів та нематеріаль­них активів.

Організація проведення інвентаризацій. Регулювання розходжень між фактичною наявністю та даними бухгалтерського обліку, виявлених у результаті інвентаризації. Оформлення результатів інвентаризації.Каталог: library -> 6%20ОБЩЕСТВЕННЫЕ%20НАУКИ -> 65%20ЭКОНОМИКА -> 65.052%20БУХ.УЧЕТ
65.052%20БУХ.УЧЕТ -> Роботи студентів
65.052%20БУХ.УЧЕТ -> Роботи студентів
65.052%20БУХ.УЧЕТ -> Методичні вказівки щодо виконання практичних завдань наведені в підрозділі 4
65.052%20БУХ.УЧЕТ -> Бухгалтерського обліку в управлінні а. Концептуальні основи методології бухгалтерського обліку в управлінні Історичні основи
65.052%20БУХ.УЧЕТ -> 2 Облік коштів на рахунках у банках
65.052%20БУХ.УЧЕТ -> Облік фінансових інвестицій економічна сутність та класифікація фінансових інвестицій Фінансові інвестиції
65.052%20БУХ.УЧЕТ -> Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Київ «Центр учбової літератури»
65.052%20БУХ.УЧЕТ -> Тема організація судово-бухгалтерської експертизи
65.052%20БУХ.УЧЕТ -> Н. С. Вітвицька О. Е. Кузьмінська контроль і ревізія Навчально-методичний посібник
65.052%20БУХ.УЧЕТ -> Об’єктами розробки є інтегрований план рахунків виконання кошторисів


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка